intTypePromotion=3

Quyết định 1446/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định 1446/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1446/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1446/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1446/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N TR M BƠM I N QUY MÔ V A VÀ NH KHU V C NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 1402/BNN-TL ngày 25 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án phát tri n tr m bơm i n quy mô v a và nh khu v c ng b ng sông C u Long v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M 1. Phát tri n h th ng các tr m bơm i n quy mô v a và nh phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch h th ng th y l i và phù h p v i i u ki n t nhiên, xã h i c a các t nh ng b ng sông C u Long, nh m ch ng trong vi c c p nư c, tiêu thoát nư c ph c v s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n, góp ph n nâng cao năng su t cây tr ng, v t nuôi, c i thi n i s ng nông, ngư dân, góp ph n th c hi n th ng l i ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v nông nghi p, nông dân và nông thôn trong giai o n m i; 2. T p trung u tư xây d ng các tr m bơm i n t i các vùng ã rõ v quy ho ch phát tri n, ã hoàn ch nh h th ng b bao, vùng có ngu n nư c m b o và khu v c biên gi i, vùng sâu, vùng xa, vùng ông ng bào dân t c Khơmer sinh s ng và s n xu t. Trong ó, ưu tiên u tư s a ch a , nâng c p, thay th các tr m bơm d u ang ho t ng ph c v c p nư c cho s n xu t; 3. Tăng cư ng xã h i hóa v u tư và qu n lý, s d ng các tr m bơm nh m nâng cao trách nhi m và quy n l i c a nhân dân vùng ng b ng sông C u Long, m b o s d ng hi u qu và lâu b n các công trình. II. M C TIÊU n năm 2015, thay th h u h t tr m bơm d u hi n có và phát tri n h th ng tr m bơm i n quy mô v a và nh theo quy ho ch và phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương vùng ng b ng sông C u Long.
  2. III. PH M VI Xây d ng h th ng tr m bơm i n quy mô v a và nh trên ph m vi 13 t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long, g m: Long An, Ti n Giang, B n Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, H u Giang, An Giang, ng Tháp, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và thành ph C n Thơ. IV. CÁC NHI M V CH Y U 1. Giai o n 2009 – 2010 - Rà soát, hoàn ch nh quy ho ch h th ng các tr m bơm i n phù h p v i quy ho ch th y l i, quy ho ch h th ng lư i i n các t nh ng b ng sông C u Long; - S a ch a, nâng c p và hoàn thi n các tr m bơm i n ang ho t ng, ã xu ng c p phát huy h t công su t thi t k ; thay th các tr m bơm d u hi n có và xây d ng m i tr m bơm i n nh ng nơi có i u ki n; - Xây d ng các tr m bơm i n vùng biên gi i, vùng sâu, vùng xa, vùng t p trung ông ng bào Khơmer sinh s ng; - Nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách nh m tăng cư ng xã h i hóa trong công tác u tư xây d ng và qu n lý các tr m bơm i n, nâng cao hi u qu u tư và phát tri n b n v ng; - Xây d ng mô hình t ch c qu n lý, v n hành và khai thác các tr m bơm i n hi u qu , phù h p v i t p quán c a nông, ngư dân vùng ng b ng sông C u Long. 2. Giai o n 2011 – 2015 - Ti p t c u tư thay th h u h t các tr m bơm d u, xây d ng m i các tr m bơm i n, hình thành h th ng các tr m bơm i n theo quy ho ch. - Nhân r ng các mô hình xã h i hóa v u tư, qu n lý v n hành, khai thác các tr m bơm trong t ng a phương và c vùng. V. NNH HƯ NG PHÁT TRI N TR M BƠM I N 1. nh hư ng phát tri n Căn c m c tiêu, nhi m v , xây d ng h th ng các tr m bơm i n ph c v s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n vùng ng b ng sông C u Long, c th như sau (có Ph l c kèm theo): - S tr m bơm d tính n năm 2015: 3.120 tr m ( ư c ti p t c rà soát, i u ch nh); - Di n tích ph c v : 658.000 ha di n tích lúa và kho ng 6.000 ha di n tích nuôi tr ng th y s n; - T ng công su t tr m bi n áp: 338.000 KVA;
  3. - i n năng tiêu th : 512.250.000 KWh. 2. L a ch n lo i máy bơm và công su t máy bơm. Căn c i u ki n a hình, a ch t, th y văn và di n tích ph c v s n xu t l a ch n lo i máy bơm và công su t máy bơm phù h p, m b o các i u ki n v k thu t và kinh t . VI. M T S GI I PHÁP CHÍNH 1. V quy ho ch - y ban nhân dân t nh, thành ph ch o các ngành, các c p a phương khNn trương rà soát, l p quy ho ch xây d ng tr m bơm i n b o m phù h p quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và quy ho ch ngành; - Quy ho ch h th ng các tr m bơm i n ph i phù h p quy ho ch s n xu t (vùng tr ng tr t, vùng nuôi tr ng th y s n), quy ho ch ng ru ng, h th ng ê bao, b bao, c ng b ng, giao thông n i ng c a t ng a phương, m b o áp ng nhu c u s n xu t, phòng tránh và gi m nh tác ng c a thiên tai và s d ng lâu dài, hi u qu ; - Quy ho ch các tr m bơm i n ph i g n v i xây d ng ng b , hoàn ch nh h th ng th y l i t u m i, kênh mương, ê bao, b bao, c ng b ng và các công trình n i ng, ng th i ph i trên cơ s quy ho ch phát tri n m ng lư i cung c p i n c a t ng vùng, t ng a phương, nh m gi m t n th t v nư c và ti t ki m năng lư ng i n tiêu th . 2. V k thu t - Nghiên c u, xu t các thông s máy bơm, tr m bơm, tr m bi n áp phù h p i u ki n t nhiên c a ng b ng sông C u Long (khu v c ch ng lũ tri t , ch ng lũ tháng 8, vùng ng b ng, vùng núi), di n tích ph c v s n xu t và lo i hình s n xu t (lúa, màu, cây ăn trái, th y s n…) s n xu t máy bơm ng b v i ng cơ 3 pha phù h p i u ki n t nhiên, i u ki n ng p l t, a ch t n n móng y u và c thù tr m bơm vùng ng b ng sông C u Long (c t nư c bơm không cao, nh hư ng c a lũ, m n, tri u…); - Nghiên c u, xu t xây d ng h th ng th y l i n i ng ( ê bao, b bao, c ng b ng…) theo hư ng cơ gi i hóa nông nghi p vùng ng b ng sông C u Long; - Xây d ng tr m bơm i n ph i phù h p i u ki n t nhiên, i u ki n s n xu t nông nghi p t ng vùng và theo nhi m v (c p nư c, thoát nư c) nh m phát huy t i a hi u qu c a các tr m bơm i n. 3. V cơ ch , chính sách - Ti p t c th c hi n Quy t nh s 56/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 13/2009/Q -TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ti p t c th c hi n các chương
  4. trình kiên c hóa kênh mương, phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai o n 2009 – 2015; - Nghiên c u cơ ch , chính sách h tr ngành i n (thông qua h tr tín d ng cho các t nh, thành vùng ng b ng sông C u Long) t p trung u tư xây d ng ư ng dây trung th và tr m bi n áp, làm cơ s phát tri n các tr m bơm i n; - Nghiên c u cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư và qu n lý, v n hành tr m bơm i n nh m thu hút v n và s tham gia qu n lý c a c ng ng, m b o nâng cao hi u qu u tư và qu n lý lâu b n; - Ưu tiên u tư s a ch a, nâng c p các tr m bơm i n ã có; xây d ng các tr m bơm i n thay th tr m bơm d u ph c v , ã rõ v quy ho ch, có lư i i n và ngu n nư c m b o, các vùng ã hoàn thi n h th ng b bao, ê bao, các hư ng bơm tư i, bơm tiêu ã rõ ràng; các vùng có nhu c u cao v tiêu rút nư c. 4. V qu n lý v n hành - y ban nhân dân c p t nh ch o và phân c p y ban nhân dân c p dư i t ch c vi c giao, u th u cho các t ch c, cá nhân, c ng ng dân cư qu n lý, v n hành các tr m bơm i n; các ơn v ch c năng có trách nhi m hư ng d n và h tr v m t k thu t; - C ng c , ki n toàn và thành l p m i các t ch c h p tác dùng nư c (theo quy nh c a Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t h p tác) m b o năng l c qu n lý, v n hành các tr m bơm quy mô ph c v trong xã; - Khuy n khích các t ch c, cá nhân u tư ho c nh n th u qu n lý, v n hành các tr m bơm, theo quy nh c th c a t ng a phương; - Xây d ng quy trình v n hành h th ng các tr m bơm i n phù h p l ch th i v s n xu t, l ch cung ng i n và v n hành tránh gi cao i m nh m gi m chi phí, nâng cao hi u qu tr m bơm. 5. V v n u tư V n th c hi n án ư c huy ng t nhi u ngu n: h tr c a ngân sách nhà nư c, v n c a các doanh nghi p, cá nhân, v n vay và l ng ghép ngu n v n các chương trình án ã và ang th c hi n trên cùng a bàn. - S d ng ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 56/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 13/2009/Q -TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ti p t c th c hi n các chương trình kiên c hóa kênh mương, phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai o n 2009 – 2015.
  5. - Huy ng s tham gia, óng góp c a c ng ng dân cư thông qua công tác gi i phóng m t b ng, xây d ng, c ng c h th ng b bao, c ng b ng, n o vét kênh mương và c i t o ng ru ng; óng góp chi phí duy tu, b o dư ng, s a ch a, v n hành các tr m bơm. 6. Kinh phí u tư c a án D ki n t ng kinh phí u tư (chưa tính v n u tư h th ng lư i i n và tr m bi n áp): 1.839 t ng Trong ó: Ngu n v n a phương: 1.267 t ng V n c a các doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, tư nhân: 570 t ng. VII. T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: - ôn c, ki m tra và hư ng d n các a phương l p quy ho ch, t ch c th c hi n quy ho ch; hư ng d n v k thu t; t ng h p k t qu th c hi n sau m i giai o n báo cáo Th tư ng Chính ph ; - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long xây d ng k ho ch u tư th c hi n án. - Ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam có k ho ch u tư xây d ng m ng lư i i n, tr m bi n áp, b o m cung c p i n ph c v các tr m bơm i n theo quy ho ch. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph ng b ng sông C u Long: - C p nh t, rà soát quy ho ch và phát tri n h th ng các tr m bơm i n và quy ho ch h th ng i n làm cơ s u tư xây d ng; - Quy nh c th v cơ ch , chính sách h tr các t ch c, cá nhân u tư xây d ng, qu n lý, v n hành các tr m bơm i n; - Ch o, hư ng d n vi c t ch c qu n lý, v n hành các tr m bơm m b o ph c v s n xu t hi u qu và lâu b n. - B trí ngu n v n h tr u tư xây d ng các tr m bơm i n theo quy ho ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  6. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh vùng BSCL; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn Thư, KTN (4b). PH L C S LƯ NG CÁC TR M BƠM I N QUY MÔ V A VÀ NH C N U TƯ XÂY D NG VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1446/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) D ki n xây D ki n xây T ng d ng giai o n d ng giai o n S tr m c n 2009 – 2010 2011 – 2015 kinh STT T nh u tư, xây phí (t Kinh Kinh d ng (tr m) S S ng) phí (t phí (t tr m tr m ng) ng) T ng 3120 2331 1125 843 1995 1488 1 An Giang 792 580 300 220 492 360 2 Long An 600 539 220 198 380 341 3 Kiên Giang 544 391 200 144 344 247 4 ng Tháp 467 171 150 55 317 116 5 H u Giang 202 145 70 50 132 95 6 Ti n Giang 175 101 97 56 78 45 7 C n Thơ 108 181 17 28 91 153 8 Vĩnh Long 97 59 25 15 72 44 9 Trà Vinh 55 58 13 14 42 44 10 Sóc Trăng 40 9 17 4 23 5
  7. 11 B c Liêu 35 51 13 19 22 32 12 Cà Mau 3 9 1 3 2 6 S a ch a nâng c p 2 13 B n Tre 37 2 37 tr m bơm ã có

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản