Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1495/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1495/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V NA I M LÀM TH T C H I QUAN VÀ TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ CHUY N C A KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001. Xét ngh c a C c trư ng C c giám sát qu n lý v h i quan - T ng c c H i quan ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v a i m làm th t c h i quan và th t c h i quan i v i hàng hoá chuy n c a khNu. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2002. Bãi b các quy nh v a i m làm th t c h i quan và th t c h i quan i v i hàng hoá chuy n c a khNu ư c ban hành trư c ây. i u 3: Các ông C c trư ng, V trư ng các C c, V và th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph , các t ch c, cá nhân có hàng hoá chuy n c a khNu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I V NA I M LÀM TH T C H I QUAN VÀ TH T C H I QUAN IV I HÀNG HOÁ CHUY N C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1495/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 c a T ng c c H i quan) I. QUY NNH CHUNG:
 2. 1. Hàng hoá xu t khNu chuy n c a khNu là hàng hoá xu t khNu ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan ư c v n chuy n t a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu n c a khNu xu t: a) T a i m thông quan n i a (g i t t là ICD) chuy n n c a khNu xu t; b) T a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, các a i m làm h i quan t i Khu công nghi p, Khu ch xu t, c a khNu nhưng không ph i là c a khNu xu t hàng (sau ây g i chung là a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu) chuy n n c a khNu xu t; c) T a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu chuy n n c a khNu xu t. 2. Hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu là hàng hoá nh p khNu ang ch u s ki m tra, gi m sát h i quan ư c v n chuy n t c a khNu nh p n: a) a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; b) C a khNu nhưng không ph i là c a khNu nh p hàng; c) a i m ki m tra hàng hoá thu c Chi c c H i quan ngoài c a khNu. 3. Hàng hoá chuy n c a khNu ph i m b o nguyên tr ng, i úng tuy n ư ng, úng th i gian ghi trong h sơ. 4. Niêm phong h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu: a) i v i hàng nh p khNu chuy n c a khNu: Hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu ph i ư c ch a trong con-ten-nơ ho c các lo i phương ti n v n t i áp ng yêu c u niêm phong h i quan. b) i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu: N u hàng làm th t c t i ICD thì Chi c c H i quan ICD niêm phong; - N u hàng ã ư c ki m tra th c t t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu thì Chi c c H i quan ngoài c a khNu niêm phong; - Trư ng h p hàng ph i ki m tra th c t nhưng H i quan ngoài c a khNu chưa ki m tra mà chuy n H i quan c a khNu xu t ki m tra thì công ch c h i quan ki m tra th c t hàng hoá c a khNu xu t niêm phong; - Trư ng h p hàng hoá ư c mi n ki m tra th c t : + N u trong Khu công nghi p, Khu ch xu t có tr s H i quan thì H i quan Khu công nghi p, Khu ch xu t liêm phong trư c khi ưa hàng n c a khNu xu t; + N u ngoài Khu công nghi p, Khu ch xu t ho c trong Khu công nghi p, Khu ch xu t nhưng không có tr s H i quan thì H i quan c a khNu xu t niêm phong.
 3. 5. H i quan th c hi n giám sát hàng hoá chuy n c a khNu b ng các bi n pháp k thu t nghi p v và ng d ng công ngh thông tin. II. NA I M LÀM TH T C H I QUAN VÀ NA I M KI M TRA H I QUAN NGOÀI C A KH U: 1. a i m làm th t c h i quan i v i hàng hoá chuy n c a khNu bao g m: a) Tr s Chi c c H i quan ICD và a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; b) Tr s Chi c c H i quan c a khNu . 2. a i m ki m tra hàng hoá chuy n c a khNu là a i m mà ó H i quan ch th c hi n vi c ki m tra th c t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu, bao g m: a) Các a i m quy nh t i i m 1 Ph n II này; b) a i m ki m tra hàng hoá t p trung: Là nơi t p k t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu H i quan ki m tra. Vi c t ch c ki m tra th c t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i a i m này do m t Chi c c H i quan ngoài c a khNu m nh n; c) Tr m hàng l (CFS): Là nơi gom nhi u lô hàng hoá xu t khNu thành lô l n xu t khNu và khai thác lô hàng nh p khNu chung m t v n t i ơn c a nhi u ch hàng. CFS có th trong khu v c c a khNu ho c ngoài khu v c c a khNu; d) Chân công trình: Là nơi t p k t thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu xây d ng nhà máy, công trình; e) Nơi s n xu t: Ch áp d ng i v i nh ng m t hàng xu t khNu, nh p khNu có yêu c u riêng v b o qu n, óng gói, v sinh, công ngh , an toàn và các trư ng h p c bi t khác ư c C c trư ng H i quan t nh, thành ph ch p nh n. 3. i u ki n và th t c thành l p a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu: a) i u ki n thành l p: - Doanh nghi p có ăng ký kinh doanh ngành ngh giao nh n, v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu; - a i m xin thành l p ph i nơi thu n ti n giao thông, có lư ng hàng hoá xu t nh p khNu t p trung; - Kho bãi ph i có tư ng ngăn cách v i khu v c xung quanh, có phương ti n x p d hàng hoá; - a i m ph i thu n ti n cho công tác ki m tra th c t hàng hoá và giám sát c a H i quan, có văn phòng H i quan qu n lý theo quy trình nghi p v ;
 4. - T ng c c H i quan căn c tình hình xu t nh p khNu c th a phương và văn b n ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh vi c thành l p a i m làm th t c H i quan m i a phương. b) Th t c thành l p: b.1. Doanh nghi p áp ng i u ki n quy nh t i i m 3. (a) trên có nhu c u kinh doanh a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu ph i n p b h sơ cho C c H i quan t nh, thành ph nơi d nh thành l p a i m làm th t c h i quan, h sơ g m: - ơn ngh thành l p a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu: 02 b n chính (theo m u ph l c 1); - Quy t nh thành l p doanh nghi p: 01 b n sao; - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 01 b n sao; - Lu n ch ng kinh t , k thu t xây d ng: 01 b n sao; - Quy ch ho t ng: 01 b n chính. b.2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ti n hành thNm nh a i m làm th t c h i quan theo ngh c a doanh nghi p. b.3. trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ, văn b n thNm nh và công văn ngh c a C c H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan ra quy t nh thành l p. Trư ng h p không ch p nh n thì thông báo cho doanh nghi p. 4. Th t c ch p nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu: a) i v i a i m quy nh t i các i m 2.(b), (c) Ph n II: Không ph i làm th t c ch p nh n như quy nh t i i m 3 trên; b) i v i a i m quy nh t i các i m 2.(d), (e) Ph n II: Doanh nghi p có ơn g i C c trư ng H i quan t nh, thành ph xem xét ch p nh n. III. TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U CHUY N C A KH U: 1. i v i lô hàng xu t khNu ư c làm th t c h i quan và giao hàng t i ICD (có v n t i ơn ghi nơi giao hàng là ICD): 1.1. Trách nhi m c a ch hàng: a) N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ICD theo quy nh i v i lô hàng xu t khNu; b) ưa hàng hoá xu t khNu n ICD làm th t c h i quan.
 5. 1.2 Trách nhi m c a Chi c c H i quan ICD: a) Ti p nh n và ăng ký h sơ h i quan và làm th t c xu t khNu theo úng quy nh t i quy trình nghi p v h i quan i v i hàng xu t khNu; b) Giám sát x p hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan vào con-ten-nơ; c) Niêm phong h i quan con-ten-nơ hàng xu t khNu làm th t c h i quan t i ICD; d) Lưu h sơ h i quan g m: 01 t khai hàng hoá xu t khNu có xác nh n ã làm th t c h i quan và các ch ng t khác theo quy nh, 01 biên b n bàn giao (theo ph l c 2); e) Giao ngư i v n chuy n 01 biên b n bàn giao làm ch ng t v n chuy n trên ư ng; f) Niêm phong b h sơ h i quan, giao ngư i v n chuy n chuy n n Chi c c H i quan c a khNu xu t, h sơ g m: - Biên b n bàn giao: 02 b n; - T khai hàng hoá xu t khNu xác nh n ã làm th t c h i quan: 01 b n. g) Theo dõi lô hàng cho n khi nh n ư c biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu xu t (xác nh n ã ti p nh n h sơ và lô hàng) g i tr . Trong th i gian 10 ngày k t ngày giao h sơ cho ngư i v n chuy n, n u không nh n l i ư c Biên b n bàn giao v lô hàng thì ph i thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu xu t ph i h p xác minh, làm rõ. 1.3 Trách nhi m c a hãng tàu ho c doanh nghi p kinh doanh ICD: a) B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu trong th i gian lưu tr hàng t i ICD và trong quá trình v n chuy n hàng hoá t ICD n c a khNu; b) Luân chuy n h sơ h i quan gi a Chi c c H i quan ICD v i chi c c H i quan c a khNu xu t. 1.4 Trách nhi m c a Chi c c h i quan c a khNu xu t: a) Ti p nh n lô hàng xu t khNu, i chi u v i Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ICD l p th c hi n các công vi c còn l i v th t c h i quan cho lô hàng xu t. Trư ng h p có cơ s xác nh lô hàng có sai ph m thì báo cáo Chi c c trư ng H i quan c a khNu xu t xem xét gi i quy t, sau ó thông báo k t qu cho Chi c c H i quan ICD; b) Ký xác nh n vào biên b n bàn giao, lưu 01 b n, chuy n l i 01 b n cho Chi c c H i quan ICD, ph i m b o vi c g i và nh n h sơ k p th i; c) óng d u xác nh n th c xu t theo m u d u nghi p v s 02 (ban hành kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23/11/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c
 6. H i quan) vào ô s 27 c a t khai hàng hoá xu t khNu, tr ch hàng 01 t khai hàng hoá xu t khNu có xác nh n ã làm th t c h i quan. Vi c xác nh n th c xu t ư c quy nh như sau: c.1. i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng bi n, ư ng hàng không ã làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ICD, khi hàng n c a khNu xu t thì công ch c h i quan làm nhi m v giám sát c ng c ng t i c ng bi n, ho c công ch c H i quan làm nhi m v giám sát kho hàng t i sân bay qu c t c a Chi c c H i quan c a khNu xu t óng d u xác nh n th c xu t; c.2. i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng b , ư ng sông: Ch khi hàng th c xu t qua c a khNu thì công ch c h i quan ư c giao nhi m v xác nh n th c xu t t i Chi c c H i quan c a khNu xu t m i xác nh n th c xu t vào t khai hàng hoá xu t khNu; c.3. i v i hàng xu t qua ư ng s t, ư ng bưu chính: Th c hi n th t c xác nh n th c xu t theo quy nh v th t c h i quan i v i tàu liên v n ư ng s t qu c t và hàng hoá v n chuy n qua ư ng bưu chính. d) Giám sát hàng hoá xu t chuy n c a khNu cho n khi hàng th c xu t; e) Có trách nhi m g i tr Biên b n giao cho Chi c c H i quan ICD ngay sau khi nh n ư c b h sơ và lô hàng chuy n c a khNu t ICD chuy n n. 2. i v i lô hàng xu t khNu ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu nhưng nơi giao hàng là c a xu t (v n t i ơn ghi nơi giao hàng là c a khNu xu t): 2.1. Trách nhi m c a ch hàng: a) N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu theo quy nh; b) ưa hàng hoá xu t khNu n a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu theo quy nh ki m tra th c t hàng hoá ( i v i hàng ph i ki m tra th c t ); c) B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan trong quá trình v n chuy n hàng hoá t a i m ki m tra th c t hàng hoá n c a khNu xu t ( i v i lô hàng ã ư c ki m tra th c t t i a i m ngoài c a khNu); d) ưa hàng hoá n c a khNu xu t Chi c c H i quan c a khNu xu t ki m tra th c t ( i v i lô hàng thu c di n ph i ki m tra nhưng chưa ư c ki m tra t i a i m ngoài c a khNu); e) Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan ngoài c a khNu v i Chi c c H i quan c a khNu xu t. 2.2 Trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu: a) Ti p nh n h sơ h i quan, làm th t c xu t khNu theo úng quy nh t i quy trình nghi p v h i quan i v i hàng xu t khNu;
 7. b) i v i lô hàng xu t khNu ư c mi n ki m tra th c t hàng hoá thì th c hi n vi c ăng ký h sơ h i quan và thông quan cho lô hàng trên h sơ h i quan, giao ch hàng t chuy n h sơ và hàng hoá n Chi c c H i quan c a khNu xu t, không ph i th c hi n các i m 2.2 (d), (e) dư i ây; c) i v i lô hàng xu t khNu ư c làm y các bư c th t c theo quy trình nghi p v h i quan thì không ph i th c hi n i m 2.2. (b) trên; d) Giám sát x p hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan vào con-ten-nơ (ch v i nh ng lô hàng xu t khNu ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t hàng hoá); e) Niêm phong các con-ten-nơ hàng xu t khNu (ch v i nh ng lô hàng xu t khNu ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t hàng hoá); f) Lưu h sơ h i quan như quy nh t i i m 1.2.(d); g) Giao ch hàng 01 biên b n bàn giao làm ch ng t v n chuy n hàng trên ư ng; h) Niêm phong h sơ h i quan, giao ch hàng chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu, h sơ g m: - Biên b n bàn giao: 02 b n; - T khai hàng hoá xu t khNu có xác nh n ã làm th t c h i quan ( i v i lô hàng ã ki m tra th c t t i a i m ki m tra ngoài c a khNu): 01 b n; Ho c 02 T khai hàng hoá xu t khNu ( i v i lô hàng chưa ki m tra th c t t i a i m ki m tra ngoài c a khNu). i) Có trách nhi m theo dõi lô hàng cho n khi nh n ư c biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu xu t g i tr sau khi xác nh n ã ti p nh n h sơ và lô hàng. Trong th i gian 10 ngày k t ngày giao ch hàng b h sơ hàng chuy n c a khNu, n u không nh n l i ư c biên b n bàn giao v lô hàng thì ph i thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu xu t ph i h p xác minh, làm rõ. 2.3. Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu xu t: a) Ti p nh n lô hàng xu t khNu, i chi u v i biên b n bàn giao cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu l p th c hi n các công vi c còn l i v th t c h i quan cho lô hàng xu t: - i v i lô hàng xu t khNu thu c di n mi n ki m tra th c t thì khi hàng nc a khNu xu t Chi c c H i quan c a khNu xu t niêm phong hàng hoá; - i v i lô hàng xu t khNu ph i ki m tra th c t nhưng Chi c c h i quan ngoài c a khNu chưa ki m tra th c t thì chi c c H i quan c a khNu xu t th c hi n ki m tra th c t hàng, xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng vào 02 t khai hàng xu t khNu và th c hi n ti p các i m 2.3 (c), (d), (e), (f) dư i ây;
 8. - i v i lô hàng xu t khNu ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t thì Chi c c H i quan c a khNu xu t ki m tra tình tr ng niêm phong hàng hoá và th c hi n các i m 2.3 (b), (c), (d), (e), (f) dư i ây. b) Trư ng h p có cơ s xác nh lô hàng có sai ph m thì báo cáo Chi c c trư ng H i quan c a khNu xu t xem xét c th gi i quy t, sau ó thông báo k t qu cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu; c) Ký xác nh n vào biên b n bàn giao, lưu 01 b n, chuy n l i 01 Biên b n bàn giao, 01 t khai h i quan ( i v i trư ng h p lô hàng Chi c c H i quan ngoài c a khNu chưa ki m tra th c t ) cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu, ph i m b o vi c g i và nh n h sơ k p th i; d) óng d u xác nh n th c xu t (m u d u nghi p v s 02) vào ô s 27 t khai hàng hoá xu t khNu. Vi c xác nh n th c xu t ư c quy nh như sau: - i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng bi n, ư ng hàng không, khi hàng n c a khNu xu t thì Chi c c H i quan c a khNu xu t xác nh n th c xu t theo các trư ng h p: + Lô hàng ã hoàn thành th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu, ã ư c niêm phong h i quan thì khi hàng n c a khNu xu t, công ch c h i quan làm nhi m v giám sát c ng c ng t i c ng bi n, ho c công ch c h i quan làm nhi m v giám sát kho hàng t i sân bay qu c t ng d u xác nh n th c xu t; + Lô hàng ư c mi n ki m tra th c t nhưng Chi c c H i quan ngoài c a khNu chưa niêm phong thì khi hàng n c a khNu xu t, công ch c h i quan làm nhi m v giám sát kho bãi c a Chi c c H i quan C a khNu xu t niêm phong h i quan và óng d u xác nh n th c xu t; + Lô hàng mà Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu quy t nh ki m tra th c t nhưng chưa ki m tra thì khi hàng n c a khNu, công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hoá c a Chi c c H i quan c a khNu xu t pha ki m tra th c t hàng hoá ngay theo quy nh, sau ó ti n hành niêm phong h i quan, óng d u xác nh n th c xu t. - i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng b , ư ng sông: Ch khi hàng th c xu t qua c a khNu thì công ch c h i quan ư c giao nhi m v xác nh n th c xu t t i Chi c c H i quan c a khNu m i xác nh n th c xu t vào t khai hàng hoá xu t khNu; - i v i hàng xu t khNu qua ư ng s t, ư ng bưu i n: th c hi n th t c xác nh n th c xu t theo quy nh v th t c h i quan i v i tàu liên v n ư ng s t qu c t và hàng hoá v n chuy n qua ư ng bưu i n. e) Có trách nhi m giám sát hàng hoá cho n khi hàng th c xu t. f) Có trách nhi m g i tr Biên b n bàn giao cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu ngay sau khi nh n ư c h sơ và lô hàng t a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu chuy n n.
 9. IV. TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ NH P KH U CHUY N C A KH U: 1. i v i lô hàng nh p khNu có v n ơn ghi a i m n là ICD: 1.1 Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu nh p: a) Ki m tra tình tr ng bao bì và phương ti n v n t i hàng hoá, n u bao bì và phương ti n v n t i i u ki n niêm phong h i quan thì cho chuy n hàng v ICD làm th t c; n u phát hi n bao bì hàng hoá phương ti n v n t i không i u ki n niêm phong, không m b o nguyên tr ng thì yêu c u ngư i v n chuy n gia c bao bì, giám sát vi c gia c ; n u có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan thì l p Biên b n ch ng nh n 03 b n: 01 b n giao cho ngư i v n chuy n, 01 b n chuy n Chi c c h i quan ICD, lưu 01 b n; b) Trư ng h p có căn c xác nh vi ph m pháp lu t h i quan thì l p Biên b n vi ph m hành chính v h i quan và ti n hành ngay các bi n pháp ngăn ch n, ki m tra toàn b lô hàng theo quy nh t i Chi c c H i quan c a khNu nh p, thông báo k t qu cho Chi c c H i quan ICD; c) Niêm phong con-ten-nơ hàng nh p khNu theo quy nh ( i v i trư ng h p quy nh t i i m 1.1 (a) trên ây); d) L p 04 Biên b n bàn giao (theo m u ph l c 1), niêm phong 02 b n giao ngư i v n chuy n chuy n cho Chi c c H i quan ICD, 01 b n giao cho ngư i v n chuy n làm ch ng t v n chuy n hàng hoá trên ư ng, lưu 01 b n ( i v i trư ng h p quy nh t i i m 1.1 (a) trên ây); e) Có trách nhi m theo dõi lô hàng cho n khi ư c nh n Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan ICD xác nh n ã ti p nh n h sơ và lô hàng. Trong th i gian 10 ngày k t ngày c a khNu nh p g i h sơ h i quan cho Chi c c H i quan ICD, n u không nh n l i ư c Biên b n bàn giao thì ph i thông báo Chi c c H i quan ICD ph i h p xác minh, làm rõ; f) Cung c p các thông tin c n lưu ý v lô hàng cho Chi c c H i quan ICD. 1.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ICD: a) Ti p nh n lô hàng nh p khNu, i chi u v i biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu nh p l p chuy n n. Trư ng h p phát hi n có s sai l ch v hàng hoá ho c h sơ h i quan thì l p Biên b n ghi nh n c th t ng trư ng h p báo cáo Chi c c trư ng H i quan ICD xem xét gi i quy t, sau ó thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu nh p; b) Xác nh n vào biên b n bàn giao, lưu 01 b n và giao ngư i v n chuy n chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu nh p 01 b n, ph i m b o vi c g i và nh n h sơ k p th i; c) Ti p nh n h sơ h i quan, làm th t c nh p khNu cho lô hàng theo úng quy trình nghi p v th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu;
 10. d) Thông báo l i cho Chi c c H i quan c a khNu nh p k t qu ki m tra theo các thông tin mà Chi c c H i quan c a khNu nh p lưu ý; g) Có trách nhi m g i tr Biên b n bàn giao cho Chi c c H i quan c a khNu nh p v vi c ã nh n h sơ và lô hàng nh p khNu ngay sau khi lô hàng v n ICD. 1.3. Trách nhi m c a ch hàng: a) N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ICD theo quy nh; b) Làm th t c h i quan theo quy nh. 1.4. Trách nhi m c a hãng tàu ho c doanh nghi p kinh doanh ICD: a) B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu trong th i gian lưu gi hàng t i ICD và trong quá trình v n chuy n gi a c a khNu nh p và ICD (n u ư c u quy n v n chuy n hàng hoá chuy n c a khNu); b) Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan c a khNu nh p và Chi c c H i quan ICD; c) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy nh trên. 2. i v i lô hàng nh p khNu có v n ơn ghi a i m n là c a khNu nh p, nhưng làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu: 2.1. Trách nhi m c a ch hàng: a) Ph i n p h sơ h i quan theo quy nh; b) ơn ngh chuy n c a khNu (theo m u Ph l c 2) g i Chi c c H i quan ngoài c a khNu ư c xác nh n cho chuy n t c a khNu nh p v a i m ki m tra ngoài c a khNu: 02 b n chính; c) Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan c a khNu nh p v i Chi c c H i quan ngoài c a khNu; d) m b o nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu trong quá trình v n chuy n t c a khNu nh p v a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, a i m ki m tra ngoài c a khNu (n u u quy n cho ngư i v n chuy n thì trách nhi m trên thu c ngư i u quy n); e) Xu t trình hàng hoá ki m tra ( i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ); f) N p thu và l phí theo quy nh (n u có). 2.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu:
 11. a) Sau khi ăng ký t khai hàng nh p khNu theo úng quy nh, trên cơ s ơn ngh chuy n c a khNu, Lãnh o Chi c c H i quan a i m ngoài c a khNu ghi ý ki n c a mình vào ơn ngh c a ch hàng, lưu 01 b n, 01 b n giao cho ch hàng chuy n t i Chi c c H i quan c a khNu nh p làm th t c chuy n c a khNu cho lô hàng v a i m ngoài c a khNu làm th t c nh p khNu; b) Ti p nh n lô hàng nh p khNu và i chi u v i biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu nh p l p. Trư ng h p có s sai l ch v hàng hoá ho c h sơ h i quan thì l p biên b n ghi nh n làm cơ s gi i quy t ti p theo, thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu nh p; c) Xác nh n vào biên b n bàn giao, lưu 01 b n và chuy n l i 01 b n cho Chi c c H i quan c a khNu nh p, ph i m b o vi c g i và nh n h sơ k p th i; d) Làm th t c nh p khNu cho lô hàng theo úng quy trình nghi p v th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu; e) Thông báo l i cho Chi c c H i quan c a khNu nh p k t qu ki m tra theo các thông tin mà Chi c c H i quan c a khNu nh p lưu ý; f) Có trách nhi m g i tr Biên b n bàn giao cho Chi c c h i quan c a khNu nh p v vi c ã nh n h sơ và lô hàng nh p khNu ngay sau khi lô hàng nh p khNu v n a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu. 2.3 Trách nhi m c a Chi C c H i quan c a khNu nh p: a) Ti p nh n ơn ngh chuy n c a khNu do ch hàng chuy n ã ư c ch p thu n c a Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; b) Th c hi n các công vi c quy nh t i i m 1.1 M c 1 ph n IV này. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN THÀNH L P NA I M LÀM TH T C H I QUAN NGOÀI C A KH U Kính g i: - T ng c c H i quan. ng kính g i: C c H i quan t nh, thành ph .............................. Công ty............................................................................................................ ngh quý cơ quan xem xét công nh n a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu c a công ty t i ................................................................................................. Kèm theo ơn này, Công ty.............................................................................
 12. Xin g i b h sơ theo quy nh t i i m 3 (b.1) ph n II c a Quy nh v a i m làm th t c h i quan và th t c h i quan i v i hàng chuy n c a khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1495/ 2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, g m: ......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Công ty xin cam oan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v b h sơ g m nh ng lo i gi y t trên là h p pháp và Công ty s áp ng y các i u ki n quy nh t i i m 3 (b.1) ph n II c a Qui nh v a i m làm th t c h i quan và th t c h i quan i v i hàng chuy n c a khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1495/2001/Q - TCHQ ngày 26/12/ 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c h i quan. ...., ngày... tháng.... năm 200.... GIÁM C CÔNG TY (Ký ghi rõ h tên, óng d u) PH L C 2 T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc C C H I QUAN........... Chi c c H i quan..... BIÊN B N BÀN GIAO H i........ gi ...... phút, ngày..... tháng.... năm 200...., Chi c c H i quan.............. bàn giao h sơ h i quan ã niêm phong cho ông (bà)................... Gi y CMTND s ....................... do công an t nh, TP.................. c p ngày......./....../200.... chuy n n Chi c c H i quan.........................., g m: 1. H sơ h i quan: - T khai h i quan :.................b n chính; - ơn ngh xin chuy n c a khNu :.................b n chính;
 13. - V n chuy n ơn :.................B n sao; - B n kê chi ti t (n u có) :.................b n chính; 2. Hàng hoá: STT S hi u Con-ten-nơ ho c bi n S SEAL Con- S SEAL H i Bi n s xe ki m soát xe chuyên d ng ten-nơ quan ch hàng Tình tr ng con-ten-nơ/xe chuyên d ng/hàng hoá............................................. .......................................................................................................................... Biên b n v tình tr ng con-ten-nơ/hàng hoá (n u có), s ................................. ........................................................................................................................... Ngư i v n chuy n Chi c c HQ ngoài CK Chi c c HQ c a kh u (Ký ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên, óng d u) (Ký ghi rõ h tên, óng d u) PH L C 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..........., ngày... tháng... năm.... ƠN NGHN CHUY N C A KH U Kính g i: - Chi c c H i quan............................................. - Chi c c H i quan c a kh u.............................. Công ty........... ngh ư c làm th t c h i quan/ki m tra h i quan t i............. cho lô hàng.............. thu c v n ơn .......................... chuyên ch trên PTVT.............., t i c a khNu nh p ngày.............../.........../200....... Lô hàng này óng trong................. con-ten-nơ, s hi u con-ten- nơ................. Tuy n ư ng v n chuy n............................ v i chi u dài........................... Km Th i gian v n chuy n......................................................................................... Công ty................................... cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v :
 14. 1. m b o s nguyên tr ng hàng hoá và các niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu cho t i khi bàn giao cho Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu/ a i m ki m tra h i quan.................. giám sát. 2. V n chuy n lô hàng úng tuy n ư ng và th i gian. ......, ngày... tháng... năm 200... Giám c công ty (Ký ghi rõ h tên, óng d u) Kính g i: - Chi c c H i quan........................... ngh làm th t c chuy n c a khNu cho lô hàng nêu trên c a công ty........ thu c t khai h i quan s ........................ngày......../........../200......... Chi c c H i quan (Ký ghi rõ h tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản