intTypePromotion=1

Quyết định 14/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 14/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản đối với Ban quản lý các dự án ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  14­1998/Q§/N H N N 2  n g µ y   T 10­1­ 1998  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  Q u ¶ n  lý t µi V  ch Ý n h, t µi s¶n  è i  ® víi a n  Q u ¶ n  lý c¸c d ù    B ¸n N g © n  h µ n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 269/Q§­ NH9   µy  th¸ng 9  ng 23    n¨m 1995  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  µnh  Ëp  ®è Ng h Nh n   vi th l Ban  Qu¶n  ýDù     ©n   l   ¸n Ng hµng; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    iÓn ký  Õt  ÷a HiÖp  éiph¸ttr Ón    cø  ®Þ td ph¸ttr   k gi   h    i quèc  Õ  µ  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   è  tvn  ho x∙ h   ngh Vi   s 2785    µy  VN ng 16­ 01­1995    ù     Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  ­ D ¸n hi ®¹     h v h th thanh  to¸n;HiÖp  nh     ®Þ tÝn  ông  è  2855    µy  7­ d s  VN ng 19­ 1996    ù   Tµi chÝnh  ­ D ¸n    n«ng  th«n;HiÖp     ®Þnh  vay  ÷a  ©n   µng  gi Ng h Ph¸t tr Ón  ©u    vµ  íc Céng  µ    éi chñ    i Ch ¸ n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam   è  Vi   s 1457 VIE  µy  10­ ng 18­ 1996   ù     Ýn  ông  ­D ¸n t d n«ng th«n; ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  è  s 5551/QHQT   µy  th¸ng  n¨m   ng 02  10  1995  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi cho  Ðp  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ùc hiÖn  ph Ng h Nh n     th   chøc  n¨ng  ©n   µng  Ng h b¸n bu«n  ña  ù   Tµi chÝnh  c D ¸n    n«ng th«n  Ng ©n   µng   do  h Th Õ   ítµitrî gi       i cho  vay  ¹c¸cTæ   l     chøc  Ýn  ông; i td ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  è  s 6776 KTTH   µy  th¸ng  n¨m   ng 31  12  1996  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi quy  nh   ®Þ møc   Ý   Þch  ô  ph d v cho vay  ån  èn  Ýn  ngu v t dông  µ   íc; Nh n ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 403/1997/Q§­NHNN2   µy  th¸ng 12  ng 05    n¨m   1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi cho  Ðp  ph Ban  Qu¶n  ýc¸c  l  Dù     ©n   µng    ông  Ö   èng  µi kho¶n  Õ     ©n   µng  µ   íc ¸n Ng h ¸p d H th T  K to¸nNg h Nh n   ban hµnh kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  269/Q§­NH2  ngµy 04­ 1992 cña  12­ Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®è Ng h Nh n ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   ®Þ v Qu¶n  ý l  TµichÝnh,tµis¶n  i víi      ®è     Ban  Qu¶n  ýc¸cdù  ©n  µng". l     Ng h §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k
  2. 2 §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng  èng  c, Trëng  V¨n  Th ®è   Ban Qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n   µng,Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô   h   tr V K to¸n­ T     tr V Tæng  Ó m   Ki so¸t,   Vô  ëng,Côc  ëng,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  ùcthuéc Ng ©n  µng  tr   tr   tr c¸c®¬ v c li   tr     h Nhµ   ícTrung  ng  Þu  n  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Þ nh ® v Ò  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h, t µi  s¶n  è i víi a n  q u ¶ n  lý ®  B c¸c d ù  ¸n  g © n  h µ n g n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  1998/Q§­   ®Þ s 14­ NHNN2   µy  th¸ng01   ng 10    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u  1: Ban Qu¶n  ý c¸c  ù   Ng ©n   µng  µ ®¬n   Þ   ùc thuéc  l  D ¸n  h l  v tr   Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,cã  Öm   ô  óp Thèng  c  h Nh n   ¬   nhi v gi   ®è qu¶n  ývµ  ùc l   th   hiÖn    ù  ®Ç u    ã  ö  ông  èn  c¸c d ¸n  tc s d v vay  ña      c c¸c Tæ chøc  Çu   § t ph¸ttr Ón  i  m µ   ©n  µng  µ   íc®ãng      µc¬  Ng h Nh n   vaitrßl   quan  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n. §i Ò u    2: Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  µ m ét  n  Þ  ¹ch    l     ¸n  h l  ®¬ v h to¸n ®Çy      ®ñ c¸ckho¶n      thu,chitrong ho¹t®éng; ® îcNg ©n  µng  µ   ícgiao m ét        h Nh n     sè  èn  µ  µis¶n  Çn  Õt®Ó   v v t  c thi   qu¶n  ývµ  ùc hiÖn    ù    µ  l   th   c¸c d ¸n v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ö  ông  îp lý,tiÕtkiÖm,  ã  Öu  l  s d h     c hi qu¶    ¹  èn  µ  c¸c lo ivv tµis¶n  µy.   n §i Ò u  Ban  3:  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  ¹ch to¸n®Çy    µo    l     ¸n Ng h h   ®ñ v sæ s¸ch  Õ   k to¸n tÊt c¶    ¹  èn, tµis¶n, c¸c kho¶n      c¸c lo iv        thu,chi vµ      ph¶i cã      ®ñ chøng  õ hîp lÖ,hîp ph¸p.Hµng  t          n¨m, sau    Õt    khiquy to¸n,Ban    Qu¶n  ýc¸c Dù   l    ¸n  ©n   µng  ép  Ng h n chªnh  Öch  l thu    µichÝnh  ña  × nh   Ò   ©n   µng  chi t   cm v Ng h Nhµ   íchoÆc   îcNg ©n  µng  µ   ícthanh  n  ®  h Nh n   to¸n. II.  C¸c k h o ¶ n  thu, hi c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý  c c¸c d ù  ¸n N g © n  h µ n g §i Ò u 4. C¸c kho¶n thu  ña  c Ban Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng    l     ¸n  h bao gå m: ­Thu      l∙cho  i vay  ¹ ; li ­Thu  Ý, lÖ  Ý, dÞch  ô    ph   ph   v v.v. ; . ­Thu    Òn göi(phÇn    l∙ti     i kh«ng  ph¶inép    cho    li   c¸cbªn  ªnquan); ­Thu    chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ; l t      ­Thu    kh¸c:gå m       c¸ckho¶n    µic¸ckho¶n    ∙  thu ngo     thu ® quy  nh    ®Þ ë trªn.
  3. 3 §i Ò u 5. C¸c kho¶n    ña  chi c Ban Qu¶n  ý vµ    ù   Ng ©n   µng  l   c¸c D ¸n  h gå m   ã: c 1. Chi vÒ       c«ng    t¸cqu¶n  ý:C¸c  l  kho¶n    µy  îcx¸c ®Þnh  µ  chin ®     v qu¶n  ý l  nh  i víi   ô, Côc  ña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng,bao  å m: ®è     V   c¸c c Ng h Nh n   ¬  g ­Chi l ng  µ  ô  Êp ¬ng  Ó  chilµm     ¬ v ph c l (k c¶    thªm  µigiê); ngo   ­Chi b¶o  Ó m     éivµ     hi x∙h   c«ng      éi; t¸cx∙h ­Chi khÊu     hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh; t  c ®Þ ­Chi c«ng  ô    ng;    c lao®é ­Chi b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n;    d   s ch t   ­Chi vËtliÖu giÊy têin;          ­Chi trang phôc       giao dÞch;   ­Chi c«ng    Ý;    t¸cph ­ Chi ®µo  ¹o,huÊn  Ön     t  luy nghiÖp  ô  v (trong kÕ   ¹ch    ho chung  ña  ©n   c Ng hµng  µ   íc); Nh n ­Chi xuÊtb¶n  µiliÖu,tuyªntruyÒn,qu¶ng    Õu  ã);      t        c¸o (n c ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph qu¶n  ýkh¸c: l  +  iÖn  íc,vÖ   ® n   sinh c¬    quan; +    ícphÝ  u  iÖn,th«ng    ªnl¹c; Chi c   b®   tinli   +    éinghÞ  Õu  ã); Chi h   (n c +  Chi  Ô  ©n  l t kh¸nh  Õt(chØ  ã  ÷ng  ti   c nh kho¶n    ªnquan  n   Öc  chi li   ®Õ vi qu¶n  ývµ  ùc hiÖn    ù  l   th   c¸cd ¸n); +  C¸c  kho¶n    chikh¸c. 2.C¸c    kho¶n    Æc   ïcña  chi® th  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ù    µ    l   th   d ¸n:L c¸c kho¶n    ã  ôc  ch, néidung  µ  chic m ®Ý    v møc    chikh«ng  quy  nh  ®Þ trong chÕ       ®é tµichÝnh    chung  ña  ©n   µng  µ   íc.ViÖc  ùc hiÖn    c Ng h Nh n   th   c¸c kho¶n    µy  chin phô  éc  µo  õng  ù    è îng    ù  m µ   ©n   µng  µ   íc ®ang  thu v t d ¸n,s l c¸c d ¸n  Ng h Nh n   qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  µ  Õ         l   th   v ch ®é chitiªucho  ù    Nhµ   ícvµ  ©n   µng  d ¸n do  n   Ng h Nhµ   ícquyÕt ®Þnh. n    C¸c kho¶n    Æc   ïthuéc nguån  chi® th    kinh phÝ  ña    ù    ù    Ön    c c¸c d ¸n (D ¸n Hi ®¹iho¸ Ng ©n   µng  µ  Ö   èng     h v H th thanh to¸n;Dù   TÝn  ông    ¸n  d N«ng th«n;Dù     ¸n  µi chÝnh  T  N«ng  th«n) do  ©n   µng  µ   íc qu¶n  ý vµ  ùc  Ön      Ng h Nh n   l   th hi bao gå m: ­Chi cho  o  ¹o, Ên  Ön     ®µ t   hu luy nghiÖp  ô; v ­Chi cho     nghiªncøu  ôc  ô    ph v qu¶n  ýdù  l   ¸n; ­Chi qu¶n  ý,    l  gi¸m    ¹t®éng  ù  s¸tho   d ¸n; ­Chi vÒ   Þch  ô   Ên    d v tv (trongvµ  µiníc);   ngo   ­Chi cho     c«ng    Óm  t¸cki to¸n; ­Chi chªnh  Öch  ûgi¸  ¹itÖ;    l t    ngo  
  4. 4 ­Chi tr¶l∙tiÒn vay  ù         i  d ¸n; ­TrÝch  ép  Ý  Þch  ô;   n ph d v ­C¸c    kho¶n    chikh¸c. §i Ò u    6. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ývµ  ¹ch      l  h to¸nc¸c kho¶n      ña  thu,chic Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng: l     ¸n Ng h ­ TÊt  c¸ckho¶n          c¶    thu,chiph¸tsinh trong qu¶n  ývµ  ùc hiÖn    ù        l   th   c¸cd ¸n ph¶i® îc h¹ch    y   ,  Ýnh    µ  Þp  êivµo       to¸n®Ç ®ñ ch x¸c v k th   sæ s¸ch kÕ       to¸ntheo  chÕ     ®é quy  nh. ®Þ ­ Ban    Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  l     ¸n  h ph¶ithu  ng  Õ   «,  ®ñ   µ    ®ó ch ® thu  v kÞp  êi,kh«ng    Êt thu,kh«ng  ù ý  Ôn  th   ®Ó th     t   mi gi¶m    c¸c kho¶n    thu.Nghiªm  cÊ m   Öc      vi ®Ó c¸c kho¶n    µisæ   thu ngo   s¸ch kÕ     to¸n,gi÷ l¹ c¸c kho¶n            i thu ®Ó lËp c¸cquü    Ðp  íi äi  ×nh     tr¸ph i d mh thøc. ­ Ban    Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  l     ¸n Ng h ph¶ichitiªutheo  ng  Õ     µi     ®ó ch ®é t   chÝnh  Nhµ   ícvµ  ©n  µng  µ   ícban  µnh.M äi  do  n   Ng h Nh n   h   kho¶n    chi(bao  å m   g c¸c kho¶n      chiqu¶n  ývµ    l   c¸c kho¶n    Æc   ïcña  chi® th   c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ùc l   th   hiÖn  ù    u   d ¸n)®Ò ph¶i cã  ù    d to¸n vµ    chØ   îc chitheo  ù  ®   d to¸n ®∙  îc Ng ©n    ®  hµng  µ   íc(Vô  Õ       µi chÝnh) duyÖt.TÊt  c¸c kho¶n    Nh n   K to¸n­ T       c¶    chiph¶i® îc    thanh,quyÕt to¸n®Çy  ,  Þp  êitheo quy  nh.      ®ñ k th     ®Þ ­ C¸c    kho¶n      chiph¸tsinh ph¶i® îch¹ch    ng  ån       to¸n®ó ngu chØ  nh    ®Þ trªn c¬  ë  s chøng  õ hîp lÖ,hîp ph¸p.Nghiªm  Ê m   Öc        t          c vi ghichic¸c kho¶n  a  ùc ch th   chi,       Ëp quü    Ðp.   chi®Ó l   ghi tr¸ph i §i Ò u 7. §èi víiphÝ      nghiÖp  ô  ©n  µng  v ng h b¸n  èn  ña  ù   Tµi bu c D ¸n    chÝnh  n«ng  th«n: 1. Kho¶n  Ý   Þch  ô  ©n  µng    ph d v ng h b¸n bu«n  îc thèng  Êt qu¶n  ýt¹ ®  nh   l  i  Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ   h Nh n   ¬ (V K to¸n ­ Tµi chÝnh)  µ  ö  ông  ng       vsd ®ó theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ t i® 3, C«ng v¨n  è  s 6776  KTTH   µy  12­ ng 31­ 1996  ña c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 2. NgoµiviÖc      khen  ëng  th chung,n Õu    qu¶n  ýdù    èt. l   ¸n t   Ban Qu¶n  ýc¸c l    Dù     ©n   µng  îcThèng  c  ©n   µng  µ   íckhen  ëng  ¸n Ng h ®  ®è Ng h Nh n   th theo  û lÖ  t  %   Çn  (ph tr¨m)trong sè  Òn  ëng  îc trÝch  õ tæng  è  Ý   Þch  ô  ©n      ti th ®  t  s ph d v ng hµng  b¸n bu«n  ® îc sau    ã  ù  Êp  Ën  ña  é   µi chÝnh. Vô   Õ   thu    khic s ch thu c B T    K to¸n ­ Tµi chÝnh  Ï trÝch       s  chuyÓn  è  Òn  ëng  s ti th cho Ban Qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n  µng  h theo c¸cQuy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.    ®Þ c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    kho¶n    Æc   ïcña  8. C¸c  chi® th  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ù  l   th   d ¸n ph¶i:   1. Thùc  Ön  ng  ôc  ch,  éi dung  µ    hi ®ó m ®Ý n  v møc     ∙  îc quy  nh   chi® ®   ®Þ trong tõng dù    µ  Õ             ¸n v ch ®é chitiªucho  ù    Bé  µichÝnh  µ  ©n  µng  d ¸n do  T   v Ng h Nhµ   íc®∙  n   quy  nh  ®Þ hoÆc   cho  Ðp. ph 2.  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý vµ  ö  ông  ån  èn  l  s d ngu v vay  î, n  viÖn  îcña  µ   íc vµ  ©n   µng  µ   íc còng   c¸c quy  nh  ã  ªn tr  Nh n   Ng h Nh n   nh   ®Þ c li   quan kh¸c.
  5. 5 §èi víic¸c kho¶n      õ nguån  èn  Êp       chitiªut   v c ph¸t,viÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ ho l  i cho  Öc  vi qu¶n  ý, ùc hiÖn    ù    l  th   c¸cd ¸n;Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  ùc l     ¸n Ng h th   hiÖn theo  ù    Ng ©n   µng  µ   íc duyÖt  µ  d to¸ndo  h Nh n   v chØ  sau    ù    îc khid to¸n®   xÐt  Öt  íi thùc  Ön. §Þnh  ú  µng  ý, Ban  duy m   hi   kh qu   Qu¶n  ý c¸c Dù   Ng ©n   l     ¸n  hµng  ã  c tr¸chnhiÖ m  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸ntoµn  é      l        b c¸ckho¶n  ôc      öi m chitiªug   Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh). h Nh n   K to¸n­T   II. u a  s ¾ m  v µ  s ö  d ô n g  t µi ¶ n  M  s §i Ò u    èivíi µis¶n  è  nh  Ban  9. §       c ®Þ do  t Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  l     ¸n Ng h trùctiÕp mua  ¾ m       s b»ng  ån  èn  ngu v vay,tµitrîvèn  Êp    ña    ù      , c ph¸tc c¸cd ¸n: 1. Ban    Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  îcsö  ông  èn  l     ¸n Ng h ® d v vay,vèn  Êp      c ph¸t ®Ó  mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô  s t  c ®Þ ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ù  l   th   d ¸n  Õu  Ðt  Êy  ËtcÇn  Õt.ViÖc  n x th th   thi   mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  s t  c ®Þ ph¶i®óng    nguån  chØ   nh  ña    ù    ®Þ c c¸c d ¸n,trong  ¹m    ù  ph vi d to¸n ® îc duyÖt,tu©n  ñ      th   quy  Õ   Ðt duyÖt,®Êu  Çu  µ    ch x     th v c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   kh¸c. 2. Khi cã      nhu  Çu  c mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  s t  c ®Þ Ban Qu¶n  ý c¸c Dù     l     ¸n Ng ©n  µng  h ph¶ilËp dù    öiNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ           to¸ng   h Nh n   ¬ (V K to¸n­ TµichÝnh) ®Ó   Ðt duyÖt tr ckhithùc hiÖn:     x    í      a.   èivíi «t« vµ   §     xe    m¸y  ãc  ÕtbÞ     äc:sau    Èm  nh  ¹   ô   m thi   tinh   khith ®Þ l iV , K Õ       µi chÝnh  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícdù    to¸n­ T   tr   ®è Ng h Nh n   to¸nmua   ¾ m   s vµ  sau    îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt.Vô   Õ       µi khi®   ®è Ng h Nh n   duy   K to¸n ­ T   chÝnh  th«ng b¸o  ù  d to¸n ® îc duyÖt     cho Ban Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  l     ¸n  h thùc hiÖn.      b.§èivíi µis¶n  è  nh        t c ®Þ kh¸c:thèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn    ®è Ng h Nh n   quy cho  ô   ëng  ô   Õ   V tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh  Ðt  Öt  ù       x duy d to¸n mua   ¾ m     s cho Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng. l     ¸n Ng h 3.Vô  ëng  ô  Õ      µichÝnh  ã    tr V K to¸n­T   c tr¸chnhiÖ m  Ðt duyÖt quyÕt to¸n   x       mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ña  s t  c ®Þ c Ban Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng,b¶o  ¶m   l     ¸n Ng h   ® viÖc  mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ng  ù    îcduyÖt,cã    s t  c ®Þ ®ó d to¸n®     ®ñ chøng  õ hîp t    lÖ,hîp ph¸p.    §i Ò u    Öc  10. Vi mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  Ban  s t  c ®Þ cho  Qu¶n  ýc¸cDù     l     ¸n Ng ©n  µng  h b»ng  ån  èn  ña  ©n  µng  µ   ícph¶ithùc hiÖn  ngu v c Ng h Nh n       theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýmua   ¾ m   µis¶n  è  nh  l  s t  c ®Þ trong h Ö   èng    th Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    11. Ban Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  ã  l     ¸n Ng h c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  ètm äi  ¹  µis¶n  µ   µ   ícvµ  ©n   µng  µ   ícgiao;Ban  sd t  lo i   t m Nh n   Ng h Nh n     Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  l     ¸n Ng h ph¶im ë       sæ s¸ch,ghichÐp  µ     v theo  âichÝnh  d  x¸c toµn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã    b t  v v hi c theo  ng  Õ     ¹ch  ®ó ch ®é h to¸n kÕ     to¸n vµ    thèng    kª;ph¶n    y    µ  Þp  êit×nh  ×nh  ö  ông,biÕn  ng  ña  µi ¸nh ®Ç ®ñ v k th   h sd   ®é c t   s¶n  éc ph¹m    × nh  thu   vim qu¶n  ý. l 1. Tµi s¶n  è  nh  Ban     c ®Þ do  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  l     ¸n Ng h qu¶n  ývµ  ö  l  s dông ph¶i cã  éi dung    n  qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d chÆt  Ï ®Ó   ch   b¶o  ¶m   Öc  ö  ® vi s dông  µis¶n  è  nh  ã  Öu  t  c ®Þ c hi qu¶  µ    êigian khÊu  v ®ñ th     hao  µis¶n  t  theo    quy
  6. 6 ® Þnh.    Çn  îng  Khi c nh b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh,    l    c ®Þ Ban Qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n   µng  h ph¶i lµm  ng  ñ  ôc vµ  Ëp  å  ¬    ®ó th t   l h s theo  quy  nh   öi Ng ©n   ®Þ g  hµng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ       µichÝnh) ®Ó   Ðt duyÖt  µ  Nh n   ¬ (V K to¸n­ T     x  v chØ  ùc th   hiÖn sau    ∙  îc duyÖt.Sè   Òn  ® îc do  khi® ®     ti thu    thanh  ýnhîng  l  b¸n  µis¶n  è  t  c ®Þnh  sau    ∙  õ®i    khi® tr   c¸c kho¶n    Ý   chiph thanh  ý,nhîng  l  b¸n  Õu  ã) ph¶i (n c     nép  Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ      µichÝnh). v Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­T   2.  Êt  c¸c lo¹  µis¶n  è  nh,  T c¶    it   c ®Þ kh«ng  ©n  Öt nguån  èc  ×nh  ph bi   gh thµnh  Ban  do  Qu¶n  ý c¸c Dù   Ng ©n   µng  ùc tiÕp  l     ¸n  h tr   qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d ®Ò u  ph¶i tÝnh  µ  Ých  Êu    v tr kh hao theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Þ c Ng h Nh n   ViÖtNam.   IV. Ë p d ù  to¸n v µ  q u y Õ t to¸n thu c hi t µi h Ý n h  l  c §i Ò u    µng  12. H n¨m, Ban    Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  ã  Ö m   ô  l     ¸n Ng h c nhi v lËp Dù         µichÝnh    to¸nthu chit   n¨m  ã  c chiara tõng  ý     qu trong ®ã   ©n  nh  â    ph ®Þ r c¸c kho¶n    Ò     chi v c«ng    t¸cqu¶n  ý;c¸c kho¶n    õ nguån  èn  l    chi t   v vay; vµ      c¸c kho¶n    õ nguån  èn  Êp  chit   v c ph¸t, Ön  î  vi tr  kh«ng  µn  ¹ (do  ho l   Ban  i Qu¶n  ýc¸c l    Dù     ©n  µng  ùctiÕp thùc hiÖn) göiVô   Õ       µi chÝnh. §èivíi   ¸n Ng h tr           K to¸n­ T        c¸c kho¶n      ö  ông  èn  chitiªus d v vay  ña  ù    èn  Êp    õNg ©n  c d ¸n,v c ph¸tt   s¸ch Nhµ   íc,   n  Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  l     ¸n Ng h ph¶ilËp Dù         to¸nriªng®Ó   ô  Õ       µi   V K to¸n­ T   chÝnh  öiBé  µichÝnh: g  T  ­ Dù         µichÝnh    to¸nthu chit   n¨m  ph¶igöi®i  ícngµy  th¸ng 11      tr   15    n¨m  íc tr   ®Ó   Ðt duyÖt vµ  ùc hiÖn  x    th   cho  n¨m sau. ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch      µichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc®∙  îc     s k ho thu chit   c Ng h Nh n   ®   Thèng  c  ®è phª  Öt;Dù   duy   to¸n chitiªusö  ông  èn     d v vay  ña  ù    èn  Êp  c d ¸n,v c ph¸ttõ Ng ©n     s¸ch Nhµ   íccña    n  Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  îcBé   µi l     ¸n Ng h ®  T  chÝnh  Öt,Vô  Õ      µichÝnh  ã  duy   K to¸n­T   c tr¸chnhiÖ m  Ðt duyÖt,th«ng    ù    x    b¸o d to¸nchitiªuc¶        n¨m  (kh«ng bao  å m   ù    g d to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh)  µ    s t  c ®Þ v tæ chøc  theo dâi,kiÓm    Öc  Êp  µnh  ù    i víi    travi ch h d to¸n®è     Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     l     ¸n Ng ©n   µng. Trong  h   qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  ù  tr th hi   d to¸n ® îc duyÖt     kh«ng  ¶m   ® b¶o    c¸c nhu  Çu      îp lý, c chitiªuh     Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  îclËp  ù  l     ¸n Ng h ®  d to¸n bæ     sung  öi Vô   Õ       µi chÝnh    g   K to¸n ­ T   ®Ó xem   Ðt    Õt.ViÖc  Ðt  x gi¶iquy   x duyÖt bæ     sung  ù        d to¸nchitiªuchØ  ùc hiÖn  ét  Çn  th   m l trong n¨m  µo  èiquý    v cu   II  µng  I h n¨m. §i Ò u    Õt  ócquý  µ  13. K th   v n¨m Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  Ëp l     ¸n Ng h l  B¸o c¸o  Õt  quy to¸n thu    µichÝnh  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng    chit   g   Ng h Nh n   ¬ (Vô  Õ      µichÝnh   K to¸n­T   )theo thêigian quy  nh         ®Þ nh sau: ­B¸o    ý  öitr cngµy  th¸ng®Ç u   ý    c¸o qu g   í   10    qu sau. ­B¸o      c¸o n¨m  öitr cngµy  th¸ng1  g   í  15    n¨m  sau. Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  Þu  l     ¸n  h ch tr¸chnhiÖ m   µn  µn    ho to vÒ   éi dung    Õt,vÒ   Ýnh  ng  n,  n  chi ti   t ®ó ®¾ trung  ùc, chÝnh  th   x¸c  ña    c c¸c kho¶n      µichÝnh  µ  Êtc¶    è  Öu trªnB¸o    Õt    chi thu,chit   v t   c¸c s li     c¸o quy to¸nthu    tµichÝnh    theo  ng  Õ     µichÝnh  ña  µ   íc vµ  ©n   µng  µ   íc ®ó ch ®é t   c Nh n   Ng h Nh n  
  7. 7 quy  nh. ®Þ ViÖc  Ðt duyÖt  x  B¸o    Õt        µichÝnh  µng  c¸o quy to¸nthu chit   h n¨m  ña  c Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  îcthùc hiÖn    i víi®¬n  Þ  ù    éc l     ¸n Ng h ®    nh ®è     v d to¸nthu   Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ã  14. V tr V K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  viÖc  ùc hiÖn  th   Quy  nh  µy. ®Þ n Trëng Ban Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  ã  l     ¸n  h c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  Quy  nh  µy  ®Þ n trong®¬n  Þ  ×nh.   vm Tæng  Ó m     ©n  µng  µ   íccã  Ki so¸tNg h Nh n   tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm      tæ  ki so¸t viÖc  Êp  µnh  Õ         ch h ch ®é chitiªu,mua  ¾ m   µ  ö  ông  µis¶n    s vsd t  ë Ban Qu¶n  ý l  c¸cDù     ©n  µng    ¸n Ng h theo  ng  ®ó Quy  nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   cña  µ   íc. Nh n §i Ò u15. Öc söa ® æi, bæ  sung Quy  ®Þnh  nµy do Thèng ®èc   Vi Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2