intTypePromotion=1

Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
123
lượt xem
15
download

Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ an toàn kho quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QUYÕT §ÞNH CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ NUíC Sè 1390/2005/Q§­NHNN NGµY 19 TH¸NG 9 N¡M 2005 VÒ VIÖC BAN HµNH QUY CHÕ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA TRUNG T¢M DÞCH Vô AN TOµN KHO QUü THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam sè  01/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè  ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/01/2002   cña   ChÝnh phñ  vÒ chÕ  ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã   thu; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   116/2003/N§­CP   ngµy   10/10/2003   cña   ChÝnh phñ  vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng   chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Trung t©m DÞch vô  an toµn kho   quü vµ Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ Tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m DÞch vô an toµn kho quü”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy   ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Gi¸m  ®èc Trung t©m DÞch vô an toµn kho quü, Thñ tr ëng c¸c ®¬n vÞ cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. QUY CHÕ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA TRUNG T¢M DÞCH Vô AN TOµN KHO QUü
  2. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1390/2005/Q§­NHNN ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I §IÒU KHO¶N CHUNG §iÒu 1.  Trung t©m DÞch vô  an toµn kho quü  (sau  ®©y gäi  t¾t lµ Trung t©m) lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, víi chøc n¨ng thùc hiÖn dÞch vô  c«ng vÒ  an toµn kho quü  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  cung øng dÞch vô  c«ng vÒ  an toµn kho  quü cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2.  Trung t©m cã  t  c¸ch ph¸p nh©n, cã  tµi kho¶n vµ  con dÊu riªng  ®Ó  giao dÞch, ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p   luËt, thùc hiÖn chÕ   ®é  tµi chÝnh cña Nhµ  níc ¸p dông cho  ®¬n  vÞ sù nghiÖp cã thu vµ theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc. §iÒu 3.  §iÒu hµnh ho¹t  ®éng cña Trung t©m lµ  Gi¸m  ®èc;  gióp viÖc Gi¸m  ®èc cã  mét sè  Phã  Gi¸m  ®èc. Gi¸m ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc Trung t©m do Thèng ®èc bæ nhiÖm. Ch¬ng II NHIÖM Vô Vµ QUYÒN H¹N §iÒu 4. Trung t©m cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: 1. Cung øng dÞch vô  c«ng vÒ  lÜnh vùc an toµn kho quü  cho  c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc  nh sau: a) ThiÕt kÕ, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chuyªn dïng vÒ an toµn   kho quü. ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt, c¶i t¹o, n©ng cÊp, b¶o tr×, b¶o d­ ìng,   söa   ch÷a   c¸c   thiÕt   bÞ,   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   kü   thuËt   an   toµn, s¶n phÈm chuyªn dïng (kho¸, cöa kho tiÒn, hÖ  thèng theo   dâi, b¸o ®éng kho, kÐt, hÖ thèng phßng chèng ch¸y vµ c¸c thiÕt   bÞ kh¸c); b)   ThiÕt   kÕ,   l¾p   ®Æt   hÖ   thèng   chèng   sÐt   trùc   tiÕp   vµ   chèng sÐt lan truyÒn ®êng truyÒn tÝn hiÖu; c) Cung øng mét sè  dÞch vô  an toµn kho quü  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Thèng ®èc. 2. Lµm dÞch vô an toµn kho quü cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Thèng ®èc. 3.  Qu¶n lý  tµi chÝnh, tµi s¶n vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®îc  giao theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vµ cña Thèng ®èc. 4.  Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o theo quy  ®Þnh cña  Nhµ níc vµ cña Thèng ®èc. 5. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc giao.
  3. Ch¬ng III C¥ CÊU Tæ CHøC Vµ §IÒU HµNH §iÒu 5. C¬ cÊu tæ chøc cña Trung t©m bao gåm: 1. Phßng Hµnh chÝnh ­ Nh©n sù; 2. Phßng KÕ to¸n ­ Tµi vô; 3. Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh; 4. Xëng S¶n xuÊt thiÕt bÞ  an toµn kho quü  (gäi t¾t lµ  X ­ ëng ThiÕt bÞ); 5. Ban Cung øng dÞch vô. NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cô  thÓ  cña c¸c phßng, ban, x ëng do  Gi¸m ®èc Trung t©m quy ®Þnh. §iÒu 6. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Trung t©m: 1.  Tæ chøc thùc hiÖn vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Thèng  ®èc  vÒ  mäi   ho¹t  ®éng cña Trung t©m quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña Quy   chÕ nµy. 2.  Ký   c¸c   v¨n   b¶n   hµnh   chÝnh,   hîp   ®ång   giao   dÞch,   ho¸  ®¬n, chøng tõ  vµ  c¸c giÊy tê  kh¸c thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña Trung t©m. 3. TuyÓn dông, sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc (gäi  t¾t lµ  viªn chøc) cña Trung t©m theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  cña Ngµnh, cô thÓ: a) Thùc hiÖn qu¶n lý, ph©n c«ng, bè  trÝ  c«ng t¸c  ®èi víi   viªn   chøc   cña   Trung   t©m   theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vµ   ph©n cÊp, uû quyÒn cña Thèng ®èc; b) Thùc hiÖn tuyÓn dông, cho th«i viÖc ®èi víi viªn chøc:  Hµng n¨m lËp kÕ  ho¹ch tuyÓn dông tr×nh Thèng  ®èc xem xÐt, phª   duyÖt.   C¨n   cø   vµo   kÕ   ho¹ch   tuyÓn   dông   ®∙   ®îc   Thèng   ®èc   phª  duyÖt, nhu cÇu thùc tÕ vµ nguån tµi chÝnh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch  tuyÓn dông, quyÕt  ®Þnh h×nh thøc tuyÓn dông, triÓn khai viÖc  tuyÓn dông, ký kÕt hîp ®ång lµm viÖc, thö viÖc vµ bæ nhiÖm vµo  ng¹ch viªn chøc, cho th«i viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; c) QuyÕt  ®Þnh chuyÓn ng¹ch, n©ng l¬ng theo niªn h¹n  ®èi  víi viªn chøc tõ  ng¹ch Chuyªn viªn vµ  t¬ng  ®¬ng trë  xuèng. §Ò  nghÞ  Thèng   ®èc  n©ng l¬ng,  n©ng  ng¹ch,  chuyÓn  ng¹ch  l¬ng  ®èi  víi viªn chøc tõ  ng¹ch Chuyªn viªn chÝnh vµ  t¬ng trë  lªn; ký  quyÕt  ®Þnh n©ng ng¹ch l¬ng tõ  ng¹ch Chuyªn viªn vµ  t¬ng  ®¬ng  trë  xuèng sau khi cã  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña cÊp cã  thÈm  quyÒn;
  4. d) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm l∙nh  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  thuéc c¬  cÊu   tæ chøc cña Trung t©m theo c¸c quy ®Þnh cña Thèng ®èc; ®) §Ò  nghÞ  Thèng  ®èc bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, miÔn nhiÖm,  khen thëng, kû luËt ®èi víi Phã Gi¸m ®èc Trung t©m; e) Thùc hiÖn viÖc  ®¸nh gi¸ viªn chøc theo quy  ®Þnh cña  Nhµ níc vµ cña Ngµnh; g)   Thùc   hiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch,   chÕ   ®é   cña   Nhµ   n íc,   cña  Ngµnh ®èi víi viªn chøc; h) Thùc hiÖn chÕ   ®é  khen thëng, kû  luËt viªn chøc theo  thÈm quyÒn vµ   ®Ò  nghÞ  cÊp cã  thÈm quyÒn khen thëng, kû  luËt  viªn chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i) Thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª, b¸o c¸o t×nh h×nh viªn chøc   cña Trung t©m theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña Ngµnh; k) LËp, qu¶n lý  vµ  lu tr÷  hå  s¬  viªn chøc cña Trung t©m  theo quy ®Þnh; l) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  ®èi víi viªn chøc thuéc  thÈm quyÒn. n) §îc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét  c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng theo quy ®Þnh cña  LuËt Lao ®éng. §iÒu 7. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã Gi¸m ®èc Trung t©m: 1.  Gióp Gi¸m  ®èc chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh mét sè  mÆt c«ng t¸c  cña Trung t©m theo ph©n c«ng cña Gi¸m  ®èc vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc ®îc ph©n c«ng. 2.  Ký   thay   Gi¸m   ®èc   trªn   c¸c   v¨n   b¶n,   giÊy   tê   theo   sù  ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc. 3.  Khi Gi¸m  ®èc  ®i v¾ng, mét Phã  Gi¸m  ®èc  ®îc uû  quyÒn  ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña Trung t©m, chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc  Gi¸m  ®èc vµ  ph¸p luËt vÒ  nh÷ng viÖc  ®∙ gi¶i quyÕt vµ  b¸o c¸o  l¹i khi Gi¸m ®èc cã mÆt. Ch¬ng IV §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu 8.  ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc  quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2