Quyết định 1498/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
5
download

Quyết định 1498/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1498/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1498/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  1498/2001/Q§­N H N N  n g µ y 29  ® n th¸ng 11 n¨ m  2001  « n g  b è  l∙i Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m   C  su c ¬  s ë   h o  t æ   h øc   Ý n  ô n g  Ê n  ® Þ n h    su Ê t ch o  vay  c c t d l∙i b » n g   å n g   Ö t N a m  ® è i víi § Vi  kh¸ch h µ n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông   µy   ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 03/VPCP­KTTH   ngµy  15/1/2001 vÒ   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬    vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ång  ÖtNam   § Vi   ; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ång  Öt Nam   i  íiklh¸ch hµng  µ § Vi   ®è v     l  0,60%/th¸ng. §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  01/12/2001 vµ    thay   thÕ  quy  nh   Ò   ®Þ v møc   i Êt  ¬  l∙ su c b¶n  ¹    t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 1351/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 29/10/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  bè    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho    tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  ång  ÖtNam   i víi § Vi   ®è    kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản