intTypePromotion=1

Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
99
lượt xem
6
download

Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  139/Q§­N H 1 H N N G µ Y  18 T H¸ N G  5 N¨ M  1995 B A N  H µ N H " Q U Y  C H Õ  P H¸T H µ N H   R¸I P HI Õ U  Q U è C  T Õ T C ñ A  C¸ C   G © N  H µ N G   H ¬ N G  M ¹ I Q U è C  D O A N H " N T THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     cø  l Ng h Nh n     c«ng  è  b theo  Önh   L sè 37/LCT­ N§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc; c Ch t H  Nh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph qui ®Þnh  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  Bvc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 23/CP  µy  3­ ng 22­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ph¸thµnh    Õu  èc  Õ;   tr¸phi qu t i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    Kinh  Õ, t QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ     µnh    ch ph¸th tr¸i phiÕu  èc  Õ  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  qu t c c¸cNg h th m  doanh". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Nghiªn cøu    Kinh  tÕ, Thñ   ëng    n   Þ   ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng,   tr c¸c ®¬ v li   thu Ng h Nh n   ¬  Tæng  gi¸m  c    ®è c¸c NHTM   èc  qu doanh  ã  c tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy. Q U Y  C H Õ P H¸T H µ N H  T R¸I P HI Õ U  Q U è C  T Õ   ñ A C N G © N  H µ N G  T H ¬ N G  M ¹I  U è C  D O A N H Q (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 139/Q§­NH1 ngµy 18/5/1995 cña  èng  c    Th ®è NHNN). CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUI  NH   ®Þ CHUN G §i Ò u      Õu  èc  Õ  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹iquèc  1: Tr¸iphi qu t c c¸c Ng h th m  doanh  (NHTMQD)   µ chøng  l chØ  vay  î  ã m Ö nh    cã  êi h¹n, cã l∙ do c¸c nc gi¸, th     i   NHTM Q D     µnh    ph¸th ®Ó vay  èn    Þ  êng  èc  Õ  ôc  ô  v trªnth tr qu t ph v cho  nhu  Çu  c tÝn  ông  u      iÓnkinh tÕ  ña  ÖtNam. d ®Ç tph¸ttr     c Vi  
  2. 2 §i Ò u  2: Tr¸iphiÕu  èc  Õ  ña  NHTM Q D   îc ph¸t hµnh    qu t c c¸c  ®    b»ng  ngo¹itÖ  ù do    t   chuyÓn  æi, cã  êih¹n  õ 3  ®   th   t   n¨m  ëlªn,tæng  Þ gi¸cña  ét  tr     tr     m lÇn    µnh  èithiÓu ¬ng  ¬ng  tr Öu ®«    ü,  µ  èi®a  ph¸th t  t ® 25  i   laM v t   kh«ng  îtqu¸v    tûlÖ    huy  ng  èn  îcphÐp  víi èn  ùcã  ¹ thêi®iÓ m     µnh  ®é v ®   so    v t  t    i ph¸th theo    qui ®Þnh  ña  c Ph¸p  Önh  ©n  µng,HTXTD   µ  l Ng h   v C«ng    µichÝnh. tyt   Tr¸i Õu  èc  Õ  ña   phi qu t c NHTM Q D   îcph¸thµnh  íi h×nh  ®    d  2  thøc: ­Tr¸i Õu  íi   Êtcè  nh    phi v   i l∙su   ®Þ ­Tr¸i Õu  íi   Êtth¶ næi.    phi v   i l∙su     ViÖc  chøc  tæ  ph¸t hµnh  µ    v thanh to¸n tr¸ phiÕu  îc thùc  Ön   i   ®  hi theo  th«ng  Ö  èc  Õ  µ  ïhîp víi Ëtph¸p ViÖtNam. l qu t v ph         lu     §i Ò u 3: C¸c NHTM Q D   èn  mu ph¸thµnh    Õu  èc  Õ    tr¸ phi qu t ph¶i ®¶m   i   b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 3.1­§∙ ® îcNHNN   Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  µ  ã       c gi ph ho   v c chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    theo c¸cqui®Þnh  ña      c Ph¸p  Ët. lu 3.2­Kinh    doanh  ã    ªntiÕp  c l∙ li   i trong 3    n¨m  Çn  Êt tr c khiph¸thµnh  g nh   í       tr¸phiÕu,t×nh  ×nh  µichÝnh  µnh m¹nh  µ  ã  iÓn väng    iÓn.Kh«ng    i   h t  l  v c tr   ph¸ttr   cã  î qu¸  ¹n  i  íiNHNN,  û lÖ  î qu¸  ¹n  n  h ®è v   t  n  h cho  vay  Òn  n kinh tÕ    kh«ng  ît v  qu¸ 5%     tæng    îtÝn  ông,kh«ng    ¹m  dn  d   viph ph¸p luËtvµ  û  ËttµichÝnh.     k lu     3.3­Cã   ¬ng      µnh    Õu  èc  Õ  îcNHNN     ph ¸n ph¸th tr¸ phi qu t ®   i th«ng qua  µ  v ® îcCh Ýnh  ñ    ph cho  Ðp. ph 3.4­Cã   i ngò    é    Óu  Ò   Þ  êng  µichÝnh  èc  Õ.   ®é   c¸n b am hi v th tr t  qu t 3.5­ Nép  y       ®Ç ®ñ c¸c  µiliÖu  Çn  Õtcho  t  c thi   NHNN  theo    nh   ¹  qui ®Þ ti §iÒu  díi y. 6    ®© §i Ò u 4:  ©n   µng  µ   íc chÞu  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   Èm   nh  ¬ng      th ®Þ ph ¸n ph¸t hµnh  i Õu  èc  Õ  ña    tr¸ phi qu t c c¸c    NHTM Q D     ×nh  Ýnh  ñ    ®Ó tr Ch ph cho phÐp    µnh  ï hîp víic¸c m ôc    ña  Ýnh  ph¸th ph         tiªuc Ch s¸ch tiÒn tÖ  µ  Õ   ¹ch      v k ho tæng  Ó  µng  th h n¨m  Ò   v vay  èn  ícngoµicña  v n    NHNN. §i Ò u 5: Nguån  èn  v vay  õ viÖc  t  ph¸thµnh    Õu  èc  Õ  îc sö    tr¸ phi qu t ®   i dông      ®Ó bæ sung  ån  èn  ngu v cho  vay  u    ®Ç ttrung,dµih¹n  ña        c c¸c NHTM Q D   theo c¸cdù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.     ¸n ® ®   c th quy phª duy C¸c NHTM Q D  ph¸thµnh  i Õu  ã    tr¸ phi c tr¸ch nhiÖm   ö  ông  èn  ng      sd v ®ó m ôc  ch, cã  Öu  ®Ý   hi qu¶,b¶o  ¶m     ® thanh    y  ,  ng  ¹n  gèc  µ    to¸n®Ç ®ñ ®ó h c¶  v l∙i tr¸phiÕu.   i CH ¬NG   II TR× NH   ù, THñ   ôC  T  T PH¸T  µ NH   H TR¸IPHIÕ U   è C   Õ   QU T §i Ò u    6: Sau    ý  khik tho¶ thuËn  ¬  é  íi êib¶o      µnh  Ýnh    s b v  ng   l∙nhph¸th ch vµ  ícthêi®iÓ m   tr     c«ng  è    µnh  t  Êt 45  µy,NHTM Q D   b ph¸th Ý nh   ng   ph¶igöicho    
  3. 3 N HNN   ¬ng  ph¸thµnh  µ    ph ¸n    v c¸c b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c n¨m  µ  v th¸ng gÇn     nhÊt. 6.1­Ph¬ng      µnh    ¸n ph¸th ph¶ithÓ  Ön  â:   hi r ­ C¸c    Õtli     chiti   ªnquan  n     Õu  ù  nh    µnh: tæng  Þ gi¸, ®Õ tr¸ phi d ®Þ i ph¸th   tr     lo¹ ngo¹itÖ,thêih¹n,h×nh    i       thøc tr¸phiÕu  ∙suÊtcè  nh     i (l i   ®Þ hay    th¶ næi)møc     l∙suÊt vµ  Ý  ù  Õn,thÞ  êng    µnh, c¸c ®iÒu    i   ph d ki   tr ph¸th    kho¶n  Ò   ¸nh      v® gi¸®é tÝn  Ö m,  nhi b¶o    l∙nhthanh  to¸n,®¨ng  ý    Þ  êng    k trªnth tr chøng  kho¸n... ­ C¸c  ®èi t¸cnícngoµili     bªn          ªnquan  n     ×nh ph¸thµnh:Ng êi(hay ®Õ qu¸ tr           nhã m   êi)b¶o      µnh  Ýnh: ngêitvÊn  ng   l∙nhph¸th ch      ph¸p  ýcho  êiph¸thµnh; l  ng       C¸c  ©n  µng  ilýph¸thµnh  µ  Ng h ®¹       v thanh  to¸n. ­  Þch  ×nh  ù  Õn  ña  Öc  L tr d ki c vi ph¸thµnh, trong    ã    êi®iÓ m:      ®ã c c¸c th   c«ng  è  b ph¸thµnh, ký  Õt        k c¸c v¨n b¶n  Ýnh  ch thøc,ngµy  Öu  ùc (closing   hi l     day). ­Ph¬ng    ö  ông  èn    µnh    Õu,hiÖu    ¸n s d v ph¸th tr¸phi   i qu¶  kinh doanh  µ  Õ     vk ho¹ch tr¶l∙    èc    Õu;hiÖu      itr¶g tr¸phi   , i qu¶  µ  v kh¶  n¨ng    î cña    ù    u   tr¶n   c¸cd ¸n ®Ç t trung vµ  µi h¹n  ña        d  c c¸c doanh nghiÖp  Çn  c vay  èn  ©n  µng  õ nguån  v ng h t  ph¸thµnh    Õu.   tr¸phi i KÌm  theo  ¬ng      µnh,NHTM   öicho  ph ¸n ph¸th   g  NHNN     biªnb¶n    í s¬  ghinh   bé  ý  íi êib¶o      µnh  Ýnh  Ò     éidung  ñ  Õu  ña  tph¸t k v  ng   l∙nhph¸th ch v c¸cn   ch y c ®î     hµnh. 6.2­C¸c  c¸o tµichÝnh    b¸o      bao  å m: g ­B¶ng  ©n  i NHTM     c ®è   (B¶ng  tæng  Õt  µis¶n) k t  ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kinhdoanh   ­C¬   Êu  µ  Êtl ng d  îtÝn  ông   c v ch  î   n   d Sè   Öu  li trong    c¸c b¸o c¸o  µichÝnh  t  ph¶i cã    chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  kiÓm    c  Ëp ® îcNHNN   õa nhËn. to¸n®é l     th   §i Ò u    7: Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn      µiliÖu 10  l vi k t     ®ñ c¸c t     theo yªu cÇu, NHNN   Èm  nh  ¬ng      µnh  ña       th ®Þ ph ¸n ph¸th c NHTM Q D,    æi  trao® víi é   µi chÝnh  µ  µm  ê tr×nh ChÝnh  ñ    T  B v l t    ph cho  Ðp    µnh  Õu  ¬ng  ph ph¸th n ph ¸n    µnh  á ra  ã  Öu  ph¸th t   c hi qu¶  µ  ¸p  v ® øng    cÇu  ña  Ýnh  c¸c yªu  c ch s¸ch tiÒn    tÖ. §i Ò u    8: Sau    Ýnh  ñ  ã    cho  Ðp    µnh.NHTM Q D   khiCh ph c v¨n b¶n  ph ph¸th   xóc  Õn  Öc  ý  Õt  íic¸c bªn  i    íc ngoµic¸c v¨n  ti vi k k v     ®è t¸cn       b¶n  tho¶  Ën  Ò   thu v viÖc  Æt  ® mua,  ilýph¸thµnh  µ  ®¹       v thanh to¸n,c«ng  è    µnh  ¹  ë     b ph¸th t i giao  S dÞch chøng kho¸n (nÕu  ã).NHTM Q D   ã    c  c tr¸chnhiÖ m    th«ng  tiÕn ®é   ùc b¸o    th   hiÖn  µ  öic¸c v¨n b¶n  ù  vg      d th¶o cho    NHNN     Êy ý  Õn  íckhichÝnh  ®Ó l   ki tr     thøc  ký  Õt. k §i Ò u    Öc  9: Vi b¶o    l∙nhthanh    ña  to¸nc NHNN   i víi   Õu  èc  Õ  ®è     i tr¸phi qu t cña NHTM Q D  chØ  ùc hiÖn  th   trong tr ng  îp  ã    ê h c yªu  Çu  ña  c c bªn  i    íc ®è t¸cn   ngoµivµ  îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp.  ®  ®è Ng h Nh n   ph
  4. 4 §iÒu  Ön  ki b¶o    ùc  Ön    l∙nh th hi nh Quy  Õ   ch b¶o    µ  i l∙nh v t¸ b¶o      l∙nh vay vèn  ícngoµi,ban  µnh  n    h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 23/Q§­NH14  µy  02­ ng 21­ 1994  cña  èng  c  Th ®è HNNN,  ng    nh c¸cNHTM Q D  kh«ng  ph¶ithÕ  Êp    ch chøng  õ. t C H ¬ N G  III Q U ¶ N  L ý, S ö   ô N G,  H A N H  T O¸ N  T R¸I  HI Õ U, D T P C H Õ  ® é  B¸ O  C¸ O §i Ò u    ån  èn    µnh    Õu  èc  Õ  îcsö  ông      10: Ngu v ph¸th tr¸phi qu t ®   d i ®Ó cho vay theo  c¸c  ù  ®Ç u    trung  µi h¹n  ã  Öu  d ¸n  t d  c hi qu¶  kinh  Õ  ∙  îc thÈm   t®®  ®Þnh.    Êt cho  L∙isu   vay ph¶i bï ®¾ p       Ý      ®ñ chiph huy  ng  èn  µ  Ý   ¹t ®é v v ph ho   ®éng  ©n  µng. ng h §èi víicho     vay  Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸  ÕtbÞ,  ng  Òn  ö  ông    thi   ®å ti s d cho vay  µ ngo¹itÖ. §èi víicho  l         vay  u     µ  ®Ç t v thanh  to¸n trong níc,viÖc  ö  ông       sd vèn vay ph¶itu©n    theo chÕ       ®é qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   íc.Tuy  l     Nh n   nhiªn, êi   ng   vay  ph¶ib¶o  ¶m     îtheo ngo¹itÖ  èc  ócký    ® tr¶n       g l   vay. Trong  êng  îp c¸c dù    a  ótvèn,nguån  èn  tr h     ¸n ch r     v vay  îchßa  Ëp  µo  ®  nh v nguån  èn  ¹itÖ  v ngo   chung  ña  c NHTM Q D   ng  nh ph¶i®¶m     b¶o    c¸c nguyªn t¾c    an  µn  Ò   èn  µ  Ýnh  to v v v t chuyÓn  æi  µnh kho¶n)cña  µis¶n  ã  ¹itÖ. ® (th     t  c ngo   §i Ò u    11: NHTM Q D     µnh    Õu  èc  Õ  ã  ph¸th tr¸phi qu t c tr¸chnhiÖ m       i   tr¶l∙i ®Þnh  ú  µ    èc    Õu  y     µ  ng  ¹n  k v tr¶ g tr¸ phi ®Ç ®ñ v ®ó i h theo tho¶  Ën  thu thanh  to¸n®∙    cam   Õt  íi k v  bªn  i t¸cnícngoµi.Nguån      µ  èc  Êy tõ l∙vµ  èn  ®è         tr¶l∙v g l       v i i thu  åi tõ c¸c dù  cho  h       ¸n  vay  u     òng      ån  èn  ã  Ó  ö  ông  ®Ç t c nh c¸c ngu v c th s d kh¸ccña    NHTM Q D. Trong  êng  îp NHNN   tr h  b¶o    l∙nhthanh to¸n,n Õu  n   ¹n    µ     ®Õ h tr¶m NHTM   ph¸thµnh    kh«ng thanh to¸n m ét  Çn    ph hoÆc   µn  é  Òn  èc  µ    ña    to b ti g v l∙ c tr¸ i i phiÕu,NHNN   Ï cho    s  vay  ¾t  éc  b bu NHTM Q D   theo    Êt cho  l∙ su   i vay  ¾t  éc  b bu ®Ó  thanh    to¸ncho  êisë  ÷u    Õu,®ång  êithùc hiÖn    Ön  ng   h tr¸phi  i th     c¸c bi ph¸p  thu håivèn  i víiNHTM Q D        ®è     nh quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ     ch b¶o    µ  i   l∙nhv t¸  b¶o l∙nhvay  èn  ícngoµi.   v n  §i Ò u    12: NHTM Q D   ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o NHNN  kh«ng  Ë m       ch qu¸ 5 ngµy  µm  Öc  Ò     è  Öu vµ  ×nh  ×nh  l vi v c¸cs li   t h khi: ­NhËn  îcvèn    µnh    Õu   ®  ph¸th tr¸phi i ­Thùc  Ön    tthanh      nh  ú   hi c¸c®î   to¸nl∙®Þ i k ­ Thanh    Òn gèc    n   ¹n,hoÆc     to¸nti   khi®Õ h   mua  ¹ tr¸phiÕu  a  n   ¹n l    ii ch ®Õ h   (nÕu  ã    nh  iÒu  c qui®Þ ® kho¶n  mua  ¹trong ®iÒu  Ön    µnh). l  i   ki ph¸th Ngoµira NHTM Q D      ph¶igöicho     NHNN:
  5. 5 ­ B¶n    sao    è  Öu,b¸o    µichÝnh  µ    c¸cs li   c¸o t   v c¸cthay ® æi    trong ho¹t®éng     kinh doanh    ph¶ic«ng  è  íi     b v   bªn  i t¸cnícngoµitheo    iÒu  Ön    c¸c ®è         c¸c ® ki ph¸t hµnh. ­ C¸c    th«ng    nh  ú  Ò       tin®Þ k v gi¸c¶,møc     ®é giao  Þch  ña    Õu  ∙  d c tr¸ phi ® i ph¸thµnh    Þ  êng  cÊp    ôc  ô    trªnth tr thø  ®Ó ph v cho  Öc  ¸nh      ¬ng    vi ® gi¸c¸c ph ¸n ph¸thµnh  Õp theo.   ti   CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u    ô   13: V nghiªncøu    Õ  ã    kinh t c tr¸chnhiÖ m   ñ  ×phèihîp cïng    ch tr      víic¸c Vô       qu¶n  ý ngo¹ihèi,Vô     Þnh  Õ   µichÝnh, Vô   Ýn  ông, Vô   l      c¸c § ch t    T d   Quan  Ö   èc  Õ, tham     Ên  ©y  ùng  ¬ng    Èm  nh  ¬ng    h qu t   gia t v x d ph ¸n,th ®Þ ph ¸n ph¸thµnh    Õu  èc  Õ  ña    tr¸ phi qu t c NHTM Q D,    æi  íiBé   µi chÝnh  µ  ù  i trao ® v  T   vd th¶o têtr×nh ChÝnh  ñ    Ðp    µnh.      ph xinph ph¸th §i Ò u 14: Vô   Ýn  ông  èi hîp  íiVô   T d ph   v   Nghiªn cøu    kinh  Õ  t xem   Ðt x  n Õu  ã    Çu  c yªu c b¶o    l∙nhthanh      Õu  ña    to¸ntr¸phi c c¸cNHTM Q D   µ  Õn hµnh  i v ti   c¸cthñ tôcb¶o      l∙nh. C¸c  ô, Côc  ¹ NHNN   V  ti   Trung  ng  ¬ trong ph¹m      vichøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  nhi vc m × nh  ã  c tr¸chnhiÖ m     theo  âivµ  d   gi¸m      s¸tc¸c NHTM Q D   trong viÖc    µnh    ph¸th vµ  ö  ông  èn    µnh    Õu  èc  Õ,ph¶n  t×nh  ×nh,kiÕn  Þ  sd v ph¸th tr¸phi qu t   i ¸nh  h   ngh ®Ó   ô  V Nghiªncøu    kinhtÕ  ×nh Ban    o  Ön    tr   l∙nh®¹ bi ph¸p xö  ý.  l §i Ò u    Öc    15: Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2