Quyết định 1429/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
282
lượt xem
6
download

Quyết định 1429/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1429/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1429/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 1429/Q§­NHNN  ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ møc l∙i suÊt c¬ b¶n  b»ng ®ång ViÖt Nam Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  LuËt C¸c   tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Nay c«ng bè  møc l∙i suÊt c¬  b¶n b»ng §ång  ViÖt Nam lµ 0,625%/th¸ng (7,50%/n¨m) §i Ò u  2. 1.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   kÓ   tõ   ngµy  1/11/2003   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   1127/Q§­NHNN   ngµy  29/9/2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  l∙i suÊt c¬  b¶n b»ng §ång ViÖt Nam. 2. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng;  Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc  tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản