Quyết định 151/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 151/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 151/2006/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình - Hà Nội , tỷ lệ 1/2000, Địa điểm: xã Mỹ Đình – thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 151/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 151/2006/Q -UBND Hà N i , ngày 31 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T TRUNG TÂM ÀO T O V N NG VIÊN C P CAO M ÌNH - HÀ N I , T L 1/2000; NA I M: XÃ M ÌNH – THN TR N C U DI N, HUY N T LIÊM, THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng hư ng dân l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t khu Liên h p th thao Qu c gia t l 1/2000; Căn c Thông báo s 91/TB-UB ngày 11/4/2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v ý ki n k t lu n c a /c Nguy n Danh Thái – B trư ng Ch nhi m U ban Th d c th thao và /c Nguy n Qu c Tri u – Phó bí thư Thành u , Ch t ch UBND Thành ph Hà N i t i cu c h p v k ho ch phát ngành th d c th thao Th ô giai o n 2005-2010 và nh hư ng n năm 2015; Căn c Thông tư s 222/UBTDTT ngày 8/9/2005 v ý ki n k t lu n c a B trư ng Ch nhi m U ban Th d c th thao t i bu i làm vi c v i lãnh o S Th d c th thao Hà N i ngày 26/8/2005; Công văn s 1101/VP-VX ngày 18/10/2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c i u ch nh quy ho ch Trung tâm v n ng viên c p cao M ình Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1237/TTr- QHKT ngày 4 tháng 8 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh c c b Quy ho ch chi ti t Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình - Hà N i, t l 1/2000, thu c khu Liên h p Th thao Qu c Gia, a i m: Xã M ình – Th tr n C u Di n, Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i, do Công ty Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i l p và hoàn thành tháng 7/2006 v i các n i dung ch y u như sau:
  2. 1. Tên công trình: i u ch nh c c b Quy ho ch chi ti t Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình, Hà N i – t l 1/2000. 2. V trí, ranh gi i, quy mô nghiên c u i u ch nh Quy ho ch chi ti t: a. V trí: Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i n m trong Khu liên h p th thao qu c gia, thu c ranh gi i hành chính xã M ình và th tr n C u Di n huy n T Liêm – Hà N i. b. Ranh gi i: - Phía B c: Giáp khu ô th m i M ình II và khu ô th m i M ình I - Phía ông: Giáp ư ng Lê c Th kéo dài. - Phía Tây: Giáp hành lang b o v sông Nhu . - Phía Nam: Giáp h i u hoà và Khu liên h p th thao Qu c gia c. Ph m vi nghiên c u i u ch nh: N m trong ranh gi i ô t di n tích 551.561 m2 (Bao g m c ph n t giao b xung cho BQL d án Khu liên h p th thao Qu c gia xây d ng ư ng theo quy t nh s 7629/Q -UB ngày 7/11/2002 c a UBND thành ph Hà N i). 3. M c tiêu và nhi m v : + i u ch nh, b sung m t s môn th thao theo ngh c a ngành Th d c th thao nh m ph c v ào t o, hu n luy n v n ng viên c p cao cho Hà N i phù h p v i yêu c u c a Qu c gia, Khu v c và Qu c t ; + Xây d ng cơ s v t ch t hoàn ch nh, áp ng y nhu c u h c t p, luy n t p và sinh ho t cho v n ng viên năng khi u Hà N i. + B trí ăn , h c t p, sinh ho t cho nh ng v n ng viên khu v c phía B c khi Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia I – Nh n quá t i, c bi t là khi có s t p trung cao cho các nhi m v thi u qu c t quan tr ng. + Ti p nh n các chuyên gia – hu n luy n viên và các v n ng viên nư c ngoài n t p hu n, qua ó s tăng cư ng vi c giáo d c ào t o v n ng viên trong nư c m t cách toàn di n trình cao. + Tăng kh năng ào t o chuyên sâu, qu n lý ư c v n ng viên, gi m nh ng chi phí t n kém khi ph i g i v n ng viên i t p hu n nơi khác cũng như ào t o nư c ngoài. + Tranh th và huy ng ư c các ngu n v n khác ngoài ngân sách nhà nư c t o ngu n l c v kinh phí t phương th c xã h i hoá s m hoàn thành các h ng m c theo quy ho ch chi ti t ư c duy t.
  3. + Nguyên t c i u ch nh không làm thay i l n n di n tích, ranh gi i, ch c năng toàn b khu t theo quy ho ch ư c duy t, gi nguyên các công trình hi n có ã ư c u tư, Không thay i ho c i u ch nh h th ng h t ng chính ã ư c phê duy t ; Kh p n i ng b h t ng k thu t c a khu t v i các khu ch c năng khác phù h p v i quy ho ch khu Liên h p Th thao Qu c Gia ã ư c phê duy t và các d án lân c n có liên quan. + Làm cơ s pháp lý l p quy ho ch chi ti t 1/500 và d án u tư xây d ng theo quy nh. +S a i n i dung i u l qu n lý quy ho ch cho phù h p v i n i dung i u ch nh m i. 4- N i dung i u ch nh quy ho ch: 4.1 - Ô t có ký hi u 4A1 (7 ha) theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c năng Nhà t p Judo, Nhà t p V t, Nhà t p Teakwondo, Nhà t p Karatedo, Nhà t p Wushu, nay i u ch nh thành ô t có ch c năng Nhà t p Teakwondo + Bóng r (02 t ng); Nhà t p Karatedo + Boxing (02 t ng); Khách s n th thao và Siêu th th thao; Nhà t p Wushu + Ki m (2 t ng) 4.2 - Ô t có ký hi u 4A2 (16 Ha) theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c năng Nhà t p Silat; Cơ s hu n luy n các môn ua thuy n, canoe; Khu b n Cung; Khu b n súng; Khu luy n t p các môn Bóng chày, Cricket, Hockey trên c , nay i u ch nh thành ô t có ch c năng Nhà t p Silat + c t (02 t ng); Cơ s hu n luy n các môn ua thuy n, canoe; Khu b n Cung; Khu b n súng; 04 sân Bóng á và 02 nhà i u hành c a 2 câu l c b Bóng á Th ô, sân t p bi s t, sân t p ánh Golf có lư i bao quanh. 4.3 - Ô t có ký hi u 4A2 (17 ha) theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c năng Khu t p bóng á (04 sân – trong ó có 01 sân có ư ng ch y vòng tròn); Nhà t p c u lông bóng bàn; Nhà t p c u mây á c u; Khu th thao khuy t t t, nay i u ch nh b sung thêm vào khu th thao khuy t t t khu luy n t p và thi u Tenis g m 12 sân t p và 1 sân thi u có mái che quy mô kho ng 3000 ch . 4.4 - Ô t có ký hi u 4B1 (10,5 ha) theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c năng Khu d ch v th thao cao c p, siêu th th thao; Nhà v n ng viên; Nhà chuyên gia, nhà khách; Khu trư ng h c; H i trư ng, câu l c b ; Nhà ăn; Trung tâm y h c, b nh xá ph c h i s c kho , nay i u ch nh thành 03 ô t có ch c năng Nhà t p Judo + Bóng ném (02 t ng); Nhà t p V t + Bóng chuy n (02 t ng); Nhà v n ng viên; Nhà công v ; Trư ng ph thông năng khi u TDTT Hà n i; H i trư ng, câu l c b ; Nhà ăn; Trung tâm y h c, b nh xá ph c h i s c kho . 4.5 - Ô t có ký hi u 4B2( 3,5 ha) theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c
  4. năng T p th giáo viên, HLV,cán b và V V ng c p cao, nay i u ch nh thành ô t có ch c năng Nhà thi u i n kinh có mái che. 4.6 - Ô t có ký hi u 4C: theo quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c Gia ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t năm 1999 có ch c năng Tr s văn phòng trung tâm và các liên oàn th thao Hà n i, nay i u ch nh thành ô t có ch c năng Nhà i u hành, Tr s các liên oàn TDTT Hà N i. 4.7- t ư ng giao thông và h th ng h t ng k thu t chính c a khu v c: Gi nguyên ch c năng theo Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/07/1999 c a U ban nhân dân Thành ph . B NG CÁC CH TIÊU I U CH NH QUY HO CH - T L 1/2000 STT H ng m c Ký hi u Di n M t H S T ng tích t XD SD cao (ha) (%) (L n) (T ng) 1 2 3 4 5 6 7 A Khu luy n t p 4A1- 4A2 40 G m - Khu luy n t p 4A1 7 20,6 1,0 Trong ó: 1 Nhà t p Teakwondo + Bóng r 2 2 Nhà t p Karatedo + Boxing 2 3 Khách s n th thao 18 4 Siêu th th thao 5 5 Nhà t p Wushu + Ki m 2 - Khu luy n t p 4A2 16 4,0 0,1 6 Trong ó: Nhà t p Silat, C t 2 7 Cơ s hu n luy n các môn ua 1 thuy n, Canoe 8 Khu b n cung 1 9 Khu b n súng 2 10 04 sân bóng á và 02 nhà i u hành c a 2 CLB bóng á Th ô, 01 sân t p bi s t, 01 sân t p ánh Golf v i lư i bao quanh
  5. Trong ó: - 02 nhà i u hành c a 2 CLB 3 bóng á Th ô 04 sân bóng á và, 01 sân t p bi s t, 01 sân t p ánh Golf v i lư i bao quanh Khu luy n t p 4A2 17 13,2 0,2 Trong ó: 11 04 Sân t p Bóng á (Trong ó có 1 sân có ư ng ch y vòng tròn) 12 Nhà t p c u lông, 1 bóng bàn; nhà t p C u mây, á c u 13 B bơi, nh y c u 1 14 Khu th thao khuy t t t, Khu luy n t p và thi u Tenis Trong ó: 1 - Sân thi u Tenis khán ài 3000 ch có mái che + 12 sân t p - Nhà v n ng viên khuy t t t 11 quy mô 1000 V V - Văn phòng, nhà làm vi c cho 1 Khu Th thao Khuy t t t - Nhà t p a năng 1 - Nhà ăn 2 - Nhà ph c h i ch c năng cho 1 ngư i tàn t t - Nhà s n xu t b ph n cho ngư i 1 khuy t t t B Khu nhà V V và nhà khách; 4B 14 19,7 0,5 Trư ng ào t o văn hoá-h i trư ng, câu l c b 15 Nhà t p Judo + Bóng ném 2 16 Nhà t p V t + Bóng chuy n 2 17 Nhà v n ng viên 5 18 Nhà công v 5
  6. 19 Trư ng ph thông năng khi u 5 TDTT Hà N i 20 H i trư ng, Câu l c b 2 21 Nhà ăn 2 22 Trung tâm y h c và ph c h i s c kho . 23 Nhà thi u i n kinh có mái che 4A2.5 3,5 34,3 0,3 1 C Khu làm vi c các liên oàn Hà 4C 1 12,3 0,6 n i 24 Nhà i u hành, Tr s các liên 5 oàn TDTT Hà N i. T ng c ng 55 Ghi chú: M t xây d ng trong b ng trên ư c tính toán i v i di n tích xây d ng công trình có mái che. t giao thông + bãi xe gi nguyên m c ích s d ng theo quy ho ch chi ti t 1/2000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t theo Quy t nh 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999. Trong quá trình tri n khai ti p theo, ch tiêu Quy ho ch chi ti t c a các ô t ư c cân i phù h p v i nhu c u s d ng, c nh quan ki n trúc và phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Kh p n i v ranh gi i và h th ng h t ng k thu t v i các d án khác trong khu v c có liên quan. Các n i dung s d ng t khác ngoài các ô t xu t i u ch nh nêu trên ư c gi nguyên theo Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999. i u 2. Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ b n v i u ch nh quy ho ch chi ti t Trung tâm ào t o V n ng viên c p cao M ình, Hà N i, t l 1/2000 theo Quy t nh phê duy t; Hư ng d n ch u tư l p quy ho ch chi ti t 1/500, thNm nh và trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t 1/500 Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i theo quy nh. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a Pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Th d c Th thao; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã M ình; Ch t ch U ban nhân dân th tr n C u Di n; Giám c Ban qu n lý d án S Th d c th thao, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  7. TM / Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u III - TT TU, TT H ND TP - B XD, KH& T, TN&MT - CT UBND TP - Các PCT UBND TP - Các PVP, TH, Xn Nguy n Qu c Tri u - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản