intTypePromotion=1

Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  1473/2001/Q§­N H N N   g µ y  23 th¸ng 11  m  2001 Q u y  ® Þ n h   n n¨ l∙is u Ê t ti Ò n  ö i n g o ¹i Ö  kh« n g  k ú  h ¹ n c ñ a    g  t c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g,  K h o   ¹ c  h µ  n íc t¹iN g © n   µ n g  N h µ  n íc b N   h T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  c¸c ý  Õn    cø    ki chØ   o  ña  Ýnh  ñ  ¹  ®¹ c Ch ph t iv¨n b¶n  è  s 03/VPCP­ KTTH   µy  ng 15/1/2001  Ò   Öc  iÒu  µnh    Êt c¬  v vi ® h l∙ su   b¶n  i b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Nay  c«ng  è  b møc    Êt tiÒn göi§«la M ü   l∙su   i      kh«ng  ú  ¹n  ña  kh c c¸cTæ     chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íclµ1,7%/n¨m. td   b  n    i h Nh n     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  2: Quy ®Þ n c hi l     k t  1/12/2001  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  406/1998/Q§­ NHNN1  ngµy 30/11/1998 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh    Êt tiÒn  öi ngo¹itÖ  ña    ®è Ng h Nh n   ®Þ l∙ su   i g    c c¸c Tæ  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íc. td   b  n    i h Nh n §i Ò u  3: Ch¸nh  V¨n phßng, Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch,  ô   ëng  ô  d V tr V ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ,Vô  ëng  ô  Õ      µichÝnh  µ  ñ tr ng    n  Þ        tr V K to¸n­T   v th   ë c¸c®¬ v li   ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      thu   h Nh n   ®è c¸c chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc c¸c tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng       ph   t H ®å Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông,Tæng  td   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2