Quyết định 163/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định 163/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 163/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành, để tạm dừng thi hành Quyết định 146/2002/QĐ-BTC ngày 4/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 163/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 163/2002/Q -BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C T M D NG THI HÀNH QUY T NNH S 146/2002/Q - BTC NGÀY 4/12/2002 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C S A I TÊN, M C THU SU T THU NH P KH U M T HÀNG XE Ô TÔ, PH TÙNG VÀ LINH KI N XE Ô TÔ TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Sau khi xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph : QUY T NNH i u 1: T m d ng vi c thi hành Quy t nh s 146/2002/Q -BTC ngày 4/12/2002 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i tên, mã s , m c thu su t thu nh p khNu m t hàng xe ô tô, ph tùng và linh ki n xe ô tô trong Bi u thu nh p khNu ưu ãi cho n khi có Quy t nh m i. Vi c áp d ng tên, mã s , m c thu su t thu nh p khNu cho m t hàng xe ô tô, ph tùng và linh ki n xe ô tô trong bi u thu nh p khNu ưu ãi t ngày 01/01/2003 v n th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký./. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản