Quyết định 142/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
102
lượt xem
5
download

Quyết định 142/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 142/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 142/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 142/2005/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ Nh¬n Héi, tØnh B×nh §Þnh ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng t¹i tê tr×nh sè 15/TTr-BXD ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh t¹i tê tr×nh sè 19/TT-UB ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2005, Q uyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ Nh¬n Héi, tØnh B×nh §Þnh ®Õn n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. Ph¹m vi quy ho¹ch: Khu kinh tÕ Nh¬n Héi, tØnh B×nh §Þnh thuéc b¸n ®¶o Ph¬ng Mai, tØnh B×nh §Þnh, bao gåm c¸c x·: Nh¬n Héi, Nh¬n Lý, Nh¬n H¶i, khu vùc 9 phêng H¶i C¶ng thµnh phè Quy Nh¬n; mét phÇn x· Ph íc Hßa, Phíc S¬n, huyÖn Tuy Phíc; mét phÇn x· C¸t TiÕn, C¸t H¶i, C¸t Ch¸nh, huyÖn Phï C¸t, ®îc giíi h¹n nh sau: - PhÝa B¾c gi¸p Nói Bµ, x· C¸t H¶i, huyÖn Phï C¸t. - PhÝa Nam gi¸p biÓn §«ng. - PhÝa T©y gi¸p ®Çm ThÞ N¹i. - PhÝa §«ng gi¸p biÓn §«ng. 2. TÝnh chÊt: - Lµ Khu kinh tÕ cã quy chÕ ho¹t ®éng riªng, bao gåm: Khu phi thuÕ quan, Khu c«ng nghiÖp, kinh tÕ c¶ng biÓn, th¬ng m¹i dÞch vô, du lÞch, Khu ®« thÞ míi, vËn hµnh theo c¬ chÕ u ®·i ®Æc biÖt, lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh B×nh §Þnh vµ cña khu vùc miÒn Trung. - Lµ khu vùc ph¸t triÓn míi cña thµnh phè Quy Nh¬n víi c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi hiÖn ®¹i, ®ång bé, m«i tr êng trong s¹ch g¾n víi thiªn nhiªn. 3. Quy m« d©n sè vµ ®Êt ®ai: - Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch kho¶ng 12.000 ha. - Tæng d©n sè ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 150.000 ngêi, trong ®ã d©n sè ®« thÞ kho¶ng 130.000 ngêi; d©n sè n«ng th«n kho¶ng 20.000 ngêi.
  2. 2 4. C¸c híng ph¸t triÓn chñ yÕu: a) Khu vùc phÝa T©y Nam b¸n ®¶o Ph¬ng Mai (phÝa §«ng ®Çm ThÞ N¹i vµ phÝa T©y nói Ph¬ng Mai): ph¸t triÓn Khu c«ng nghiÖp g¾n víi c¶ng biÓn Nh¬n Héi vµ Khu phi thuÕ quan. b) Khu vùc gi÷a b¸n ®¶o Ph¬ng Mai (phÝa §«ng ®Çm ThÞ N¹i vµ phÝa T©y nói Ph¬ng Mai): ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch, dÞch vô vµ khu ®« thÞ. c) Khu vùc phÝa B¾c b¸n ®¶o Ph¬ng Mai: c¶i t¹o chØnh trang c¸c lµng ®« thÞ hãa, ph¸t triÓn Khu c«ng nghiÖp phong ®iÖn vµ du lÞch nghØ d ìng biÓn. 5. Tæ chøc kh«ng gian: Khu kinh tÕ Nh¬n Héi gåm hai khu chøc n¨ng chÝnh lµ Khu phi thuÕ quan vµ Khu thuÕ quan. a) Khu phi thuÕ quan (diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 545 ha) lµ khu vùc cã hµng rµo cøng, ra vµo cã kiÓm tra liªn ngµnh, ®îc bè trÝ t¹i x· Nh¬n Héi, thµnh phè Quy Nh¬n, bao gåm Khu c¶ng vµ hËu c¶ng (55 ha), Khu trung t©m (90 ha), Khu chÕ xuÊt (300 ha) vµ Khu kho tµng (100 ha). b) Khu thuÕ quan (diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 4.720 ha), trong ®ã: - C¸c khu c«ng nghiÖp (tæng diÖn tÝch kho¶ng 1.395 ha) gåm: Khu c«ng nghiÖp Nh¬n Héi (kho¶ng 1.050 ha); Khu phong ®iÖn (kho¶ng 300 ha) ®îc bè trÝ tõ Phó HËu ®Õn Khe §¸ Sø; c«ng nghiÖp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuyÒn (kho¶ng 45 ha), ®îc bè trÝ phÝa Nam c¶ng biÓn Nh¬n Héi. - C¸c khu du lÞch (diÖn tÝch kho¶ng 1.585 ha) gåm: du lÞch sinh th¸i ®Çm, biÓn, rõng ngËp mÆn vµ du lÞch nói ®îc bè trÝ t¹i ®Çm ThÞ N¹i, nói Ph¬ng Mai - Nh¬n Lý, Nói Bµ - C¸t H¶i. - C¸c khu d©n c ®« thÞ (tæng diÖn tÝch kho¶ng 1.105 ha) gåm: Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi (quy m« d©n sè kho¶ng 84.000 ng êi, diÖn tÝch kho¶ng 750 ha); Khu d©n c dÞch vô du lÞch C¸t TiÕn (quy m« d©n sè kho¶ng 32.000 ngêi, diÖn tÝch kho¶ng 230 ha); Khu d©n c dÞch vô du lÞch Nh¬n Lý (quy m« d©n sè kho¶ng 8.000 ngêi, diÖn tÝch kho¶ng 65 ha); Khu d©n c dÞch vô du lÞch C¸t H¶i (quy m« d©n sè kho¶ng 6.000 ngêi, diÖn tÝch kho¶ng 60 ha). - D©n c n«ng th«n: giai ®o¹n ®Çu gi÷ nguyªn c¸c khu d©n c n«ng th«n hiÖn cã vµ x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c phôc vô gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng Khu kinh tÕ Nh¬n Héi. §Õn n¨m 2020 diÖn tÝch c¸c khu d©n c n«ng th«n cßn kho¶ng 60 ha. - HÖ thèng trung t©m: trung t©m ®µo t¹o ®Æt t¹i trung t©m Khu c«ng nghiÖp (kho¶ng 15 ha); trung t©m qu¶n lý, ®iÒu hµnh Khu kinh tÕ Nh¬n Héi (kho¶ng 10 ha) vµ c¸c khu trung t©m ®« thÞ ®Æt t¹i Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi vµ C¸t TiÕn. - HÖ thèng c«ng viªn c©y xanh gåm: c©y xanh trong c¸c ®¬n vÞ ë (kho¶ng 130 ha); c©y xanh c«ng viªn thÓ dôc thÓ thao phÝa B¾c Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi (kho¶ng 140 ha); c©y xanh sinh th¸i t¹i khu vùc quanh ®Çm ThÞ N¹i cã chøc n¨ng c¸ch ly gi÷a Khu c«ng nghiÖp víi Khu sinh th¸i ®Çm ThÞ N¹i vµ Khu d©n c ®« thÞ (kho¶ng 175 ha). 6. Quy ho¹ch kiÕn tróc vµ b¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn:
  3. 3 a) §èi víi c¸c khu vùc c¶nh quan thiªn nhiªn, di tÝch lÞch sö, v¨n hãa: - B¶o tån c¶nh quan thiªn nhiªn ®èi víi c¸c cån c¸t, ®åi cao, mÆt níc, s«ng ngßi, ®Çm. B¶o tån hÖ sinh th¸i biÓn, ®Çm. C¶i t¹o bæ sung c¸c lo¹i c©y trång phï hîp c¶nh quan ®« thÞ vµ phôc vô du lÞch. - Gi÷ g×n t«n t¹o c¸c di tÝch, chøng tÝch lÞch sö. - Khai th¸c c¸c b·i t¾m biÓn, vïng ngËp tròng, ®åi nói cao, ven s«ng ngßi, kªnh r¹ch t¹o thµnh c¸c vïng c©y xanh, kh«ng gian du lÞch hÊp dÉn. - C©y xanh mÆt níc kÕt thµnh hÖ thèng liªn tôc vµ tr¶i ®Òu b¸n ®¶o ®Ó b¶o vÖ sinh th¸i m«i trêng cho toµn Khu kinh tÕ Nh¬n Héi. b) §èi víi c¸c khu ®« thÞ: - Khu vùc x©y dùng míi x¸c ®Þnh c¬ cÊu vµ h×nh th¸i kh«ng gian ®« thÞ sinh th¸i víi nh÷ng trôc kh«ng gian chñ ®¹o híng ra ®Çm ThÞ N¹i vµ ra biÓn. - Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi lµ khu vùc träng ®iÓm vÒ kh«ng gian cña Khu kinh tÕ Nh¬n Héi ®îc x©y dùng ®ång bé, hiÖn ®¹i víi c¸c c«ng tr×nh cao tÇng. Trôc kh«ng gian chñ ®¹o theo híng ®Çm ThÞ N¹i - nói Ph¬ng Mai. - T¹i Khu du lÞch biÓn chñ yÕu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thÊp tÇng, g¾n kÕt víi hÖ thèng c©y xanh sinh th¸i, ph¸t triÓn c¸c côm du lÞch riªng biÖt víi trôc kh«ng gian híng ra biÓn. - T¹i c¸c khu c«ng nghiÖp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng dÞch vô, t¹o c¶nh quan vµ m«i trêng vi khÝ hËu trong Khu c«ng nghiÖp. 7. §Þnh híng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt: a) VÒ giao th«ng: - Giao th«ng ®èi ngo¹i: + §êng bé: x©y dùng míi tuyÕn ®êng nèi gi÷a Khu trung t©m thµnh phè Quy Nh¬n víi c¶ng Nh¬n Héi vµ Khu c«ng nghiÖp; x©y dùng míi tuyÕn ®êng ®èi ngo¹i phÝa T©y b¸n ®¶o Ph¬ng Mai, mÆt c¾t ngang 65 m. X©y dùng bÕn xe kh¸ch ®èi ngo¹i phÝa B¾c (kho¶ng 3 ha) vµ phÝa Nam (kho¶ng 4 ha); bÕn xe t¶i ®èi ngo¹i (kho¶ng 3 ha) vµ kho b·i (kho¶ng 5 ha). + §êng thñy: c¶ng Nh¬n Héi cã c«ng suÊt kho¶ng 12 triÖu tÊn/n¨m; tæng diÖn tÝch khu vùc c¶ng kho¶ng 210 ha, trong ®ã c¶ng tù do 55 ha, c¶ng thuÕ quan 110 ha vµ Khu söa ch÷a ®ãng tµu 45 ha. + §êng s¾t: sö dông ga míi t¹i Nh¬n B×nh lµ ga ® êng s¾t ®Çu mèi phôc vô vËn t¶i ®êng s¾t ®èi ngo¹i cña Khu kinh tÕ Nh¬n Héi. + §êng hµng kh«ng: sö dông s©n bay Phó C¸t lµ s©n bay ®èi ngo¹i cña Khu kinh tÕ Nh¬n Héi. - Giao th«ng néi bé: HÖ thèng tuyÕn giao th«ng chÝnh gåm: c¸c trôc chÝnh B¾c - Nam cã mÆt c¾t ngang tõ 40 m ®Õn 80 m; c¸c trôc chÝnh §«ng - T©y cã mÆt c¾t ngang tõ 45 m ®Õn 65 m; hai bÕn xe kh¸ch ®èi ngo¹i t¹i C¸t TiÕn vµ Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi; hai bÕn xe t¶i ®èi ngo¹i t¹i Khu ®« thÞ míi Nh¬n Héi vµ khu vùc gÇn c¸c khu c«ng nghiÖp. b) San nÒn:
  4. 4 - Khu d©n c chän cao ®é san nÒn x©y dùng lín h¬n hoÆc b»ng 3,0 m. - Khu c«ng nghiÖp chän cao ®é san nÒn x©y dùng lín h¬n hoÆc b»ng 3,5 m. - Khu du lÞch sinh th¸i ®Çm ThÞ N¹i chän cao ®é san nÒn x©y dùng lín h¬n hoÆc b»ng 2,5 m. - Ven c¸c sên nói, khi x©y dùng chØ san g¹t côc bé cho tõng c«ng tr×nh, kh«ng san g¹t lín, ¶nh hëng c¶nh quan m«i trêng. c) CÊp níc: - Tæng nhu cÇu sö dông níc: giai ®o¹n ®ît ®Çu kho¶ng 24.000 m3/ ngµy ®ªm; giai ®o¹n dµi h¹n kho¶ng 64.000 m3/ngµy ®ªm. - Nguån níc: chñ yÕu sö dông nguån níc tõ hÖ thèng s«ng C«n, hå §Þnh B×nh, mét phÇn lu vùc s«ng Hµ Thanh vµ hå Mü ThuËn (ë phÝa Nam nói Bµ). d) Tho¸t níc ma: Chän hÖ thèng tho¸t níc ma riªng, c¸c tuyÕn tho¸t chÝnh sö dông cèng trßn, c¸c tuyÕn nh¸nh ngoµi ®« thÞ sö dông m¹ng líi m¬ng cã n¾p ®an. ®) CÊp ®iÖn: - Nguån ®iÖn: sö dông líi 220 KV kÐo tiÕp tõ Phó Tµi tíi; x©y dùng tr¹m 220/110 KV-2 x 125 MVA t¹i khu vùc Ph¬ng Mai. Ngoµi ra cã Nhµ m¸y phong ®iÖn c«ng suÊt kho¶ng 50 MW. - Líi ®iÖn: + C¸c tr¹m 110 KV: toµn khu vùc ®Æt 4 tr¹m 110/22 KV (tr¹m Nh¬n Héi, tr¹m Nh¬n Héi 1, tr¹m Nh¬n Héi 2, tr¹m Nh¬n Héi 3). + Líi ®iÖn 110 KV: tõ tr¹m 220 KV cã 3 tuyÕn 110 KV m¹ch kÐp, ®Õn c¸c tr¹m 110 KV. Líi 22 KV trong c¸c khu d©n dông dïng c¸p ngÇm, trong Khu c«ng nghiÖp tïy ®iÒu kiÖn kinh tÕ sÏ dïng c¸p ngÇm hoÆc d©y næi. e) Tho¸t níc th¶i: Níc th¶i: níc th¶i sinh ho¹t ®« thÞ ®îc thu gom vµ xö lý riªng cho tõng Khu ®« thÞ, ®¹t cÊp B tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN-5942-1995); níc th¶i c«ng nghiÖp tæ chøc thu gom vµ xö lý riªng, ®¹t cÊp B tiªu chuÈn ViÖt Nam. g) VÖ sinh m«i trêng: - Xö lý chÊt th¶i r¾n: sö dông c«ng nghÖ xö lý s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬, t¸i chÕ chÊt v« c¬ vµ ch«n lÊp hîp vÖ sinh. - NghÜa trang: ¸p dông c«ng nghÖ ch«n mét lÇn hoÆc háa t¸ng ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt vµ b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng. 8. C¸c dù ¸n u tiªn ®Çu t x©y dùng: - Dù ¸n t¸i ®Þnh c cho c¸c hé d©n thuéc diÖn gi¶i táa ®Òn bï khi tiÕn hµnh x©y dùng Khu kinh tÕ Nh¬n Héi. - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt Khu kinh tÕ Nh¬n Héi, bao gåm hÖ thèng giao th«ng ®êng bé, ®êng thñy (c¶ng biÓn Nh¬n Héi giai ®o¹n I), san nÒn, cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t níc.
  5. 5 - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Nh¬n Héi giai ®o¹n I. - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi t¹i c¸c khu d©n c. §iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh c«ng bè vµ tæ chøc qu¶n lý x©y dùng theo Quy ho¹ch chung x©y dùng Khu kinh tÕ Nh¬n Héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé trëng c¸c Bé: X©y dùng, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Giao th«ng vËn t¶i, Tµi chÝnh, C«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; Tæng côc trëng Tæng côc Du lÞch; Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản