Quyết định 141/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 141/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 141/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 141/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 141/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P U BAN QU C GIA V NGƯ I CAO TU I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ngư i cao tu i ngày 28 tháng 4 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v , QUY T NNH : i u 1. Thành l p U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam. U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam là t ch c liên ngành, có ch c năng giúp Th tư ng Chính ph trong vi c ch o, ph i h p các ho t ng ph c v công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. i u 2. U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam có các nhi m v : 1. Giúp Th tư ng Chính ph xây d ng các ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i. 2. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra và ánh giá ho t ng c a các B , ngành, a phương trong vi c tri n khai th c hi n pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c i v i công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. 3. Giúp Th tư ng Chính ph t ch c s ph i h p gi a các B , ngành, a phương, các oàn th trong vi c tuyên truy n, ph bi n và v n ng nhân dân th c hi n ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c i v i ngư i cao tu i. 4. Giúp Th tư ng Chính ph th c hi n ch o các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c v ngư i cao tu i. 5. T ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. i u 3. Thành viên U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam g m:
  2. 1. Ch t ch: Phó Th tư ng Chính ph ; 2. Phó Ch t ch: B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 3. Phó Ch t ch: M i 01 lãnh o Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. 4. Các y viên: - 01 Th trư ng B N i v ; - 01 Th trư ng B K ho ch và u tư; - 01 Th trư ng B Tài chính; - 01 Th trư ng B Y t ; - 01 Th trư ng B Giáo d c và ào t o; - 01 Th trư ng B Văn hoá - Thông tin; - 01 Phó Ch nhi m U ban Th d c Th thao; - 01 Th trư ng B Tư pháp; - 01 Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - 01 Phó Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em; - 01 Phó Ch nhi m U ban Dân t c. -M i i di n lãnh o các oàn th Trung ương tham gia, bao g m: + 01 i di n Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; + 01 Phó Ch t ch Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; + 01 Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; + 01 Phó Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam; + 01 Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam; + 01 i di n Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. + 01 H i Khuy n h c Vi t Nam. i u 4. U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam có Văn phòng giúp vi c tt i Trung ương H i Ngư i cao tu i.
  3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam c ngư i tham gia giúp vi c. U ban ư c s d ng con d u riêng, kinh phí ho t ng ư c Nhà nư c c p qua Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. Trung ương H i b o m các i u ki n ho t ng, phương ti n làm vi c c a U ban. Quy ch làm vi c c a U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam do Ch t ch U ban quy t nh. i u 5. Trách nhi m c th c a các cơ quan có thành viên U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam: 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác ngư i cao tu i; ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c ngư i cao tu i. 2. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o, t ch c ki n toàn và t o i u ki n cho H i Ngư i cao tu i và Ban i di n H i Ngư i cao tu i các c p ho t ng có hi u qu . 3. B Tài chính b o m kinh phí chi h tr t ngân sách nhà nư c cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i theo m c tiêu c a chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i; ph i h p ki m tra vi c s d ng và quy t toán kinh phí theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng d toán ngân sách chi h tr hàng năm cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. 5. B Y t có trách nhi m qu n lý nhà nư c v chăm sóc s c kh e cho ngư i cao tu i; hư ng d n các cơ s khám, ch a b nh v chuyên môn, k thu t chăm sóc s c kh e cho ngư i cao tu i; tăng cư ng nghiên c u trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e cho ngư i cao tu i; b i dư ng và nâng cao trình cho cán b y t trong vi c khám, ch a b nh cho ngư i cao tu i; tri n khai các hình th c giáo d c, ph bi n ki n th c ph thông v t p luy n giúp ngư i cao tu i nâng cao k năng phòng, ch a b nh và t chăm sóc s c kh e. 6. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c, tri n khai, th c hi n cu c v n ng toàn dân xây d ng c nư c tr thành m t xã h i h c t p, t ch c các trung tâm h c t p t i c ng ng. Xây d ng cơ ch , chính sách nh m ng viên, khuy n khích ngư i cao tu i ti p t c vi c h c t p và c ng hi n cho t nư c. 7. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan thông tin tuyên truy n v công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i; ng viên và t o i u ki n cho ngư i cao tu i tham gia các ho t ng văn hóa.
  4. 8. B Tư pháp tham gia xây d ng và thNm nh các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v ngư i cao tu i; ph bi n, tuyên truy n các văn b n pháp lu t v ngư i cao tu i. 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o, t o i u ki n ngư i cao tu i t ch c các ho t ng t o thu nh p và vi c làm trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 10. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o công tác chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i g n v i vi c xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc, b n v ng. 11. U ban Th d c Th thao ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin hư ng d n vi c tuyên truy n, ng viên và t o i u ki n cho ngư i cao tu i tham gia các ho t ng th d c th thao. 12. U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o công tác ngư i cao tu i mi n núi và vùng dân t c ít ngư i. 13. H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Khuy n h c Vi t Nam ph i h p v i các B , ngành, a phương huy ng s c m nh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 7. Ch t ch U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam quy nh t i i u 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH THÀNH VIÊN C A U BAN QU C GIA V NGƯ I CAO TU I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 141/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Ph m Gia Khiêm, Phó Th tư ng Chính ph , Ch t ch U ban.
  5. 2. Bà Nguy n Th H ng, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phó Ch t ch U ban. 3. Ông Nguy n T n Tr nh, Phó Ch t ch Thư ng tr c Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, Phó Ch t ch U ban. 4. Ông ng Qu c Ti n, Th trư ng B N i v , y viên. 5. Bà Huỳnh Th Nhân, Th trư ng B Tài chính, y viên. 6. Ông Phan Quang Trung, Th trư ng B K ho ch và u tư, y viên. 7. Ông Lê Ng c Tr ng, Th trư ng B Y t , y viên. 8. Bà ng Huỳnh Mai, Th trư ng B Giáo d c và ào t o, y viên. 9. Ông Lê Ti n Th , Th trư ng B Văn hóa - Thông tin, y viên. 10. Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng B Tư pháp, y viên. 11. Ông Bùi Bá B ng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y viên. 12. Ông Nguy n Thi n Trư ng, Phó Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em, y viên. 13. Ông Nguy n Tr ng H , Phó Ch nhi m U ban Th d c Th thao, y viên. 14. Ông Hoàng Công Dung, Phó Ch nhi m U ban Dân t c, y viên. 15. Bà Hà Th Liên, y viên Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, y viên. 16. Bà Nguy n Th Kim Thúy, y viên Thư ng tr c oàn Ch t ch Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, y viên. 17. Ông Nguy n ình Th ng, Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, y viên. 18. Ông àm Văn Ng y, y viên Thư ng v Ban Ch p hành Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam, y viên. 19. Ông Vũ Ng c Kỳ, Ch t ch Ban Ch p hành Trung ương H i Nông dân Vi t Nam, y viên. 20. Ông Nông Qu c Tu n, Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y viên. 21. Ông Tr n Xuân Nhĩ, Phó Ch t ch H i Khuy n h c Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản