intTypePromotion=1

Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
3
download

Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Ngân hàng trong hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  1509/2001/Q§­N H N N   N n g µ y  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c h u û  b á  m ∙  N g © n  h µ n g  trong H Ö   V th è ng m ∙   g © n   µ n g, T æ  ch øc  t Ý n d ô n g  v µ  K h o   ¹ c  h µ  n íc ba n   µ n h   N h b N h kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  59/2000/Q§­N H N N 2  n g µ y 22­02­2000 c ñ a  T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc  ® n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè    cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  vµ  Ët c¸cTæ   Lu     chøc  Ýn  ông  è  T d s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh.   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Huû   á  ý  Öu  è  b k hi s thø  ù  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   t c Ng h Th m  phÇn  n«ng  th«n  gi¸cLong  Tø    Xuyªn    ­ 344  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  "Quy  ti ® c  3  5  ®Þnh  Ò   Ö   èng  Ng ©n  µng,Tæ   v h th m∙  h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  n  m ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  µ   íc®Ó   ùctiÕp giao dÞch  t  tiNg h Nh n   tr       thanh to¸n"ban    hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 59/2000/Q§­ NHNN2   µy  ng 22/02/2000  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   ngh tinh Ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng; Tæng     ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c b  Nhµ   ícchÞu  n  tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2