Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1378/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1378/2003/Q -BGTVT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V VI C KI M TRA CH T LƯ NG MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U VÀ NG CƠ NH P KH U S D NG S N XU T, L P RÁP MÔ TÔ, XE G N MÁY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 48, i u 50 "Lu t giao thông ư ng b " ngày 29 tháng 6 năm 2001. Căn c Nghi nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năn 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c M c 3 i u 3 và M c 4 i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph qui nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá. Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT ngày 12 tháng 06 năm 1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 v vi c phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v vi c ki m tra ch t lư ng mô tô, xe g n máy nh p khNu và ng cơ nh p khNu s d ng s n xu t, l p ráp mô tô, xe g n máy". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th
  2. ( ã ký) QUY NNH T M TH I V VI C KI M TRA CH T LƯ NG MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U VÀ NG CƠ NH P KH U S D NG S N XU T, L P RÁP MÔ TÔ, XE G N MÁY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Văn b n này qui nh các n i dung và th t c ki m tra ch t lư ng mô tô, xe g n máy (sau ây ư c g i t t là xe) nh p khNu và ng cơ nguyên chi c nh p khNu s d ng s n xu t, l p ráp mô tô, xe g n máy (sau ây ư c g i t t là ng cơ) chưa có ch ng ch ch t lư ng ư c Vi t Nam th a nh n. 1.2. Văn b n này áp d ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và d ch v , k c t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t nam (dư i ây g i t t là T ch c ho c cá nhân NK) nh p khNu xe và ng cơ s d ng s n xu t l p ráp mô tô, xe g n máy. 1.3. Quy nh này không áp d ng i v i các xe và ng cơ nh p khNu: - S d ng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i c a B Công an. - T m nh p tái xu t. 1.3. Vi c ki m tra ch t lư ng xe và ng cơ nh p khNu do C c ăng ki m Vi t nam là cơ quan ki m tra ch t lư ng (cơ quan KTCL) thu c B GTVT t ch c th c hi n. 2. H SƠ KI M TRA 2.1. H sơ ăng ký ki m tra xe a- B n ăng ký ki m tra ch t lư ng xe nh p khNu trong ó có ghi rõ s khung, s ng cơ và năm s n xu t. b- B n khai các thông s , tính năng k thu t c a xe. c- Ký hi u c a s khung, s ng cơ. d- B n sao ch ng t nh p khNu e- Tài li u gi i thi u tính năng k thu t i v i lo i xe nh p khNu, trong ó th hi n ư c m t s thông s ch y u như: Nh ng thông s v kích thư c tr ng lư ng b n
  3. thân; S ngư i cho phép ch , t c l n nh t và nh ng thông s k thu t cơ b n c a ng cơ như: mô men l n nh t, công xu t l n nh t ng v i s vòng quay c a ng cơ, ư ng kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, lo i nhiên li u s d ng, lo i ly h p, t s truy n c a h p s . 2.2. H sơ ăng ký ki m tra ng cơ a- B n ăng ký ki m tra ch t lư ng ng cơ nh p khNu trong ó có ghi rõ s ng cơ và năm s n xu t. b- Ký hi u c a s ng cơ. c- B n sao ch ng t nh p khNu d- Tài li u gi i thi u tính năng k thu t i v i ng cơ nh p khNu, trong ó th hi n ư c m t s thông s ch y u như: mô men l n nh t, công xu t l n nh t ng v i s vòng quay c a ng cơ, ư ng kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, lo i nhiên li u s d ng, lo i ly h p, t s truy n c a h p s . 3. KI M TRA XE VÀ NG CƠ NH P KH U 3.1. Ch t lư ng và an toàn k thu t xe và ng cơ nh p khNu ư c ánh giá theo các h ng m c ư c qui nh t i ph l c 1 và tiêu chuNn tương ng nêu t i qui nh ban hành kèm theo Quy t nh 2557/2002/Q -BGTVT ngày 16/8/2002 c a B trư ng B GTVT qui nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng trong s n xu t l p ráp các lo i mô tô, xe g n máy. 3.2. Vi c ki m tra ư c th c hi n theo phương th c ki m tra m u cho t ng lô hàng nh p khNu cùng ki u lo i. Phương pháp l y m u và s lư ng m u ki m tra ph thu c vào s lư ng hàng trong m t lô và ư c quy nh t i b ng 1. B ng 1: S lư ng m u ki m tra i v i t ng lô hàng c th như sau: STT S lư ng xe ho c ng cơ S lư ng xe ho c ng cơ trong m t lô hàng l y m u ki m tra 1 T 1 n 100 chi c 01 chi c 2 T trên 100 chi c n 500 chi c 02 chi c 3 T trên 500 chi c 03 chi c M u ki m tra là các s n phNm do Cơ quan KTCL l y ng u nhiên trong m t lô hàng nh p khNu và ư c doanh nghi p chuy n t i Cơ s th nghi m ư c ch nh th nghi m . 3.3. Ki m tra xe nh p khNu i v i xe nh p khNu theo lô hàng, Cơ quan KTCL s ti n hành l y m u và ki m tra theo n i dung và phương th c nêu t i m c 3.1 và 3.2. T ch c ho c cá nhân nh p khNu có trách nhi m b o qu n và b o m gi nguyên tr ng thái c a các xe còn l i
  4. theo qui nh c a Cơ quan H i quan, sau th i gian ch k t qu ki m tra m u c a lô hàng. Sau khi c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng nh p khNu, Cơ quan KTCL s hoàn tr l i m u ki m tra cho doanh nghi p nh p khNu. Trư ng h p t ch c ho c cá nhân nh p khNu có nhu c u nh p khNu ti p các xe và ng cơ cùng ki u lo i thì có th ngh kéo dài th i gian lưu m u. Cơ quan KTCL s d ng k t qu c a m u xe ã ư c ki m tra i chi u v i các lô xe (cùng ki u lo i nh p khNu ti p theo). 3.4. Ki m tra ng cơ nh p khNu Vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t i v i ng cơ nguyên chi c nh p khNu th c hi n theo phương th c như i v i xe nguyên chi c nêu t i m c 3.3 trên. 3.5. Các t ch c ho c cá nhân nh p khNu ph i có trách nhi m thanh toán các kho n phí và l phí cho vi c ki m tra, th nghi m, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng theo qui nh hi n hành. 4. X LÝ K T QU KI M TRA 4.1. Trong ph m vi 05 ngày k t ngày doanh nghi p n p h sơ h p l và k t qu th nghi m theo qui nh, căn c vào h sơ ăng ký ki m tra và k t qu th nghi m, Cơ quan KTCL s xem xét ánh giá thông báo cho các t ch c ho c cá nhân nh p khNu v k t qu ki m tra. 4.2. i v i xe có k t qu ki m tra t yêu c u v ch t lư ng thì Cơ quan KTCL c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng xe nh p khNu theo m u t i ph l c 1 cho t ng chi c xe thu c lô hàng nh p khNu. 4.3. i v i ng có k t qu ki m tra t yêu c u v ch t lư ng thì Cơ quan KTCL c p Gi y ch ng nh n ng cơ nh p khNu theo m u t i ph l c 2 cho t ng lô ng cơ ã ăng ký ki m tra. 4.4. i v i các xe ho c lô ng cơ không t yêu c u thì Cơ quan KTCL ra Thông báo xe ho c ng cơ không t ch t lư ng nh p khNu theo m u tương ng qui nh t i ph l c 3a và 3b cho t ch c ho c cá nhân nh p khNu bi t có bi n pháp x lý theo qui nh hi n hành. 5. T CH C TH C HI N 5.1. Cơ quan KTCL có trách nhi m th c hi n úng các i u kho n c a Quy nh này và ch u trách nhi m v k t qu ki m tra c a mình; ng th i có trách nhi m khuy n ngh , hư ng d n các t ch c ho c cá nhân nh p khNu xe và ng cơ trong vi c m b o các yêu c u ch t lư ng, an toàn k thu t c a các phương ti n nh p khNu tránh nh ng t n th t v kinh t có th x y ra. 5.2. H sơ ki m tra ch t lư ng ư c lưu tr t i Cơ quan KTCL trong th i h n 03 năm.
  5. 5.3. Giao cho C c ăng ki m Vi t Nam th ng nh t phát hành, qu n lý Gi y ch ng nh n CLNK, Thông báo v xe ho c ng cơ không t ch t lư ng nh p khNu qui nh t i m c 4 nêu trên. 5.4. nh kỳ 3 tháng m t l n, C c ăng ki m Vi t nam t ng h p k t qu ki m tra ch t lư ng xe và ng cơ nh p khNu báo cáo B GTVT (qua V Khoa h c Công ngh ). PH L C 1 B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C ĂNG KI M VI T NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF Independence - Freedom - Happiness TRANSPORT VIETNAM REGISTER S (No): GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG MÔTÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Certificate of quality conformit for importted two wheels motor vehicle) Tình tr ng phương ti n (vehicle static) T ch c/Cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address) Nhãn hi u phương ti n (Vehicle s mark): S lo i (Model No): Nư c s n xu t (Country of origin) Năm s n xu t (Production year) Lo i phương ti n (Vehicle s type) S khung (Chassis No ) S ng cơ (Engine No): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration No): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record No): S ăng ký ki m tra (Registered No for inspection):
  6. THÔNG S K THU T (Technical specifications) Tr ng lư ng b n thân (Engine weight): Kg S ngư i cho phép ch , k c ngư i lái (Seating capaccity including driver): Ngư i Kích thư c bao x Dài x R ng x Cao (Overall dimensions - L x W x H): mm Chi u dài cơ s (Wheel base): mm Ki u ng cơ (Engine model) Lo i nhiên li u (Kind of fuel): Th tích làm vi c (Displacement): cm3 Công su t l n nh t c a ng cơ/s vòng quay (Max output/rpm): kW/vong/phut Li h p (Clutch): D n ng li h p (Clutch control): H p s (Gear box): i u khi n h p s (Gear box control): Bánh ch ng (Drive axle) Truy n ng (Transmission): Ki u lo i phanh trư c (Front brake type) Ki m lo i phanh sau (Rear brake type) L p xe (Tyres): L p trư c (Front): L p sau (Rear): Mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và t ch t lư ng nh p khNu theo Qui nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông V n t i. The two-wheels motor vehicle has been inspected and satisfied with the regulation annexed to the Decision No 1738/2003/Q -BGTVT Stipulated by Mini stry of Transport. Gi y ch ng nh n này có giá tr n ngày tháng năm This certrficate is valid until (Date) Hà N i, ngày tháng năm Cơ quan ki m tra (Inspection body)
  7. PH L C 2 B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C ĂNG KI M VI T NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF Independence - Freedom - Happiness TRANSPORT VIETNAM REGISTER S (No): GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG NG CƠ MÔTÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Certificate of quality conformit for importted engine two - wheels motor vehicle) Tình tr ng ng cơ (Engine's statics) T ch c/Cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address) Nhãn hi u ng cơ (Engine's mark): S lo i (Model No): Nư c s n xu t (Country of origin) Năm s n xu t (Production year) S ng cơ (Engine No): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration No): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record No): S ăng ký ki m tra (Registered No for inspection): THÔNG S K THU T (Technical specifications) Tr ng lư ng ng cơ (Engine weight): Kg Ki u ng cơ (Engine model) Lo i nhiên li u (Kind of fuel)
  8. Công su t l n nh t c a ng cơ/s vòng quay (Max output/rpm): kW/vong/phut Hành trình pít tông (Bore x Stroke) mm Th tích làm vi c (Displacement) cm3 T s nén (Compression ratio) Li h p (Clutch): D n ng li h p (Clutch control): H p s (Gear box): i u khi n h p s (Gear box control): ng cơ mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và t ch t lư ng nh p khNu theo Qui nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông V n t i. The engine has been inspected and satisfied with the regulation annexed to the Decision No 1738/2003/Q -BGTVT Stipulated by Mini stry of Transport. Gi y ch ng nh n này có giá tr n ngày tháng năm This certrficate is valid until (Date) Hà n i, ngày tháng năm Cơ quan ki m tra (Inspection body) PH L C 3 B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C ĂNG KI M VI T NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF Independence - Freedom - Happiness TRANSPORT VIETNAM REGISTER S (No): THÔNG BÁO KHÔNG T CH T LƯ NG MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U
  9. (Notice of non - conformity of quality for imported two wheels motor vehicle) Tình tr ng phương ti n (vehicle's statics) T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer) a ch (Address) Nhãn hi u phương ti n (Vehicle's mark) S lo i (Model No): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year) Lo i phương ti n (Vehicle's type): S khung (Chassis No): S ng cơ (Engine No): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration No): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspections Record No): S ăng ký ki m tra (Registered No for inspection): Mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và không t ch t lư ng nh p khNu theo Qui nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông V n t i. The engine has been inspected and not satisfied with the regulation annexed to the Decision No 1738/2003/Q -BGTVT Stipulated by Mini stry of Transport. Lý do không t (Reasons of non - Conformity): (Date) Hà N i, ngày tháng năm Cơ quan ki m tra (Inspection body) PH L C 4 B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C ĂNG KI M VI T NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  10. MINISTRY OF Independence - Freedom - Happiness TRANSPORT VIETNAM REGISTER S (No): THÔNG BÁO KHÔNG T CH T LƯ NG NG CƠ MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Notice of non - conformity of quality for imported engine of two - wheels motor vehicle) Tình tr ng ng cơ (engine s statics) T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer) a ch (Address) Nhãn hi u ng cơ (engine's mark) S lo i (Model No): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year) S ng cơ (Engine No): Ki u ng cơ (Engine's type): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration No): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspections Record No): S ăng ký ki m tra (Registered No for inspection): ng cơ mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và không t ch t lư ng nh p khNu theo Qui nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông V n t i. The engine has been inspected and not satisfied with the regulation annexed to the Decision No 1738/2003/Q -BGTVT Stipulated by Mini stry of Transport. Lý do không t (Reasons of non - Conformity): (Date) Hà N i, ngày tháng năm Cơ quan ki m tra (Inspection body)
Đồng bộ tài khoản