intTypePromotion=1

Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
150
lượt xem
13
download

Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1626/2001/Q§­N H N N   n g µ y  31  n th¸ng 12 n¨ m  2001  « n g  b è  l∙i Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m   C  su c ¬  s ë  c h o  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   n  ® Þ n h   l∙i u Ê t c h o  vay  Ê  s b » n g   å n g   Ö t N a m  ® è i víi § Vi  kh¸ch h µ n g                             thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v    h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è 03/VPCP­KTTH   ®¹ c Ch ph t i     s  ngµy  15/01/2001 vÒ   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬    vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ång  ÖtNam; § Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ång  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ § Vi   ®è v   h l  0,60%/th¸ng.  §i Ò u    2.  1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  01/01/2002 vµ    thay   thÕ  quy  nh   Ò   ®Þ v møc   i Êt  ¬  l∙ su c b¶n  ¹    t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 1498/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 29/11/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  bè    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh l∙suÊt   tæ  td Ê ®Þ   i  cho    vay b»ng  ång  ÖtNam   i víi § Vi   ®è    kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2