intTypePromotion=1

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® B é  T h ¬ n g   ¹i sè 1405/1998/Q§/BT M   g µy  17 th¸ng 11 n¨ m  1998 M  n VÒ  viÖc ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  ® Ê u  thÇ u  h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt, m a y  xu Êt  h n k h È u  vµo  thÞ tr n g  cã q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch ê n Bé Trëng bé th¬ng m ¹i C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  12­ 04­ 1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    chøc  m¸y  h¹n,tæ  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  C«ng    1126/CP­ cø  v¨n sè  KTTH  ngµy  9­ 21­ 1998  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  giao h¹n ng¹ch hµng        dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  h¹n ng¹ch; cã    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1249/Q§  sè  ngµy  11­ 7­ 1998  cña  tr Bé  ëng  Th­ Bé  ¬ng    viÖc  m¹ivÒ  thµnh      lËp Héi ®ång  ®Êu thÇu    h¹n ng¹ch dÖt,may;     Theo    ®Ò nghÞ cña ¤ng Chñ tÞch    héi ®ång ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng  dÖt,may;   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy  Quy  chÕ  ®Êu  thÇu  h¹n  ng¹ch hµng    dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  quy  cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. §iÒu 3:  C¸c ¤ng Chñ  tÞch Héi ®ång ®Êu  thÇu, Ch¸nh    V¨n phßng,  Vô  ëng  Vô    tr   Tæ chøc  bé  Vô  ëng  xuÊt nhËp  c¸n  vµ  tr Vô    khÈu  c¸c doanh  vµ    nghiÖp tham    gia®Êu thÇu  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 q u y  c h Õ  ® Ê u  th Ç u H¹n n g¹ch h µ n g   Öt  a y   u Êt kh È u  vµ o  thÞ tr g  cã  d m x ên q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch n (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1405/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng11  17    n¨m  1998  cña  Th¬ng  Bé  M¹i) P h Ç n  I  ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu     îng vµ  1: §èit   ®iÒu  kiÖn  tham    gia®Êu  thÇu 1.1  C¸c  ­   doanh nghiÖp tham gia ®Êu  thÇu      lµ c¸c doanh  nghiÖp cã  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc   giÊy phÐp  ®Çu   ttheo LuËt §Çu    tnícngoµit¹        i ViÖt Nam   ngµnh    cã  hµng dÖt may  ®∙  vµ  thùc hiÖn  h¹n      ng¹ch  n¨m  íc. tr 1.2 ­§iÒu     kiÖn    ®Ó doanh  nghiÖp  îctham    ®   gia®Êu  thÇu: ­ Doanh    nghiÖp    trùc tiÕp s¶n xuÊt,kinh doanh  xuÊt nhËp          khÈu  Æt   m hµng dÖt may  cam  kÕt  ®ñ   cã  n¨ng    lùc thiÕtbÞ    s¶n  xuÊt    phï hîp    Æt   víim hµng  sè îng bá  vµ  l   thÇu,kh¶   n¨ng    tµichÝnh    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    khitróng  thÇu. ­Cã  s¬  thÇu    Hå  dù  theo ®óng    quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm   nªu    i 4.3. §iÒu  Nguyªn  ®Êu  2:  t¾c  thÇu: 2.1­C«ng    khaitrongviÖc  chøc      tæ  ®Êu  thÇu  më   vµ  thÇu. 2.2    ­ C¨n  vµo  cø  ®iÒu  kiÖn  thÓ  cô  cña  tõng      ®ît ®Êu  thÇu, Héi    ®ång  ®Êu  thÇu  quy ®Þnh  Æt   m hµng  (Category),sè îng    l cña  tõng  Æt   m hµng vµ  møc    gi¸chµo  thÇu cña  tõng ®ît®Êu      thÇu. 2.3    ­ Doanh nghiÖp tham    gia ®Êu  thÇu  îc ký  thÇu  ®   bá  mçi chñng  i lo¹  (Cat.)   l     ® îcquy    sè îng tèi víi ®a    ®Þnh  trong hå  mêi    s¬  thÇu. §iÒu    3: Thµnh      lËp Héi ®ång  ®Êu  thÇu: Héi ®ång ®Êu  thÇu gåm  c¸c    ®¹i diÖn cÊp  cña  Th¬ng  vô  Bé  M¹i,B«    C«ng  NghiÖp,bé      KÕ ho¹ch va    §Çu   Bé    tvµ  Tµi ChÝnh  l∙nh®¹o  Th¬ng  do    Bé  M¹ilµm    Chñ tÞch. Danh  s¸ch c¸cthµnh        viªnchÝnh  thøc cña      Héi ®ång ®Êu  thÇu    îcl∙nh sÏ®     ®¹o  Th¬ng    Bé  M¹ic«ng  sau    ý  bè  khicã  kiÕn    cña    tham    ®Ò cö  c¸c Bé  gia.Bé  tr ëng  Th¬ng    Bé  M¹i quyÕt ®Þnh  thµnh  lËp Héi ®ång  ®Êu  thÇu, c¬    cÊu  tæ  chøc  chøc  vµ  n¨ng nhiÖm   cña  vô  Héi  ®ång  ®Êu  thÇu. Héi    ®ång  ®Êu  thÇu  cã tr¸chnhiÖm:    chuÈn    chøc,thùc hiÖn  bÞ, tæ      ®Êu  thÇu  c«ng  kÕt  vµ  bè  qu¶  ®Êu  thÇu. P h Ç n  II  ­ Tr×n h tù  thùc hi Ö n  ® Ê u  th Ç u
  3. 3   §iÒu  ChuÈn bÞ    4:    ®Êu  thÇu: 4.1.Héi ®ång      ®Êu  thÇu quy ®Þnh ®Þa  ®iÓm,    thêigian,m Æt     hµng vµ  sè îng h¹n  l   ng¹ch ® a      ra ®Êu  thÇu. 4.2 ­ Th«ng  mêi     b¸o  thÇu    ( §¨ng    ngµnh  trªnb¸o  Th¬ng    M¹i,§Çu ,C«ng  t  nghiÖp,TµichÝnh).     4.3.Ph¸thµnh  s¬      hå  mêi  thÇu  (mÉu  phô    nh  lôckÌm  theo): Hå  tham  ®Êu  s¬  dù  thÇu  gåm: 1.Th«ng  mêi    b¸o  thÇu ­M Æt     hµng  (Cat,) thÞtr :   êng  xuÊtkhÈu:   ­Sè îng ® a      l   ra ®Êu  thÇu,sè îng tèi ® îc®¨ng  bá    l     ®a    ký  thÇu ­Gi¸chµo      thÇu: ­ Thêi gian    thùc hiÖn ®Êu  thÇu  thêigian  (    nhËn  s¬, thêigian    hå      më thÇu). 2.B¶n    ®¨ng  tham    thÇu. ký  giadù  3. B¶n    sao giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc  giÊy  phÐp §Çu  ttheo LuËt ®Çu            tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   4.B¶n      giíthiÖu cña  i   C«ng    n¨ng    tyvÒ  lùcs¶n  xuÊt,th   ¬ng  m¹i. 5. B¸o    c¸o    tµichÝnh c«ng khain¨m  íc (Theo    tr   MÉu   Tµi ChÝnh  Bé    quy  ®Þnh). 6.Ký    quü  thÇu  dù  theo quy    ®Þnh. 7.B¶n    cam  kÕt  quü  ký  b¶o  ®¶m   thùc hiÖn  l     sè îng tróngthÇu.   §iÒu    5: Quy  tr×nh thùc hiÖn      ®Êu  thÇu: 5.1 ­§¨ng  ®Êu     ký  thÇu: C¸c doanh  nghiÖp tham    thÇu  ®ñ  gia dù  cã  ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  nép  s¬  thÇu  1  hå  dù  (d¸nkÝn  cã    vµ  dÊu  niªm phong) vÒ  Th¬ng      Bé  m¹i ®óng    thêih¹n  theo  vµ  ®óng  mÉu   quy ®Þnh  trong hå  dù    s¬  thÇu  cã  vµ  kÌm  theo chøng    nép  tõ ®∙  tiÒn ký    quü  thÇu.H¹n  dù    cuèicïng göihå  dù        s¬  thÇu    lµ tr     íckhihÕt    giê lµm viÖc cña ngµy  lµm viÖc  ícngµy    tr   më thÇu  theo  th«ng b¸o  cña Héi ®ång  ®Êu  thÇu. C¸c    doanh  nghiÖp  thÓ  cã  nhËn    dù  Hå s¬  thÇu  it¹  Bé Th¬ng    m¹i hoÆc   cÇu  Th¬ng      yªu  Bé  m¹i göi®Õn     c¸c doanh nghiÖp b»ng  ® êng  ®iÖn, bu  5.2 ­TiÕp     nhËn  s¬  thÇu. hå  dù  5.3      ­ Më thÇu  xÐt  vµ  thÇu theo quy ®Þnh  thêigian,®Þa   vÒ      ®iÓm  vµ  ph¬ng  thøc ®Êu    thÇu  îcth«ng  trong hå  mêi  ®   b¸o    s¬  thÇu. 5.4­C«ng  kÕt    bè  qu¶ ®Êu  thÇu:Sau      khiChñ  tÞch    Héi ®ång ®Êu   thÇu  phª duyÖt,chËm       nhÊt lµ07      ngµy  tõngµy    kÓ    më thÇu,Héi ®ång      ®Êu thÇu    sÏ c«ng  kÕt  bè  qu¶  ®Êu   thÇu    trªn c¸c b¸o ngµnh  b»ng  vµ  v¨n b¶n ®Õn     c¸c doanh  nghiÖp tróngthÇu.  
  4. 4 §iÒu      6: TiªuchuÈn    xÐt thÇu: Doanh  nghiÖp tróng thÇu      lµdoanh  nghiÖp  møc    cã  gi¸®¨ng  cao  ký  theo  thø    tù ®Õn  hÕt  l gäithÇu  sè îng    cho mçi chñng  i kh«ng  lo¹ vµ  thÊp h¬n møc  gÝa chµo thÇu.   ­ Trong  êng    nhiÒu    tr hîp cã  ®¬n  thÇu  dù  cïng ®¹t® îcgi¸tróng thÇu            thÊp  nhÊt th×  l cã    sè îng  gi¸tróng thÇu thÊp nhÊt    îc chia theo    sè îng sÏ ®     tû lÖ  l   ®¨ng  cña    ký  c¸c®¬n  thÇu  dù  ®ã. ­ Trong  êng      tr hîp doanh nghiÖp  tróng thÇu      nhng    tõ chèikÕt    qu¶  tróng  thÇu  ph¶ith«ng  th×    b¸o b»ng    v¨n b¶n cho    Héi ®ång ®Êu   thÇu  trong vßng    3  ngµy  tõngµy  kÓ    c«ng  kÕt  bè  qu¶.Héi ®ång      ®Êu  thÇu    sÏgiao cho    ®¬n  cã  vÞ  gi¸dù    thÇu  tiÕp  kÕ  thùc hiÖn    nÕu    c¸c doanh nghiÖp  nµy  chÊp  nhËn. Trong    tr êng    nhiÒu  hîp cã  doanh  nghiÖp  tiÕp cã      kÕ    gi¸trÞtróngthÇu    b»ng  nhau  th×  sè îng  l h¹n  ng¹ch      îc chia theo    sè îng ®¨ng  cña    ®¬n  trªnsÏ ®     tû lÖ  l   ký  c¸c   dù  thÇu ®ã. §iÒu    7: Tr¸chnhiÖm  quyÒn   cña    vµ  lî  i doanh  nghiÖp  tróng thÇu   7.1    ­ Trong  vßng mét  tuÇn  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îc th«ng  ®   b¸o tróng thÇu,     c¸c doanh    nghiÖp  tróng thÇu  ph¶inép        tiÒn  quü  ký  b¶o  ®¶m  thùc hiÖn  l   sè ­ îng h¹n    ng¹ch tróng thÇu      b»ng  30%  tæng  tiÒn doanh  sè    nghiÖp  ph¶imua    h¹n  ng¹ch tróng thÇu. TiÒn  quü  îc nép      ký  ®   b»ng    " B¶o chøng  ng©n  hµng   " cña  ng©n  hµng,n¬idoanh      nghiÖp      më tµikho¶n,cÊp,B¶o      chøng  ng©n  hµng  nµy  tù ®éng    hÕt  hiÖu      lùckhidoanh  nghiÖp  thùc hiÖn    hÕt  ng¹ch  h¹n  tróng thÇu.     NÕu  trong    thêigian    trªndoanh  nghiÖp  kh«ng  nép"  B¶o  chøng  ng©n  hµng"   th× th«ng  b¸o  tróng thÇu  cña    l« hµng  ¬ng  t øng    ®éng  sÏ tù  hÕt  hiÖu    lùc. Nh÷ng    l« hµng  nµy    îc Héi  sÏ ®   ®ång  ®Êu   thÇu  lý theo  xö    §iÒu  Doanh  6.  nghiÖp  nµo  kh«ng thùc hiÖn    nghiªm    tóc®iÒu  nµy    sÏkh«ng  îctham    ®   gia®Êu  thÇu      c¸c®îttiÕp theo.   7.2  C¸c  ­  doanh  nghiÖp tróng thÇu  îc sö  ®   dông  h¹n ng¹ch    hîp ®Ó ký    ®ång   víikh¸ch hµng    níc ngoµi.H¹n    ng¹ch tróng thÇu kh«ng  îc mua      ®   b¸n, trao® æi.   7.3 ­ C¸c     doanh  nghiÖp  kh«ng  tróng thÇu    îcnhËn      sÏ®   l¹ tiÒn ký  i   quü  dù  thÇu. C¸c doanh  nghiÖp tróng thÇu  îc chuyÓn  ®   tiÒn  quü  thÇu  ký  dù  sang  kho¶n  tiÒn thanh        to¸nh¹n ng¹ch tróng thÇu.     C¸c doanh nghiÖp tróng thÇu      mµ kh«ng nhËn thÇu    sÏ kh«ng  îc nhËn  ®   l¹tiÒn ký    i   quü  thÇu. dù  7.4 ­ Bªn  thÇu       dù  sÏkh«ng  îcnhËn    ®   l¹ tiÒn ký  i   quü  b¶o  ®¶m   thùc hiÖn    trong tr   êng    hîp doanh nghiÖp  tróng thÇu    nhng  kh«ng thùc hiÖn    hÕt hoÆc     rót ®¬n  thÇu  dù  sau    thêigian quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 7.1. 7.5.­TiÒn    mua   ng¹ch  h¹n  tróng thÇu    doanh  nghiÖp  ph¶ithanh      to¸ncho  tõng l«hµng  íckhigiao hµng.     tr      
  5. 5 §iÒu    8: §iÒu  kho¶n    thihµnh Quy  chÕ nµy  hiÖu    tõ ngµy  QuyÕt  cã  lùc kÓ    ký  ®Þnh  ban hµnh  ® îc vµ    göic¸c Bé, c¬        quan  qu¶n    lýNhµ    níc.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng cã    m ¾c,    c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  c¸c ®¬n   cã  ªnquan  vµ    vÞ  li   cÇn kÞp    thêi ph¶n    Héi ®ång  ¸nh vÒ    ®Êu  thÇu    ®Ó xem    xÐt,®iÒu  chØnh  cho    phïhîp./. M É u  s è 0 1 Tªn  doanh  nghiÖp  (Ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)           ®ñ  c¶      1. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (hoÆc  giÊy phÐp  ®Çu   ) t  sè:ngµy cÊp:   2.§Þa    chØ      chÝnh: t¹ trôsë  i 3.§iÖn    tho¹i                         Fax: : 4.Tªn    ®iÖn  tÝn: 5.Sè      tµikho¶n  ngo¹itÖ:     Sè       tµikho¶n  tiÒn ViÖtNam:     Sè:                        Céng  x∙héichñ  hoµ      nghÜa  ViÖt Nam                     §éc     do                      lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B ¶ n  ®¨n g k ý tha m  d ù  ® Ê u  th Ç u h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt, m a y  xu Êt kh È u  san g  thÞ tr g  E U  n¨ m  1999 n ên C¨n cø Th«ng b¸o mêi tham  dù ®Êu  thÇu sè 6082/TM­XNK  ngµy  17/11/1998 cña      Héi ®ång  ®Êu  thÇu,C«ng  . . ............   ty. . ............. ®Ò  nghÞ  îc tham    ®   gia ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt,may    xuÊt khÈu    sang  tr thÞ  êng    EU n¨m  1999: M Æt   hµng  (Cat.)   l Sè îng Gi¸® Æt    thÇu  Tæng      trÞgi¸ (USD/chiÕc/bé) (USD) C«ng    tycam   ®oan thùc hiÖn      ®óng  QuyÕt ®Þnh  Quy  vÒ  chÕ §Êu  thÇu  h¹n ng¹ch hµng      dÖt may  1405/1998/Q§/BTM  sè  ngµy 17/11/1998. ...Ngµy  th¸ng  n¨m          199...
  6. 6  Gi¸m    ®èc   tªn, (Ký   ®ãng  dÊu) M É u  s è 0 2 1.Tªn    doanh  nghiÖp   râ tªntiÕng  (ghi      ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)   ®ñ  c¶      2.GiÊy    Chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh           ký    sè:       cÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i                                                                 4.Fax: : 5.Tªn    ®iÖn  tÝn: 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng    sè    ®ang  lµm  viÖc: ___________________________________________________ Ngµy  th¸ng  n¨m         199 B¸o c¸o n¨ng lùc s ¶ n x u Êt 1.B¸o    trang thiÕtbÞ:   c¸o vÒ      STT     Tªn  thiÕtbÞ   §.V.T Sè  l îng thiÕt bÞ  hiÖn  cã   1   M¸y  kim 1    ChiÕc   2   M¸y  kim 2    ChiÕc   3   M¸y v¾t sæ   ChiÕc   4   ThiÕtbÞ      lµh¬i   ChiÕc   5   M¸y ®¸nh bä   ChiÕc   6   M¸y c¾t   ChiÕc   7   M¸y    thïakhuy   ChiÕc   8 ThiÕtbÞ    chuyªn dïng kh¸c       ChiÕc 2.DiÖn    tÝch  nhµ  xëng ­DiÖn    tÝch  nhµ  xëng  s¶n  xuÊt(m2)   ­DiÖn    tÝch  nhµ  kho  (khu«n  viªn,  kh«ng  tÝnh  kho      thuªt¸chrêi) 3.N¬i ® Æt      xëng  s¶n  xuÊt Ghi râ ®Þa      chØ  tõng xëng    s¶n  xuÊtthuéc        tµis¶n  doanh  nghiÖp
  7. 7 Ghi chó:ChØ           b¸o c¸o trang thiÕtbÞ     Gi¸m ®èc C«ng  ty thuéc quyÒn  së  h÷u  cña  doanh  (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) nghiÖp
  8. 8 M É u  s è 0 3 C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m       N       Tªn  C«ng  ty §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . . . . , ngµy   th¸ng   n¨m           199 giÊy ký q u ü  ® ¶ m  b ¶ o  thùc hi Ö n  h¹n n g¹ch   h µ n g   Öt, m a y  x u Êt  h È u   o   d k vµ thÞ  ê n g tr cã  u y  ® Þ n h   q h¹n n g¹ch KÝnh      göi:Héi ®ång  ®Êu  thÇu    h¹n ng¹ch hµng    dÖt,may.   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   1405/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 17/11/1998    vÒ Quy  chÕ  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt, may     xuÊt khÈu vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch. C¨n  Th«ng  cø  b¸o mêi thÇu  6082/TM­XNK   sè  ngµy 17/11/1998 cña    Héi ®ång ®ång ®Êu  thÇu. C«ng      ty(tªn®Çy  ®ñ)         chóng  ,           t«i ­§Þa    chØ  Æt    chÝnh: ® trôsë  ­§iÖn    tho¹i                                 FAX: : ­Sè      tµikho¶n  ngo¹itÖ:   ­Sè      tµikho¶n  tiÒn ViÖtNam:     NÕu  tróng thÇu,C«ng          tyxincam  kÕt nép  sè  ®ñ  tiÒn:       ®ång ViÖt          nam   b»ng  (  b¶o  chøng  Ng©n  hµng)    quü  ®Ó ký  b¶o ®¶m   thùc hiÖn  l sè ­ îng:chiÕc.. . tªn hµng)  .    ( thuéc Cat. theo    ®óng quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  7.1  cña  QuyÕt  ®Þnh  1405/1998/Q§­ sè  BTM   Quy  vÒ  chÕ ®Êu thÇu ngµy  th¸ng11  17    n¨m 1998. C«ng    ty cam  kÕt thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊt nhËp    khÈu  cña  Nhµ  níc. Gi¸m  ®èc  C«ng  ty (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  9. 9 M É u  s è 0 4 1.Tªn    doanh  nghiÖp      (ghirâ tiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè:CÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i   :4 Fax: . 5.Tªn    ®iÖn  tÝn: 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   _____________________________________ Ngµy    th¸ng  n¨m           199 b¸o c¸o t×nh h × n h  x u Êt  h Ë p  kh È u n h µ n g   Öt  a y   m  1998 d m n¨ I.  ThÞ  êng  h¹n ng¹ch: tr cã    Sè Chñng Ghi chó   TT lo¹ hµng   i Cat. §¬n  vÞ H¹n                 Thùc      hiÖn (ghirâ n­      tÝnh ng¹ch   ícNK)   Sè §¹t   TrÞ gi¸      l îng (%) Gia  FOB c«ng 2.ThÞ  êng    tr kh«ng    h¹n ng¹ch: Sè   Chñng  i §¬n  lo¹ vÞ       Thùc hiªn                Ghi chó   TT       hµng tÝnh (ghirâ nícNK)       Sè îng l        Gi¸             trÞ   Gia  c«ng    FOB     3.XuÊt khÈu  th¸cqua    uû    ®¬n  kh¸c: vÞ  Sè  Tªn Cat N íc Sè   TrÞ   (USD) gi¸­ §.vÞ TT hµng . NK l îng nhËn uû  th¸c G.C L.kÕ FOB L.k Õ Ghi chó:TrÞ        gi¸quy    ra USD N¬i nhËn:     Gi¸m  ®èc  c«ng  ty ­Nh    trªn   tªnvµ  (Ký    ®ãng  dÊu)
  10. 10 Bé  ¬ng    th m¹i C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m Sè: 6082/TM­XNK   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  Hµ    néi,ngµy  th¸ng11  17    n¨m  1998 th«ng b¸o Mêi  ®Êu   dù  thÇu h¹n  ng¹ch xuÊt  khÈu hµng dÖt, may   xuÊt khÈu vµo thÞ  êng    tr EU n¨m 1999 C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   1405/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 17/11/1998    vÒ quy  chÕ  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt, may     xuÊt khÈu vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1406/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy    17/11/1998 cña Chñ  tÞch    Héi ®ång ®Êu  thÇu  sè îng,m Æt   vÒ  l   hµng (Cat.) vµ      gi¸chµo  , thÇu  h¹n  ng¹ch ® a      ra ®Êu  thÇu; Héi ®ång  ®Êu  thÇu tr©n träng  mêi    c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,kinh     doanh hµng dÖt,may  ®ñ    cã  ®iÒu  kiÖn  §iÒu  Quy  nh  1  chÕ ®Êu  thÇu,®ãng    trªn®Þa    bµn  Néi vµ  Hå  Hµ    TP  ChÝ   Minh,tham  ®Êu    dù  thÇu  ng¹ch hµng  h¹n    dÖt,may    xuÊtkhÈu    sang  tr thÞ  êng    EU n¨m  1999: 1.M Æt     hµng                thuéc Cat. :                  2.Sè îng bá    l   thÇu    tèi®a:          chiÕc/bé. 3.H¹n    ng¹ch cã          gi¸trÞtõ01/01/1999 ®Õn     31/12/1999. 4.Gi¸chµo      thÇu:                         USD/chiÕc/bé. 5.Thêigian nhËn  s¬        hå  ®¨ng       ký: tõ01/12/1998 ®Õn     14/12/1998. 6.Thêigian më         thÇu:15/12/1998.T¹i:       së  Th¬ng  Trô  Bé  m¹i. 7. TiÒn  quü  thÇu:    ký  dù    2.000.000 ®ång    ViÖt Nam     (nép vµo    tµikho¶n  cña  Th¬ng      Bé  m¹isè:362­111­370­725    t¹ Viªtcombank  i Trung  ¬ng). 8. TiÒn  phÝ  thÇu: 50.000®  lÖ  dù    ViÖt nam  (nép    khi nhËn  s¬  hå  dù  thÇu). 9. NhËn  hå s¬ tõ  Bé  Th¬ng m¹i hoÆc  yªu cÇu  göi Bu  ®iÖn  tõ  23/11/1998 §¨ng  dù    ký  thÇu    göivÒ: V ô  xu Êt n h Ë p  k h È u  ­  é  th¬ n g   ¹i b m 21 n g «  q u y Ò n  ­ h µ   éi n Mäi        ªnhÖ     ®iÖn  chitiÕtxinli   víi ­Sè  : tho¹i    8.264684  8.264687 : vµ   ­Sè     Fax:8.24696   Héi ®ång    ®Êu  thÇu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2