intTypePromotion=1

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
889
lượt xem
161
download

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1627/2001/Q§­N H N N  n g µ y 31  th N th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V ch o  vay c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  h Quy  Õ   ch cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íi c tæ  td ®è v   kh¸ch hµng  Ìm    k theo Quyªt®Þnh  µy.     n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng 02    ®Þ n c hi l   t ng 01    n¨m 2002. Nh÷ng    quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íi c tæ  td ®è v   kh¸ch hµng ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  284/2000/Q§­NHNN1  ngµy  25/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íctr¸ víiQuy  Õ   µy  Õt  Öu  c Th ®è Ng h Nh n      i ch n h hi lùcthi µnh.    h §i Ò u 3. C¸c  îp  ng  Ýn  ông  îc ký  Õt  íc ngµy  h ®å td ®   k tr   Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùcnhng  a    ©n  c hi l   ch gi¶i ng hoÆc     ©n  a  Õt  µ    îp ®ång  gi¶ing ch h v c¸ch   tÝn  ông  ∙  d ® cho  vay cßn    î ®Õ n   èingµy  dn  cu   31/01/2002,th×  chøc  Ýn    tæ  t dông  µ  v kh¸ch  µng  Õp  ôc thùc  Ön  h ti t   hi theo    c¸c tho¶  Ën  ∙  ý  Õt    thu ® k k cho ®Õ n       Õt  î gèc  µ    èn  khitr¶h n   v l∙ v vay  i hoÆc  tho¶  Ën  ¶  æi, bæ   thu s ®   sung  îp h  ®ång  Ýn  ông  ï hîp  íiquy  nh  ¹  td ph   v  ®Þ tiQuy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  i víi ®è     kh¸ch hµng    ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  4. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  ®è tæ  td     vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  Þu  v c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q u y  c h Õ  c h o  v a y c ñ a t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g ® è i v íi h¸ch h µ n g  k (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh   Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  vay b»ng  ång  Öt Nam,  ¹itÖ  § Vi   ngo   cña  chøc  Ýn  Þng  i  íikh¸ch  µng  tæ  td ®è v   h kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông, td   nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô, ®Ç u     xu       v  t ph¸t   tr Ónvµ  i sèng. i   ®ê     §i Ò u    èit ng  dông 2. §  î ¸p  1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp  µ  ùc hiÖn    tæ  td ®  l v th   nghiÖp  ô  v cho    vay theo quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông.Trêng  îp cho    ®Þ c Lu   tæ  td   h  vay b»ng  ¹i ngo   tÖ,c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶i® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi.    ho   ngo   2.Kh¸ch  µng    h vay  ¹ tæ  t   chøc  Ýn  ông: i td a) C¸c    ph¸p nh©n  µ    ©n  ÖtNam   å m:   v c¸nh Vi   g ­ C¸c ph¸p  ©n   µ:Doanh  nh l  nghiÖp  µ   íc,hîp      nh n   t¸c x∙,c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh  hh  ty cæ ph   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     c¸ctæ    chøc  kh¸ccã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÒu  Bé  Ët D © n   ù; ®Þ t i 94  Lu   s ­C¸  ©n;   nh ­Hé     nh;   gia®× ­Tæ   îp t¸c;   h  ­Doanh    nghiÖp   ©n; tnh ­C«ng    îp doanh.   tyh   b) C¸c    ph¸p nh©n  µ    ©n  ícngoµi.   v c¸nh n  §i Ò u      Ých  õ  ÷ 3. Gi¶ith t ng Trong  Quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1. Cho  vay  µ m ét  ×nh    l  h thøc  Êp  Ýn  ông,theo    chøc  Ýn  ông  ctd   ®ã tæ  td giao cho    kh¸ch hµng  ö  ông  ét    sd m kho¶n  Òn ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  µ  ti   sd vm ®Ý v thêigian nhÊt ®Þnh        theo tho¶ thuËn  íi     v  nguyªn t¾c  ã  µn    gèc  µ  i   c ho tr¶c¶  v l∙ . 2. Thêi h¹n    cho  vay  µkho¶ng  êigian ® îctÝnh  õ khikh¸ch hµng  ¾t    l  th      t      b ®Ç u   Ën  èn  nh v vay  cho  n   êi®iÓ m     Õt  î gèc  µ    èn  ®Õ th   tr¶h n   v l∙ v vay  ∙  îc i ®®  tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông  ÷a tæ     td gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng.   3.  ú   ¹n    î  µ c¸c kho¶ng  êigian  K h tr¶ n l     th   trong  êih¹n  th   cho  vay  ∙  îc ®®  tho¶  Ën  ÷a tæ  thu gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  µ   ¹ cuèim çi    m ti     kho¶ng  êi th   gian    ®ã kh¸ch  µng  h ph¶i tr¶m ét  Çn     ph hoÆc   µn  é  èn  to b v vay  cho  chøc  tæ  tÝn  ông. d
 3. 3 4.  Òu  §i chØnh   ú   ¹n    î lµ viÖc  chøc  Ýn  ông  µ  k h tr¶ n     tæ  td v kh¸ch hµng    tho¶ thuËn  Ò   Öc    v vi thay ® æi    ú  ¹n    î ®∙    c¸ck h tr¶n   tho¶ thuËn  íc®o    tr   trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td Gia  ¹n  î  h n vay  µ viÖc  chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  Ðo  µi thªm  5.  l  tæ  td ch thu k d  m ét  kho¶ng  êigian ngoµithêih¹n cho  th         vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn     t dông. 6.  ù   ®Ç u   , ph ¬ng  s¶n  Êt,kinh  D ¸n  t  ¸n  xu   doanh,  Þch  ô   Æc   ù   d v ho d ¸n  u  ,ph ¬ng  phôc  ô  i  èng  µm ét  Ëp  îp nh÷ng    ÊtvÒ     ®Ç t  ¸n  v ®ê s l  t h  ®Ò xu   nhu cÇu  èn,c¸ch thøc  ö  ông  èn,kÕt  v    sd v  qu¶ ¬ng  t øng    îctrong m ét  thu ®     kho¶ng  thêigian    nh  i  íiho¹t®éng  ô  Ó      x¸c ®Þ ®è v     c th ®Ó s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  xu       vô,®Ç u      iÓnhoÆc   ôc  ô  i sèng.   tph¸ttr   ph v ®ê   7. H¹n møc   Ýn  ông  µmøc    î vay  èi®a  îcduy  ×trong m ét  êi td   l  dn  t  ®   tr     th   h¹n  Êt ®Þnh  µ   chøc  Ýn  ông  µ  nh   m tæ  td v kh¸ch hµng  ∙    ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td 8.Kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  t  c kh¸ch  µng  h vay  µkh¶    l  n¨ng  Ò   èn,tµis¶n  vv    cña kh¸ch  µng  h vay    ®Ó b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  ® ho   th xuyªn  µ  ùc  Ön    v th hi c¸c nghÜa  ô  v thanh to¸n. §i Ò u    ùc  Ön  4. Th hi quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l    Khi cho    vay b»ng  ¹itÖ, tæ  ngo     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  ph¶ithùc         hiÖn  ng  ®ó quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc ®Þ c Ch ph v h d c Ng h Nh n   ViÖtNam   Ò     v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u    Ò n   ù  ñ  ña  chøc  Ýn  ông 5. Quy t ch c tæ  td Tæ  chøc  Ýn  ông  ù chÞu  td t  tr¸chnhiÖm   Ò   Õt  nh    v quy ®Þ trong cho      vay cña  ×nh.  m Kh«ng  ét  chøc,c¸ nh©n  µo  îccan  Öp    m tæ     n ®  thi tr¸ph¸p  Ëtvµo  i lu   quyÒn  ùchñ  t  trong qu¸ tr×nh cho       vay  µ    åinîcña  chøc  Ýn  ông. v thu h     tæ  td §i Ò u    6. Nguyªn  ¾c  t vay  èn v Kh¸ch  µng  h vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td ph¶i®¶m     b¶o: 1. Sö   ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch  ∙  ®ó m ®Ý ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn     t dông. 2. Hoµn    î gèc  µ    èn    tr¶n   v l∙ v vay  ng  êih¹n  ∙  i ®ó th   ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td §i Ò u    Òu  Ön  7. §i ki vay  èn v Tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ cho vay    khikh¸ch hµng  ã    c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. Cã     n¨ng  ùcph¸p  Ëtd©n  ù,n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  µ  Þu  l  lu   s  l  vid s v ch tr¸ch   nhiÖ m  ©n  ù  d s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt:   a) §èivíi      kh¸ch hµng    vay  µph¸p nh©n  µ    ©n  ÖtNam: l    v c¸nh Vi   ­Ph¸p  ©n    nh ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù; l     s
 4. 4 ­ C¸  ©n  µ  ñ    nh v ch doanh nghiÖp   ©n  t nh ph¶i cã    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s ­§¹idiÖn  ña  é    nh     c h gia®× ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p luËtvµ  l      n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù; s ­ §¹idiÖn  ña  hîp       c tæ  t¸cph¶icã    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù; s ­ Thµnh    îp    viªnh danh  ña  c c«ng    îp  ty h danh ph¶icã    n¨ng  ùc ph¸p  Ët l  lu   vµ  n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s b)  èi víikh¸ch  µng  §   h vay  µ ph¸p  ©n  µ    ©n  íc ngoµi ph¶i cã  l  nh v c¸ nh n      n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù  µ  l  lu   s v n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  vi d s theo quy  nh  ®Þ ph¸p  luËtcña  ícm µ     n   ph¸p  ©n    ã  èc  Þch  nh ®ã c qu t hoÆc     ©n    µc«ng  ©n,  c¸ nh ®ã l   d n Õu ph¸p luËtnícngoµi®ã   îcBé   Ët D © n   ù  ña  ícCéng  µ    éichñ         ®   Lu   sc n  ho x∙h   nghÜa  Öt Nam,    b¶n  Vi   c¸c v¨n  ph¸p  Ëtkh¸c cña  Öt Nam   lu     Vi   quy  nh  ®Þ hoÆc   ® îc®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt    í  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    giaquy  nh.   ®Þ   2.M ôc  ch  ö  ông  èn    ®Ý s d v vay  îp ph¸p. h  3.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  ¶m   t  ® b¶o    îtrong thêih¹n cam  Õt. tr¶n       k 4.Cã   ù    u  ,ph¬ng      d ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  xu       v kh¶    µ  ã  thi c v hiÖu qu¶;hoÆc   ã  ù    u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng    c d ¸n ®Ç t  ¸n ph v ®ê   kh¶    µ  ïhîp thi ph     v víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ph v h   c Ng h Nh n     §i Ò u    Ó   ¹i 8. Th lo   cho  vay Tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ cho kh¸ch  µng  h vay theo    c¸c thÓ  ¹  ¾n   ¹n,trung h¹n  µ  µi h¹n  lo ing h    vd  nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho   s¶n xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng  µ    ù    u      iÓn:       v    v c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr 1.Cho    vay  ¾n  ¹n lµc¸ckho¶n  ng h      vay  ã  êih¹n cho  c th     vay  n   th¸ng; ®Õ 12  2. Cho vay trung  ¹n  µ c¸c kho¶n  h l    vay  ã  êih¹n  c th   cho vay  õ      t trªn 12 th¸ng®Õ n   th¸ng;   60  3. Cho    vay  µih¹n  µ c¸c kho¶n  d   l    vay  ã  êih¹n  c th   cho  vay  õ trªn60  t     th¸ng  trëlªn.   §i Ò u    ÷ng  9. Nh nhu  Çu  èn  c v kh«ng  îccho  ®  vay 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay    c¸cnhu  Çu  èn  c v sau  y: ®© a)  Ó   § mua   ¾ m     µis¶n  µ      Ý   ×nh  µnh  s c¸c t   v c¸c chiph h th nªn  µis¶n  µ   t  m ph¸p luËtcÊ m      mua    b¸n,chuyÓn  îng,chuyÓn  æi; nh   ® b) § Ó     thanh        Ý  to¸nc¸c chiph cho  Öc  ùc hiÖn    vi th   c¸c giao dÞch  µ     m ph¸p  luËtcÊ m;   c)§ Ó   ¸p    ® øng   c¸cnhu  Çu  Ýnh  ña    c ch c c¸cgiao dÞch  µ     m ph¸p luËtcÊ m.    2. ViÖc  ¶o  î,c¸c tæ    ® n     chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi theo quy  nh  ®Þ riªng   cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.  Ng h Nh n    
 5. 5 §i Ò u  ­Thêi h¹n  10.     cho  vay Tæ   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h c¨n  vµo  cø  chu  ú  k s¶n  Êt,kinh xu     doanh, thêih¹n  håivèn  ña  ù  ®Ç u  ,kh¶     thu    c d ¸n  t  n¨ng    î cña  tr¶n   kh¸ch hµng    vµ  ån  èn cho  ngu v   vay  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td ®Ó tho¶ thuËn  Ò   êih¹n      v th   cho vay.§èivíi         ph¸p nh©n  Öt Nam   µ  ícngoµi,thêih¹n  c¸c   Vi   vn      cho  vay kh«ng    qu¸ thêih¹n  ¹t®éng    ho   cßn  ¹ theo  Õt  nh  µnh  Ëp  li   quy ®Þ th l hoÆc   Êy  Ðp  ¹t gi ph ho   ®éng  ¹  Öt Nam;  i  íic¸ nh©n  íc ngoµi,thêih¹n  ti Vi   ®è v     n     cho vay kh«ng  îtqu¸ v    thêih¹n ® îcphÐp      sinhsèng,ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam.      t i   §i Ò u  ­L∙isuÊt  11.     cho  vay 1­ Møc    Êt cho    l∙su   i vay  tæ  do  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶  Ën  thu phïhîp víi      quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ c Ng h Nh n     2­ Møc   i Êt  dông  i  íikho¶n  î  èc  l∙ su ¸p    ®è v   n g qu¸  ¹n  tæ  h do  chøc  Ýn  t dông  n  nh  Ç   Ê ®Þ v tho¶  Ën  íikh¸ch hµng  thu v     trong hîp  ng  Ýn  ông  ng    ®å td nh kh«ng  îtqu¸ 150%     Êt cho  v    l∙su   i vay    ông  ¸p d trong thêih¹n      cho  vay  ∙  îcký  ®®   kÕt  hoÆc   iÒu  ® chØnh  trong hîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u 12.­Møc     cho  vay 1­ Tæ     chøc  Ýn  ông    vµo  td c¨n cø  nhu  Çu  c vay  èn  µ  v v kh¶  n¨ng  µn    ho tr¶ nî cña    kh¸ch hµng, kh¶      n¨ng  ån  èn  ña  × nh    Õt  nh  ngu v c m ®Ó quy ®Þ møc    cho vay. 2­  íih¹n  Gi   tæng   nî  d cho vay  i  íim ét  ®è v   kh¸ch  µng  ùc  Ön  h th hi theo  quy®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. t i 18  ch n 3­ Tæng    î cho    dn  vay  i víi   i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®è     ®è  î   c¸c ®Þ ti   20  ch nµy  kh«ng  îcvît óa    èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông. ®   q 5% v t   c tæ  td §i Ò u 13.­Tr¶  î gèc  µ  i èn    n  v l∙ v vay   1­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶ thuËn  Ò   Öc    î gèc  µ      v vi tr¶n   v l∙ i vèn  vay    nh sau: a) C¸c  ú  ¹n    îgèc    k h tr¶n   ; b) C¸c  ú  ¹n      èn  k h tr¶l∙ v vay  ïng víikú  ¹n    î gèc  i c     h tr¶n   hoÆc  theo  ú  ¹n  kh riªng; c) §ång  Òn    î vµ  Öc    ti tr¶n   vi b¶o  µn    Þ nä  èc  to gi¸tr   g b»ng    ×nh  c¸c h thøc  thÝch  îp,phïhîp víi h        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ Khi  n   ú  ¹n    î  èc  ®Õ k h tr¶ n g hoÆc   i n Õu   l∙   , kh¸ch  µng  h kh«ng    î tr¶ n   ®óng  ¹n  µ  h v kh«ng  îc®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  î gèc  k h n  hoÆc     l∙hoÆc   i kh«ng  îc ®  giah¹n  îgèc    n  hoÆc   ith× tæ  l∙    chøc  Ýn  ông  , td chuyÓn  µn  é  è    îsang  î to b s d n   n  qu¸ h¹n.   3­    Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  ã  Ó  h c th tho¶  Ën  Ò   iÒu  Ön, thu v ® ki   sè    èn  l∙v vay,phÝ  i   ph¶itr¶trong tr ng  îp kh¸ch hµng    îtr ch¹n.     ê h     tr¶n   í  
 6. 6 4­ Tr¶  î     n  vay b»ng  ¹itÖ:Kho¶n  ngo     cho vay  b»ng  ¹itÖ  µo  × ph¶i ngo   n th     tr¶nî gèc  µ    èn     v l∙v vay  i b»ng  ¹itÖ  ;  êng  îp tr¶nî b»ng  ¹itÖ  ngo   ®ã tr h      ngo   kh¸c  hoÆc   ång  Öt Nam,  ×  ùc hiÖn  § Vi   th th   theo tho¶  Ën  ÷a tæ  thu gi   chøc  Ýn  ông  td vµ kh¸ch hµng  ï hîp víiquy  nh  Ò     ph       ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  Ýnh  ñ  µ  l     Ch ph v híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   c Ng h Nh n     §i Ò u 14.­Hå   ¬    s vay  èn v 1­    ã  Khi c nhu  Çu  c vay  èn, kh¸ch hµng  öicho  chøc  Ýn  ông  Êy  v    g  tæ  td gi ®Ò   Þ  ngh vay  èn  µ    µiliÖu cÇn  Õtchøng  v v c¸ct     thi   minh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn  v nh quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy.Kh¸ch  µng  ®Þ ti§i 7  ch n   h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    µ  îp ph¸p cña    µiliÖu göicho  chøc  Ýn  lu   t ch x¸c v h     c¸c t       tæ  t dông. 2­    Tæ chøc  Ýn  ông  íng dÉn    ¹  µiliÖu kh¸ch hµng  Çn  öicho  td h  c¸c lo i   t     c g  tæ chøc  Ýn  ông  ïhîp víi Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  õng  ¹  td ph       ® ® c th c t lo ikh¸ch hµng,lo¹     i cho vay  µ  v kho¶n vay. §i Ò u 15.­ThÈ m   nh   µ  Õt  nh     ®Þ v quy ®Þ cho  vay 1­    Tæ chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d quy  ×nh  Ðt  tr x duyÖt  cho  vay  theo  nguyªn  ¾c  t b¶o  ¶m   Ýnh  c  Ëp  µ  ©n  nh   â  µng  ® t ®é l v ph ®Þ rr tr¸ch nhiÖ m       c¸ nh©n, tr¸chnhiÖ m  ÷a kh©u  Èm  nh  µ  Õt ®Þnh      gi   th ®Þ v quy   cho  vay. 2­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt,®¸nh    Ýnh  x  gi¸t kh¶  , Öu  thi hi qu¶  ña  ù      c d ¸n ®Ç u  ,ph¬ng    t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  xu       v hoÆc   ù    u  ,ph¬ng    d ¸n ®Ç t  ¸n phôc  ô  i  èng  µ  v ®ê s v kh¶ n¨ng  µn    î  ho tr¶ n vay  ña  c kh¸ch  µng    h ®Ó quyÕt  ®Þnh  cho vay. 3­    Tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ô  Ó  µ  ®Þ c th v niªm  Õt  y c«ng  khaithêih¹n     tèi®a    ph¶ith«ng  quyÕt  nh    b¸o  ®Þ cho vay hoÆc   kh«ng cho vay  i víi ®è    kh¸ch  hµng, kÓ   õ khinhËn  îc ®Çy     å  ¬    t    ®  ®ñ h s vay  èn  µ  v v th«ng    Çn  Õtcña  tinc thi   kh¸ch  hµng. Trêng  îp  Õt  nh      h quy ®Þ kh«ng cho vay,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¶i  th«ng b¸o cho  kh¸ch hµng    b»ng  b¶n, trong ®ã   v¨n      nªu  â  cø  õ chèicho  r c¨n  t     vay. §i Ò u 16.­Ph ¬ng    thøc  cho  vay Tæ  chøc  Ýn  ông  td tho¶  Ën  íikh¸ch hµng  thu v     vay  Öc  dông    ­ vi ¸p  c¸c ph ¬ng  thøc cho    vay; 1­ Cho vay  õng  Çn;M çi  Çn  t l  l vay  èn  v kh¸ch hµng  µ  chøc  Ýn  ông    v tæ  td thùc hiÖn thñ tôcvay  èn  Çn  Õtvµ  ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông.       v c thi   k k h   td 2­ Cho vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông: Tæ   td   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h x¸c®Þnh  µ    v tho¶ thuËn  ét  ¹n    m h møc  Ýn  ông  td duy  ×trong m ét  tr     kho¶ng  êi th   gian nhÊt ®×nh.     3­ Cho vay theo  ù  ®Ç u       d ¸n  t Tæ chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch  µng    h vay vèn    ùc hiÖn    ù  ®Ç u    ®Ó th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô   i   xu       v vµ    ù    u    ôc  ô  i sèng. c¸cd ¸n ®Ç tph v ®ê   4­ Cho vay  îp  èn: M ét  ã m   chøc  Ýn  ông  ïng  hv  nh tæ  td c cho vay  i  íi ®è v   m ét  ù    d ¸n vay  èn  v hoÆc   ¬ng    ph ¸n vay  èn  ña  v c kh¸ch hµng;trong ®ã,  ã  ét        cm
 7. 7 tæ chøc  Ýn  ông  µm  u   èi  µn  Õp,  èihîp  íic¸c tæ  td l ®Ç m d x ph   v     chøc  Ýn  ông  td kh¸c.ViÖc    cho vay  îp  èn  ùc  Ön  h v th hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  µ  ch n v Quy  Õ   ng  µitrîcña    chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n   µng  ch ®å t    c¸c tæ  td do  ®è Ng h Nhµ   ícban  µnh. n  h 5­ Cho vay    ãp; Khi vay  èn, tæ  tr¶g     v   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng    h x¸c ®Þnh  µ  v tho¶  Ën  è    èn  thu s l∙v vay  i ph¶itr¶céng  íisè  î gèc  îcchiara ®Ó      v   n  ®     tr¶nîtheo nhiÒu  ú  ¹n trongthêih¹n cho       kh      vay. 6­ Chov  theo  ¹n  ay  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng: Tæ     chøc  Ýn  ông  td cam   kÕt  ¶m   ® b¶o  ½n  µng  s s cho  kh¸ch hµng    vay  èn  v trong ph¹m    ¹n    vih møc   Ýn  t dông  Êt ®Þnh.    nh   Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶ thuËn  êih¹n  Öu    th   hi lùc cña  ¹n    h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng, møc   Ý      ph tr¶cho  ¹n  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng. 7­ Cho    vay  th«ng qua nghiÖp  ô    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông:Tæ   v ph¸th vsd th  d   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch thu cho  kh¸ch  µng  îc sö  ông  è  èn  h ® d s v vay  trong   ph¹m    ¹n  vih møc  Ýn  ông    td ®Ó thanh    Òn mua  µng    Þch  ô vµ  ót to¸nti   h ho¸,d v   r  tiÒn m Æt   ¹ m¸y  óttiÒn tù ®éng    ti   r     hoÆc   iÓ m   ® øng  Òn m Æt   µ®¹ilýcña    ti   l      tæ chøc  Ýn  ông. Khi cho  td    vay    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông, tæ  ph¸th vsd th   d   chøc  Ýn  t dông  µ  v kh¸ch  µng  h ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ c Ch ph v Ng hµng  µ   ícViÖtNam   Ò     µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông. Nh n     v ph¸th vsd th  d 8­ Cho vay  theo  ¹n  h møc   Êu    µ  Öc  th chi:L vi cho  vay  µ   chøc  Ýn  m tæ  t dông tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  kh¸ch hµng    îtsè  Òn  ã    chiv   ti c trªntµikho¶n     thanh to¸ncña     kh¸ch hµng  ïhîp víi     ph       quy  nh  ña  Ýnh   c¸c ®Þ c Ch phñ  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ò   ¹t®éng  v Ng h Nh n     v ho   thanh to¸n qua        c¸c tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. 9­ C¸c  ¬ng    ph thøc cho    vay kh¸cm µ     ph¸p luËtkh«ng  Ê m,  ïhîp víi      c ph       quy ®Þnh  ¹  ti Quy  Õ   µy  µ  iÒu  Ön  ¹t®éng  ch n v ® ki ho   kinh doanh  ña  chøc  Ýn    c tæ  t dông  µ  Æc   iÓ m   ña  v® ® c kh¸ch hµng    vay. §i Ò u 17.­Hîp  ng  Ýn  ông   ®å td ViÖc  cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  µ  c tæ  td v kh¸ch  µng  h vay ph¶i ® îc lËp     thµnh  îp ®ång  Ýn  ông.Hîp  ng  Ýn  ông  h  td   ®å t d ph¶icã  éidông  Ò   iÒu  Ön    n  v® ki vay,m ôc  ich  ö  ông  èn    ® sd v vay,ph¬ng    thøc cho    vay,sè  èn    v vay,l∙suÊt,thêi    i    h¹n cho vay,h×nh    thøc b¶o  ¶m,    Þ tµis¶n  ® gi¸tr     b¶o  ¶m,  ¬ng  ® ph thøc    î tr¶n   vµ  ÷ng  nh cam  Õt  k kh¸c® îcc¸cbªn        tho¶ thuËn.   §i Ò u  ­Giíih¹n  18.     cho  vay 1­ Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è    m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ®     v tù cã  ña  chøc  Ýn  ông,trõtr ng  îp ®èi víinh÷ng    c tæ  td    ê h       kho¶n cho  vay  õ c¸c t    nguån  èn  û    ña  Ýnh  ñ, cña    chøc  µ    ©n.  êng  îp v u th¸cc Ch ph   c¸c tæ  v c¸ nh Tr h  nhu  Çu  èn  ña  ét  c v c m kh¸ch hµng  ît     v   15%   èn  ùcã  qu¸ v t   cu¶  chøc  Ýn  ông  tæ  td hoÆc  kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  c huy  ng  èn  õ nhiÒu  ån  × c¸c tæ  ®é v t  ngu th     chøc  tÝn  ông  d cho vay  îp vèn  h  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   ®Þ c Ng h Nh n     2­ Trong  êng  îp ® Æc   Öt,tæ    tr h  bi   chøc  Ýn  ông  td chØ  îccho  ®  vay  îtqu¸ v    møc  í h¹n  gi   cho  i vay  quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  ®iÒu  µy    îcThñ íng ChÝnh  1  n khi®   t  phñ  cho  Ðp  i víi õng tr ng  îp cô  Ó. ph ®è    t   ê h   th
 8. 8 3­  Öc    nh  èn  ù cã  ña    chøc  Ýn  ông    µm  Vi x¸c ®Þ v t   c c¸c tæ  td ®Ó l c¨n   cø tÝnh   gií h¹n cho  to¸n      i vay  quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  §iÒu  µy  ùc hiÖn  ®Þ t i 1  2  n th   theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ c Ng h Nh n     §i Ò u 19.­Nh÷ng  êng  îp    tr h kh«ng  îccho  ®  vay 1­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay  i víi ®è     kh¸ch hµng    trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y: h  ®© a)  µnh    éi ®ång  Th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c(Gi¸m  ®è ®èc),Phã    Tæng gi¸m  c) (phã  ®è   Gi¸m  c)   ña  chøc  Ýn  ông; ®è  c tæ  td b) C¸n  é, nh©n    ña  Ýnh  chøc  Ýn  ông    ùc hiÖn  Ö m     b  viªnc ch tæ  td ®ã th   nhi vô  Èm  nh, quyÕt ®Þnh  th ®Þ     cho  vay; c) Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c). ®è 2.C¸c    quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t i 1  n kh«ng    ông  i víi   chøc  ¸p d ®è     tæ  c¸c tÝn  ông  îp t¸c. d h  3. ViÖc    ông    ¸p d quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  §iÒu  µy  i víi êivay  ®Þ ti   c  1  n ®è     ng   lµ bè, m Ñ,  î,chång, con  ña     v    c Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c   ®è chi nh¸nh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  tæ  td do  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    ¹n  Õ   20. H ch cho  vay Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc cho  ®  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m,  ® cho  vay  íi v  nh÷ng  iÒu  Ön  ®∙ivÒ     Êt,vÒ   ® ki u    l∙su   møc  i cho vay  i víi ÷ng  «i t ng sau  ®è     nh ®  î   ®©y: 1. Tæ     chøc  Óm   ki to¸n,KiÓ m     to¸n viªn cã      tr¸chnhiÖ m   Óm     ki to¸n t¹     i tæ chøc  Ýn  ông  td cho vay; Thanh      ùc hiÖn  Ö m   ô    tra viªn th   nhi v thanh    ¹    tra t itæ chøc  Ýn  ông  td cho vay;K Õ     ëng  ña  chøc  Ýn  ông    to¸ntr c tæ  td cho vay; 2.C¸c    «ng  íncña  chøc  Ýn  ông;   cæ ® l  tæ  td 3. Doanh nghiÖp  ã  ét  cm trong  ÷ng  i  îng  nh ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÓu  cña  Ët  77  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ë  ÷u    tæ  td s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® lc doanh nghiÖp  . ®ã §i Ò u    Ó m     21. Ki tra,gi¸m    èn  s¸tv vay Tæ  chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td xd quy  ×nh vµ  ùc hiÖn  Óm     tr   th   ki tra,gi¸m    s¸t qu¸ tr×nh vay  èn,sö  ông  èn      v d v vay  µ    î cña  v tr¶n   kh¸ch hµng  ï hîp víi Æc     ph       ® ®iÓ m   ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  Ýnh  Êt cña  ho   c tæ  td vt ch   kho¶n  vay,nh»m     ®¶m  b¶o  Öu  hi qu¶  µ  v kh¶  n¨ng    åivèn  thu h   vay. §i Ò u    Òu  22. §i chØnh   ú  ¹n    î gèc  µ  igia  ¹n    î gãc  µ  k h tr¶n   v l∙   h tr¶n   , v l∙i 1.§iÒu    chØnh  ý  ¹n tr¶nîgèc,giah¹n tr¶nîgèc: k h              
 9. 9 a) Trêng  îp kh¸ch hµng    h    kh«ng    îcnîgèc  ng  ý  ¹n ®∙  tr¶®     ®ó k h   tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông  µ  ã       td v c v¨n b¶n    Þ  ×  chøc  Ýn  ông  ®Ò ngh th tæ  td xem   xÐt cho  iÒu    ® chØnh  ú  ¹n tr¶nî. kh   b)  êng  îp kh¸ch hµng  Tr h    kh«ng    î h Õt  î gèc  tr¶n   n  trong thêih¹n     cho    vay vµ  ã    c v¨n b¶n    Þ    ¹n  î,th×  chøc  Ýn  ông  ®Ò ngh gia h n   tæ  td xem   Ðt gia h¹n  î. x     n  Thêih¹n    ¹n  î ®èi víicho    gia h n       vay ng¨n  ¹n  èi®a  h t   b»ng  th¸ng,®èi víicho  12       vay trung h¹n  µ  µih¹n  èi®a    v d   t   b»ng    êih¹n 1/2 th   cho  vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång  Ýn  ông.Trêng  îp kh¸ch hµng    Þ    ¹n  îqu¸ c¸cthêih¹n    td   h    ®Ò ngh giah n         nµy  nguyªn  ©n  do  nh kh¸ch quan  µ  ¹o ®iÒu  Ön  v t  ki cho  kh¸ch  µng  ã    h c kh¶ n¨ng    î,th×  ñ   Þch  éi  ng  tr¶ n   Ch t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  chøc  Ýn  ông  tæ  td xem   Ðt  Õt  nh  µ  x quy ®Þ v b¸o c¸o ngay  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícViÖtNam   n    sau    ùc hiÖn. khith   2.§iÒu    chØnh  ú  ¹n tr¶nîl∙    ¹n tr¶nîl∙ : k h       igiah       i , a) Trêng  îp kh¸ch hµng    h    kh«ng    îl∙®óng  ú  ¹n  ∙  tr¶n     i k h ® tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång  Ýn  ông  µ  ã      td v c v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î l∙  ×  k h tr¶n   ith , tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt quyÕt ®Þnh  iÒu  x    ® chØnh  ú  ¹n    îl∙ . k h tr¶n   i b)  êng  îp  Tr h kh¸ch  µng  h kh«ng    Õt  î l∙ trong  êih¹n  tr¶h n     i th   cho vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông  µ  ã       td v c v¨n b¶n    Þ    ¹n nîl¸  ×  ®Ò ngh gia h     ith , tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt quyÕt ®Þnh  êih¹n gia h¹n  îl∙  êih¹n    ¹n  x    th       n   iTh   gia h . nî l∙¸p dông       i theo  êih¹n    ¹n  î gèc  th   gia h n   quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti ® b  1  nµy. §i Ò u    Ôn,  23. Mi gi¶m  i l∙ Tæ   chøc  Ýn  ông  îcquyÕt  nh  Ôn,  td ®  ®Þ mi gi¶m    èn  l∙ v vay  i ph¶itr¶®èi      kh¸ch hµng    theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1. Kh¸ch  µng  Þ     h b tæn  Êt vÒ   µis¶n  ã  ªnquan  n   èn  th   t   c li   ®Õ v vay  dÉn    ®Õ n   Þ  ã  b kh kh¨n vÒ   µichÝnh;   t  2. Møc    Ôn, gi¶m    èn    ®é mi   l∙v vay  ï hîp víikh¶  i ph       n¨ng  µichÝnh  ña    t  c tæ chøc  Ýn  ông; td 3.    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc miÔn,  ®  gi¶m  i èn  l∙ v vay  i  íikh¸ch   ®è v     hµng  éc c¸c ®èi t ng quy  nh  ¹  thu      î   ®Þ tiKho¶n  §iÒu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  1  78    tæ  t dông. 4. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶iban  µnh    h Quy  Õ   Ôn, gi¶m    èn    ch mi   l∙v vay i ®èi víi    kh¸ch hµng  îcHéi ®ång    ®   qu¶n  Þ phª  Öt.ViÖt miÔn, gi¶m    èn  tr   duy       l∙v i vay  i víikh¸ch hµng  ®è       chØ  îcthùc hiÖn    chøc  Ýn  ông  ã  ®    khitæ  td c Quy  Õ   ch miÔn, gi¶m    èn    l∙v vay. i §i Ò u    Ò n   µ  Üa  ô  ña  24. Quy v ngh v c kh¸ch  µng. h 1.Kh¸ch  µng    h vay  ã  Òn: c quy a)  õ   èic¸c yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ông  T ch     c c tæ  td kh«ng  ng  íic¸c tho¶ ®ó v      thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b) KhiÕu  ¹i  ëikiÖn  Öc    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    n, kh   vi viph h   td theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   2.Kh¸ch  µng    h vay  ã  Üa  ô: c ngh v
 10. 10 a) Cung  Êp  y   ,  c ®Ç ®ñ trung  ùc    th c¸c th«ng    µiliÖu  ªnquan  n   tin,t   li   ®Õ viÖc  vay  èn  µ  Þu  v v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña      vt ch x¸c c c¸c th«ng    µi tin,t   liÖu ®∙    cung  Êp; c b)  ö   ông  èn  Sd v vay  ng  ôc  ch,  ùc hiÖn  ng    éi dung  ∙  ®ó m ®Ý th   ®ó c¸c n   ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông  µ       td v c¸ccam   Õt  k kh¸c; c)Tr¶  îgèc  µ    èn    n  v l∙v vay  i theo tho¶ thuËn      tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td d)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët khi kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng    tr   lu     th hi ®ó nh tho¶  Ën  Ò   Öc    î vay  µ  ùc hiÖn    thu v vi tr¶n   v th   c¸c nghia vô    b¶o  ¶m   î vay  ∙  ® n  ® cam   Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    Ò n   µ  25. Quy v ngh∙a  ô  ña  chøc  Ýn  ông v c tæ  td 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn: td c quy a) Yªu  Çu  c kh¸ch hµng    cung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ù    u   ,   ­ d ¸n ®Ç t   ph ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  ¸n  xu       v hoÆc   ù  ®Ç u  , ph¬ng  phôc  ô  d ¸n  t  ¸n  v ®êi  èng  s kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  ×nh  µ  ña  êi b¶o    íc khi t  cm v c ng   l∙nhtr     quyÕt ®Þnh    cho  vay; b)  õ   èiyªu  Çu  T ch   c vay  èn  ña  v c kh¸ch  µng  Õu  Êy  h n th kh«ng    iÒu  ®ñ ® kiÖn vay  èn, dù  vay  èn  v   ¸n  v hoÆc   ¬ng  vay  èn  ph ¸n  v kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,   kh«ng  ï hîp víiquy  nh  ña  ph       ®Þ c Ph¸p  ËthoÆc   chøc  Ýn  ông  lu   tæ  td kh«ng  ã  c ®ñ   ån  èn    ngu v ®Ó cho  vay. c) KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tqu¶  ×nh vay  èn,sö  dông  èn  tr   v   v vay  µ    î cña  v tr¶n   kh¸ch hµng;   d)  Ê m     Öc  Ch døt vi cho vay,thu  åi nî tr c h¹n      Ön    h     í  khiph¸thi kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông; tinsais th   ph h   vi td ®)  ëikiÖn  Kh   kh¸ch hµng    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    viph h   td hoÆc   êib¶o    ng   l∙nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   e) Khi®Õ n   ¹n    îm µ      h tr¶n   kh¸ch hµng    kh«ng    î,n Õu    kh«ng  ã  tr¶n   c¸cbªn  c tho¶  Ën  thu kh¸c,th×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    tæ  td c quy x l    b¶o  ¶m   èn  ® v vay theo sù    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång      åinîtheo quy  nh  ña     ®Ó thu h       ®Þ c ph¸p  luËthoÆc     yªu  Çu  êi b¶o    ùc hiÖn  Üa  ô  c ng   l∙nh th   ngh v b¶o    i  íitr ng  l∙nh ®è v   ê hîp kh¸ch hµng  îcbá        ®   l∙nhvay  èn; v g)  Ôn,  Mi gi¶m    èn  l∙ v vay, gia h¹n  î,®iÒu  i    n  chØnh  ú  ¹n  î thùc  Ön  k h n  hi theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy; mua   ch n   b¸n  î theo  n  quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   ícViÖtNam   µ  ùc hiÖn  Öc  ¶o  î,khoanh  î,xo¸nîtheo quy  nh   n    v th   vi ® n  n       ®Þ cña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ch ph v h   c Ng h Nh n     2.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Üa  ô: td c ngh v a) Thùc  Ön  ng    hi ®ó tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b) Lu  ÷hå  ¬  Ýn  ông  ïhîp víi   gi   s t d ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 11. 11 §i Ò u 26. Cho  vay  ®∙ivµ  u    cho vay  ù   ®Ç u     éc  Ýn  ông   d ¸n  t thu t d ®Ç u    tph¸ttriÓn  ña  µ   íc.   c Nh n 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   cho vay  i víikh¸ch hµng  éc ®èi t ®è       thu    ­ îng ® îchëng  Ýnh     ch s¸ch tÝn  ông  ®∙i    d u    theo  Quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ c Ch ph v híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     c Ng h Nh n     trong tõng thêikú.      2.Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho  vay    ù    u    éc tÝn  ông  u      c¸cd ¸n ®Ç tthu   d ®Ç tph¸t tr Óncña  µ   ícthùc hiÖn  i  Nh n     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Óncña  µ   íc.  i   Nh n 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc® îcCh Ýnh  ñ  td Nh n     ph chØ  nh  ®Þ cho  vay  i víi ®è     kh¸ch hµng  éc ®èi t ng u  ∙i,   thu    î   ®   cho vay    ù    u    éc tÝn  ông  u   c¸cd ¸n ®Ç tthu   d ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ   íc,n Õu  ã       i   Nh n   c ph¸tsinh chªnh  Öch    Êt vµ    l l∙su   tæn  Êtc¸c i th     kho¶n cho  vay  nguyªn nh©n  do    kh¸ch quan  × viÖc  ö  ýthùc hiÖn    th   x l    theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ    c Ch ph v h   c Ng h Nh n     v c¸c Bé, ngµnh  ªnquan.   li   4.Tríckhicho       vay  ®∙ivµ  u    cho  vay    ù    u    éc tÝn  ông  u   c¸cd ¸n ®Ç tthu   d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,tæ     i   Nh n   chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  Èm   nh  Öu    td ti h th ®Þ hi qu¶ cña  ù    d ¸n hoÆc   ¬ng  vay  èn,n Õu  Ðt thÊy  ph ¸n  v  x  kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, kh«ng    cã    kh¨ n¨ng  ho¶n    î vay  gèc  µ    ×  tr¶n   c¶  v l∙ th b¸o  i c¸o  íic¬  v   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    27. Cho   vay  theo  û   u th¸c 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  td cho vay theo  û   u th¸c cña  Ýnh  ñ, cña      Ch ph   tæ chøc, c¸ nh©n       ë trong níc vµ  µiníc theo  îp  ng  Ën  û        ngo     h ®å nh u th¸ccho    vay ®∙  ý  Õt  íic¬  k k v   quan  i diÖn  ña  Ýnh  ñ  ®¹   c Ch ph hoÆc   chøc, c¸ nh©n    tæ     ë trong níc vµ  µiníc.ViÖc      ngo     cho vay  û    u th¸cph¶iphï hîp  íiquy  nh  Ön      v  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Ýn  ông  ©n  µng  µ  îp ®ång  û    td ng h vh  u th¸c. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay  theo  û    îchëng  Ý   û    µ    u th¸c®   ph u th¸cv c¸c kho¶n  ëng  î kh¸c ®∙  h l  i   tho¶  Ën  thu trong hîp  ng  Ën  û      ®å nh u th¸ccho  vay  ï ph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ      th«ng  Ö  èc  Õ,®¶m   l qu t   b¶o  ï ®¾ p       b  ®ñ chi phÝ, rñiro vµ  ã  i       c l∙ . §i Ò u      28. Tæ chøc  ùc  Ön th hi 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay  ã  c tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy  chÕ   µy.C¨n  Quy  Õ   µy  µ    n  cø  ch n v c¸c quy  nh  ña    ®Þ c v¨n b¶n ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan,tæ    chøc  Ýn  ông  td ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  ô  Ó  ï v c th ph   hîp víi iÒu  Ön,® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ña  × nh.    ® ki   ® v® lc m 2.ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ch n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2