Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
90
lượt xem
4
download

Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1601/2001/Q§­N H N N   n g µ y  28  n th¸ng  12 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t  b s s è  ® i Ò u  kh o¶ n  c ñ a Q u y  c h Õ  x Õ p   ¹i u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n   a n  lo  Q d b hµnh   theo Q u y Õ t ® Þ n h   è  467/2000/Q§­N H N N 3 s  n g µ y  07/11/2000  ñ a T h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc c T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n    Ët Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø Lu   h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é; b ­ C¨n      cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; v tæ  v    c Qu t d nh d ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc, traNg h Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® kho¶n  ña  c Quy  Õ   Õp  ¹ ch x lo i   Quü  tÝn dông nh©n  d©n  ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  467/2000/Q§­ NHNN3   µy  ng 07/11/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.§iÒu    îcsöa  æi      2 ®   ® nh sau: §iÒu    èit ng xÕp  ¹ : 2.§  î   lo i ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   td nh d cs ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng. ¬ (Sau  y  äit¾tlµQuü   Ýn  ông  ©n  ©n)” ®© g       td nh d 2.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi,bæ     4,§i 5    ®   sung    nh sau: “4    µi s¶n  ã” rñiro  ­T   “c     bao  å m:  Òn  öi t¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   g ti g   i Qu t d nh d Trung  ng,t¹ c¸ctæ  ¬       chøc  Ýn  ông  i td kh¸c;kho¶n    cho vay  i víi ü   Ýn  ông  ®è    Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë;kho¶n  d cs  cho vay  õ c¸c nguån vèn  û  t      u th¸c;  kho¶n cho vay  ã  c thÕ  Êp  Êt ®éng  ch b   s¶n,cÇ m   è  ng    c ®é s¶n,cã   b¶o    ña  chøc,c¸nh©n   l∙nhc tæ     kh¸c;kho¶n    cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m. ® C¸c kho¶n cho vay  Ç m   è  õ     Òn  öi do  Ýnh  ü   Ýn  ông  c c t sæ ti g   ch Qu t d nh©n  ©n      µnh  ¹  êi®iÓ m   Õp  ¹  d ®ã ph¸th ti   th x lo ikh«ng  Ýnh  µo    Þ tµis¶n  t v gi¸tr     “cã”rñiro.”    3.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi,bæ     8,§i 5    ®   sung    nh sau: “8  Tµi  ­  s¶n  ã” cã  Ó  “c   th thanh  to¸n ngay    bao  å m:  Òn  Æt,  ©n   g ti m ng phiÕu  thanh    to¸ncßn    Þl hµnh;  µng,  gi¸tr  u   v  kim  ¹ quý,  ¸  ý  Õu  ã)cã  lo i    ® qu (n c   thÓ  b¸n  ngay; tiÒn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n   ©n     g   iNg h Nh n   td nh d
  2. 2 Trung  ng  µ      ¬ v c¸c tæ  chøc  Ýn  ông  td kh¸c;gi¸trÞ tÝn  Õu, tr¸ phiÕu      phi     i Kho  b¹c Nhµ   íc(nÕu  ã);tèi a    n  c     95%     ® c¸ckho¶n cho vay  i víi chøc  Ýn  ông  ®è    tæ  td ®Õ n   ¹n    î;tèi®a  h thu n     90%     c¸c kho¶n cho vay  i víi chøc,c¸ nh©n  n   ®è     tæ     ®Õ h¹n thu nî;         c¸ckho¶n  kh¸c®Õ n   ¹n thu.”   h  4.Kho¶n    Òu  ® îc  öa  æi,bæ     9,§i 5   s ®   sung   sau: nh   “9    µi s¶n  î”ph¶ithanh  ­T   “n     to¸n ngay    bao  å m:  èithiÓu  g t  15%   Òn  öi ti g   kh«ng  ú  ¹n cña  chøc,c¸nh©n;   Òn   öicã  ú  ¹n cña  chøc,c¸nh©n  kh  tæ      ti  g   k h   tæ     ®Õ n   ¹n  h thanh  to¸n;c¸c kho¶n     vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng, ¬  cña    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c ®Õ n   ¹n    î,c¸c kho¶n    h tr¶n     kh¸c ®Õ n   ¹n      h tr¶ nî.” 5.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      10,§i 5    ® nh sau: “10 ­Lîi      Ën: nhu a. §èi víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n       td nh d Trung  ng: lµ tæng  ¬    doanh thu ph¶i   thu  trõ®i       tæng    c¸ckho¶n    Ý  chiph ph¶itr¶hîp lý, îp lÖ.         h b. §èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:lµtæng       Qu t d nh d c s    doanh    ùc thu trõ thu th       ®i  tæng    Ý  ùc chihîp lý, îp lÖ.” chiph th           h 6.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      1,§i 11    ® nh sau: “1  Thµnh  ­  viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,KiÓ m   tr   so¸tviªn,Tæng       Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ®è Qu t d nh d ph¶i ®ñ     Èn    tiªuchu quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c §iÒu          NghÞ   nh  è  28, 30, 31, 33, 35  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/08/2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Sè  iÓ m   ph v tæ  v ho   c Qu t d nh d  ® 3 chia®Ò u     cho  ®èi t ng:Qu¶n  Þ 1  iÓ m,  Ó m     ®iÓ m,  3   î   tr   ® Ki so¸t1  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) 1  iÓ m,  Õu  ®è   ® n kh«ng  tbÞ  õtõ1  n   ®iÓ m.” ®¹   tr     ®Õ 3  7.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      2,§i 11    ® nh sau: “2  Thµnh  ­  viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  ®è Qu t d nh d c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng  Ö m     th   ®ó nhi vô  µ  Òn  ¹n  v quy h theo  quy  nh  ¹    Òu        NghÞ   nh  è  ®Þ tic¸c §i 29, 30, 32, 34  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  c Ch ph v tæ  v ho   cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.  è   iÓ m   chia®Ò u   Qu t d nh d S® 3    cho  ®èi t ng:Qu¶n  Þ 3   î   tr   1  iÓ m,  Ó m     ®iÓ m,  Òu  µnh  ®iÓ m,  Õu  ® Ki so¸t1  §i h 1  n kh«ng  ùc hiÖn  ng   th   ®ó nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n  Þ  õtõ1  n   ®iÓ m.” v v quy h b tr     ®Õ 3  8.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi,bæ     3a,§i 11    ®   sung    nh sau: “a.Trõ  ®iÓ m   Õu   ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ¹m    2  n Qu t d nh d vi ph quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícvÒ: vèn  iÒu  Ö;  ö  ông  èn  ù cã    ãp  èn,mua,  h Nh n     ® l  s d v t   ®Ó g v   ®Ç u    vµo  µis¶n  è  nh;   t t  c ®Þ huy  ng  èn  µi ®Þa   µn  ¹t®éng;  ö  ®é v ngo   b ho   s dông  ån  èn  ¾n  ¹n ®Ó   ngu v ng h   cho  vay trung h¹n vµ  µih¹n.”     d    9.Kho¶n    Òu    îcsöa  æi      3b,§i 11 ®   ® nh sau: “b.Trõ  ®iÓ m   Õu  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ¹m    éidung:cho    4  n Qu t d nh d viph c¸c n     vay  µi®Þa  µn,thu lÖ  Ý    ngo   b     ph tr¸quy  nh; Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  i ®Þ   td nh d cs trùctiÕp cho      vay  µ göivèn  Én  v    l nhau;   cho  vay    i t ng,cho  sai®è  î   vay  îtmøc   v  l∙suÊtth«ng  theo    i   b¸o  quy  nh; tæng    îcho  ®Þ   dn  vay  i víi ét  ®è     m kh¸ch hµng  ­   v îtqu¸ 15%   èn  ù cã  õnh÷ng     v t   (tr   kho¶n  cho  vay  õ nguån  èn  û    ña    t  v u th¸cc c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n     kh¸cvµ      c¸ckho¶n  cho vay  Ç m   è  õ sæ   Òn göido  Ýnh  c c t   ti     ch Quü   Ýn  ông  ©n  ©n      µnh).” td nh d ®ã ph¸th
  3. 3 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng  ©n  hµng  µ  níc,Ch¸nh Thanh    Ng Nh   tra Ng ©n   µng  µ   íc,Thñ   ëng    n   Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nhµ   íc,Gi¸m  c    n  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ü   ®è Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þu  ¬  td nh d c s ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản