Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
9
download

Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  16/1998/Q§­N H N N 7  n g µ y 10  th¸ng 1 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h   n g u yªn t ¾ c Ê n  ® Þ n h   û gi¸ u a  b¸n n g o ¹i Ö  k ú  h ¹ n,  t  m  t h o¸n  æ i  c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® îc p h Ð p  h o ¹t  é n g  giao d Þ c h  h èi ® ®   ® o¸i k ú  h ¹ n, h o¸n ® æ i Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l NHNN  c«ng  è  ¹ L Önh  è  LCT/H§NN8  µy  b t  i s 37­ ng 24­ 4­1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   ícnícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt  c Ch t H  Nh n     ho x∙h   ngh Vi Nam; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 161/H§BT  µy  10­ ng 18­ 1988  ña  éi  ng  é   ­ c H ®å B tr ëng ban  µnh:  Òu  Ö  h "§i l Qu¶n  ý ngo¹ihèi" cña  íc Céng  µ     éi chñ  l      n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay cho  Ðp  ph Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  îcphÐp  ¹t®éng  ®  ho   giao dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n  æi  îcÊn  nh     h   h  ® ®   ®Þ tû gi¸mua        ­ b¸n  ú  ¹n,ho¸n  æi  ÷a  ng  Öt Nam   µ  ng  «     ü   kh   ® gi ®å Vi   v ®å ® la M kh«ng  îcvîtqu¸ gií h¹n  èi®a   ña  û gi¸giao  ®      i t   c t    ngay  ûgi¸chÝnh  (t     thøc  éng  c biªn®é     theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  èng  c  ®Þ hi h c Th ®è NHNN)  ¹  êi®iÓ m   ti   th giao  dÞch  éng  íitõng  c v  møc  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  ô  Ó  víimøc  í h¹n  èi®a  ña  c th so    gi   t   c i tûgi¸giao ngay  i víi õng kú  ¹n nh       ®è     t   h   sau: Kú  ¹n ®Õ n   th¸ng:1%;  h  1    Tõ  ®Õ n   th¸ng:2,5%  3  4    Tõ  ®Õ n   th¸ng:1,5%; 1  2      Tõ  ®Õ n   th¸ng:3%   4  5    Tõ  ®Õ n   th¸ng:2%;  2  3    Tõ  ®Õ n   th¸ng:3,5% 5  6    §i Ò u    2. Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ®è c¸c tæ  td ®  ho¹t®éng    giao dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n ® æi  îcphÐp  n  nh  û gi¸giao   h   h    ®  Ê ®Þ t      dÞch  ÷a ®ång  Öt Nam   íic¸c ngo¹itÖ  gi   Vi   v      kh¸c vµ  ÷a c¸c ngo¹itÖ  íinhau,   gi       v    Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  h Nh n   quy  nh  í h¹n  ®Þ gi i   biªn ®é   û gi¸giao  Þch  ÷a   t    d gi   ®ång  ÖtNam   íi   ¹itÖ  Vi   v   ngo   kh¸cvµ  ÷a c¸cngo¹itÖ  íi c¸c   gi       v  nhau.
  2. 2 §i Ò u    tæ  3. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcphÐp    Ý    Þch  èi®o¸i td ®  thu ph giao d h    (phÝ giao dÞch    giao ngay,phÝ      giao dÞch  ú  ¹n  µ    k h v ho¸n  æi) víi ®    møc  èi®a   t  cho  çi  m giao  Þch  µ 0,05%   d l  doanh  è  s giao  Þch, nhng  d   kh«ng  îc vîtqu¸ ®     1.000.000 ®ång  ÖtNam   éttr Öu®ång  ÖtNam).   Vi   (m   i   Vi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  4. Quy ®Þ n c hi l     sau  êil¨m  µy  Ó   m   ng k tõngµy  ý.   k §i Ò u  5. Ch¸nh V¨n phßng Thèng ®èc, Vô  tr ng c¸c Vô, Côc  ë  ë NHNNT W,   Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è,   ph   Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c      ®è   ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản