Quyết định 1405/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 1405/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1405/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của Ngân hàng nhà nước tại Chế độ báo cáo tài chính của NHNN ban hành kèm theo Quyết định 1511/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1405/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® C ñ a  th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc vi Ö t na m   s è 1405/2002/q ®­n h n n   g µ y  19 th¸ng 12  m  2002 v Ò  vi Ö c  n n¨ s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  c h Ø  tiªu b s  trong b¶ n g  c © n  ® è i  k Õ  to¸n c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc t¹ic h Õ  ® é   n n   b¸o c¸o  t µi ch Ý n h  c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc b a n  h µ n h   Ì m  theo  k q u y Õ t ® Þ n h  s è  1511/2001/q ®­n h n n  n g µ y  30/11/2001  c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc th T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/CP  µy  ng 05/11/2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  c B c quan   ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  öa  æi  µ    s® v bæ sung  ét  è  m s chØ     tiªutrong B¶ng  ©n     c ®èi  Õ     ©n   µng  µ   íct¹  Óu  è  k to¸nNg h Nh n   i Bi s F02/NHNN   ña  Õ     c Ch ®é b¸o    c¸o tµi Ýnh cña Ng ©n  hµng Nhµ  níc ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè   ch 1511/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 30/11/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   nh sau: 1.Söa  æi  ôc  ­Tµis¶n  ã    ® M V     c kh¸ctrong phÇn  µis¶n  ã         T  C nh sau: V.  µi s¶n  ã  T  c kh¸c C¸ch  Êy  è  Öu  õ  l s li t BC§TKKT 1.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸ch hµng      D   îTK  n   361,362   2.C¸c    kho¶n  ph¶ithu néibé     D   îTK  n   363 3.Tµis¶n  ã      C kh¸c D   îc¸cTK    n     32,365,366,369,chªnh        lÖch    îTK  ¹ 5. d n   lo   i 2.Söa  æi  ôc  –  èn  µ  ü    ® m IV  V v qu trongphÇn  µis¶n  î      T  N nh sau: IV­Vèn  µ  ü   ña  © n   µng   v qu c ng h C¸ch  Êy  è  Öu  l s li BC§TKKT 1.Vèn  ña  ©n  µng   c Ng h ­Vèn    ph¸p ®Þnh   D   ã  601 c TK  ­Vèn  u      ®Ç tXDCB   µ  v mua  ¾ m   s TSC§ D   ã  602 c TK 
  2. 2 Trong    èn  ®ã v b»ng..  Ön  .hi cßn  a  ö   cã    ch s D TK 602  õ (­ Tæng    nî    tr   )  d TK dông 301, 302, 321, 3231, m ét  Çn    î         ph D n  TK  3639    è  Òn Côc  ­ s ti   CNTHNH   ¹m  t øng    ®Ó mua   ÕtbÞ     äc, céng  thi   tinh   (+)tæng    ã  3051,3052   d c TK    ­Vèn  ®¸nh    ¹tµi   do  gi¸l     i s¶n  µ  èn  v v kh¸c D   ã  603,609 c TK    2.  ü   ùc  Ön  Ýnh  Qu th hi ch s¸ch  Òn  Ö    ã  621 ti t D c TK  quèc gia 3.Kho¶n  ù    d phßng  ñiro r  D   ã  622 c TK  3. Söa  æi  µ      ® v bæ sung  ôc  ­ Tµi s¶n  î  m V      N kh¸c trong phÇn  µis¶n  î      t  N nh  sau: V­  µi s¶n  î kh¸c T  n  C¸ch  Êy  è  Öu  õ  l s li t BC§TKKT 1.C¸c    kho¶n  ph¶itr¶kh¸ch hµng      D   ã  461,462 c TK    2.C¸c    kho¶n  ph¶itr¶néibé     D   ã  463 c TK  3.Chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ   l t      D   ã  631. N Õ u     î th×  c TK    d n   chØ    tiªu ®Ó  trongdÊu    ngoÆc   (***) 4.Tµis¶n  îkh¸c    n  D  cã    TK 464,  465, 466, 467, 468,   469,489,D   ã  485  Õu    îth×     c TK  (n d n     chØ      tiªu®Ó trong dÊu    ngoÆc  (***)  , chªnh  Öch    ã  lo¹ 5 l d c TK  i   5.Chªnh  Öch    chin¨m  íc   l thu >    tr D   ã  692  êng  îp DN   DC   × c TK  (tr h   >  th   sè  Öu chØ    µy  îcghib»ng  è  li   tiªun ®     s © m) 6.Chªnh  Öch    chikú  µy   l thu >    n D   ã  lo¹ 7  õD   îTK  ¹ 8  Õu  c TK  i tr   n   lo i (n     DC   DN) >  D   îTK  ¹ 8  õD   ã  lo¹ 7  Õu  n   lo i tr   c TK  i (n     DN   DC   µ  è  Öu chØ    µy  ­ >  v s li   tiªun ® îcghib»ng  è  m)    s© §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ v¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản