intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

72
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1549/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1549/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH B N QUY NNH (T M TH I) QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/06/2001; Căn c Quy t nh 205/1998/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v C a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh (t m th i) qu n lý h i quan i v i hàng hoá bán t i c a hàng kinh doanh mi n thu . i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Thông tư s 10/1998/TT-TCHQ ngày 19/11/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n th t c h i quan i v i ho t ng c a hàng kinh doanh hàng mi n thu theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh 205/1998/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998. i u 3: Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c H i quan; C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU (Ban hành kèm theo Q 1549/2001/Q -TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a T ng C c trư ng T ng c c H i quan)
  2. I. QUY NNH CHUNG 1. Hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng kinh doanh mi n thu (sau ây g i t t là c a hàng) ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng. Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng th c hi n như quy nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu. Riêng ph n tính thu ch ph i th c hi n i v i trư ng h p m t hàng nh p khNu bán cho ngư i nh p c nh có ơn giá vư t quá tiêu chuNn hành lý mi n thu (tính thu và thu thu i v i ph n vư t). 2. Hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng ph i ư c dán tem "VIETNAM DUTY NOT PAID" dư i s giám sát c a H i quan trư c khi thông quan. 3. Hàng Vi t Nam s n xu t ư c ưa vào bán t i c a hàng như bán t i th trư ng n i a, H i quan không qu n lý i v i lo i hàng này. 4. H i quan không niêm phong kho hàng, c a hàng, không tr c ti p giám sát, không tr c ti p làm th t c bán hàng. M i tháng m t l n, H i quan th c hi n ki m tra ch ng t bán hàng c a c a hàng thanh kho n t khai nh p khNu. Trong quá trình thanh kho n n u xét th y c n thì H i quan th c hi n vi c ki m tra lư ng hàng t n. 5. Trách nhi m c a c a hàng: 5.1. Bán hàng úng th t c, úng i tư ng, úng nh lư ng quy nh. 5.2. Lưu gi h sơ ch ng t bán hàng theo quy nh t i M c II dư i ây. 5.3. M i tháng, c a hàng ph i làm báo cáo bán hàng g i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng (theo m u quy nh c a T ng c c H i quan ban hành kèm theo Quy t nh này) H i quan ki m tra và thanh kho n. 5.4. C a hàng ph i có h th ng máy tính n i m ng v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng truy n tr c ti p t i cơ quan H i quan: - S li u bán hàng (tên ngư i mua hàng, s h chi u ho c s gi y thông hành, tên hàng, s lư ng, tr giá...). - S li u hàng t n kho (tên hàng, mã s , s lư ng, tr giá...). 6. H i quan qu n lý c a hàng ph i m s theo dõi hàng nh p khNu bán t i c a hàng và s li u hàng bán, hàng t n do c a hàng cung c p theo quy nh t i i m 5.4 trên ây. II. QUY NNH V BÁN HÀNG 1. Trư ng h p ngư i mua hàng là các cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s và cơ quan i di n các t ch c qu c t t i Vi t Nam quy nh t i Ngh nh 73/CP ngày 30/07/1994 c a Chính ph : 1.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau:
  3. a) H chi u, ch ng minh thư ngo i giao ho c công hàm (n u ngư i mua là cơ quan). b) S nh m c hàng mi n thu . c) Văn b n u quy n mua hàng ( i v i trư ng h p mua hàng theo u quy n). d) Gi y phép c a C c H i quan t nh, thành ph ( i v i m t hàng là ô tô, xe g n máy). 1.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) C t ô tem tương ng v i m t hàng bán và dán vào hoá ơn bán hàng. b) Hoá ơn bán hàng. c) Các ch ng t c, d quy nh t i i m 1.1 trên ây. 2. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng c a khNu xu t: 2.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u ho c gi y thông hành xu t nh p c nh. b) Ch ng t ch ng minh ngu n g c ngo i t h p pháp (trư ng h p mua hàng v i tr giá trên m c ngo i t quy nh ph i khai báo H i quan). 2.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) B n sao trang có nh và trang có d u xác nh n xu t c nh c a h chi u, gi y thông hành xu t nh p c nh. 3. Trư ng h p ngư i mua hàng là khách nh p c nh: 3.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) T khai nh p xu t c nh (CHY2000). c) Sau khi bán hàng, nhân viên bán hàng ph i ghi vào t khai nh p xu t c nh: tên hàng, s lư ng, tr giá hàng ã bán. 3.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) B n sao trang có nh và trang có d u xác nh n nh p c nh c a h chi u.
  4. c) Thu b n sao T khai nh p xu t c nh (sau khi ã ghi theo quy nh t i i m 3.1.c trên ây). 4. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng n i a: 4.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) Vé máy bay ã ư c t ch . 4.2. Nhân viên bánh hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng ( ã có xác nh n th c xu t c a H i quan c a khNu xu t). b) B n sao trang có nh và trang xác nh n nh p c nh c a h chi u. c) B n sao c a vé máy bay ã t ch (trang ã ăng ký chuy n bay). 4.3. Th t c h i quan c a Chi c c H i quan qu n lý c a hàng: a) Ki m tra, i chi u hàng hoá ã bán v i hoá ơn bán hàng. b) Niêm phong hàng hoá ã bán c a hàng chuy n t i c a hàng c a khNu xu t. 4.4. Th t c h i quan t i c a khNu xu t: a) Ki m tra niêm phong c a H i quan qu n lý c a hàng. b) Giám sát m b o hàng th c xu t. c) Xác nh n th c xu t vào t ng hoá ơn bán hàng. 5. Các trư ng h p ngư i mua là chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam quy nh t i Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph : 5.1. Th t c trư c khi bán hàng: C a hàng ph i mang văn b n quy nh i m 5.2.c dư i ây t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng xác nh n và tr lùi hàng hoá mua t i c a hàng. 5.2. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u b) T khai nh p xu t c nh.
  5. c) Văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư (n u là chuyên gia ODA) ho c c a B , ngành m i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c (n u là Vi t Nam nh cư nư c ngoài). 5.3. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) B n sao trang có nh và trang có d u xác nh n nh p c nh c a h chi u. c) i v i văn b n quy nh t i i m 5.2.c trên ây: - Thu b n sao văn b n ã có xác nh n tr lùi c a H i quan, n u ngư i mua chưa mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . - Thu b n chính, n u ngư i mua ã mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . III. QUY NNH V THANH KHO N 1. H sơ thanh kho n g m: a) Ch ng t bán hàng cho t ng i tư ng theo quy nh t i m c II trên ây. b) Báo cáo bán hàng trong tháng c a c a hàng. c) Các ch ng t khác (n u có). Vi c thanh kho n ư c ti n hành nh kỳ theo t ng tháng. nh kỳ hàng năm Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n vi c ki m tra hàng t n kho. C a hàng ch u trách nhi m lưu gi h sơ ch ng t bán hàng (theo t ng lo i i tư ng mua hàng quy nh t i m c II trên ây) xu t trình khi H i quan ki m tra, thanh kho n. 2. Th t c thanh kho n: - M i tháng, Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n thanh kho n hàng hoá ã bán trong tháng m t l n vào tu n u tiên c a tháng. Khi H i quan ki m tra, thanh kho n, c a hàng ph i xu t trình h sơ nói t i i m 1 trên ây và các s sách, ch ng t liên quan khác (khi H i quan yêu c u). - Trong quá trình thanh kho n, n u xét th y c n thi t thì H i quan th c hi n ki m tra hàng t n. - Sau khi thanh kho n, c a hàng ph i lưu gi h sơ bán hàng trong th i gian quy nh c a Pháp lu t. 3. Thanh kho n i v i trư ng h p hàng v , tiêu hu :
  6. 3.1. i v i hàng v trong quá trình v n chuy n thì c a hàng ph i n p ch ng thư giám nh và có văn b n gi i trình. 3.2. i v i hàng tiêu hu do quá h n s d ng, hàng b m t phNm ch t thì c a hàng ph i n p ch ng thư giám nh và có văn b n gi i trình. 3.3. Th t c tiêu hu : Th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t. IV. QUY NNH V HÀNG HOÁ CHUY N M C ÍCH S D NG 1. Hàng tái xu t: a) Khi làm th t c tái xu t, c a hàng ph i n p các ch ng t sau: - Văn b n ngh xin tái xu t. - Gi y phép c a B Thương m i (n u khi nh p khNu có gi y phép c a B Thương m i). b) Th t c h i quan tái xu t: - Th t c h i quan tái xu t th c hi n như quy nh i v i lô hàng tái xu t khNu. - Chi c c H i quan qu n lý c a hàng làm th t c tái xu t. 2. Hàng chuy n váo bán n i a: Khi mu n chuy n hàng nh p khNu bán t i c a hàng vào tiêu th n i a, c a hàng ph i n p; a) Văn b n ngh . b) Gi y phép c a B Thương m i ( i v i hàng nh p khNu có i u ki n). Th t c h i quan chuy n hàng vào tiêu th n i a ư c th c hi n như quy nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2