Quyết định 1440/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
147
lượt xem
30
download

Quyết định 1440/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1440/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1440/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   T h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   N h µ   n í c   S è   1 4 4 0 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  0 8   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t æ   c h ø c   v µ  h o ¹ t   ® é n g   c ñ a   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   C h i   n h ¸ n h   T Ø n h ,   T h µ n h   p h è  trùc thuéc Trung ¬ng Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æ, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Quy Õ t    ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  Tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng”. §i Ò u   2.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o,   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  25/1999/Q§­NHNN9 ngµy 11/01/1999 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña   Chi   nh¸nh  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng.  §i Ò u   3.   Ch¸nh v¨n phßng, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n  bé, Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m  ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   Qu¶n  trÞ,   Tæng   Gi¸m   ®èc (Gi¸m ®èc) Tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ níc  Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè1440/2004/Q§­NHNN  ngµy 08 th¸ng 11 n¨m  2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc) Ch¬ng I ®iÒu kho¶n chung §i Ò u   1.     Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Chi nh¸nh)  lµ   ®¬n vÞ  phô  thuéc cña Ng©n hµng Nhµ  níc, chÞu sù  l∙nh  ®¹o vµ ®iÒu hµnh tËp trung, thèng nhÊt cña Thèng ®èc Ng©n   hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Thèng  ®èc); cã  nhiÖm vô  thùc hiÖn mét sè néi dung thuéc chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc  vÒ   tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   trªn   ®Þa   bµn   tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   vµ   trùc   tiÕp  thùc   hiÖn  mét sè nghiÖp vô ng©n hµng Trung ¬ng theo sù uû quyÒn cña  Thèng ®èc.  §i Ò u   2.    Chi nh¸nh lµ   ®¬n vÞ  kÕ  to¸n trùc thuéc;  cã  con dÊu vµ  b¶ng c©n  ®èi tµi kho¶n theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.  §i Ò u   3.     §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh lµ Gi¸m  ®èc, gióp viÖc Gi¸m ®èc cã mét sè Phã Gi¸m ®èc; Gi¸m ®èc,  Phã  Gi¸m  ®èc do Thèng  ®èc bæ nhiÖm. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  cña Chi nh¸nh thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ   vµ chÕ ®é thñ trëng.   Ch¬ng II NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n §i Ò u   4.   Chi   nh¸nh   ®îc   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   vµ  quyÒn h¹n sau ®©y theo uû quyÒn cña Thèng ®èc: 1­ Lµm  ®Çu mèi tæ chøc phæ biÕn, chØ  ®¹o, triÓn khai  thi hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ  níc, cña  Ngµnh vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng  ®Õn c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ  c¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng. 2­ Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú vµ bÊt th êng  vÒ  tæ chøc, ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ 
  3. 3 chøc kh¸c  cã  ho¹t   ®éng  ng©n hµng trªn   ®Þa  bµn   ®îc ph©n  c«ng trong  viÖc chÊp hµnh  ph¸p  luËt cña Nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n  hµng. 3­ Yªu cÇu tæ chøc tÝn dông vµ  tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®Þa bµn b¸o c¸o, cung cÊp tµi liÖu,  sè  liÖu theo quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc vµ  c¸c yªu cÇu  ®ét  xuÊt cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó thùc thi nhiÖm vô  cña m×nh.  4­ Tæ chøc nghiªn cøu, kh¶o s¸t,  ®iÒu tra, ph©n tÝch  vµ  dù  b¸o kinh tÕ  cã  liªn quan  ®Õn tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng  ng©n hµng  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô  cña Chi nh¸nh; cã   ý  kiÕn  tham   gia   víi   cÊp   uû,   chÝnh   quyÒn   tØnh,   thµnh   phè   trong   viÖc x©y dùng vµ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ë   ®Þa ph ¬ng  khi ®îc yªu cÇu.     5­ Theo dâi,  ®«n  ®èc, kiÓm tra, tæng hîp,  ®¸nh gÝa  vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt  trªn  ®Þa bµn kÌm theo c¸c  ®Ò  xuÊt,  kiÕn  nghÞ, nÕu cã.  6­ CÊp, thu håi giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ng©n   hµng   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   vµ   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   ng©n  hµng   cña   c¸c   tæ   chøc   kh¸c;   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ,   chÊp   thuËn   chia,   t¸ch,   hîp   nhÊt,   s¸p   nhËp   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông; thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t  ®Æc biÖt c¸c tæ chøc tÝn  dông trªn ®Þa bµn. 7­ Cung øng dÞch vô  thanh to¸n, ng©n quü  vµ  c¸c dÞch  vô ng©n hµng kh¸c cho c¸c tæ chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ   níc trªn ®Þa bµn. 8­ Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô  vµ  biÖn ph¸p qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ ngo¹i hèi trªn ®Þa bµn 9­ Thùc hiÖn nghiÖp vô  t¸i cÊp vèn vµ  cho vay thanh  to¸n ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn.  10­  Thùc  hiÖn c¸c  biÖn  ph¸p b¶o   ®¶m an  toµn vÒ   tµi  s¶n, tiÒn vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ b¶o qu¶n trong kho, quü  t¹i Chi nh¸nh, khi giao nhËn, trªn ®êng vËn chuyÓn.   11­ Trùc tiÕp gi¶i quyÕt hoÆc yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn   dông gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè  c¸o cña tæ chøc, c«ng  d©n; tr¶ lêi chÊt vÊn, kiÕn nghÞ  cña c¸c c¬  quan b¸o chÝ  vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®Þa bµn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 12­ Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o cña Chi nh¸nh   göi cÊp trªn. 13­  Tæ chøc  c«ng  t¸c th«ng  tin  tÝn dông  cho c¸c  tæ  chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn. 
  4. 4 14­ Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®îc giao theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 15­ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc giao.  Ch¬ng III Tæ chøc bé m¸y vµ ®iÒu hµnh §i Ò u  5.  Tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh Trªn c¬  së  nhiÖm vô   ®îc Thèng  ®èc uû  quyÒn thùc hiÖn  trªn ®Þa bµn, tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh cã thÓ gåm c¸c   ®¬n vÞ sau ®©y: 1. Thanh tra Chi nh¸nh; 2. Phßng Tæng hîp ­ Qu¶n lý c¸c tæ chøc tÝn dông;  3. Phßng KÕ to¸n ­ Thanh to¸n; 4. Phßng TiÒn tÖ ­ Kho quü; 5. Phßng Tæ chøc ­ Hµnh chÝnh; 6. Bé phËn KiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi bé. 7. C¸c Phßng, Bé  phËn kh¸c theo quyÕt  ®Þnh cña Thèng  ®èc.       Thanh tra Chi nh¸nh, Phßng KÕ  to¸n ­ thanh to¸n cã  con   dÊu   riªng   dïng   trong   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   6.   NhiÖm  vô  cña c¸c  ®¬n vÞ  trong  c¬  cÊu tæ  chøc   cña   Chi   nh¸nh   (gäi   chung  lµ   Phßng)   thùc   hiÖn  theo   Phô lôc ®Ýnh kÌm.  §iÒu   hµnh   ho¹t   ®éng   cña   Phßng   lµ   Trëng   phßng;   gióp  viÖc   Trëng   phßng   cã   tõ   1   ®Õn   2   Phã   Trëng   phßng.   Trëng  phßng,   Phã   Trëng   phßng   do   Gi¸m   ®èc   Chi   nh¸nh   bæ   nhiÖm  theo Quy chÕ ph©n cÊp uû quyÒn cña Thèng ®èc.  §i Ò u   7.   Thèng ®èc quyÕt ®Þnh giao biªn chÕ cña mçi  Chi nh¸nh trªn c¬  së  chøc n¨ng, nhiÖm vô   ®îc giao vµ  vÞ  trÝ cña tõng Chi nh¸nh cho phï hîp.         §i Ò u  8.   NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc: 1­   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   Chi   nh¸nh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4,   5   cña   Quy   chÕ   nµy   vµ   chÞu  
  5. 5 tr¸ch nhiÖm tríc Thèng  ®èc vµ  ph¸p luËt vÒ  mäi mÆt ho¹t  ®éng cña Chi nh¸nh.  2­ QuyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thùc  hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña Chi nh¸nh. 3­ Qu¶n lý  biªn chÕ  vµ  sö  dông c«ng chøc, viªn chøc  theo Quy chÕ ph©n cÊp uû quyÒn cña Thèng ®èc.  4­   Trùc   tiÕp   chØ   ®¹o,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   thanh tra, kiÓm tra theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc, xö lý vi  ph¹m trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; tæ chøc thùc hiÖn vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm   vÒ   c«ng   t¸c   kiÓm   so¸t   ho¹t   ®éng   néi   bé   cña   Chi  nh¸nh.  5­ §Þnh kú  6 th¸ng 1 lÇn, Gi¸m  ®èc phèi hîp víi cÊp  uû  §¶ng, Ban chÊp hµnh C«ng  ®oµn Chi nh¸nh tæ chøc th«ng  b¸o   ho¹t   ®éng   cña   Chi   nh¸nh   cho   c«ng   chøc,   viªn   chøc   biÕt;  ®ång thêi tiÕp thu  ý  kiÕn   ®ãng gãp cña c«ng chøc,  viªn chøc. 6­   ChuÈn   y   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Gi¸m   ®èc  ®iÒu hµnh, Ban kiÓm so¸t c¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c theo uû quyÒn cña Thèng ®èc;  ®¹i diÖn ph¸p  nh©n  Ng©n hµng Nhµ  níc theo uû  quyÒn cña  Thèng ®èc tríc c¬ quan ph¸p luËt t¹i ®Þa ph¬ng.  7­  Tham gia   ý  kiÕn  (b»ng  v¨n b¶n)  víi Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc Ng©n hµng th ¬ng m¹i Nhµ  níc  vÒ dù kiÕn bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng,   khen thëng, kû  luËt  ®èi víi Gi¸m   ®èc,  Phã  Gi¸m  ®èc Chi  nh¸nh  thµnh   viªn   (Chi  nh¸nh   cÊp   I)   cña   Ng©n   hµng   th ¬ng  m¹i Nhµ níc trªn ®Þa bµn. Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt   cã   quyÒn   kiÕn   nghÞ   víi   Thèng  ®èc xem xÐt vµ  yªu cÇu Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Tæng Gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc) tæ chøc tÝn dông,  c¸c tæ chøc  kh¸c cã ho¹t ®éng ng©n hµng ®×nh chØ c«ng t¸c, xö lý hµnh  chÝnh hoÆc  ®Ò  nghÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù   ®èi víi  c¸c viªn chøc thuéc tæ chøc tÝn dông vi ph¹m ph¸p luËt.  8­ KiÕn nghÞ  víi c¸c cÊp nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®Þa bµn; tr×nh Thèng  ®èc quyÕt   ®Þnh nÕu kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò trªn.  9­ Yªu cÇu Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng th ¬ng m¹i Nhµ  níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)   tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc kh¸c cã ho¹t ®éng ng©n hµng  trªn  ®Þa bµn b¸o c¸o  ®Þnh kú  hoÆc  ®ét xuÊt phôc vô  cho  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   ®îc   quy   ®Þnh   ®èi   víi   Ng©n  hµng Nhµ níc Chi nh¸nh TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng.
  6. 6 10­ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc giao.  §i Ò u  9.  NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã Gi¸m ®èc: 1­  Gióp Gi¸m   ®èc  chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh  mét  sè  mÆt c«ng  t¸c do Gi¸m  ®èc ph©n c«ng vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc ®îc uû quyÒn.   2­ Tham gia  ý  kiÕn víi Gi¸m  ®èc trong viÖc thùc hiÖn  c¸c mÆt c«ng t¸c cña Chi nh¸nh theo nguyªn t¾c tËp trung,   d©n chñ vµ chÕ ®é thñ trëng. 3­   Khi   Gi¸m   ®èc   ®i   v¾ng,   mét   Phã   Gi¸m   ®èc   ®îc   uû  quyÒn thay mÆt Gi¸m  ®èc  ®Ó   ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña  Chi nh¸nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vÒ  nh÷ng viÖc  ®∙ gi¶i quyÕt vµ b¸o c¸o l¹i khi Gi¸m ®èc cã mÆt.    Ch¬ng IV ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   10.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc quyÕt ®Þnh. §i Ò u   11.   Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm  híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy.                         
  7. 7 Phô lôc NhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ thuéc  Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng (KÌm theo Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ   níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè ban hµnh kÌm theo QuyÕt   ®Þnh sè 1440/2004/ Q§­NHNN ngµy 08  th¸ng 11 n¨m 2004) 1. Thanh tra Chi nh¸nh Thanh tra Chi nh¸nh cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 91/1999/N§­CP ngµy 4/9/1999 vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Thanh tra Ng©n hµng vµ  c¸c v¨n  b¶n híng  dÉn  cña  Thèng   ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc liªn  quan  ®Õn c«ng t¸c Thanh tra Ng©n hµng. 2. Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o cña Chi nh¸nh  göi cÊp trªn.  3.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2. Phßng Tæng hîp ­ Qu¶n lý c¸c tæ chøc tÝn dông Phßng   Tæng   hîp   ­   Qu¶n   lý   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   cã  nhiÖm vô sau ®©y: 1.   Tæng   hîp,   nghiªn   cøu,   ph©n   tÝch   vµ   dù   b¸o   t×nh  h×nh kinh  tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng, thèng  kª vÒ  ho¹t   ®éng  tiÒn  tÖ,   tÝn   dông,   ng©n   hµng   trªn   ®Þa   bµn   ®Ó   Gi¸m   ®èc   ®iÒu  hµnh vµ  qu¶n lý  ho¹t  ®éng Ng©n hµng;  ®ång thêi cã   ý  kiÕn  tham gia víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng trong viÖc x©y  dùng vµ  thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi  khi ®îc yªu cÇu. 2. Tham mu cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chØ ®¹o, triÓn   khai, kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trªn ®Þa bµn. 3. Xem xÐt cã   ý  kiÕn tr×nh Gi¸m  ®èc quyÕt  ®Þnh theo  quyÒn h¹n ®îc giao hoÆc ®Ó Gi¸m ®èc Chi nh¸nh tr×nh Thèng   ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña c¸c Tæ chøc tÝn dông ë ®Þa ph¬ng. 4. Thùc hiÖn nghiÖp vô  t¸i cÊp vèn vµ  cho vay thanh  to¸n ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn.  5. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô  vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi theo  quy ®Þnh vµ híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc.  6.  Tæng hîp  vµ  thùc  hiÖn  chÕ   ®é  th«ng  tin,  b¸o  c¸o  cña Chi nh¸nh göi cÊp trªn.
  8. 8 7.   Tæ   chøc   c«ng   t¸c   th«ng   tin   tÝn   dông   cho   c¸c   Tæ  chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn.   ­ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3. Phßng KÕ to¸n ­ Thanh to¸n Phßng KÕ to¸n ­ Thanh to¸n cã nhiÖm vô sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n, theo dâi vµ   ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng c¸c lo¹i vèn, quü vµ tµi s¶n  b¶o qu¶n t¹i Chi nh¸nh. 2. Thùc hiÖn viÖc më  tµi kho¶n, giao dÞch thanh to¸n  qua tµi kho¶n cho Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c Tæ chøc tÝn dông  trªn ®Þa bµn. 3.   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   thanh   to¸n   trong   hÖ  thèng Ng©n hµng Nhµ níc. 4. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n bï  trõ  gi÷a  c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ níc trªn ®Þa bµn. 5.   LËp   vµ   tæ   chøc   chÊp   hµnh   kÕ   ho¹ch   thu,   chi   tµi  chÝnh cña Chi nh¸nh. 6. Thu thËp, xö  lý, cung cÊp, b¶o qu¶n, lu tr÷  toµn  bé  sè  liÖu cña Chi nh¸nh trªn m¹ng m¸y tÝnh  ®Ó  phôc vô  cho sù   ®iÒu hµnh cña Gi¸m  ®èc vµ  cung cÊp cho Ng©n hµng  Nhµ  níc theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh; b¶o qu¶n toµn bé  thiÕt bÞ  tin   häc,   tiÕp   nhËn   c¸c   quy   tr×nh   kü   thuËt,   c¸c   ch ¬ng  tr×nh  øng  dông  nghiÖp  vô;  x©y  dùng  c¸c kÕ  ho¹ch  vËt t,  trang bÞ míi, b¶o hµnh thiÕt bÞ cña Chi nh¸nh. 7. Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o göi Ng©n hµng  Nhµ níc theo quy ®Þnh. 8. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 4. Phßng TiÒn tÖ ­ Kho quü: Phßng TiÒn tÖ ­ Kho quü cã nhiÖm vô sau ®©y:  1.   Qu¶n   lý,   b¶o   qu¶n   an   toµn   tuyÖt   ®èi   Quü   dù   tr÷  ph¸t hµnh, Quü  nghiÖp vô  ph¸t hµnh, tµi s¶n quý, giÊy tê  cã  gi¸ trong kho quü  t¹i Chi nh¸nh, khi giao nhËn, trªn  ®êng  vËn  chuyÓn;  thùc   hiÖn   nghiÖp   vô  xuÊt,   nhËp   Quü   dù   tr÷ ph¸t hµnh, thu, chi quü nghiÖp vô cña Chi nh¸nh. 2. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô  vÒ  qu¶n lý, lu th«ng tiÒn  tÖ, cung øng tiÒn mÆt cho c¸c Tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c  Nhµ níc trªn ®Þa bµn theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3.   Tæ   chøc   viÖc   kiÓm   tra   chÊp   hµnh   chÕ   ®é   an   toµn  kho, quü  cña c¸c Tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc cã  ho¹t  ®éng Ng©n hµng vµ viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tiÒn  mÆt cña c¸c tæ chøc trªn ®Þa bµn.
  9. 9 4. Lµm  ®Çu mèi phèi hîp víi c«ng an  ®Þa ph¬ng trong  viÖc   ®Êu   tranh   phßng   chèng   tiÒn   gi¶,   tæ   chøc   gi¸m   ®Þnh   tiÒn gi¶, tiÒn nghi gi¶. 5. Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o göi Ng©n hµng  Nhµ níc theo quy ®Þnh.  6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 5. Phßng Tæ chøc ­ Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc ­ Hµnh chÝnh cã nhiÖm vô sau ®©y:  1.  Tham mu cho Gi¸m   ®èc  nh÷ng  vÊn  ®Ò  liªn  quan   ®Õn  c«ng t¸c tæ chøc ­ nh©n sù; thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý  c«ng chøc,  viªn chøc;  c«ng  t¸c b¶o vÖ  chÝnh  trÞ  néi bé  t¹i Chi nh¸nh theo ph©n cÊp uû quyÒn. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô  qu¶n trÞ, hËu cÇn phôc vô  cho  c«ng t¸c cña Chi nh¸nh. 3. Qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ theo dâi hå s¬ cña c«ng chøc,  viªn chøc t¹i Chi nh¸nh; lu tr÷ tµi liÖu, b¸o c¸o cña Chi  nh¸nh.  4. X©y dùng vµ  tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n b¶o vÖ  an  toµn trong c¬  quan, an toµn phßng chèng ch¸y, næ, phßng   chèng b∙o lôt cho Chi nh¸nh. 5. Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o göi Ng©n hµng  Nhµ níc theo quy ®Þnh. 6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 6. Bé phËn KiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi bé Bé  phËn KiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi bé  cã  nhiÖm vô  sau  ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  theo Quy chÕ  kiÓm so¸t vµ  kiÓm to¸n néi bé Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Thùc hiÖn chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o göi Ng©n hµng  Nhµ níc theo quy ®Þnh. 3. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao.
Đồng bộ tài khoản