intTypePromotion=1

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
154
lượt xem
15
download

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số phụ lục tại chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   T h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 6 2 5 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   N g µ y  18 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc söa ®æi mét sè phô lôc  t¹i ChÕ ®é kÕ to¸n giao nhËn, ®iÒu chuyÓn, ph¸t hµnh,  t h u   ® æ i   v µ   t i ª u   h u û   t i Ò n ,   N g © n   p h i Õ u   t h a n h   t o ¸ n   b a n   h µ n h  theo QuyÕt ®Þnh sè 185/2000/Q§­NHNN2 ngµy 15/6/2000  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Söa ®æi 03 (ba) phô lôc t¹i ChÕ ®é kÕ to¸n  giao   nhËn,   ®iÒu   chuyÓn,   ph¸t   hµnh,   thu   ®æi   vµ  tiªu   huû   tiÒn, Ng©n phiÕu thanh to¸n ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  185/2000/Q§­NHNN2 ngµy 15/6/2000 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc, cô thÓ: ­ Phô lôc 1A ­ B¸o c¸o kiÓm kª Quü dù tr÷ ph¸t hµnh; ­   Phô   lôc   02   ­   B¸o   c¸o   kiÓm   kª   Quü   nghiÖp   vô   ph¸t  hµnh; ­ Phô  lôc 4A ­ B¸o c¸o kiÓm kª tiÒn giÊy vµ  tiÒn kim   lo¹i. §i Ò u   2.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. Phô lôc sè: 1A Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam §¬n vÞ ............ B¸o c¸o kiÓm kª quü dù tr÷ ph¸t hµnh (H¹ch to¸n néi b¶ng) Lo¹i tiÒn:............................. Tµi kho¶n sè .................... Thêi ®iÓm kiÓm kª ...../...../...... §¬n vÞ: tiÒn MÖnh gi¸ TiÒn giÊy TiÒn polymeTiÒn kim  Tæng  lo¹i céng  Sè l­ Thµn Sè l­ Thµn Sè l­ Thµnh  sè  îng  tiÒn tiÒn îng  h  îng  h  (*) tiÒn (*) tiÒn (*)      500.000 ®ång      100.000 ®ång               50.000  ®ång               20.000  ®ång               10.000  ®ång                   5.000   ®ång                   2.000   ®ång                   1.000   ®ång                        500  ®ång                        200  ®ång                        100  ®ång ­   Céng   (kiÓm   kª  thùc tÕ): ­ Tån quü  trªn sæ  s¸ch: ­   Chªnh   lÖch:   +  Thõa    
  3. + ThiÕu ..., ngµy...  LËp b¶ng Thñ  TP.kÕ  KiÓm  th¸ng.... n¨m.... kho to¸n so¸t Gi¸m ®èc Ghi chó: ­ B¸o c¸o nµy lËp cho tõng lo¹i tiÒn sau: + TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng; + TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng; + TiÒn ®×nh chØ lu hµnh. ­ (*) ®¬n vÞ sè lîng: Bao, bã, tê, miÕng
  4. Phô lôc sè 02 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam §¬n vÞ ............ B¸o c¸o kiÓm kª quü nghiÖp vô ph¸t hµnh (H¹ch to¸n néi b¶ng) Lo¹i tiÒn:............................. Tµi kho¶n sè .................... Thêi ®iÓm kiÓm kª ...../...../...... §¬n vÞ TiÒn giÊy TiÒn polyme TiÒn kim  Tæng  MÖnh gi¸ lo¹i céng  sè  Sè l­ Thµnh  Sè l­ Thµn Sè l­ Thµn tiÒn îng  tiÒn îng  h  îng  h  (*) (*) tiÒn (*) tiÒn           500.000  ®ång           100.000  ®ång               50.000  ®ång               20.000  ®ång               10.000  ®ång                  5.000   ®ång                  2.000   ®ång                  1.000   ®ång              500  ®ång              200  ®ång              100  ®ång ­   Céng   (kiÓm   kª  thùc tÕ): ­   Tån   quü   trªn  sæ s¸ch: ­   Chªnh   lÖch:   + 
  5. Thõa     + ThiÕu ..., ngµy....  LËp b¶ng Thñ  TP.kÕ  KiÓm  th¸ng.... n¨m.... kho to¸n so¸t Gi¸m ®èc Ghi chó: ­ B¸o c¸o nµy lËp cho tõng lo¹i tiÒn sau: + TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng; + TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng; + TiÒn ®×nh chØ lu hµnh. ­ (*) ®¬n vÞ sè lîng: Bao, bã, tê, miÕng
  6. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Phô lôc sè 4A §¬n vÞ ............. B¸o c¸o kiÓm kª tiÒn giÊy, tiÒn polyme vµ tiÒn kim lo¹i (H¹ch to¸n ngo¹i b¶ng) Lo¹i tiÒn:............................. Tµi kho¶n sè .................. Thêi ®iÓm kiÓm kª....../....../...... MÖnh gi¸ §¬n vÞ  Sè liÖu kiÓm kª Sè liÖu trªn sæ  Chªnh lÖch thõa Chªnh lÖch thiÕu tÝnh  s¸ch (tê,  Sè  Gi¸  Thµnh  Sè  Gi¸  Thµnh  Sè  Gi¸  Thµnh  Sè  Gi¸  Thµnh  h×nh,  lîng h¹ch  tiÒn lîng h¹ch  tiÒn lîng h¹ch  tiÒn lîng h¹ch  tiÒn miÕng) to¸n to¸n to¸n to¸n 1. TiÒn giÊy ........ 2. TiÒn Polyme ........ 3.   TiÒn   kim  lo¹i ........ Tæng céng   ........,   ngµy.......  L Ë p   b ¶ n g  kiÓm so¸t th¸ng.........  thñ kho TP.kiÓm to¸n n¨m......... gi¸m ®èc   
  7. 7 Ghi chó: B¸o c¸o nµy lËp riªng cho tõng lo¹i tiÒn nh sau: + TiÒn cha c«ng bè lu hµnh; + TiÒn giao ®i tiªu huû; + TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ lu hµnh (TiÒn mÉu, tiÒn lu niÖm, tiÒn nghi gi¶ vµ tiÒn gi¶ chê xö lý) + TiÒn cha c«ng bè lu hµnh ®ang vËn chuyÓn. + TiÒn ®∙ c«ng bè lu hµnh nhng cha ®îc phÐp ph¸t hµnh vµo lu th«ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2