Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong quy chế thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN ngày 21/6/2002 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è  1422/2002/Q§­N H N N   g µ y  25 th¸ng 12  m  2002 v Ò  vi Ö c  n n¨ b æ  su n g, s ö a  æ i  m é t s è  ® i Ò u, k h o ¶ n  trong Q u y  c h Õ  thi ® u a  k he n  ®   thë n g  trong n g µ n h  N g © n  h µ n g  ba n   µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t  Þ n h  s è  h ® 805/2001/Q§­N H N N  n g µ y  21/6/2002  c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc T T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc C¨n  LuËt NHNN   ÖtNam   è  cø    Vi   s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬   nhi v  h vcc tæ  cBc quan ngang  é; B Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o; c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Bæ  sung, söa  æi  ét  è  iÒu,    ® m s® kho¶n quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  chÕ     ua  thi® khen  ëng  th trong ngµnh  ©n   µng    Ng h ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  ®Þnh   è  s 805/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 21/6/2001  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícnh  n   sau: 1. Söa  æi  Òu  "Héi®ång    ua    ® §i 22    thi® khen  ëng    Êp  th c¸c c trong ngµnh    Ng ©n   µng" t¹  ¹ch  u   h  i g ®Ç dßng thø  Êt nh  nh   sau:"Héi®ång    ua      thi® khen  ­ th ëng  µnh  ©n  µng  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  µnh  ng Ng h do  ®è Ng h Nh n     th lËp". 2.  û   á  Òu  quy  nh   Ò   éi ®ång    ua   Hu b §i 24  ®Þ v "H   thi® khen  ëng  Ö   th h thèng  ©n  µng  µ   íc". Ng h Nh n 3. Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  "Thêigian  Ðt  ëng"    2  32    x th nh sau: "ViÖc  Ðt   x  duyÖt    ×nh  c¸c h thøc khen  ëng  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt th do  ®è Ng h Nh n     ®Þnh  ùc hiÖn  õth¸ng4  µng  th   t   h n¨m  õkhen  ëng  t  Êt). (tr   th ®é xu Riªng Häc  Ön  ©n   µng  Ðt khen  ëng  µo  Þp    vi Ng h x  th vd tæng  Õt  k n¨m  äc  h vµ  û  Ö m   µy  µ     ÖtNam   k ni ng Nh gi¸oVi   20/11. 4.Söa  æi  Òu  nh    ® §i 33  sau:"§Ó  ¶m     ® b¶o  Öc  Ðt khen  ëng  vi x   th theo quy    ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy, Thñ   ëng    n   Þ   2  32  ch n   tr c¸c ®¬ v ph¶i hoµn    thµnh  y      å  ¬,thñ tôc theo  ng  ®Ç ®ñ c¸c h s       ®ó quy  nh  öivÒ   êng  ùcHéi ®Þ g   Th tr     ®ång    ua  µnh  ícngµy  thi ® Ng tr   31/3 hµng    n¨m  (RiªngHäc  Ön  ©n  µng  öi   vi Ng h g  tr c ngµy  í  15/10)®Ó   µn  µnh  ñ  ôc tr×nh  éi  ng    ua    ho th th t   H ®å thi® khen  ëng  th Ngµnh  Ðt (trõtr ng  îp khen  ëng  t  Êt)" x    ê h   th ®é xu . 5.Bæ     sung  kho¶n  vµ  vµo  Òu  "Quy  ×nh xÐt th ng" nh  3  4  §i 39  tr     ë   sau: "3.§èivíic¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:Hå   ¬    Þ         td nh d c s   s ®Ò ngh khen  ­ th ëng  öivÒ     g   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­
  2. 2 ¬ng    ®Ó tæng  îp, xÐt  µ  ã  h  v c v¨n b¶n  ×nh  éi  ng    ua   tr H ®å thi® khen  ëng  th Ngµnh. 4. ViÖc  Ðt c¸cdanh  Öu    ua  i víi   ng  Ý    x   hi thi® ®è     ®å ch L∙nh  o  µnh  c¸c ®¹ Ng Ng ©n  µng  Héi ®ång    ua  h do    thi® khen  ëng  µnh    Êt,xiný  Õn    th Ng ®Ò xu     ki Ban c¸n sù    §¶ng  íckhitr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh". tr       ®è Ng h Nh n     §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.C¸c  Õt ®Þnh  k  quy   sau  y  Õt  Öu  ùcthi µnh: ®© h hi l     h ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1219/2001/Q§­ NHNN,  µy  ng 21/9/2001 cña  èng  c    Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  µnh  Ëp  éi  ng    ua  h Nh n   vi th l H ®å thi® khen  ëng  ©n   th Ng hµng  µ   íc. Nh n ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 549/Q§­ NHNN,  µy  ng 30/5/2002 cña  èng  c  ©n     Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  ö,thay thÕ  µnh    éi ®ång    ua    Nh n   vi c     th viªnH   thi® ­ Khen  ëng  th Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 3.  ñ   Þch  éi  ng    ua  Ch t H ®å thi® khen  ëng  µnh  ©n   µng, th ng Ng h   Ch¸nh  V¨n phßng,Vô  ëng  ô      tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, ñ  ëng    n   c¸n b v ®µ t   Th tr c¸c®¬ vÞ  éc ngµnh  ©n  µng  Þu  thu   Ng h ch tr¸chnhiÖ m      thiQuy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản