Quyết định 1499/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định 1499/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1499/QĐ-TTg về xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1499/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1499/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T HÓA CH T CHLORINE D TR QU C GIA H TR CÁC NA PHƯƠNG PHÒNG, CH NG DNCH B NH TH Y S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 2941/BNN- KH ngày 14 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 25 t n hóa ch t Chlorine thu c hàng d tr qu c gia do B ang b o qu n h tr các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr phòng, tr d ch b nh th y s n như ngh t i văn b n s 2941/BNN-KH nêu trên. Vi c xu t c p, ti p nh n, qu n lý và s d ng hóa ch t nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, C ng TT T, các V : KTN; - Lưu VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản