Quyết định 14/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 14/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B Y T S 14/2005/Q -BYT NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch cc a B Y t ; Căn c Quy t nh s 168/2004/Q -TTg ngày 22/9/2004 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c tuy t m t, t i m t trong ngành y t ; Căn c Quy t nh s 981/2004/Q -BCA(A11) ngày 28/9/2004 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành y t ; Theo ngh c a ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch b o v bí m t nhà nư c trong ngành y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 446/BYT-Q ngày 06/5/1993 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các Ông (Bà):Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, v trư ng, c c trư ng các v , c c c a B Y t , th trư ng các ơn v tr c thu c B , giám c s y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) QUY CH
 2. B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2005/Q -BYT ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c so n th o, sao ch p, in n, giao nh n, lưu gi , th ng kê, s d ng, b o qu n, tiêu hu tài li u, v t mang bí m t nhà nư c (sau ây g i chung là tài li u m t) trong ngành y t . i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan n bí m t nhà nư c trong ngành y t . i u 3. Danh m c bí m t nhà nư c trong ngành y t 1. Các tài li u tuy t m t, t i m t trong ngành y t là nh ng tài li u ư c qui nh t i Quy t nh s 168/2004/Q -TTg ngày 22/9/2004 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t nhà nư c tuy t m t, t i m t. 2. Các tài li u m t trong ngành y t bao g m: a) S li u, b n , m u v t, các cây thu c quý và gen gi ng ph i b o t n không công b ho c chưa công b ; quy ho ch i u tra ngu n dư c li u quý hi m; b) Báo cáo chuyên , t xu t v các v d ch, v ng c hàng lo t; s tuy t i v ngư i m c, ngư i ch t; tính ch t m c , a i m x y ra không công b ho c chưa công b ; c) H sơ, tài li u v xu t khNu, nh p khNu, s n xu t; s li u lưu thông, s d ng, t n tr các lo i thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n và ti n ch t s d ng c a ngành y t ; d) Tài li u th ng kê nhà nư c v y t h ng năm chưa công b trong niên giám th ng kê y t ; ) Tài li u quy ho ch cán b và h sơ nhân s cán b lãnh o t c p v và tương ương tr lên c a ngành y t ; e) H sơ, tài li u ang thanh tra, ki m tra, k t qu thanh tra chuyên ngành y t và thanh tra trong n i b ngành y t chưa công b ; g) K t qu ki m nghi m thu c, v cxin, sinh phNm y t , giám nh pháp y ph c v cho vi c thanh tra, ki m tra không công b ho c chưa công b ;
 3. h) H sơ, tài li u v sinh con theo phương pháp khoa h c không công b ho c chưa công b . i) Tài li u v thi t k m ng máy tính c a B và ngành y t ; m t khNu, quy ư c v m b o an ninh an toàn thông tin trong s d ng và ng d ng công ngh thông tin c a B và ngành y t . i u 4. Nh ng hành vi nghiêm c m 1. Nghiêm c m m i hành vi thu th p, làm l , làm m t, chi m o t, mua bán tiêu hu trái phép tài li u m t trong ngành y t . 2. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân cung c p cho cơ quan báo chí, xu t b n ho c các cơ quan i chúng khác các tài li u m t trong ngành y t khi không ư c phép c a ngư i có thNm quy n. 3. Nghiêm c m các cơ quan, t ch c và cá nhân t nghiên c u, s n xu t, s d ng m t mã ti n hành các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia và các hành vi khác vi ph m quy nh v công tác gi gìn, b o v bí m t nhà nư c trong ngành y t . Chương 2: QUY NNH V SO N TH O, SAO CH P, IN N CÁC LO I TÀI LI U M T VÀ S D NG D U M T i u 5. So n th o, sao ch p, in n tài li u: Khi so n th o, ánh máy, in các văn b n; sao ch p h sơ, tài li u có liên quan n bí m t nhà nư c trong ngành y t ph i th c hi n nh ng quy nh sau: 1. T ch c th c hi n vi c so n th o, in n, sao ch p tài li u m t nơi b o m an toàn do th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý tài li u m t quy nh. Không ư- c s d ng máy tính ã n i m ng Internet ánh máy, in sao tài li u m t. Các ơn v trong ngành y t ph i c cán b làm công tác b o v bí m t nh m theo dõi, qu n lý các tin t c, tài li u m t do cơ quan, ơn v qu n lý. 2. Khi so n th o văn b n có n i dung bí m t nhà nư c, ngư i so n th o văn b n ph i xu t m c m t c a t ng tài li u và ngư i duy t ký văn b n có trách nhi m xác nh m t và ch u trách nhi m v quy t nh m t cùng ph m vi ban hành tài li u. Không ư c ánh máy ho c in n th a s b n ã quy nh. Sau khi ánh máy, in n xong, ngư i so n th o ph i ki m tra l i và hu ngay b n th o, b n in th , h ng (n u không c n lưu). Vi c sao, ch p các tài li u m t d ng băng ĩa ph i niêm phong và óng d u m t, ghi rõ h tên ngư i sao, ch p bì niêm phong. 3. Khi t ch c l y ý ki n tham gia xây d ng d th o văn b n, cơ quan ch trì so n th o ph i xác nh c th ph m vi, i tư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan, c n xin ý ki n ho c tham kh o ý ki n, ph i óng d u xác nh m c “m t”
 4. c n thi t vào d th o trư c khi g i xin ý ki n. Cơ quan, ơn v , cá nhân nh n ư c d th o ph i th c hi n vi c qu n lý, s d ng theo úng m t ã ghi trên d th o. i u 6. Quy inh v m u và s d ng con d u m t 1. M u con d u các ''M t'', m u con d u ''Tài li u thu h i'' và m u d u "Ch có tên ngư i ư c bóc bì" ư c quy nh như sau: a) M u con d u "M t" hình ch nh t, kích thư c 20mm x 8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "M t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. b) M u con d u "T i M t" hình ch nh t, kích thư c 30mm x 8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "T i m t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. c) M u con d u"Tuy t m t" hình ch nh t, kích thư c 40m x8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "Tuy t M t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. d) M u con d u thu h i tài li u m t hình ch nh t, kích thư c 80mm x15mm có ư- ng vi n xung quanh, bên trong có hai hàng ch , hàng trên là hàng ch in hoa nét m "Tài li u thu h i", hàng dư i là ch "Th i h n.......", in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch các hàng cách u ư ng vi n 2mm. D u thu h i tài li u m t s d ng trong trư ng h p tài li u m t ch ư c phát ra trong m t th i h n nh t nh r i n p l i cho nơi phát tài li u. ) M u con d u "Ch ngư i có tên m i bóc bì" hình ch nh t, kích thư c 100 mm x 10mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là hàng ch "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" in thư ng nét m, cách u ư ng vi n 2mm. 2. B ph n văn thư x lý tài li u m t c a cơ quan, ơn v có trách nhi m qu n lý và óng các d u m t, d u thu h i vào văn b n theo s ch o c a th trư ng cơ quan, ơn v ho c c p có thNm quy n xác nh n m t theo quy nh. 3. Vi c xác nh và óng d u m c m t vào tài li u ph i th c hi n theo Quy t nh s 168/2004/Q -TTg ngày 22/9/2004 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c tuy t m t và t i m t trong ngành y t ; Quy t nh s 981/2004/Q -BCA (A11) ngày 28/9/2004 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành y t ; d u ch m c m t thích h p ph i ư c óng vào trang u phía trên bên trái c a tài li u m t ư c quy nh t i i u 5, i u 6 và i u 7 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. Chương 3: QUY NNH V V N CHUY N, GIAO NH N, LƯU GI ,TH NG KÊ TÀI LI U M T i u 7. Giao nh n, chuy n tài li u 1. Khi giao, nh n tài li u m t gi a ngư i d th o, ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư, ngư i lưu gi , b o qu n... u ph i vào s , có ký nh n gi a bên giao và bên
 5. nh n. Vi c giao, nh n tài li u m t ph i th c hi n theo quy nh c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t. 2. Khi v n chuy n tài li u m t ph i m b o tuy t i an toàn, có phương ti n mang gi t t, hòm s t, c p có khoá ch c ch n, không bu c sau xe p, mô tô, không ư c giao cho ngư i không có trách nhi m gi h . N u v n chuy n theo ư ng bưu i n ph i th c hi n theo quy nh riêng c a ngành Bưu chính vi n thông. i u 8. G i tài li u m t 1. Vào s : tài li u m t trư c khi g i i ph i vào s "tài li u m t i". Ph i ghi y các c t, m c sau: s th t , ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung, m t, khNn, ngư i nh n (ký tên ghi rõ h tên) (ph l c 1). 2. L p phi u g i: tài li u m t g i i ph i kèm theo phi u g i và ph i b chung vào bì cùng v i tài li u. Phi u g i ph i ghi rõ nơi g i, s phi u, nơi nh n, s ký hi u t ng lo i tài li u g i i, óng d u m t, khNn c a tài li u vào góc ph i phía trên c a t phi u. 3. Làm bì: tài li u m t g i i không ư c g i chung trong m t phong bì v i tài li u thư ng. Gi y làm bì ph i là lo i gi y dai, khó bóc, khó th m nư c, không nhìn th u qua ư c. G p bì theo m i chéo, h dán ph i dính, khó bóc. 4. D u ký hi u ch m c tài li u m t, t i m t, tuy t m t óng ngoài bì. Không ư c vi t ch ho c óng d u M t, T i m t, Tuy t m t ngoài bì. Tài li u tuy t m t, t i m t g i b ng hai phong bì. a) Bì trong: Do ơn v so n th o văn b n làm, dán kín và ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u "Tuy t m t", n u là tài li u, v t g i ích danh ngư i có trách nhi m gi i quy t thì óng d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì". b) Bì ngoài: Do Phòng Hành chính làm ghi như tài li u thư ng và óng d u m t như sau: - Tài li u có “M t’’ óng d u ch "C" (con d u ch C in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm). - Tài li u có "T i m t" óng d u ch "B" (con d u ch B in hoa, nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm). - Tài li u có “Tuy t m t” óng d u ký hi u ch “A”( con d u ch A in hoa, nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm). i u 9. Nh n tài li u m t n 1. Khi nh n tài li u m t, văn thư ph i vào s "Tài li u m t n" theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t (ph l c 2).
 6. 2. N u tài li u m t n mà bì trong có d u "ch ngư i có tên m i ư c bóc bì", văn th- ư vào s theo s ký hi u ghi ngoài bì và chuy n ngay n ngư i có tên trên bì. N u ngư i có tên ghi trên bì i v ng thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư không ư c bóc bì. 3. Trư ng h p tài li u m t ư c g i n mà không th c hi n úng th t c b o m t thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, ng th i báo l i nơi g i rút kinh nghi m. N u phát hi n tài li u m t g i n có d u hi u b bóc, m bì ho c tài li u b tráo i, m t, hư h ng, thì ngư i nh n ph i báo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp x lý k p th i. 4. Khi nh n tài li u m t, nơi nh n ph i hoàn ngay phi u g i cho nơi ã g i tài li u. Nơi g i và nơi nh n tài li u m t ph i t ch c ki m tra, i chi u thư ng xuyên nh m phát hi n nh ng sai sót, m t mát k p th i x lý. i u 10. Thu h i tài li u m t Văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng kỳ h n nh ng tài li u m t có óng d u thu h i, khi nh n cũng như khi tr u ph i ki m tra, i chi u và xoá s . i u 11. Lưu tr tài li u m t Tài li u "tuy t m t", "t i m t", "m t" ph i ư c b o qu n, lưu tr nghiêm ng t, t ch c lưu tr riêng t i nơi có i u ki n, phương ti n b o qu n, b o m an toàn. Nơi c t gi các lo i tài li u m t do th trư ng cơ quan, ơn v quy nh. i u 12. B o v bí m t nhà nư c trong thông tin liên l c 1. Không ư c truy n thông tin n i dung các tài li u m t qua máy i n tho i, các máy phát sóng, i n báo và máy Fax, Internet. Khi c n chuy n g p thông tin m t ph i qua h th ng i n m t. 2. Vi c l p t máy phát sóng ph i ư c B Y t ng ý, ph i ăng ký và ch u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng thu c B Công an, B Qu c phòng, B Bưu chính và Vi n thông theo quy nh chung. i u 13. Ch báo cáo, th ng kê v công tác b o m t Cơ quan B Y t và các ơn v trong ngành y t ph i th c hi n ch báo cáo th ng kê v công tác b o m t như sau: 1. Báo cáo t xu t: th trư ng cơ quan, ơn v ph i báo cáo k p th i v B Y t v nh ng v vi c t xu t x y ra. Trong báo cáo c n nêu rõ lý do, nguyên nhân, các bi n pháp ã ti n hành x lý, k t qu và ý ki n xu t. 2. Báo cáo nh kỳ g m: a) Báo cáo công tác h ng năm. b) Báo cáo 5 năm.
 7. Báo cáo nh kỳ là báo cáo toàn di n v công tác b o v bí m t h ng năm c a cơ quan, ơn v . Báo cáo c n ng n g n, chính xác, ph n ánh y tình hình công tác b o v bí m t trong năm. 3. Các lo i báo cáo c a Cơ quan B Y t g i v : - Văn phòng Chính ph , B Công an (A11). - U ban nhân dân Thành ph Hà n i. 4. Các lo i báo cáo c a ơn v tr c thu c B Y t g i v : -B Yt . - U ban nhân dân, cơ quan công an c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi cơ quan, ơn v óng tr s . Chương 4: QUY NNH V S D NG, B O QU N, TIÊU HU TÀI LI U M T i u 14. S d ng, b o qu n tài li u m t 1. T thư ký Văn phòng B , phòng t ch c cán b c a các s y t và các ơn v tr c thu c B có trách nhi m l p h sơ v tài li u lo i "tuy t m t", "t i m t", "m t". 2. Tài li u m t ch ư c ph bi n trong ph m vi nh ng ngư i có trách nhi m ư c bi t. Tuy t i không ư c cho ngư i không có trách nhi m bi t khi chưa ư c th trư ng ơn v cho phép. 3. Vi c trao i tài li u m t ho c cung c p các s li u, tin t c m t trên các phương ti n thông tin i chúng ph i ư c B trư ng B Y t ho c th trư ng ơn v ó xét duy t và ch u trách nhi m. 4. Không ư c mang tài li u m t ra kh i nơi lưu gi ; trư ng h p c bi t n u ư c s ng ý c a ngư i có thNm quy n có th mư n và ch u trách nhi m b o qu n tài li u ã mư n và ký nh n vào s khai thác tài li u m t. 5. Trư ng h p cán b ph i mang tài li u m t i công tác, i h p hay v nhà riêng ph i ư cs ng ý c a th trư ng cơ quan, ơn v và ph i b o m tuy t i an toàn trên ư ng i, nơi ; ph i có phương ti n c t gi an toàn; không ư c làm hư h ng ho c m t mát tài li u. Sau khi hoàn thành nhi m v ph i bàn giao tài li u m t cho b ph n qu n lý. 6. ơn v ư c giao nhi m v lưu tr tài li u m t có trách nhi m qu n lý, s d ng, b o qu n và cung c p thông tin m t cách k p th i, trung th c và úng quy nh. i u 15. Th t c xét duy t
 8. 1. Khi c n ph i cung c p các tài li u m t cho các t ch c qu c t , nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài ph i tuân th các quy nh sau: a) Lo i "Tuy t m t" ph i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Lo i "T i m t" ph i ư c B trư ng B Công an phê duy t. c) Lo i "M t" ph i ư c B trư ng B Y t phê duy t. ơn v và ngư i th c hi n ch ư c phép cung c p úng các n i dung ã ư c phê duy t và yêu c u bên nh n tin s d ng úng m c ích tho thu n và không ư c ti t l cho bên th 3. 2. Khi mang tài li u ra nư c ngoài, ph i có văn b n trình rõ n i dung bí m t mang ra nư c ngoài như th nào, xin ý ki n c a cơ quan c p trên theo h th ng d c và nh ng nơi có liên quan xem xét quy t nh. 3. Cán b nhân viên ngành y t khi ti p xúc v i ngư i nư c ngoài không ư c phép ti t l bí m t nhà nư c nói chung và bí m t nhà nư c trong ngành y t nói riêng. 4. Không ư c làm công vi c bí m t trong lúc có m t ngư i không có trách nhi m liên quan n công vi c ó. Khi m t tài li u m t ph i báo cáo ngay v i th trư ng ơn v ng th i th trư ng ơn v ph i báo cáo ngay v i th trư ng tr c ti p qu n lý và cơ quan công an x lý k p th i. i u 16. Tiêu hu các tài li u m t 1. ThNm quy n quy t nh tiêu hu tài li u: vi c tiêu hu tài li u m t ư c th c hi n như sau: a) cơ quan B Y t do B trư ng quy t nh. b) các cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do giám cs y t (ho c tương ương) quy t nh. c) Các ơn v tr c thu c B Y t do th trư ng ơn v quy t nh. i v i m t mã th c hi n quy nh c a Ban Cơ y u Chính ph . 2. T ch c tiêu hu tài li u m t ph i ư c th c hi n theo quy nh sau: a) H i ng tiêu hu tài li u m t c a cơ quan B Y t g m: - Th trư ng cơ quan, ơn v Ch t ch H i ng - Chánh ho c Phó Chánh Văn phòng B Phó Ch t ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan U viên - i di n ơn v có tài liê hu U viên
 9. - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t U viên, thư ký h i ng b) H i ng tiêu hu tài li u m t c a các ơn v tr c thu c B Y t g m: - i di n lãnh o ơn v Ch t ch H i ng - Trư ng ho c phó phòng hành chính - t ch c Phó Ch t ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan U viên - i di n c a ơn v có tài li u hu U viên - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t U viên, thư ký H i ng c) L p biên b n th ng kê y danh m c t ng tài li u m t c n tiêu hu , trong ó ph i ghi rõ s công văn, s b n, trích y u tài li u. N i dung biên b n ph i ph n ánh phương th c, trình t ti n hành và ngư i th c hi n tiêu hu tài li u m t theo úng quy nh c a pháp lu t. Biên b n ph i có y ch ký c a các thành viên tham gia tiêu hu . d) Không ti t l , không l t ra ngoài các tài li u m t. 3. Cách th c tiêu hu tài li u m t ư c th c hi n như sau: a) i v i tài li u m t là văn b n in trên gi y ph i ư c t ho c xé, nghi n nh t i m c không th ch p ghép l i ư c. b) i v i tài li u m t là băng, ĩa, phim ph i làm thay i toàn b hình d ng và tính năng tác d ng không còn khai thác, s d ng ư c. c) Trong trư ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c tiêu hu tài li u m t theo quy nh trên, n u tài li u m t không ư c tiêu hu ngay s gây h u qu nghiêm tr ng cho an ninh, qu c phòng ho c l i ích khác c a Nhà nư c thì ngư i ang qu n lý tài li u m t ó ư c quy n t tiêu hu nhưng ngay sau ó ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ng u cơ quan, t ch c và cơ quan Công an. N u vi c t tiêu hu tài li u m t không có lý do chính áng thì ngư i tiêu hu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. d) Biên b n tiêu hu lưu t i b ph n b o m t c a cơ quan. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 17. 1. Cán b , công ch c làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t nhà nư c c a ngành y t ngoài nh ng tiêu chuNn ư c quy nh trong pháp l nh cán b , công ch c ph i có lý l ch rõ ràng, có phNm ch t o c t t, cNn th n, kín áo, có tinh th n trách nhi m,
 10. ý th c t ch c k lu t, ý th c c nh giác gi gìn bí m t nhà nư c; có trình chuyên môn, nghi p v và năng l c công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Ph i cam k t b o v bí m t nhà nư c b ng văn b n v i th trư ng cơ quan. Văn b n cam k t n p cho b ph n b o m t c a cơ quan, t ch c lưu gi . Khi nh n công tác ho c thôi làm công tác b o m t ph i có s tho thu n c a cơ quan an ninh cùng c p và làm cam k t b o v bí m t nhà nư c. Khi ra nư c ngoài ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. Nh ng ngư i ư c giao làm công vi c liên quan n bí m t nhà nư c ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh t i quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 18. Th trư ng cơ quan, ơn v trong ngành y t có trách nhi m tri n khai th c hi n quy ch này, ki m tra nh kỳ ho c t xu t trong ph m vi thNm quy n ư c giao, k p th i kh c ph c nh ng thi u sót, sơ h , báo cáo c p trên tr c ti p qu n lý có bi n pháp x lý k p th i. i u 19. Chánh Văn phòng và V trư ng V T ch c Cán b B Y t ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này trong toàn ngành y t và nh kỳ báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy ch này. Ph l c 1 S ĂNG KÝ TÀI LI U M T I Ngày S ký Nơi nh n Ngày Tên lo i và trích i hi u M c ho c ngư i tháng y u n i dung Ký nh n văn m t nh n công văn b n văn b n b n văn 1 2 3 4 5 6 7
 11. Ph l c 2 S ĂNG KÝ TÀI LI U M T N Nơi Ngày Nơi nh n S và Trích y u M c Ngày S g i tháng ho c Ký ký hi u n i dung n n công công ngư i nh n văn b n văn b n m t văn văn nh n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đồng bộ tài khoản