Quyết định 1427/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 1427/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1427/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1427/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 1427/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T V C XIN D TR QU C GIA H TR T NH NGH AN PHÒNG CH NG DNCH B NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 2725/BNN-TY ngày 01 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 300.000 li u v c xin d ch t l n thu c hàng d tr qu c gia h tr cho t nh Ngh An phòng tr d ch t l n. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s v c xin nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP; các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, C ng TT T, V KTN; - Lưu VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản