Quyết định 156/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định 156/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 156/2005/QĐ-UB về tổ chức đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố và cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính thuộc thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 156/2005/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 156/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỈ DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC THÀNH PHỐ TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Đề án số 32-ĐA/TU ngày 21/4/2004 của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong 2 năm 2004-2005; Căn cứ yêu cầu của công dân, tổ chức; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố và cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội; 1. Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, vận hành Đường dây nóng và Dịch vụ chỉ dẫn thủ tục hành chính. 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm xử lý thông tin qua đường dây nóng do Cổng giao tiếp điện tử chuyển đến. 3. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Phường, Thị trấn có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả lời các câu hỏi của công dân, tổ chức do Cổng giao tiếp điện tử chuyển đến. Điều 2. Kinh phí thực hiện do Thành phố cấp cho Cổng giao tiếp điện tử theo dự toán chi phí thường xuyên hàng năm.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Xã, Phường, Thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Các đ/c PCT UBND Thành phố; - Như điều III; - Lưu. Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản