Quyết định 1517/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 1517/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1517/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1517/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S 1517 /Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2009 QUY T NH V vi c y quy n phê duy t quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; - Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; - Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; - Căn c Quy t nh s 06/2008/Q -BGTVT ngày 21/4/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c y quy n phê duy t quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; - Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NH: i u 1. y quy n cho các C c trư ng: C c Hàng không Vi t Nam, C c Y t Giao thông v n t i phê duy t quy t toán d án hoàn thành các d án nhóm B, nhóm C thu c ngu n v n nhà nư c do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh u tư, c th như sau: 1. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do các T ng công ty c ng hàng không Mi n B c, T ng công ty c ng hàng không Mi n Trung, T ng công ty c ng hàng không Mi n Nam là ch u tư; 2. C c trư ng Y t Giao thông v n t i phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do các ơn v thu c C c Y t Giao thông v n t i là ch u tư; i u 2. Vi c quy t toán d án hoàn thành th c hi n theo Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 98/2007/TT- BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông
  2. tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Quy t nh 56/2008/Q -BTC ngày 17/7/2008 c a B Tài chính v vi c ban hành quy trình th m tra quy t toán d án hoàn thành i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i. i u 3. Quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành và các Báo cáo th ng kê trong lĩnh v c quy t toán d án hoàn thành ph i ư c g i cho B Giao thông v n t i và các cơ quan, ơn v có liên quan theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/7/2009. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V tr c thu c B , C c trư ng các C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, C c Hàng không Vi t Nam, C c Y t Giao thông v n t i, T ng giám c các T ng công ty c ng hàng không, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 5; - B Tài chính; - Các Th trư ng; - Lưu: VT, TC. ã ký H Nghĩa Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản