intTypePromotion=1

Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
192
lượt xem
29
download

Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. ng©n hµng nhµ níc        céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam                   §éc lËp ­              viÖt nam Tù do ­ H¹nh phóc                ­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè :1675/2004/Q§­NHNN   Hµ Néi, ngµy 23  th¸ng   12 n¨m 2004. quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña Thanh tra Ng©n hµng  ­­­­­­­­­­­­­­­­­ thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc - C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ   sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt   Nam sè 10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; - C¨n cø LuËt Thanh tra sè  22/2004/QH11 ngµy  24 / 6 /2004; - C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt   Nam; - Theo  ®Ò  nghÞ  cña Ch¸nh Thanh tra vµ  Vô  trëng Vô   Tæ chøc c¸n bé; - Sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng  Bé Néi vô, quyÕt  ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy  chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra Ng©n hµng”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau  15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   B∙i   bá   QuyÕt   1
  2. ®Þnh sè 270/2000/Q§­NHNN9 ngµy 21/8/2000 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Tæ  chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc  vµ c¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng,Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n  bé, Ch¸nh Thanh tra, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn  quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.    thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc N¬i nhËn: - Nh ®iÒu 3 - C«ng b¸o ChÝnh phñ (2 b¶n) - V¨n phßng ChÝnh phñ - Bé T ph¸p - Ban L∙nh ®¹o NHNN - Lu VP, PC,  Vô TCCB  Lª §øc Thuý Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra ng©n hµng  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1675 /2004/Q§­NHNN ngµy 23/12 /2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ch¬ng I §iÒu kho¶n chung §iÒu 1. Thanh tra Ng©n hµng lµ ®¬n vÞ thuéc c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc, thùc hiÖn chøc  n¨ng thanh tra chuyªn ngµnh vÒ  ng©n hµng vµ  gióp  Thèng  ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra  trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý  cña Ng©n  hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. Thanh tra Ng©n hµng cã  con dÊu riªng  ®Ó sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Thanh tra Ng©n  hµng lµ Ch¸nh thanh tra; gióp viÖc Ch¸nh thanh tra  2
  3. cã  mét sè  Phã  Ch¸nh thanh tra. Ch¸nh thanh tra do  Thèng  ®èc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc sau khi  thèng   nhÊt   ý   kiÕn   víi   Tæng   thanh   tra;   Phã   Ch¸nh  thanh tra do Thèng  ®èc bæ nhiÖm. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Thanh tra Ng©n hµng thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c tËp trung d©n chñ vµ chÕ ®é thñ trëng. Ch¬ng II NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n  cña Thanh tra Ng©n hµng   §iÒu 4. Thanh tra Ng©n hµng cã c¸c nhiÖm vô vµ  quyÒn h¹n sau: 1.   X©y   dùng   tr×nh   Thèng   ®èc   ch¬ng   tr×nh,   kÕ  ho¹ch thanh tra hµng n¨m cña toµn hÖ  thèng thanh  tra ng©n hµng; tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn ch­ ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra ®∙ ®îc phª duyÖt. 2.   Thùc   hiÖn   viÖc   gi¸m   s¸t   tõ   xa,   tæng   hîp,  ph©n tÝch t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng cña tõng  tæ chøc tÝn dông vµ  toµn hÖ  thèng c¸c tæ chøc tÝn  dông. 3. TiÕn hµnh c¸c cuéc thanh tra t¹i chç  vÒ  tæ  chøc   vµ  ho¹t   ®éng   cña  tæ   chøc  tÝn   dông,   vÒ   ho¹t   ®éng ng©n hµng cña c¸c tæ chøc kh¸c, vÒ  ho¹t  ®éng  ngo¹i hèi vµ  kinh doanh vµng thuéc chøc n¨ng qu¶n  lý  nhµ  níc cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c  ®èi  tîng thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  4. Xö lý, kiÕn nghÞ Thèng ®èc ¸p dông c¸c biÖn   ph¸p xö lý ®èi víi ®èi tîng thanh tra vi ph¹m theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng hoÆc kiÕn nghÞ  xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 6. §îc b¶o lu ý kiÕn trong trêng hîp thñ trëng  c¬   quan   kh«ng   chÊp   thuËn   kÕt   luËn   cña   Thanh   tra  3
  4. Ng©n hµng vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ   ý  kiÕn  ®ã,  ®ång  thêi   ph¶i   b¸o  c¸o   c¬   quan   nhµ  níc  cã  thÈm   quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra. 7. Gióp Thèng ®èc thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ  c«ng t¸c thanh tra ng©n hµng, cô thÓ: a/ X©y dùng, tr×nh Thèng  ®èc hoÆc tham mu cho  Thèng ®èc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  thanh tra ng©n hµng vµ  c¸c lÜnh vùc kh¸c ®îc ph©n c«ng;  b/   X©y   dùng,   tr×nh   Thèng   ®èc  chiÕn   lîc,   kÕ  ho¹ch, dù  ¸n,  ®Ò  ¸n vÒ  ph¸t triÓn thanh tra ng©n  hµng;  c/ Tæ chøc, triÓn khai, híng dÉn thùc hiÖn c¸c  v¨n b¶n ®∙ ®îc ban hµnh hoÆc phª duyÖt; d/   Theo   dâi,   kiÓm   tra,   tæng   hîp   vµ   b¸o   c¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng  t¸c thanh tra ng©n hµng. 8.   Tæ   chøc   tiÕp   c«ng   d©n   theo   uû   quyÒn   cña  Thèng ®èc. ThÈm tra, x¸c minh, kÕt luËn, kiÕn nghÞ  viÖc   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   theo   quy   ®Þnh  cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o.  9. Tham mu cho Thèng  ®èc trong viÖc chØ  ®¹o,  híng   dÉn,   kiÓm   tra   c«ng   t¸c   phßng   ngõa   vµ   ®Êu  tranh chèng tham nhòng, phßng chèng téi ph¹m trong  ngµnh Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  10. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan x©y dùng   ch¬ng tr×nh vµ tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô  thanh tra cho c«ng chøc thuéc hÖ  thèng thanh tra  ng©n hµng; thùc hiÖn c¸c dù ¸n quèc tÕ vÒ trî gióp  kü  thuËt cho hÖ  thèng thanh tra ng©n hµng theo sù  ph©n c«ng cña Thèng ®èc. 11. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n kh¸c  do ph¸p luËt vÒ  thanh tra vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan quy ®Þnh.  4
  5. 12. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c do Thèng  ®èc  giao. Ch¬ng III c¬ cÊu Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh §iÒu 5. C¬ cÊu tæ chøc cña Thanh tra Ng©n hµng  gåm: 1. V¨n phßng; 2. Phßng Thanh tra c¸c tæ chøc tÝn dông nhµ  níc; 3. Phßng   Thanh   tra   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông  ngoµi quèc doanh; 4. Phßng Thanh tra c¸c tæ chøc tÝn dông níc  ngoµi; 5. Phßng Thanh tra xÐt khiÕu tè; 6. Phßng Gi¸m s¸t vµ ph©n tÝch. NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cô  thÓ  cña c¸c phßng do  Ch¸nh Thanh tra quy ®Þnh, phï hîp víi Quy chÕ nµy. §iÒu 6. NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña Ch¸nh Thanh  tra  1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n do ph¸p  luËt   vÒ   thanh   tra   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt kh¸c cã liªn quan quy ®Þnh. 2. Tæ chøc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô   ®îc  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy chÕ  nµy; chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc Thèng  ®èc vµ  ph¸p luËt vÒ  mäi ho¹t  ®éng cña  Thanh tra Ng©n hµng. 3. QuyÕt  ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch c«ng t¸c  cña Thanh tra Ng©n hµng vµ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  cÇn thiÕt theo thÈm quyÒn nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô  ®îc giao. 5
  6. 4. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông c¸n bé,  c«ng chøc theo ph©n cÊp, uû quyÒn cña Thèng ®èc vµ  c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra.  5.   Thõa   lÖnh   Thèng   ®èc   ký   c¸c   v¨n   b¶n   hµnh  chÝnh theo thÈm quyÒn; ký  c¸c v¨n b¶n thuéc thÈm  quyÒn cña Ch¸nh Thanh tra theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ thanh tra. §iÒu 7.  NhiÖm   vô   vµ   quyÒn   h¹n   cña   Phã   Ch¸nh  Thanh tra 1. Gióp Ch¸nh Thanh tra chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh mét  sè c«ng t¸c cña Thanh tra Ng©n hµng theo ph©n c«ng  cña Ch¸nh Thanh tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ch¸nh  Thanh  tra   vÒ   kÕt   qu¶  thùc   hiÖn   c¸c  nhiÖm   vô   ® îc  ph©n c«ng. 2.   Ký   thay   Ch¸nh   Thanh   tra   trªn   c¸c   v¨n   b¶n  theo sù ph©n c«ng cña Ch¸nh Thanh tra. 3. Khi Ch¸nh Thanh tra v¾ng mÆt, mét Phã Ch¸nh  Thanh   tra   ®îc   uû   quyÒn   thay   mÆt   Ch¸nh   Thanh   tra  ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ c¸c c«ng viÖc ®∙ gi¶i quyÕt trong thêi gian ®îc  uû quyÒn, ®ång thêi b¸o c¸o l¹i Ch¸nh Thanh tra. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 8. ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh./.       Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc    6
  7.       Lª ®øc thuý 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2