Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña héi ® å n g  ® Ê u  thÇ u  B é  th¬ n g  m ¹i S è1406/1998/Q§/BT M  n g µ y 17  th¸ng  11 n¨ m  1998 q ui ® Þ n h   viÖc t æ  ch øc  ® Ê u  thÇ u  h¹n n g¹ch h µ n g  d Öt, m a y  x u Êt k h È u  vµo  thÞ tr n g  E U   ê n¨ m  1999 C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1349/BTM/Q§  sè  ngµy 7/11/1998 cña  tr Bé  ëng    Bé Th¬ng    viÖc  m¹ivÒ  thµnh    Héi ®ång  ®Êu  thÇu    h¹n ng¹ch hµng    dÖt,may;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   1405/1998/Q§/BTM   sè  ngµy  17/11/1998 cña    Bé Th¬ng      m¹i vÒ viÖc ban hµnh Qui chÕ  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt may,  xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  qui®Þnh    cã    h¹n ng¹ch; C¨n cø Th«ng t  Liªn tÞch sè 20/1998/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy  12/10/1998 cña  Th¬ng      kÕ  Bé  m¹i ­ Bé  ho¹ch  ®Çu    Bé  t vµ  C«ng     t qui ®Þnh   giao h¹n ng¹ch hµng dÖt, may     xuÊt khÈu vµo thÞ  êng  qui ®Þnh   tr cã    h¹n  ng¹ch; Chñ tÞch héi å n g   Ê u  thÇu quy Õt ® Þ n h    ® ® §iÒu 1: C«ng  danh  bè  môc,  l h¹n  sè îng  ng¹ch, gi¸chµo      thÇu  cña  tõng  Æt   m hµng (Cat.) vµ  l tèi®a     , sè îng    cho  mét ®¬n ®¨ng  dù  ký  thÇu  h¹n  ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng    tr EU n¨m 1999, nh    phô    lôc kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu   2: C¸c doanh nghiÖp tham    gia ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt,   may  ph¶i nép  phÝ  thÇu  tiÒn  qòy  thÇu    lÖ  dù  vµ  ký  dù  cho mét  Æt   m hµng  (Cat.) thÇu  sau:  dù  nh  LÖ   phÝ  thÇu:50.000,00®ång  dù      ViÖtnam.   TiÒn  quü  thÇu:2.000.000,00®ång  ký  dù      ViÖtnam.   TiÒn  phÝ  thÇu  lÖ  dù  dïng    ®Ó trang tr¶icho      c«ng    t¸cchuÈn  vµ  bÞ  tæ  chøc ®Êu  thÇu    (inÊn,    ph¸thµnh, göi tµiliÖu,hå  vµ              s¬  c¸c chiphÝ  phôc vô  c«ng    t¸c®Êu  thÇu.. ) .. TiÒn  quü  thÇu  ký  dù  chuyÓn vµo    tµikho¶n cña  Th¬ng    361­ Bé  m¹i sè  111­000­725    T¹iNg©n hµng  Ngo¹ith   ¬ng  TW. §iÒu 3: Thêigian ®¨ng  dù      ký  thÇu:tõngµy      01/12/1998 ®Õn     ngµy  14/12/1998. Thêigian më       thÇu  ngµy:15/12/1998.   §Þa  ®iÓm     më thÇu:Trô  Bé    së  Th¬ng     Ng«  M¹i­21  QuyÒn   Néi. ­Hµ  C¸c  quan,doanh  c¬    nghiÖp  chøng  kiÕn    më thÇu:§¹idiÖn  th     Së  ¬ng    m¹i Hµ  Néi, TP     HCM,   héi C«ng  ¬ng      th TP Hå ChÝ  Minh, phßng    Th¬ng    m¹i vµ 
  2. 2 CNVN, tæng C«ng    tydÖt,may    ViÖtnam,    B¸oTh¬ng    m¹i,B¸o  §Çu ,B¸o  t  C«ng  NghiÖp,B¸o      TµichÝnh. §iÒu    4: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký. §iÒu 5: C¸c thµnh    viªn Héi ®ång ®Êu  thÇu  c¸c Doanh  vµ    nghiÖp  tham    ®Êu  giadù  thÇu chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. Phô  lôc  D a n h  m ô c  h¹n n g¹ch c¸c m Æ t  h µ n g  d Öt m a y X u Êt k h È u  san g  E U  ® îc ® a ra ® Ê u  thÇ u  n¨ m  1999  KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1406/1998/Q§/BTM  sè  ngµy  th¸ng11  17    n¨m  1998 §¬n Sè îng l Sè îng tèi l     Gi¸chµo   vÞ  h¹n ng¹ch   ®a  îc ®   thÇu M Æt   hµng Ca tÝnh ®Êu  thÇu ®¨ng ký (USD/chi t   dù thÇu Õc/bé) 1.¸ len,¸o dÖt   o      kim 5 ChiÕ 240.000 30.000 0,05 c 2.QuÇn    6 ChiÕ 280.000 40.000 0,05 c 3.¸ s¬  n÷   o  mi  7 ChiÕ 210.000 30.000 0,05 c 4.¸ kho¸cn÷   o    15 ChiÕ 25.000 10.000 0,40 c 5.Jacket   21 ChiÕ 1.400.000 50.000(1) 0,25 c 100.000(2) 0,25 150.000(3) 0,25 6.¸ dµin÷   o    26 ChiÕ 80.000 20.000 0,05 c 7. Bé  quÇn  ¸o thÓ  73 Bé 50.000 20.000 0,10 thao  Ghi chó:     1):§èi víic¸c doanh          nghiÖp  sè  cã  m¸y may c«ng nghiÖp  kim    1  díi500  chiÕc
  3. 3 (2):§èivíic¸c doanh          nghiÖp  sè  cã  m¸y may c«ng nghiÖp  kim    1  tõ 500­ 1.000 chiÕc (3):§èi víic¸c        doanh nghiÖp  sè  cã  m¸y may  c«ng nghiÖp  kim     1  tõ 1.000 chiÕc    trëlªn
Đồng bộ tài khoản