Quyết định 1551/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 1551/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1551/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành bản quy định tạm thời thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với hàng hoá liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1551/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1551/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1551/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH B N QUY NNH (T M TH I) TH T C H I QUAN, CÔNG TÁC KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN I V I TÀU HO LIÊN V N QU C T NH P C NH, XU T C NH T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001. Xét ngh c a ông C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh (t m th i) th t c h i quan, công tác ki m soát, giám sát h i quan i v i tàu ho liên v n qu c t nh p c nh, xu t c nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/2002. Bãi b Quy t nh s 06/TCHQ-GSQL ngày 24/01/1996 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n trư c ây v v n này. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng H i quan t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao ng H i quan và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I TH T C H I QUAN, CÔNG TÁC KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN I V I TÀU HO LIÊN V N QU C T NH P C NH, XU T C NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1551/2001/Q -TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) I. QUY NNH CHUNG
  2. 1. Gi i thích t ng : - Tàu ho liên v n qu c t ( ư c g i t t là oàn tàu) bao g m u máy và các toa xe qua l i biên gi i. - Ga ư ng s t liên v n qu c t ( ư c g i t t là ga liên v n) bao g m ga liên v n biên gi i và ga liên v n n i a. 2. oàn tàu nh p c nh ph i ư c làm th t c h i quan ngay sau khi n ga liên v n biên gi i. oàn tàu xu t c nh ph i ư c làm th t c h i quan trư c khi xu t c nh r i ga liên v n biên gi i. Th i i m xác nh oàn tàu nh p c nh, hàng hoá nh p khNu n ga liên v n biên gi i là th i i m Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i ti p nh n và óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng tàu ho c ngư i i di n h p pháp (dư i ây g i chung là Trư ng tàu) n p theo quy nh. 3. Trư ng ga liên v n có trách nhi m thông báo trư c b ng văn b n cho Chi c c H i quan ga liên v n v th i gian n, i, a i m và th i gian x p, d hàng hoá lên, xu ng oàn tàu. 4. Trư ng tàu có trách nhi m a. Thông báo cho Chi c c H i quan ga liên v n các thông tin v hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, hành khách nh p c nh, xu t c nh và các thông tin khác có liên quan n công tác qu n lý c a H i quan. b. m b o nguyên tr ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong quá trình v n chuy n t ga liên v n n i a n biên gi i và ngư c l i. c. Th c hi n các yêu c u c a H i quan v ki m tra, khám xét oàn tàu. 5. Nơi làm th t c h i quan i v i hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu: a. Hàng hoá nh p khNu có v n t i ơn ghi ga ích là ga liên v n nào thì làm th t c h i quan và thông quan t i Chi c c H i quan ga liên v n ó. b. Hàng hoá xu t khNu ư c g i i t ga liên v n n i a nào thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n ó. N u làm th t c h i quan Chi c c H i quan khác thì ph i làm theo th t c hàng xu t khNu chuy n c a khNu. c. Hành lý mang theo ngư i c a khách xu t c nh, nh p c nh ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i. d. Hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách xu t c nh làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n nơi khách làm th t c ký g i. Hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách nh p c nh làm th t c h i quan t i Chi c c h i quan ga liên v n ghi trên phi u g i hành lý không theo ngư i c a hành khách. II. TH T C H I QUAN, GIÁM SÁT H I QUAN I V I OÀN TÀU
  3. A. I V I OÀN TÀU NH P C NH 1. T i ga liên v n biên gi i. 1.1. Trách nhi m c a Trư ng tàu: - Ngay sau khi oàn tàu nh p c nh n ga liên v n biên gi i, Trư ng tàu ph i n p cho Chi c c h i quan ga liên v n biên gi i nh ng gi y t sau: a. B n xác báo th t nh p tàu: 2 b n chính b. Danh sách t lái và nh ng ngư i làm vi c trên tàu: 2 b n chính c. Lư c khai hàng hoá nh p khNu: 2 b n chính d. Gi y giao ti p hàng hoá (n u là tàu chuyên ch hàng hoá): 2 b n chính . Gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t (n u có): 2 b n chính e. Danh sách hành khách (n u là tàu chuyên ch hành khách): 2 b n chính g. B n th ng kê phi u g i hành lý không theo ngư i c a hành khách: 2 b n chính h. T khai nhiên li u, v t li u, lương th c, th c phNm c a oàn tàu: 2 b n chính (theo m u HQ-03/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này) i. B n trích lư c khai hàng hoá d xu ng t ng ga liên v n n i a: 3 b n chính (theo m u HQ-02/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này) - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c h i quan ga liên v n biên gi i, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn tàu. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Trách nhi m c a Chi c c h i quan ga liên v n biên gi i a.Ti p nh n, ki m tra nh ng gi y t do Trư ng tàu n p b. i chi u ki m tra th c t v u máy, s lư ng, s hi u t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i c. Ki m tra niêm phong c a t ch c v n t i i v i t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i d. Niêm phong h i quan t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i ho c t ng lô hàng d xu ng ga liên v n n i a . Giám sát oàn tàu t khi t i biên gi i, trong quá trình t i ga, giám sát vi c d hàng hoá, hành lý ký g i xu ng kho, bãi c a ga làm th t c nh p khNu t i ga
  4. e. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng tàu n p e.1. Tr cho Trư ng tàu nh ng gi y t ã n p t i các i m a, b, c m c 1.1 nêu trên (m i lo i 1 b n) e.2. Niêm phong h i quan nh ng gi y t quy nh t i các i m d, , e, g, h, i m c 1.1 nêu trên (m i lo i 2 b n) và giao cho Trư ng tàu n p cho Chi c c h i quan ga liên v n n i a làm th t c nh p khNu cho hàng hoá, hành lý ký g i e.3. Lưu các ch ng t quy nh t i các i m a, b, c m c 1.1 nêu trên theo t ng chuy n nh p c nh c a oàn tàu (m i lo i 1 b n) g. Làm th t c nh p khNu hàng hoá, hành lý mang theo ngư i c a khách nh p c nh và xác nh n s lư ng ki n hành lý ký g i trên t khai hành lý nh p xu t c nh (n u có) h. Vào s theo dõi (theo m u HQ-01/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này) 2. T i ga liên v n n i a: 2.1. Trách nhi m c a Trư ng tàu - Ngay sau khi oàn tàu n ga liên v n n i a, Trư ng tàu ph i n p cho Chi c c h i quan ga liên v n n i a nh ng gi y t do Chi c c h i quan ga liên v n biên gi i giao cho Trư ng tàu n p cho Chi c c h i quan ga liên v n n i a quy nh t i i m e.2, m c 1.2 nêu trên. - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c h i quan ga liên v n n i a, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn tàu. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Trách nhi m c a Chi c c h i quan ga liên v n n i a: a. Th c hi n như quy nh t i các i m a, b, c, d, , h m c 1.2 nêu trên. b. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng tàu n p: - Tr cho Trư ng tàu m t b n gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t (n u có) - Niêm phong h i quan nh ng gi y t (m i lo i 1 b n) Trư ng tàu ã n p t i i m 2.1 nêu trên (tr gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t ) và chuy n tr cho Chi c c h i quan ga liên v n biên gi i. - Lưu m i lo i 1 b n nh ng gi y t ã n p t i i m 2.1 nêu trên theo t ng chuy n nh p c nh c a oàn tàu. c. Làm th t c nh p khNu cho hàng hoá và hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách nh p c nh. B. I V I TÀU LIÊN V N XU T C NH:
  5. 1. T i ga liên v n n i a: 1.1. Trách nhi m c a Trư ng tàu: - Trư c khi oàn tàu xu t c nh r i ga liên v n n i a, Trư ng tàu ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a nh ng gi y t sau: a. B n xác báo th t nh p tàu: 2 b n chính; b. Lư c khai hàng hoá xu t khNu: 3 b n chính; c. Gi y giao ti p hàng hoá (n u là tàu chuyên ch hàng hoá): 2 b n chính; d. Danh sách hành khách (n u là tàu chuyên ch hành khách): 2 b n chính; . B ng th ng kê phi u g i hành lý không theo ngư i c a hành khách: 2 b n chính; e. Gi y giao ti p hàng quá c nh (n u có hàng quá c nh qu c t ): 2 b n chính. Nh ng gi y t quy nh t i các i m a, b, c, d, , e trên ây là nh ng gi y t khai cho hàng hoá, hành lý, hành khách nh n t i ga liên v n n i a. - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn tàu. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 1.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a: a. Ti p nh n, ki m tra nh ng gi y t do Trư ng tàu n p. b. i chi u ki m tra th c t v u máy, s lư ng, s hi u t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i. c. Niêm phong h i quan t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i ho c t ng lô hàng. d. T ch c giám sát trong quá trình tàu xu t c nh t i ga, vi c x p hàng hoá, hành lý ký g i ã làm th t c h i quan lên t ng toa xe. . óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng tàu n p. .1. Tr cho Trư ng tàu nh ng gi y t ã n p t i các i m a, b, e m c 1.1, ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n); .2. Niêm phong h i quan nh ng gi y t ã n p t i các i m b, c, d, m c 1.1, ph n B nêu trên (m i lo i 02 b n) và giao cho Trư ng tàu n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i; .3. Lưu các ch ng t quy nh t i các i m a, e m c 1.1 ph n B nêu trên theo t ng chuy n xu t c nh c a oàn tàu (m i lo i 01 b n).
  6. e. Vào s theo dõi (theo m u HQ-01/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này). g. Làm th t c xu t khNu cho hàng hoá, hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách xu t c nh. h. Trên cơ s xác nh n hàng th c xu t trên b n lư c khai hàng hoá xu t khNu c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i, Chi c c H i quan ga liên v n n i a có trách nhi m th c hi n xác nh n th c xu t trên t ng t khai h i quan do chính mình làm th t c. 2. T i ga liên v n biên gi i: 2.1. Trách nhi m c a Trư ng tàu: - Khi oàn tàu xu t c nh t i ga liên v n biên gi i, Trư ng tàu ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i nh ng gi y t sau: a. Nh ng gi y t do Chi c c H i quan ga liên v n n i a giao cho Trư ng tàu n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i quy nh t i i m .2 m c 1.2, ph n B nêu trên. b. B n xác báo th t l p tàu: 02 b n chính; c. Danh sách t lái và nh ng ngư i làm vi c trên tàu: 02 b n chính; d. Lư c khai hàng hoá xu t khNu . Gi y giao ti p hàng hoá (n u là tàu chuyên tr hàng hoá): 02 b n; e. Gi y giao ti p hàng quá c nh (n u có hàng quá c nh qu c t ): 02 b n chính. g. Danh sách hành khách (n u là tàu chuyên tr hành khách): 02 b n chính; h. B ng th ng kê phi u g i hành lý không theo ngư i c a hành khách: 02 b n chính; i. T khai nhiên li u, v t li u, lương th c, th c phNm c a oàn tàu: 02 b n chính (theo m u HQ-03/TLV ban hành kèm theo quy t nh này); Nh ng t gi y qui nh t i các i m b, c, d, , e, g, h, i trên ây là nh ng t khai t ng h p cho tàon b hàng hoá, hành lý, hành khách c a oàn tàu xu t c nh. - Th c hi n các yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i, công ch c H i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn tàu. -Th c hi n các nghĩa v khác theo qui nh c a pháp lu t. 2.2.Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i: a. Th c hi n như qui nh t i các i m a, b, c, d, e m c 1.2 ph n B nêu trên.
  7. Riêng vi c giám sát ph i th c hi n cho n khi tàu ra kh i biên gi i. b. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng tàu n p: - Tr cho Trư ng tàu nh ng gi y t qui nh t i các i m b, c, d, , e, g, h, i, m c 2.1 ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n); - Niêm phong H i nh ng gi y t qui nh t i i m a m c 2.1, ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n) chuy n tr cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a; - Lưu các ch ng t nh t i m c 2.1 ph n B nêu trên theo t ng chuy n xu t c nh c a oàn tàu (m i lo i 01 b n). c. Làm th t c xu t khNu cho hàng hoá và hành lý mang theo ngư i c a khách xu t c nh.
Đồng bộ tài khoản