Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  Y  tÕ sè 1370/BY T­Q §  n g µ y 17  B tr th¸ng 7 n¨ m  1997 v Ò   viÖc b a n  h µ n h   Q u y  c h Õ  kiÓ m   " tra  h µ  n íc v Ò N ch Êt lîng ® èi   thùc  h È m  n h Ë p  k h È u" víi p B é   ëng B é     tr Y tÕ ­ C¨n  §iÒu  Ch¬ng      cø  7  IILuËt B¶o  søc    vÖ  khoÎ nh©n    d©n  §iÒu  vµ  lÖ  vÖ  sinh ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  23/H§BT  sè  ngµy 24/01/1997 cña  Héi ®ång  tr   Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ); ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh cña ChÝnh phñ  68/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  11    n¨m   1993 quy  ®Þnh  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  tæ  h¹n  chøc  m¸y  bé  cña    Bé Y tÕ; ­ C¨n  ®iÓm       cø  1, §iÒu  cña  4  NghÞ  ®Þnh 86/CP  ngµy 08/12/1995    vÒ viÖc ph©n c«ng tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýNhµ        níc®èi víichÊt l    îng hµng    ho¸,giao  cho  Y  chøc  Bé  tÕ  qu¶n    lýNhµ    an  nícvÒ  toµn,vÖ    sinh thùc phÈm;     ­ C¨n  Th«ng   ªnBé    ­ Khoa    cø  t li   Y tÕ    häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr sè  07/TTLB ngµy 01/07/1996 vÒ    viÖc híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  86/CP  sè  ngµy 8/12/1995; ­ §îcsù      nhÊt trÝcña  Khoa      Bé  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng  i vµ  tr t¹ C«ng    v¨n  sè 127  ngµy  th¸ng  n¨m   28  02  1997  C«ng  vµ  v¨n  249/T§C­ sè  THPC  ngµy  12/4/1997; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  «ng  tr Vô  ëng  Y  dù  Vô  tÕ  phßng   Y  ­Bé  tÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy "Quy chÕ  kiÓm     tra Nhµ    chÊtl       nícvÒ   îng ®èi víithùc phÈm     nhËp  khÈu". §iÒu    tæ  2.­C¸c  chøc  c¸nh©n  vµ    nhËp  khÈu  thùc phÈm     thuéc Danh    môc  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng,ban  hµnh theo QuyÕt ®Þnh  cña  Bé  Khoa  häc C«ng nghÖ   M«i  êng  vµ  tr vµo  cuèiquý  I   II hµng n¨m ph¶i chÞu    sù  kiÓm     traNhµ    chÊt l ®èi    níc vÒ   îng  víithùc phÈm     nhËp khÈu theo quy ®Þnh  t¹ Quy    i chÕ ban hµnh theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    tr Vô  tÕ  phßng    Y  chÞu  3.­Vô  ëng  Y  dù  ­ Bé  tÕ  tr¸chnhiÖm     tæ  chøc  híng dÉn  kiÓm      vµ  traviÖc  thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu  4.­  QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng  n¨m  cã  lùc tõ  01  08  1997.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙i bá.
 2. 2 §iÒu 5.­ C¸c    «ng Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    tra Bé,  tr Vô  ëng  c¸c Vô:    dù    Y tÕ  phßng, KÕ     ho¹ch,Tµi chÝnh          ­ KÕ to¸n vµ    li     c¸c Vô  ªnquan  cña  Y    Bé  tÕ. Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    Bé, Gi¸m ®èc  Y  tØnh, Së  tÕ    thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, Thñ  ëng  tÕ    tr Y  ngµnh  chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. Q uy   Õ ch kiÓ m  tra N h µ  n íc v Ò  c h Êt lîng ® èi víi thùc p h È m  n h Ë p   h È u k (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1370/BYT­   sè  Q§ ngµy  th¸ng7  17    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  Y  Bé  tÕ) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu   1.­Quy  chÕ  nµy    vµo  c¨n cø  "Quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  kiÓm    traNhµ  níc ®èi      víichÊt îng  l hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu", ban    hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  2578/Q§­ sè  T§C  ngµy  th¸ng 10  28    n¨m  1996 cña  tr Bé  ëng  Bé  Khoa  häc  C«ng nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (KHCNMT)    ®Ó quy  ®Þnh   thÓ    cô  néi dung, thñ      tôc kiÓm     tra Nhµ    quyÒn  níc vµ  h¹n,tr¸chnhiÖm       cña    c¸c bªn  ªn li   quan trong kiÓm      traNhµ    chÊtl       nícvÒ   îng ®èi víithùc phÈm     nhËp  khÈu. TÊt  c¸c tæ  c¶    chøc  c¸ nh©n  vµ    nhËp  khÈu  íi (d   ®©y        së) khi gäit¾t lµc¬      nhËp  khÈu    c¸c thùc phÈm     thuéc "Danh    môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¶ikiÓm       traNhµ    chÊt l   Bé  níc vÒ   îng"do  KHCN MT   c«ng  theo  bè  tõng    thêi kú  ph¶i®¨ng  kiÓm    chÞu  kiÓm      ký  travµ  sù  tracña  quan  c¬  kiÓm    traNhµ   níc vÒ chÊtl    îng theo Quy    chÕ nµy. §iÒu  2.­  Quy  chÕ  nµy  îc ¸p  ®   dông ®èi    víic¸c thùc phÈm  thuéc  "Danh  môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊt l nícvÒ   ­ îng" do  KHCN MT     Bé  c«ng  theo  bè  tõng      thêikú; kh«ng  dông  ¸p  ®èi      víic¸c thùc phÈm     kh«ng mang  tÝnh chÊt kinh doanh, nh: hµng          mang theo hµnh    lý c¸nh©n, quµ      biÕu,hµng    cña    c¸cngo¹igiao §oµn  cña    chøc      vµ  c¸ctæ  quèc  tÕ  ë ViÖtNam,    hµng mÉu       héichî,mÉu       ®Ó thö nghiÖm  hoÆc  nghiªncøu,..   . §iÒu   3.­Thùc  phÈm  nhËp  khÈu thuéc danh môc  ph¶iqua    kiÓm     tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng  l (gåm   thùc  c¶  phÈm   inhËp  t¸  khÈu  kh«ng      do  ®¹t tiªu chuÈn  chÊt l    îng xuÊt khÈu) ® îcc¬        quan    H¶i quan lµm      thñ tôc th«ng quan  vµ  l th«ng,tiªuthô t¹ thÞ  êng  u          tri ViÖtNam     sau    îcc¬  khi®   quan  kiÓm    traNhµ    níc cÊp mét trong c¸cv¨n b¶n        sau: 1. GiÊy      x¸c nhËn    ®¹tchÊt l    îng nhËp  khÈu  cña  quan  c¬  kiÓm    traNhµ  n­ íc;
 3. 3 2.GiÊy      x¸cnhËn    ®¹tchÊtl    îng thùc phÈm     sau      khit¸ chÕ; i 3. Th«ng b¸o miÔn kiÓm     tra nÕu   mét  cã  trong c¸c ®iÒu kiÖn nªu  i t¹  §iÒu  7. Th«ng  miÔn  b¸o  kiÓm    trachØ  gi¸trÞkhic¸c ®iÒu  cã          kiÖn  vËn  chuyÓn,  b¶o  qu¶n,bèc    xÕp,..kh«ng    . lµm  ¶nh hëng    tíchÊtl   i  îng hµng  ho¸. §iÒu 4.­ C¨n  ®Ó       cø  x¸c nhËn      ®¹t tiªuchuÈn chÊt l ®èi     îng  víithùc  phÈm   nhËp khÈu  bao gåm: 1.C¸c      TiªuchuÈn  ViÖtNam     b¾t  buéc    ¸p dông  chÊtl   vÒ   îng thùc phÈm.   2.Quy    ®Þnh  cña  Y  vÒ  toµn,vÖ  Bé  tÕ  an    sinhthùc phÈm.     3. QuyÕt    ®Þnh  23/T§C­   sè  Q§ ngµy  th¸ng2  20    n¨m 1995  cña Tæng  côc  TiªuchuÈn  l   ®o êng  ChÊt îng vÒ    l   ghinh∙n thùc phÈm       bao    gãis½n. 4.C¸c    quy ®Þnh cña  quèc  (codex)hoÆc   tÕ    khu  vùc  trong tr   êng    hîp cha  cã  quy ®Þnh cña  ViÖtNam.   §iÒu    5.­ViÖc  kiÓm    traNhµ    chÊtl       nícvÒ   îng ®èi víithùc phÈm     thuéc  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  ph¶ikiÓm      traNhµ    c¬  nícdo  quan  kiÓm  traNhµ    chÊtl         nícvÒ   îng ®èi víithùc phÈm     nhËp  khÈu  thùc hiÖn  íi   (d  ®©y    viÕt t¾tlµC¬      quan  KTNN). 1. C¬     quan  KTNN       lµ c¸c ®¬n  kü  vÞ  thuËt ® îc chØ       ®Þnh  it¹ phô    lôc A,  kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy  hoÆc   îcc«ng  bæ   ®   bè  sung  theo  tõng      thêikú,bao  gåm: C¸c ViÖn  chøc n¨ng thuéc Bé  tÕ    Y  chiutr¸chnhiÖm      chÝnh  c¸cTrung  vµ    t©m  thuËtTiªuchuÈn  l Kü      §o êng  ChÊt îng thuéc Tæng  l     côc    TiªuchuÈn  l §o ­ êng ChÊt îng  l phèi hîp  chøc    tæ  cïng thùc  hiÖn  theo khu vùc. Tuú    theo yªu  cÇu qu¶n      lý, Trung  c¸c t©m  tÕ  phßng,Chi côc    Y  dù      TiªuchuÈn  l§o êng  ChÊt  l   ®ñ  îng cã  ®iÒu  kiÖn  thuËtvµ  kü    n¨ng   lùchoÆc     chøc  c¸ctæ  gi¸m  ®Þnh chÊt   l     îng hîp ph¸p  îcc«ng  ®   nhËn  còng  thÓ  îcuû  cã  ®   quyÒn  thùc hiÖn    chøc  n¨ng  kiÓm    traNhµ    chÊtl       nícvÒ   îng ®èi víithùc phÈm     nhËp  khÈu. 2. C¬    quan  KTNN   tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víi   quan  ªnquan        c¬  c¸c li   thùc  hiÖn  ®óng    c¸cquy ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ  nµy. §iÒu    6.­Trêng      hîp thùc phÈm   nhËp  khÈu  tæn  bÞ  thÊt, háng   h  trong  qu¸ tr×nh vËn    chuyÓn, bèc      dì ph¶ilËp      biªn b¶n    ®Ó ®ßi phÝa    níc ngoµi båi     thêng theo th«ng lÖ quèc tÕ th× chÊp nhËn  chøng th  gi¸m ®Þnh  cña  Vinacontrol chÊt l còng  c¸c ®iÒu   vÒ   îng  nh    kho¶n  quy ®Þnh trong hîp    ®ång;   C¬  quan    H¶i quan lµm  tôc th«ng  thñ    quan sau    ®Çy     khicã  ®ñ kÕt  qu¶ gi¸m  ®Þnh,  kh«ng cÇn ph¶i cã      c¸c v¨n  b¶n cña  quan  c¬  KTNN   îc quy  ®   ®Þnh  i t¹  §iÒu  cña  3  Quy chÕ  nµy. §iÒu    7.­Thùc phÈm  nhËp khÈu  thÓ  îcmiÔn  cã  ®   kiÓm     traNhµ    níc khicã    mét  trong c¸c®iÒu      kiÖn  sau  ®©y: 1.    Cã giÊy    x¸c nhËn    ®¹t yªu cÇu    vÖ sinh  toµn  an  thùc phÈm  cña c¬  quan kiÓm     thÈm  tracã  quyÒn  i   t¹  xuÊt ®∙  níc   kiÓm     i trat¹ bÕn  theo  ®i  HiÖp  ®Þnh  ký      ®∙  víi ngoµi. níc
 4. 4 2.§∙® îcchøng        nhËn  mang  vµ  dÊu        phïhîp tiªuchuÈn  cña    nícxuÊtkhÈu    hoÆc   cña khèithÞ  êng    tr chung khu  vùc. 3. Cã     giÊy phÐp miÔn kiÓm     traNhµ    níc cña  Y   ®èi      êng  Bé  tÕ  víic¸c tr hîp sau:   a. LÞch  chÊt l     sö   îng cña  thùc phÈm   îcc¬    ®   quan  KTNN     x¸c nhËn      lµæn ®Þnh qua    kiÓm    ícvµ  îcBé  tÕ  c¸clÇn  tratr   ®   Y  cÊp  giÊy phÐp    miÔn  kiÓm tra. b. §îc Bé    cÊp      Y tÕ  giÊy phÐp miÔn  kiÓm     trasau  nhÊt  lÇn  Ýt  2  nhËp  khÈu    tõ cïng mét    nguån  îcx¸c nhËn    ®     ®¹t chÊt l    îng nhËp  khÈu  nÕu    khi®¨ng  ký  chÊtl    îng thùc phÈm   ®ñ      cã  c¸c®iÒu  kiÖn  hå  kÌm  vµ  s¬  theo sau:     ­ MÉu     chµo hµng  ® îckiÓm  ®∙    nghiÖm   ® îccÊp  vµ    giÊy chøng  nhËn  an  toµn    vÖ sinh thùc phÈm  cña phßng kiÓm  nghiÖm   îc chØ   ®   ®Þnh cña ViÖt  Nam. ­    Cã giÊy chøng nhËn thùc hµnh s¶n xuÊt tèt(GMP)      cña  quan  c¬  cã  thÈm quyÒn cña    t¹ . nícsë  i ­ Cã    GiÊy  chøng nhËn s¶n xuÊt theo      HÖ thèng  kiÓm     tra,kiÓm       so¸tc¸c träng ®iÓm   nhiÔm     «  thùc phÈm     (HACCP)  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cña  nícsë  i   t¹ . C h ¬ n g  II Q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n ki Ó m  tra N h µ  n íc §iÒu    8.­QuyÒn  h¹n: 1. Yªu    cÇu  së  c¬  cung cÊp    tµiliÖu  ªnquan  li   nªu  i t¹ §iÒu  cña  11  Quy  chÕ  nµy. 2. Ra     vµo   u    n¬i l gi÷,b¶o qu¶n  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn chuyÓn thùc phÈm   ®Ó   kiÓm    lÊy mÉu. travµ    3. TiÕn    hµnh kiÓm     trathùc phÈm     theo quy ®Þnh  i t¹ Ch¬ng  I II cña Quy  chÕ  nµy. 4. C¨n  vµo    cø  t×nh h×nh chÊt l thùc   îng  phÈm,  nguån gèc xuÊt xø    vµ  nh∙n hiÖu    thùc phÈm       ®Ó quyÕt  ®Þnh    néidung, ph¬ng    thøc  kiÓm         tra®èi víi l«thùc phÈm   thÓ.     cô  5.CÊp    giÊy x¸cnhËn        ®¹tchÊtl    îng nhËp khÈu,th«ng  miÔn    b¸o  kiÓm    tra hoÆc   th«ng      b¸o ®¹tchÊtl  ¬ng      ®èi víithùc phÈm   kiÓm    ®∙  tra. 6.Thu    phÝ  kiÓm    tratheo quy    ®Þnh. 7. KiÕn nghÞ    c¸c biÖn ph¸p  lý ®èi        xö    víic¸c l« thùc phÈm  kh«ng    ®¹t chÊtl  îng. §iÒu    9.­Tr¸chnhiÖm:   1.Thùc    hiÖn  viÖc  kiÓm    traNhµ    níctrong ph¹m    îcchØ    vi®   ®Þnh.
 5. 5 2. §¶m     b¶o tr×nh ®é     chuyªn m«n,    tÝnh chÝnh    x¸c,trung thùc vµ      kh¸ch   quan    khi kiÓm     tra,x¸c nhËn chÊt îng      l c¸c l« hµng  thùc phÈm   nhËp khÈu.  Tu©n    thñ chÆt      chÏc¸cquy  ®Þnh  cña Quy  chÕ nµy. 3. ChÞu  chØ     sù  ®¹o, kiÓm     híng    tra vµ  dÉn    chøc  nghiÖp  vÒ tæ  vµ  vô  cña  Y  Bé  tÕ. 4. §¨ng  danh    ký  s¸ch nh÷ng ngêi cã    thÈm  quyÒn  c¸c chøng    ªn ký    tõ li   quan  ®Õn  viÖc kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng. 5. B¸o      c¸o t×nh h×nh    x¸c nhËn thùc phÈm       ®¹tchÊt l    îng,th«ng  miÔn  b¸o  kiÓm     th«ng  l«hµng  travµ  b¸o    kh«ng    ®¹t chÊt l    îng cho  së  Bé  tÕ  c¬  vµ  Y  (Vô  Y  dù  tÕ  phßng). 6. TiÕp    nhËn  gi¶iquyÕt  vµ    th¾c  ¾c   m cña  së  c¬  ®èi   víiviÖc  kiÓm     tra vµ    x¸c nhËn  chÊt l do   îng  m×nh  tiÕn hµnh. ChÞu    tr¸chnhiÖm       vÒ nh÷ng    sai sãt cña    m×nh  g©y  trong viÖc  ra    kiÓm     x¸c nhËn  tra vµ    chÊt l thùc phÈm    îng    nhËp  khÈu.Tuú    theo møc  thiÖth¹i  ®é    , møc    êng  thÓ    båith cã  tõ hoµn    tr¶mét  phÇn  ®Õn       lÇn  tèi®a 10  phÝ kiÓm     thu.Trong  êng  c¬  kh«ng  tra®∙    tr hîp  së  nhÊt trÝvÒ      møc    êng  båith cña  quan  c¬  KTNN     thÓ  th× cã  khëikiÖn      t¹ Toµ  i ¸n  kinhtÕ.   7. Lu    s¬    tr÷hå  kiÓm     tra trong    thêih¹n  n¨m  xuÊt tr×nh      3  vµ    khic¸c c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn    yªu cÇu. 8. Hµng    quý    göi b¸o c¸o    Y   (Vô    dù  vÒ Bé  tÕ  Y tÕ  phßng) theo      c¸c néi dung  sau: a.Danh    s¸ch c¸cc¬  vµ        së  lo¹ thùc phÈm   i   nhËp  khÈu  qua  ®∙  kiÓm  tra; b.Sè îng,khèil         l    îng,gi¸trÞhµng    îckiÓm  ho¸ ®   tra; c.Sè îng,khèil         l    îng c¸cl«thùc phÈm     kh«ng      ®¹tyªu cÇu  chÊtl vÒ   îng; d.T×nh    h×nh  khiÕu    n¹icña  së  c¬  (nÕu  cã); e.    §Ò xuÊt danh môc  c¸c thùc phÈm   thÓ  îc xÐt  cã  ®   cÊp giÊy phÐp  miÔn kiÓm tra. 9.Xin phÐp  Y  khi:     Bé  tÕ  a.Thay  æi    ® ph¹m    vikiÓm  tra; b.Thay  æi,bæ     ®   sung    lµm  trôsë  viÖc; c.T¹m      thêingõng  hoÆc   chÊm       døtho¹t®éng. C h ¬ n g  III P h ¬ n g  thøc v µ thñ tôc kiÓ m  tra §iÒu 10.­Ph¬ng    thøc kiÓm    tra: 1. KiÓm       tra chÆt: kiÓm       tra,lÊy mÉu     x¸c suÊt vµ    thªm    c¸c ®iÓm  nghi   ngê  nÕu  thuéc mét    trongc¸ctr     êng   hîp sau: a. Thùc    phÈm  thuéc  i nguy  cao, ®ßi    lo¹ cã  c¬    hái ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n  ® Æc  biÖtmµ     quan    khic¬  KTNN     ph¸thiÖn thÊy    c¸c dÊu hiÖu nghingê  «    bÞ  nhiÔm   bao  bÞ  háng, thÊm  do  b×  h    nhiÔm  hoÆc       khihÖ thèng  duy    tr×®iÒu  kiÖn b¶o qu¶n thùc phÈm       trªnph¬ng tiÖn vËn    chuyÓn  kh«ng    ho¹t®éng;
 6. 6 b. Khi thùc phÈm   îc nhËp          ®   tõ mét  së  c¬  chÕ  biÕn    quan  mµ c¬  KTNN   ® îcth«ng  lµn»m     b¸o    trong khu    vùc  nguån  cã  nguyªn liÖu bÞ  nhiÔm       «  hoÆc   cã dÞch  nguy hiÓn  thÓ    cã  l©y sang ngêi; c.LÇn    nhËp  íc®ã  tr   kh«ng      ®¹ttiªuchuÈn  nhËp  khÈu. 2.KiÓm       trath«ng  êng:kiÓm    lÊy mÉu     th   travµ    x¸csuÊt cña    tõng l«hµng      nÕu  thùc phÈm     kh«ng thuéc c¸ct    êng    t¹ kho¶n  cña  hîp nªu    i 1  §iÒu nµy. 3. KiÓm       tra gi¶m: ChØ     kiÓm     tra c¶m  quan, ghi nh∙n,tÝnh        ®ång nhÊt  cña    l«hµng  ®èi chiÕu    s¬  vµ    víihå  nÕu: a.Thùc    phÈm   thuéc lo¹ nguy  thÊp;   i   c¬  b. Thùc    phÈm   chÊt l     cã   îng æn ®Þnh  qua    kiÓm    ícnhng  c¸c lÇn  tratr   cha  ® îc Bé  tÕ    Y  cÊp  giÊy phÐp miÔn kiÓm     Æc     ®ñ     tram dï cã  c¸c ®iÒu kiÖn    t¹i kho¶n    3,§iÒu  7; c. Thùc    phÈm   qua  ®∙  kiÓm     tra mÉu  chµo hµng    ®¹t yªu cÇu chÊt l    îng nhËp khÈu. §iÒu 11.­§¨ng  kiÓm    ký  tra: Khi nhËp    khÈu thùc phÈm   thuéc danh môc     i§iÒu  c¬  ph¶i ghi t¹  2,  së    ®¨ng  kiÓm    ký  trachÊtl   i  îng t¹ mét    trong c¸cc¬      quan  KTNN       nãit¹ §iÒu  (theo i 5    phô      nhÊt  ngµy  íc khi hµng    lôc A), Ýt  5  tr     vÒ ®Õn  c¶ng  (cöa khÈu).Hå     s¬  ®¨ng  bao  ký  gåm: 1. GiÊy    ®¨ng  kiÓm     ký  trachÊt l thùc phÈm    îng    nhËp khÈu  b¶n, theo  (2    mÉu   Phô    ë  lôc1); 2.B¶n    sao    hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  hoÆc   L/C; 3.VËn    ®¬n      (BilofLadding); l 4.Ho¸    ®¬n  hµng    ho¸ (Invoice); 5.LiÖtkª hµng          ho¸ (Packinglis )   t; 6.C¸c      ªnquan    tµiliÖu li   ®Õn     l«hµng  chÊtl     vµ   îng l«hµng  giÊy chøng  nh    nhËn  xuÊt xø, b¶n      chµo  hµng, b¶n    ®¨ng  chÊt l thùc  ký   îng  phÈm,  kÕt qu¶n  thö nghiÖm  hµng ho¸,giÊy    chøng  nhËn chÊt l hµng   îng  ho¸ cña  chøc  tæ  cã  thÈm  quyÒn (nÕu  cã),. . .; 7. C¸c    giÊy chøng nhËn  ªnquan  li   viÖc miÔn kiÓm     tra Nhµ      níc,nãi ë  §iÒu  7; 8. §¨ng  ®iÓm     ký  tËp  kÕt hµng  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn b¶o qu¶n thùc phÈm   ®Ó   quan  c¬  KTNN  ®Õn  tiÕn hµnh kiÓm     trachÊt l theo  ho¹ch  quy   îng  kÕ  ®∙  ®Þnh. GiÊy ®¨ng  kiÓm     îc lËp  ký  tra ®   theo tõng  ihµng  lo¹  ho¸    ghi trong    hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng hoÆc     v¨n b¶n ¬ng  ¬ng. t ®
 7. 7 §iÒu 12.­C¬     quan KTNN     sÏ xem  xÐt  s¬    kiÕn  íc ph¬ng  hå  ®Ó dù  tr   thøc kiÓm            tra®èi víi hµng.ViÖc  l«   xem    xÐt nµy    kÕt  sÏvã  qu¶  chËm   nhÊt lµ3      ngµy  tõngµy  kÓ    nép  ®¬n. 1. NÕu       l«hµng  thuéc diÖn    miÔn kiÓm    quan  tra,c¬  KTNN     sÏcÊp  th«ng  b¸o miÔn  kiÓm     tra(theo mÉu   phô        së    ë  lôc3) ®Ó c¬  lµm      thñ tôc th«ng quan  vµ  îcphÐp      ®   tiªuthô s¶n phÈm     tr trªnthÞ  êng  ViÖtNam.   2.  NÕu     l« hµng  thuéc  diÖn  miÔn  kiÓm     tra,sau      khi l« hµng  hoµn  ®∙  thµnh  thñ    tôc kiÓm  ho¸ cña    H¶i quan, c¬  ® îc phÐp    së    vËn  chuyÓn    vÒ kho  riªng cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn b¶o  qu¶n  thùc  phÈm   ®¨ng  tr     i ®∙  ký  íc ®ã t¹ kho¶n  8  §iÒu  ®Ó   quan  11  c¬  KTNN   tiÕn hµnh  kiÓm     tra,lÊy mÉu   cã  vµ  thÓ  niªm  phong   l« hµng  nÕu  thÊy cÇn  thiÕt.Khi cã      kÕt  qu¶ kiÓm  nghiÖm  chÊt l    îng cña    l«hµng,c¬   quan  KTNN     trùctiÕp kiÓm          tralËp biªnb¶n    x¸cnhËn  chÊtl    îng l«hµng    nµy    ®¹thay  kh«ng    ®¹t,®ång      thêigöicho  së  c¬  c¬  vµ  quan    H¶i quan  n¬ihµng    ®Õn       mçi n¬imét  b¶n    ®Ó hoµn        tÊtthñ tôcth«ng quan. Trong    thêih¹n chê kÕt  qu¶ kiÓm     giÊy  tra vµ  x¸c nhËn    ®¹t chÊt îng l   nhËp  khÈu    ®Ó hoµn        tÊtthñ tôcth«ng quan,c¬  kh«ng  îcphÐp        së  ®   tiªuthô vµ  ph©n      t¸nl«hµng  khái®iÓm   kÕt  ®ñ    tËp  cã  ®iÒu  kiÖn  b¶o  qu¶n  ®¨ng  ®∙  ký. 3. Trong    qu¸ tr×nh kiÓm     lÊy  tra vµ  mÉu,  quan  c¬  KTNN  ph¶i lËp      biªn b¶n. C¸c    biªn b¶n    kiÓm     tra nµy ph¶i cã    ®Çy     ®ñ ch÷  cña    ký  c¸c bªn  li   cã  ªn quan  ® îcl vµo  s¬  vµ   u  hå  kiÓm    trachung cña    l«hµng. 4.C¬    quan  KTNN   ph¶il mÉu    u  thùc phÈm     trong thêih¹n      quy  ®Þnh  trong  tiªuchuÈn    hoÆc     v¨n b¶n ¬ng        t tù ®èi víithùc phÈn  ®Ó       ®ã  thö nghiÖm       l¹ khi i cã yªu  cÇu. HÕt      thêih¹n    nãi trªn,c¬    quan  KTNN   th«ng b¸o cho  së  c¬  ®Õn   nhËn  il¹ mÉu     hoÆc  lËp    biªn b¶n thanh    lý®èi      víic¸c thùc phÈm   hÕt      ®∙  thêi h¹n l  u. §iÒu 13.­KÕt    luËn  sau    khikiÓm  tra: 1. NÕu       l«hµng nhËp  khÈu  chÊt l     cÇu  cã   îng ®¹t yªu  theo quy ®Þnh, c¬  quan  KTNN   cÊp giÊy    x¸c nhËn    ®¹tchÊt l    îng nhËp  khÈu  (theo mÉu   phô      ë  lôc 2); 2. NÕu     l« hµng nhËp khÈu  chÊt îng  cã  l kh«ng    ®¹t yªu cÇu  theo  quy  ®Þnh,  quan  c¬  KTNN     göith«ng  l«hµng  b¸o    kh«ng    ®¹tchÊt l    îng (theo mÉu     ë  phô    cho  së  c¬  lôc 4)  c¬  vµ  quan    h¶i quan    n¬i hµng ®Õn   mçi    n¬i mét  b¶n,  trong®ã    nªu: a.Néi dung        viph¹m; b. B¸o c¸o      vÒ ®Ó xuÊt  biÖn ph¸p  lý víiThanh    xö      tra Nhµ     níc chuyªn   ngµnh    VÖ sinh    Y     ­ Bé  tÕ. Trong vßng  ngµy, Thanh    15    tra Nhµ    níc chuyªn   ngµnh    VÖ sinh ­Bé  tÕ     Y  ph¶ira quyÕt ®Þnh  lýthÝch              xö    hîp víi hµng  l« trªn. 3.C¬  cã    së  thÓ    ®Ò nghÞ    t¸ kiÓm    i trahoÆc   a      ® ra c¸cchøng   cíchøng    tá l« hµng      ®¹t yªu cÇu chÊt l bëi giÊy     îng    x¸c nhËn ph©n  tÝch    l« hµng cña Ýt  nhÊt haiphßng        thö nghiÖm   îcc«ng  ®   nhËn kh¸c,trong ®ã      kÕt  qu¶        phïhîp víi møc  chÊtl    îng quy  ®Þnh  ë  nªu  §iÒu  4. Sau    i khit¸ kiÓm     tra,kÕt qu¶ kiÓm     tracho thÊy    l« hµng vÉn kh«ng    ®¹t hoÆc     c¸cchøng    cíkh«ng    gi¶ithÝch  îct×nh  ®   tr¹ngl«hµng,c¬        quan  KTNN     sÏ
 8. 8 b¸o c¸o  kiÕn  vµ  nghÞ c¸c biÖn ph¸p  lý l« hµng    xö      víiThanh    tra Nhµ     níc chuyªn ngµnh      VÖ sinh­Bé  tÕ.    Y  4. C¬   cã    së  thÓ    ®Ò nghÞ b»ng  b¶n  v¨n  mét trong c¸c biÖn      ph¸p  lý xö    sau: a.T¸ichÕ.     b. ChuyÓn    kh«ng  dông  sö  lµm thùc phÈm  sau    khisöa  i   l¹ néi dung      ghi nh∙n. c.T¸ixuÊt.     d.Huû    bá. 5. Sau    i   khit¸ xuÊt,huû  l« hµng    bá    kh«ng    ®¹t yªu cÇu chÊt l   së   îng,c¬  ph¶inép    chøng      tõt¸ xuÊt,huû  cho  quan  i   bá  c¬  KTNN     ®Ó hoµn    s¬. tÊthå  6. NÕu   i   t¸ chÕ,  së  c¬  ph¶ib¸o      c¸o biÖn ph¸p  i t¸ chÕ  ®Þa   vµ  chØ  së  c¬  t¸  ichÕ  cho  quan  c¬  KTNN   chØ   vµ  tiÕn hµnh  i t¸ chÕ     sù  khicã  chÊp  thuËn  cña  quan  c¬  KTNN.  Sau    i khit¸ chÕ,  së  c¬  lµm  c«ng  v¨n    ®Ò nghÞ  quan  c¬  KTNN  kiÓm      tral«hµng  ® îct¸ chÕ. ®∙      i a. NÕu       l«hµng    cÇu  ®¹t yªu  chÊt l    îng sau    i khit¸ chÕ,  quan  c¬  KTNN     sÏ cÊp giÊy    x¸c nhËn    ®¹t chÊt l nhËp   îng  khÈu, trong ®ã     l« hµng        ghirâ    ®¹t yªu  cÇy chÊt l nhËp   îng  khÈu  sau    i khit¸ chÕ    îc tiªuthô    ®Ó ®     trªnthÞ  êng tr ViÖt   Nam. b.NÕu       l«hµng vÉn kh«ng      ®¹tyªu cÇu chÊtl    îng sau      khit¸ chÕ,  quan  i c¬  KTNN       sÏra th«ng      b¸o l«hµng kh«ng    ®¹tchÊtl    îng sau      khit¸ chÕ  ®Ò   i vµ  nghÞ  c¬  ph¶ihuû  l«hµng,hoÆc   së    bá      chuyÓn  kh«ng  dông  sö  lµm thùc phÈm.   C h ¬ n g  IV P h Ý  kiÓ m  tra §iÒu  14.­   ph¶i nép   C¬ së    mét kho¶n phÝ kiÓm     tra cho  quan  c¬  KTNN. PhÝ  kiÓm     trab»ng  0,1%        gi¸trÞ l« hµng  îc kiÓm     ®   tra (tÝnh theo    gi¸ CIF  hoÆc       gi¸¸p thuÕ  c¬  do  quan    TµichÝnh  quy ®Þnh) nhng  kh«ng thÊp h¬n  300.000  ®ång  ViÖt Nam   tr¨m ngh×n    (ba    ®ång)  kh«ng    vµ  lính¬n   10.000.000  ®ång ViÖtNam     (mêitr     iÖu®ång). §iÒu  15.­ViÖc    qu¶n    lýphÝ kiÓm     îc thùc hiÖn  tra®     theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ    níc(Th«ng   ªnBé    tli   TµichÝnh    ­ Khoa  häc  C«ng  nghÖ vµ  M«i  êng  65/TTLB  tr sè  ngµy  19/8/1995). C h ¬ n g  V K hi Õ u  n¹i µ gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i  v  q
 9. 9 §iÒu 16.­  Trong    thêih¹n  ngµy    khi nhËn  îc th«ng  7  kÓ tõ    ®   b¸o    l« hµng  kh«ng    ®¹tchÊt l    îng nhËp  khÈu, c¬  cã    së  thÓ    ®Ò nghÞ  quan  c¬  KTNN   ®∙ tiÕn hµnh    kiÓm    trachÊt l    îng hµng    ho¸ cña  m×nh  xem       xÐt l¹ kÕt  i qu¶ kiÓm  trahoÆc       t¸ kiÓm  i tra. 1. NÕu  kÕt qu¶  ikiÓm     i   t¸  tra tr¸ víikÕt    qu¶ kiÓm     tra lÇn ®Çu,  së  c¬  kh«ng  ph¶itr¶chiphÝ        cho viÖc    t¸ kiÓm    i tra®ã. 2. NÕu     kÕt  qu¶  i t¸ kiÓm            traphïhîp víikÕt  qu¶  kiÓm    tralÇn  ®Çu,  së  c¬  ph¶ichÞu      chiphÝ cho viÖc    t¸ kiÓm    i tra®ã. §iÒu 17.­C¬   cã    së  thÓ  khiÕu      n¹ivÒ kÕt luËn cña  quan  c¬  KTNN   ®èi    víihµng ho¸  cña m×nh. ViÖc khiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu    îc thùc n¹i®     hiÖn theo ph¸p luËtvÒ        khiÕu     n¹i, c¸o. tè C h ¬ n g  VI T h a n h  tra v µ x ö  lý vi p h¹ m §iÒu  18.­NÕu   së    c¬  nhËp  nh÷ng  thùc phÈm     thuéc danh    môc hµng  ho¸ ph¶ikiÓm         traNhµ    viph¹m    níc cã    c¸c quy ®Þnh  cña  b¶n  v¨n  nµy  bÞ  th×  xö    ph¹ttheo NghÞ ®Þnh  57/CP  sè  ngµy  th¸ng5  31    n¨m  1997 cña ChÝnh  phñ  "Quy ®Þnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  l ®o êng  chÊt l vµ   ­ îng hµng    ho¸". §iÒu 19.­    C¬ quan KTNN  chÞu  thanh    xö      sù  tra vµ  lý vi ph¹m cña  Thanh    Y  hoÆc   traBé  tÕ  Thanh    traNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng  ho¸. §iÒu 20.­  Bé    cã  Y tÕ  thÓ ®×nh chØ  t¹m    thêihoÆc     quyÒn  b∙ibá  kiÓm     traNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng nÕu  quan  c¬  KTNN   kh«ng  ®ã  thùc hiÖn    ®Çy  ®ñ  hoÆc  ®óng thÈm  quyÒn  îc giao  ®   trong viÖc    kiÓm     traNhµ    níc theo quy  chÕ  nµy  c¸cv¨n b¶n  ªnquan. vµ      li   §iÒu 21.­C¸    nh©n  cña  quan  c¬  KTNN   c¸c hµnh      cã    vitr¸ ph¸p    i luËt hoÆc   g©y c¶n    trëtrong khithihµnh        nhiÖm   th×  theo  vô  tuú  tÝnh chÊt,møc     ®é     vi ph¹m  hËu  vµ  qu¶  x¶y  sÏ bÞ  lý hµnh  ra    xö    chÝnh, truy cøu      theo tr¸ch   nhiÖm  h×nh  hoÆc     êng  sù  båith theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   Phô  lôc A D a n h  s¸ch c¬ q u a n  ® îc c h Ø  ® Þ n h  kiÓ m  tra N h µ   íc v Ò  ch Êt lîng ® èi  n víi thùc p h È m   h Ë p  kh È u   n
 10. 10 I. µi c¸c c ö a k h È u  thuéc k h u  v ù c m i Ò n  B ¾ c:  T (Tõ H µ  T Ü n h  trë ra) 1.ViÖn    Dinh  dìng ­Bé  tÕ    Y  ­§Þa    chØ:  48A  T¨ng       Néi B¹tHæ ­Hµ  ­§iÖn    tho¹i048.257090     : ­Fax:048.257885   2. Trung    t©m   thuËt tiªuchuÈn   êng  kü      ®o l chÊt l khu   îng  vùc      I ­ Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng chÊtl  îng ­§Þa    chØ:  §êng  Hoµng  Quèc  ViÖt­NghÜa  ­Hµ     §«   Néi ­§iÖn    tho¹i04.8344532     : ­Fax:04.8361199   II.  T¹i c¸c c ö a k h È u  thuéc k h u  v ù c m i Ò n  Tru n g: (Tõ Q u ¶ n g  B × n h  ® Õ n  B × n h  T h u Ë n) 1.ViÖn    Pasteus Nha    Trang   Y  ­Bé  tÕ ­§Þa    chØ:  8  êng  Sè  ® TrÇn  Phó   ­Nha  Trang ­§iÖn    tho¹i058.823934     : ­Fax:058.824058   2. Trung    t©m   thuËt tiªuchuÈn   êng  kü      ®o l chÊt l khu   îng  vùc      II­ Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng  ChÊt îng. l ­§Þa    chØ:  97  êng  Th¸iTæ    N½ng Sè  ® Lý    ­§µ  ­§iÖn    tho¹i051.821113     : ­Fax:051.820868   III.T¹i    c¸c c ö a k h È u  thuéc k h u  v ù c m i Ò n  N a m : (Tõ § å n g  N ai trë v µ o) 1.ViÖn      VÖ sinhY  c«ng    tÕ  céng   .HC M ­TP   ­§Þa    chØ:  ® êng  ng  59  H Phó   ­QuËn  ­TP   M 8   .HC ­§iÖn    tho¹i08.8559503/8563165   : ­Fax:08.8563164     2. Trung    t©m   thuËt tiªuchuÈn   êng  kü      ®o l chÊt l khu   îng  vùc  I   II  Tæng  ­ côc    TiªuchuÈn  l §o êng  chÊtl  îng ­§Þa    chØ:  49  êng  Sè  ® Pasteur­QuËn    .HCM    I­TP   ­§iÖn    tho¹i08.8294274     : ­Fax:08.8293012   IV.  T¹i ö a k h È u  k h u  v ù c T © y  N g u yªn:  c (§ ¾ c L ¾ c, Gia L ai, o n  T u m, L © m  § å n g)  K
 11. 11 1.ViÖn      VÖ sinhdÞch  T©y    tÔ  Nguyªn ­§Þa    chØ:  Hai Bµ  60    Trng  ­§iÖn    tho¹i050.859182     : ­Fax:050.852423   Phô  lôc 1 Bi u ­ Ó t Tªn c¬ q u a n  kiÓ m  tra ch Êt lîng       Sè: î   ng  Inspection b o d y Sym bo B ¶n gèc   
 12. 12 Gi Êy  ®¨n g  ký kiÓ m  tra c h Êt lîng h µ n g  xu Êt k h È u/nh Ë p  k h È u R e gistration of q u ality inspection for  p ort/import o o d s ex  g NgêixuÊtkhÈu      (nhËp  khÈu)/Exporter   Sè    hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  (Importer) Contractnumber/L/C     number  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax   ,     BÕn   ®i/Shipmentport:   NgêinhËp    khÈu  (xuÊtkhÈu)/Importer     BÕn   ®Õn/Portofdischarge:       (Exporter) Thêigian xuÊt/nhËp  kiÕn      dù  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax: Export   ,     ing/Import   ingdate M«     t¶hµng  ho¸/Descript     ionofgoods Sè îng/khèiîng: l  l   Tªn  hµng  ho¸/Name    ofgoods: Quanti /vo ty lum Ký  hiÖu/Goods  m∙  marking: XuÊt xø/Countryoforigin:       Gi¸trÞhµng      ho¸/Valueofgoods:     §Þa ®iÓm   kÕt  tËp  hµng    ho¸: Locationofgoods      1.Thêigian kiÓm        tra/Date: 2.§Þa    ®iÓm   kiÓm  tra/Location: §¹idiÖn    cña    Tæ chøc  XNK   tªnvµ  ký    §¹idiÖn    cña  quan  c¬  kiÓm    tªn traký    ®ãng  dÊu vµ  ®ãng dÊu Exporter/Importer   's representative Inspect   ionbody  representative (signature,  stamp) (signature,  stamp) §Þa  ®iÓm/Location: §Þa  ®iÓm/Location:   Ngµy/Date: Ngµy/Date: Phô  lôc 2 Bi u ­ Ó t Tªn c¬ q u a n  kiÓ m  tra ch Êt lîng       Sè: î   ng  Inspection b o d y Sym bo B ¶n gèc   
 13. 13 Gi Êy x¸c n h Ë n  ®¹t ch Êt lîng n h Ë p   h È u k C ertificate of  u ality q  co nfor mity for  m p ort g o o d s i NgêinhËp    khÈu   /Importer Sè    hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  Contractnumber/L/C     number  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax   ,     BÕn   ®Õn/  Portofdischarge:     NgêixuÊtkhÈu       /Exporter BÕn   ®i/Shipmentport:   §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax: Thêigian xuÊt/nhËp  kiÕn    ,         dù  Exporting/Import   ingdate M«     t¶hµng    ho¸ nhËp  khÈu/Descript     ionof Sè îng/khèiîng: l  l   goods: Quanti /vo ty lum Sè  vËn  ®¬n/B/Lnumber:           Ngµy/Date: Gi¸trÞ/Value:   KÕt  luËn:L«    hµng        ho¸ ®¹tyªu cÇu  chÊtl    îng nhËp  khÈu                     Conclusion:  The  goods    are found  conformed    withquali   tyrequirementsfor     import GiÊy    x¸cnhËn  nµy  hiÖu    cã  lùc®Õn   §¹idiÖn    cña  quan  c¬  kiÓm    tªn traký    ngµy: vµ  ®ãng dÊu Thiscert f ca       i i te validunti is   l Inspect   ionbody  representative (signature,  stamp) N¬i nhËn:   §Þa  ®iÓm/Location:   ­NgêinhËp      khÈu Ngµy/Date: ­H¶i quan      cöa  khÈu:
 14. 14 Phô  lôc 3 Bi u ­ Ó t Tªn c¬ q u a n  kiÓ m  tra ch Êt lîng       Sè: î   ng  Inspection b o d y Sym bo B ¶n gèc    T h « n g  b¸o m i Ô n  kiÓ m  ch Êt lîng E x e m ption fro m  q u ality inspection NgêixuÊtkhÈu      (nhËp  khÈu)/Exporter   Sè    hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  (Importer) Contractnumber/L/C     number  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax   ,     BÕn   ®i/Shipmentport:   NgêinhËp    khÈu  (xuÊtkhÈu)/Importer     BÕn   ®Õn/Portofdischarge:       (Exporter) Thêigian xuÊt/nhËp  kiÕn      dù  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax: Export   ,     ing/Import   ingdate M«     t¶hµng  ho¸/Descript     ionofgoods Sè îng/khèiîng: l  l   Quanti /vo ty lum Gi¸trÞhµng      ho¸/Valueofgoods:     Sè GiÊy chøng nhËn      phïhîp TiªuchuÈn/Cert f ca       i i teof conformitywithStandard No       KÕt  luËn:L«    hµng  nµy  îcmiÔn  ®   kiÓm    trachÊtl    îng Conclusion:  These  goods    are exempted  from  quali   tyinspection GiÊy  nµy  hiÖu    cã  lùc®Õn  ngµy: §¹idiÖn      cña  quan  c¬  kiÓm    tªn traký    vµ  ®ãng dÊu Thisexemptionisvalidunti        l Inspect   ionbody  representative (signature,  stamp) N¬i nhËn:   §Þa  ®iÓm/Location:   ­NgêinhËp      khÈu (xuÊt  Ngµy/Date: khÈu)/Importer  (Exporter) ­H¶i quan      cöa  khÈu/Customs  ice: off
 15. 15 Phô  lôc 3 Bi u ­ Ó t Tªn c¬ q u a n  kiÓ m  tra ch Êt lîng       Sè: î   ng  Inspection b o d y Sym bo B ¶n gèc  Th«ng  b¸o l«  µ n g  k h« n g   h ®¹t ch Êt lîng N o n­co nfor mity of g o o d s  q u ality NgêixuÊtkhÈu      (nhËp  khÈu)/Exporter   Sè    hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  (Importer) Contractnumber/L/C     number  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax   ,     BÕn   ®i/Shipmentport:   NgêinhËp    khÈu  (xuÊtkhÈu)/Importer     BÕn   ®Õn/Portofdischarge:       (Exporter) Thêigian xuÊt/nhËp  kiÕn      dù  §Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹ifax/Address,phone,fax: Export   ,     ing/Import   ingdate M«     t¶hµng  ho¸/Descript     ionofgoods Sè îng/khèiîng: l  l   Quanti /vo ty lum Gi¸trÞhµng      ho¸/Valueofgoods:     §Þa  ®iÓm   kiÓm    tra: Locationofinspect       ion Thêigian kiÓm        tra: Date    ofinspection KÕt  luËn:L«    hµng  nµy  kh«ng    ®¹tchÊtl      îng ®Ó xuÊtkhÈu/nhËp    khÈu  Conclusion:  The  goods  notfound  are    conformed    withquali   tyrequirementsfor     export/import N¬i nhËn/Sentto:       §¹idiÖn    cña  quan  c¬  kiÓm    tªn traký    vµ ®ãng dÊu ­ Ngêi xuÊt khÈu  (nhËp  khÈu)  /Exporter Importer /   : Inspect   ionbody  representative ­H¶i quan      cöa  khÈu/Customs  ice: off   (signature,  stamp) ­ Tæng  côc TC§LCL  vµ/hoÆc  C¬  quan chøc n¨ng thuéc    Bé qu¶n    lý chuyªn §Þa    ®iÓm/Location:   ngµnh. Ngµy/Date:
 16. 16
Đồng bộ tài khoản