Quyết định 1604/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định 1604/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1604/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1604/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  K h o a  häc, C « n g  n g h Ö  vµ M «i tr g B tr ên sè 1604/Q§­T§ C  n g µ y  20 th¸ng 10 n¨ m  1997 b a n  h µ n h  D a n h   ô c  h µ n g  m h o¸  u Êt n h Ë p  kh È u  p h ¶i  x kiÓ m  tra N h µ  n íc v Ò  c h Êt lîng n¨ m  1998 B é   ëng tr B é   h oa häc C « n g ngh Ö  vµ  «i tr K M êng ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh chÊtl    îng hµng    ho¸ ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1990;­C¨n     cø NghÞ  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   22  5  1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm  quyÒn    tæ  vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc C«ng  nghÖ  M«i  vµ  tr êng; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  08    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh  ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸; ­Sau      khitham  kh¶o  kiÕn  Th¬ng  ý  Bé  m¹i; ­  Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng, l Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Ban hµnh "Danh môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu ph¶ikiÓm    traNhµ    chÊtl     nícvÒ   îng n¨m  1998". §iÒu  2.­  C¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   xuÊt  nhËp khÈu  hµng ho¸ thuéc  Danh  môc    §iÒu  vµ      nãië  1  c¸c C¬ quan  kiÓm     traNhµ    chÊt l hµng  níc vÒ   îng  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu chÞu  tr¸chnhiÖm      thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu    3.­Tæng  TiªuchuÈn  l ChÊt îng vµ    quan  côc    §o êng  l   c¸cc¬  Nhµ  níc cã  ªnquan  chøc,híng    li   tæ    dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu  4.­  QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng  n¨m  cã  lùc tõ  01  01  1998.
 2. 2 Danh   ô c m H µ n g   o¸ xu Êt n h Ë p  k h È u  p h ¶i kiÓ m   h tra  h µ  n íc n v Ò  c h Êt lîng n¨ m  1998 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1604/Q§­ sè  T§C ngµy 20/10/1997 cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng) vµ  tr 1.C¸c    hµng  ho¸  nhËp  khÈu 1.1.PhÇn  Y  phèihîp víi Khoa    Bé  tÕ        Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng vµ  tr * C¸c  quan    c¬  kiÓm    tranhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­C¸c    Trung  t©m  thuËtTiªuchuÈn  l Kü      §o êng  ChÊt îng khu  l   vùc      1,2,3; ­ ViÖn Dinh  ìng,ViÖn  D   Pasteur Nha    Trang, ViÖn      VÖ sinh    c«ng  Y tÕ  céng  thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh  ViÖn    vµ  VÖ sinhdÞch  T©y    tÔ  Nguyªn. Nhã M∙ sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra m  HS 1 0401  0401.00 S÷a  kem   vµ  cha  ® Æc,  c«  cha pha  ­ TCVN     5860­1994 vµ  thªm  êng  ® hoÆc  chÊtngätkh¸c     QuyÕt ®Þnh  sè 505  BYT/Q§  ngµy  13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ. ­ Cã    hµm  îng chÊt bÐo  l     kh«ng    qu¸ 1% ­    Cã hµm  îng  l chÊt bÐo       trªn 1% ­nt­ nhng kh«ng    qu¸ 6% ­Cã    hµm  îng chÊtbÐo    l     trªn6% ­nt­ 0402  0402.00 S÷a  kem   c«  Æc,  pha  vµ  ®∙  ® ®∙  thªm  êng  ® hoÆc   chÊtngätkh¸c     ­ D¹ng        bét,h¹tnhá  hoÆc     díid¹ng  ­ TCVN     5538­1991 vµ  c¸c thÓ    r¾n kh¸c cã    hµm  îng chÊt Quy   ®Þnh   505  l     bÐo  kh«ng    qu¸ 1,5% BYT/Q§  ngµy  13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ. ­ D¹ng        bét,h¹tnhá  hoÆc     díid¹ng  ­ TCVN     5540­1991 vµ  c¸c thÓ    r¾n kh¸c cã    hµm  îng chÊt Quy   ®Þnh   505  l     bÐo    trªn1,5%. BYT/Q§  ngµy  13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ. ­S÷a  Æc   ® êng   ® cã  ­ TCVN     5539­1991 vµ  Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§  ngµy  13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ. 1101 C¸c  s¶n  phÈm   xay  s¸t  .  sè hµng ho¸ xuÊt  1 M∙  nhËp khÈu    HS (Hormonized System)  îc tham  ®   kh¶o theo  BiÓu  ThuÕ   Danh  vµ  môc xuÊt nhËp    khÈu,do    Tæng  côc  Thèng    kª ban  hµnh.
 3. 3 Nhã M∙  sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra m  HS Bét m×   ­ TCVN  4359­  vµ  86 Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§ ngµy  13/4/92 2009  2009.00 N ícqu¶  (kÓ  hÌm  îu nho),n­   Ðp  c¶  r     íc rau      Ðp cha    lªnmen   cha  vµ  pha  rîu cã  hoÆc  kh«ng  thªm  ® êng  hoÆc  chÊtngätkh¸c     N ícqu¶  c¸clo¹   Ðp    i ­ Quy    ®Þnh 505  BYT/  Q§  ngµy 13/4/92 cña  Bé  tÕ. Y  2106 C¸c  i lo¹ thøc  chÕ   ¨n  biÕn cha  îc ®   chitiÕthoÆc     n¬ikh¸c     ghië    2106.90 C¸c    chÕ  phÈm   kh¸c: ­ ChÊt    mÇu  h÷u  tæng  dïng ­ Quy  c¬  hîp      ®Þnh 505 BYT/  trongthùc phÈm     Q§  ngµy  13/4/1992  cña  Y  Bé  tÕ ­ ChÊt    th¬m dïng trong ngµnh    s¶n  ­nt­ xuÊt thùc phÈm  hoÆc  s¶n xuÊt   ®å uèng. 2201  2201.00 C¸c  i   lo¹  uèng  c¶    níc kÓ  níc kho¸ng   tù nhiªn (hoÆc  níc kho¸ng nh©n  t¹o)vµ    ga, cha    níc cã    pha thªm  ­ ® êng hoÆc   chÊt ngätkh¸c hoÆc         h­ ¬ng liÖu:®¸  tuyÕt   vµ  ­N íckho¸ng tùnhiªn         ­ TCVN  5370­  vµ  91 Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§   ngµy  13/4/1992 cña Bé  Y  tÕ. ­N íctinhläc       ­ Quy    ®Þnh 505  BYT/  Q§  ngµy 13/4/92 cña  Bé  tÕ. Y  2202 2202.00 C¸c  i   c¶    lo¹  kÓ  níckho¸ng  n­ níc vµ  íc cã  ®∙    ga  pha  thªm  êng  ® hoÆc   chÊt ngätkh¸choÆc         h¬ng  liÖu,vµ    c¸c ®å  uèng  kh«ng  chøa  cån,   kh«ng  bao gåm     níc qu¶    Ðp hoÆc   nícrau Ðp      thuéc nhãm     2009 ­N ícgi¶i       kh¸t ­ TCVN     5042­1994 vµ  Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§  ngµy  13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ. 2203  2203.00 Bia s¶n    xuÊttõm¹ch      nha  (Malt)
 4. 4 Nhã M∙  sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra m  HS Bia ­TCVN     5042   ­1994 ­TCVN     6057   ­1994 Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§ ngµy 13/4/92  cña  Y  Bé  tÕ 2905  2905.00 C¸c  iîukh«ng  lo¹ r     tuÇn hoµn  c¸c vµ    chÊtdÉn    xuÊtcña    nã... ChÊt ngät tæng  hîp D­Glucito   Quy  ®Þnh  1057/Q§­ l/   Sorbitol BYT  ngµy 21/11/1994  cña  Y  Bé  tÕ. 2912  291200 C¸c chÊt Andehyt cã      hoÆc  kh«ng  cã  chøc oxy kh¸c.. . . ­Vanil     inthùc phÈm   Quy   ®Þnh   505  BYT/Q§   ngµy  13/4/1992 cña Bé  Y  tÕ. ­Ethylvani i thùc phÈm   l n   ­nt­ 2924  292400 C¸c    hîp chÊtchøc    cacboxyamyd... ­ChÊt    ngättæng      hîp Aspartam Quy  ®Þnh  1057/Q§­   BYT  ngµy 21/11/1994  cña  Y  Bé  tÕ. 2925  292500 C¸c    hîp chÊtchøc    cacboxyimyt. . . ­ ChÊt ngät tæng    hîp saccarinvµ  Quy  ®Þnh  1057/Q§­     muèi cña    chóng BYT  ngµy 21/11/1994  cña  Y  Bé  tÕ. 1.2. PhÇn   N«ng    Bé  nghiÖp    & PTNT  phèi hîp        víiBé Khoa häc C«ng  nghÖ  M«i  êng. vµ  tr * C¸c  quan    c¬  KiÓm     traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­C¸c    Trung  t©m  thuËtTiªuchuÈn  l   Kü      §o îng ChÊt îng khu  l   vùc      1,2,3; ­Côc    B¶o  thùc vËt. vÖ      Nhãm   M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 3808 Thuèc    trõs©u, thuèc trõloµigÆ m           nhÊm, thuèc diÖtnÊm,      diÖtcá.. .   . 3808.10.90 Thuèc      trõs©u TCVN   2740   ­86
 5. 5 Nhãm   M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra TCVN   2741   ­86 TCVN   2742   ­86 TCVN   4541   ­88 TCVN   4542   ­88 3808.20.10 Thuèc      trõnÊm   bÖnh TCVN   4543   ­88 3808.20.90 3808.30 Thuèc    trõcá TCVN   3711   ­82 TCVN   3712   ­82 TCVN   3713   ­82 TCVN   3714   ­82 1.3.PhÇn    thuéc tr¸chnhiÖm       cña  C«ng  Bé  nghiÖp phèihîp víiBé        Khoa  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng vµ  tr * C¸c  quan    c¬  KiÓm     traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­Phßng  nghiÖm    thÝ  thuéc XÝ    nghiÖp  Ho¸  chÊtMá     Qu¶ng  ninh; ­ Trung t©m  VËt liÖu    næ thuéc ViÖn    Kü thuËt Qu©n   ­      sù  Bé Quèc  phßng   ­Gia  l©m, Hµ    Néi. Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm    cø  tra 2834 Nguyªn  liÖu 2834.00 NitzatAm«n   ­ΓOCT     4564   ­81 (Søc      ph¸ trôch×,m m)   ­ΓOCT     3250.58 (Tèc  truyÒn    ®é  næ Km/s) ­ΓOCT     5984.51 (Kh¶  n¨ng  sinh c«ng,cm3)     3602 Thuèc  næ 3602.00 TNT  Trung  Quèc ­nt­ P3151 ­nt­ Syperdyne ­nt­ P3 ­nt­ 3603 Phô  kiÖn      i næ c¸clo¹ 3603.00.10&  ­ Phô      kiÖn    næ cña h∙ng  ­nt­ 3603.00.20 ICI( óc) ­ Phô    kiÖn    næ cña h∙nh  ­nt­ IDL Ên  ( ®é)
 6. 6 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm    cø  tra ­D©y      i   næ c¸clo¹ ΓOCT   3250.58 (Tèc  truyÒn  ®é  næ) ­KÝp      i   næ c¸clo¹ TiªuchuÈn    cña  Trung t©m  VLN    Quèc  ­Bé  phßng (C­ êng  næ) ®é  1.4.PhÇn  Thuû    Bé  s¶n  phèihîp víiBé        Khoa  häc  C«ng nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng: * C¸c  quan    C¬  kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­Côc    B¶o  Nguån    vÖ  lîThuû  i s¶n; ­Trung    t©m  KiÓm     traChÊt îng vµ    l   VÖ sinh Thuû    s¶n ­C¸c    Trung  t©m  thuËtTiªuchuÈn  l Kü      ®o êng  ChÊt îng khu  l   vùc      1,2,3. Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 0302 0302.00 C¸ ¬iípl¹nh. . t     . C¸  ®«ng  l¹nh nguyªn  TCVN  4379   ­86 con (ChØ    tiªuc¶m quan,vËtlý,       H2S, NH3,    visinh) 0306 0306.00 §éng      vËtgi¸px¸c... T«m   ®«ng  vá  l¹nh TCVN  4381   ­92 (ChØ    tiªuc¶m quan    visinh,   ghinh∙n)   0307 0307.00 §éng  vËt th©n m Ò m,  cã   mai,   vá   hoÆc   kh«ng... Mùc  ®«ng  l¹nh TCVN  2644   ­93 (ChØ        tiªuvËtlý,c¶m  quan,vi    sinh,bao        gãi, nh∙n) ghi 16.04 1604.00 C¸  chÕ  biÕn  kh¸c §å  hép    c¸trÝch Codex  Stand  ­ 94 1981 §å  hép    c¸ngõ Quy  ®Þnh  505 BYT/    Q§ ngµy  13/4/1992 cña  Y    Bé  tÕ. §å  hép    c¸thu Codex  Stand  119   ­1981 2309 2309.00 ChÕ  phÈm  dïng lµm  thøc ¨n cho ®éng  vËt  nu«i. Thøc ¨n hçn hîp d¹ng  28  TCN   102:1997   viªncho    t«m (ChØ    Èm,  tiªu®é  Protenith«,     Lipi th«,Can      t   xi,Photpho, 
 7. 7 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra SalmonellaAspergi l     l usflavus   Aflatoxin) 1.5.PhÇn    thuéc tr¸chnhiÖm      cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng vµ  tr * C¸c  quan    c¬  kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­C¸c    Trung  t©m  thuËtTiªuchuÈn  l Kü      §o êng  ChÊt îng khu  l   vùc      1,2,3. Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 2523 Xi  m¨ng  poocl¨ng, xi   m¨ng  phÌn cã  2523.10 Xi m¨ng    poocl¨ng TCVN   2682   ­1992  2523.21 Xi m¨ng    poocl¨ngtr¾ng   TCVN   5691   ­1992  2523.29 Xi m¨ng    kh¸c: ­   Xi   m¨ng   poocl¨ng   TCVN   4033   ­1995  puzolan ­ Xi m¨ng poocl¨ng xØ  TCVN   4316   ­86 h¹tlßcao     ­  m¨ng  Xi  poocl¨ng bÒn    TCVN   6067   ­1995  sunph¸t ­ Xi m¨ng  poocl¨ng Ýt  TCVN   6069   ­1995  to¶ nhiÖt   ­  m¨ng  Xi  poocl¨ng hçn    TCVN   6260   ­1997  hîp 2710 2710.00 X¨ng dÇu  c¸clo¹  vµ    i dÇu  chÕ  biÕn  tõ  kho¸ng  chÊt... 2710.00.10 X¨ng    «t« TCVN  5690   ­1992  vµ  ΓOCT   2084   (A76) ­77  3403 C¸c  chÕ  phÈm     b«itr¬n 3403.10 DÇu  nhên  ®éng  c¬  Th«ng   ªntÞch  tli   sè  ®ùng  trong bao b×  díi   565/KCM­TM   20  lÝt ngµy15/5/1997 gi÷a Bé      Khoa häc  C«ng  nghÖ  vµ  M«i  êng   Th­ tr ­Bé  ¬ng  m¹i. 3403.20 DÇu  nhên ®éng  cha  c¬  cã bao b× hoÆc  ®ùng  trong bao b× tõ 20 lÝt   trëlªn  
 8. 8 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 7213 ThÐp  kh«ng hîp kim ë  d¹ng thái,  thanh xo¾n  kh«ng  ®Òu,  ® îc c¸n  nãng. 7213.10 ThÐp  trßn c¸n nãng vµ  TCVN   6283­   1:1997 thÐp  cèt bª t«ng c¸n   nãng  dïng  trong x©y  dùng 7213.20 TCVN   1651   ­85 TCVN   1765   ­75 TCVN   6285   ­1997 TCVN   3104   ­79 7216 7216.00 ThÐp  kh«ng hîp kim ë  d¹ng    c¸ch×nh    I,H,  (L,U,    T... . ) ThÐp  h×nh  dïng trong  TCVN   1654   ­75 x©y  dùng TCVN   1655   ­75 TCVN   1656   ­1993 TCVN   1657   ­1993 TCVN   5709   ­1993 7604 7604.00 Nh«m   d¹ng  ë  thái,  thanh  vµ    c¸cd¹ng h×nh Protectornh«m   TCVN   5741   ­1993 TCVN   5742   ­1993 7614 7614.00 D©y  bÖn     t¹o,c¸p, b¨ng    tÕt vµ c¸c lo¹ t i ¬ng  tù  b»ng  nh«m,  cha  c¸ch   ®iÖn. D©y trÇn  dïng cho  êng  ® TCVN   5064   ­1994/   d©y    t¶i®iÖn    trªnkh«ng Sd1 (1995) TCVN   5064   ­1994 7904 7904.00 KÏm   d¹ng  ë  thái  ,thanh,   h×nh  d©y vµ  ProtectorkÏm   TCVN   6024   ­1995 8414 B¬m  kh«ng khÝ... c¸c  vµ    lo¹ qu¹tkh«ng  i     khÝ 8414.51 Qu¹t bµn, qu¹tsµn, qu¹t           TCVN   4264   ­1994 têng, qu¹t cöa    sæ,  qu¹t   trÇn hay      qu¹tm¸i nhµ cã 
 9. 9 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra ®éng  ®iÖn  c¬  kÌm theo  víic«ng    suÊt kh«ng    qu¸ 125 W 8415 M¸y  ®iÒu  hoµ  kh«ng  khÝ... 8415.10 M¸y  ®iÒu  hoµ  kh«ng  TCVN   5699   ­1992 8415.81 khÝ,  cã  qu¹t, TCVN   8415.82 5699  ­ 1992 ch¹y b»ng  8415.83 m«  t¬ vµ c¸c bé phËn  lµm thay  ®æi nhiÖt ®é    vµ        c¸c lo¹ ®é Èm kÓ c¶    i   m¸y  ®iÒu  chØnh  ® îc   nhiÖt ®é     mét  c¸ch riªng   biÖt. 8418 Tñ  l¹nh, m¸y ®«ng  l¹nh   vµ    c¸c thiÕtbÞ    lµm   l¹nh kh¸c.. . . 8418.10 Tñ  l¹nh,  m¸y ®«ng  l¹nh   TCVN   6104   ­1996 8418.20 vµ    c¸cthiÕtbÞ    lµm l¹nh. 8418.30 8418.40 8418.50 8418.61 8450 M¸y   giÆt   gia   ®×nh  hoÆc  m¸y giÆt chuyªn   dïng cho c¸c  tiÖm  giÆt  lµ,  kÓ  c¶ giÆt vµ sÊy  kh«. 8450.11 M¸y  giÆt    i c¸clo¹ TCVN   5699   ­1992 8450.12 8450.19 8450.20 8501 §éng  c¬ ®iÖn  vµ m¸y  ph¸t ®iÖn  (trõ tæ  m¸y  ph¸t®iÖn)   Tõ  8501.10 ­ C¸c  i   lo¹ ®éng  ®iÖn  c¬  TCVN   1987   ­1994  ®Õn   vµ m¸y    ph¸t®iÖn TCVN  3817   ­83 8501.64 TCVN  4757   ­89 TCVN  4758   ­89 8509 Dông  cô  ®iÖn  dïng   trong gia ®×nh  cã l¾p  ®éng  ®iÖn c¬  8509.10 M¸y    hótbôi TCVN   5699   ­1992 8509.20 M¸y  ®¸nh  bãng  sµn  nhµ ­nt­
 10. 10 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 8516 Dông   ®iÖn  cô  ®un  níc  nãng  tøc    thêihay  b×nh  ®iÖn  ®un  vµ chøa níc   nãng, dông  ®iÖn      cô  th¶ trong níc,  dông cô sëi   ®iÖn  vµ  c¸c thiÕt bÞ  sÊy ®èt,  thiÕt  bÞ  uèn  tãc lµm    ®Çu   b»ng nhiÖt   ®iÖn 8616.10 Que  ®un  ®iÖn, bÕp  TCVN   5699   ­1992  ®iÖn,  b×nh  ®un  níc   TCVN   5854   ­1994 b»ng  ®iÖn 8516.21 Lß      sëigi÷nhiÖt TCVN   5699   ­1992  8516.31 M¸y  sÊy  tãc " 8516.32 C¸c    lo¹ m¸y  i uèn    tãckh¸c TCVN   5699   ­1992  8516.33 M¸y  sÊy  kh«  tay " 8516.40 Bµn    lµ®iÖn " 8516.50 Lß  sÊy    visãng " 8516.60 C¸c  ilß sÊy  lo¹    kh¸c,nåi     TCVN   5699   ­1992  nÊu  c¬m  ch¶o  ®un, TCVN     5393   TCVN   ­91  ch¶o rang, lß    quay, Êm     5130   ­1993 ®iÖn 8516.71 Dông  cô  pha  chÌ hay  TCVN   5699   ­1992  pha  phª cµ  8516.72 Lß  níng b¸nh   " 8536 ThiÕt   bÞ   dïng   ®Ó   chuyÓn  m¹ch  hay b¶o  vÖ  m¹ch  ®iÖn  hoÆc   ®Ó  tiÕp    nèi hoÆc   dïng  trong m¹ch  ®iÖn (vÝ  dô  bé  phËn  chuyÓn  m¹ch  r¬    le,cÇu  ch×, bé    phËn  thu l«i bé  khèng chÕ  , ®iÖn  ¸p, bé phËn  tr   iÖt xung ®iÖn, phÝch nèi,   hép  tiÕp nèi dïng cho  ®iÖn   ¸p   kh«ng   qu¸   1000V) 8536.41 R¬    ledßng  nhiÖt®iÖn   TCVN   4159   ­85 8536.50 C«ng  t¾c  ®iÖn TCVN   1834   ­1994  CÇu  dao  vµ  cÇu  dao  TCVN   2282   ­1993 ®¶o chiÒu 8536.69 æ  vµ phÝch c¾m  ®iÖn  TCVN   6188­   1:1996 
 11. 11 Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 1  pha TCVN   6190   ­1996 8544 D©y  c¸p c¸ch ®iÖn...vµ    d©y  dÉn  ®iÖn  ®∙ ® îc  c¸ch ®iÖn...   8544.10 D©y  ®iÖn  bäc  nhùa  TCVN  2103   ­1994  vµ  PVC TCVN   2103­ 1994/Sd1    (1995) 8544.20.90 C¸p    ®iÖn  lùc TCVN   5844   ­1994  9026 9026.00 Dông  vµ  cô  thiÕtbÞ    ®o  hay  kiÓm   u îng.. . tral l . §ång  ®o         TCVN   hå  níc l¹nh c¸c 5759  ­1993. lo¹ gií h¹n ® êng kÝnh  Quy  i i tr×nh kiÓm    ®Þnh  ®Õn  100  m m QTK§51   ­1994 9028 9028.00 M¸y  ®o  ®¬n  vÞ  khÝ,   chÊt   láng   hay   l   îng ®iÖn.... C«ng   t¬  ®iÖn  xoay  TCVN   5411­91. chiÒu  tr×nh kiÓm    ®Þnh Quy QTK§  ­1994 49   9501~9503 §å  ch¬i 9501.00 §å ch¬i cã    b¸nh  ®Ó   xe  cho      i trÎ l¸ em 9502.00 Bóp  c¸clo¹ bª    i 9503.00 C¸c  ®å  ch¬i kh¸c cö  TCVN  5682   ­1992  ®éng  îc hay  ®   kh«ng cö  TCVN  6238­   1:1997  ®éng  îc ® (An  toµn  ch¬itrÎ   ®å     em ­Yªu    cÇu  lý) c¬  9503.10 ­Tµu    ho¶  ch¹y®iÖn   9503.30 ­ C¸c  x©y    bé  l¾p  ®å  vµ  ch¬ix©y    dùng 9503.41 ­Thó    nhåib«ng   9503.60 ­§å    ch¬i®è    ch÷ 9503.70 ­Sóng  ch¬i   ®å  9503.80 ­  ch¬i cã  §å    g¾n  ®éng  c¬ 2.C¸c  Æt     m hµng  xuÊt  khÈu 2.1.Ph©n  Thuû    Bé  s¶n phèihîp víiBé        Khoa  häc C«ng  nghÖ   M«i  ­ vµ  tr êng: * C¸c  quan    c¬  kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng: ­Côc    B¶o  Nguån    vÖ  lîthuû s¶n; i  
 12. 12 ­Trung    t©m  KiÓm     traChÊt îng vµ    l   VÖ sinh Thuû    s¶n ­C¸c    Trung  t©m  thuËtTiªuchuÈn  l Kü      §o êng  ChÊt îng khu  l   vùc      1,2,3.       Nhã M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra m 0302 0302.00 C¸ ¬iípl¹nh. . t     .. C¸ ®«ng  l¹nh nguyªn con, c¸  TCVN  4379   ­86 lµm  s½n ®«ng  l¹nh (ChØ    tiªuc¶m  quan    vËt lý,       visinh) ho¸ 0304 0304.00 C¸ khóc  i ªvµ    i (f l  c¸c lo¹  ) thÞtc¸     kh¸c.. . . C¸  l®«ng  fi   ª l¹nh TCN   2065   ­77 0306 0306.00 §éng      vËtgi¸px¸c... T«m   ®«ng  vá  l¹nh TCVN   4381   ­92 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi T«m     thÞt®«ng  l¹nh TCVN   4380   ­92 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi T«m     thÞt®«ng    l¹nhIQF TCVN  5835   ­94 (ChØ    tiªuc¶m  quan    vi sinh) T«m   hïm  ®«ng  l¹nh TCVN   4545   ­94 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi T«m       mò ni®«ng  l¹nh TCVN   4546   ­94 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi T«m     thÞtluécchÝn    ®«ng  l¹nh TCVN   5836   ­94 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi T«m   nân  kh«  xuÊtkhÈu   TCVN   5650   ­1992 (ChØ    tiªuc¶m quan hµm   l     îng níc,NaCl,visinh)    0307 0307.00 §éng    vËtth©n  m,  mai.. mÒ cã  . Mùc  ®«ng  l¹nh TCVN  2644   ­93 (ChØ        tiªuvËtlý,c¶m  quan,visinh,bao         gãi, ghinh∙n)   Mùc  nang  l¨n liÒn §L fi       ª 28  TCN   104   ­1997 (ChØ    tiªuc¶m quan    ho¸ häc,visinh)   
 13. 13 Nhã M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra m Mùc  kh«  xuÊtkhÈu   TCVN   5651   ­92 (ChØ    tiªuc¶m quan hµm   l     îng níc,NaCl,visinh)    NhuyÔn  thÓ 2  vá ®«ng  l¹nh   28 TCN  105   ­1997 xuÊtkhÈu   (ChØ      tiªuho¸ häc,vi    sinh,DSP&PSP)   1603 1603.00 C¸c s¶n phÈm  tinh chiÕt,níc       Ðp      . tõthÞtc¸.. N ícm ¾ m   TCVN   5107   ­93 16.0 1904.00 C¸  chÕ  biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n... 4  §å  hép    c¸trÝch Codex  Stand  1981 94­ §å  hép    c¸ngõ 28  TCN   106   ­1997 (ChØ    tiªuc¶m quan    vËt lý,     sinh) vi §å  hép    c¸thu Codex Stand 119  ­1981  (ChØ      tiªuvisinh,hµm  ­   l îng ch×)   Bét c¸nh¹t     TCVN   1644   ­86 Bét c¸m Æt     28  TCN   ­88 90   C¸,mùc    kh«  tÈm    ¨n liÒn giavÞ    TCVN   6175   ­1996 1605 1605.00 C¸c s¶n  phÈm     tõ ®éng      vËt gi¸p x¸cth©n  m....   mÒ Cua  ghÑ  ®ãng  hép Codex  Stand  1981 90­ T«m   ®ãng  hép Codex  Stand  1981 37­ B¸nh  phång  t«m TCVN   5932   ­95

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản