Quyết định 17/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
22
download

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan lỗ cọc, khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 17/2004/Q -BXD NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH B SUNG NNH M C D TOÁN CÔNG TÁC KHOAN T O L C C KHOAN NH I VÀ THÍ NGHI M KI M TRA CH T LƯ NG C C BÊ TÔNG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 38/1998/N -CP ngày 9/6/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Theo ngh c a V trư ng V Kinh t tài chính và Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c d toán m t s lo i công tác khoan t o l c c khoan nh i và thí nghi m ki m tra ch t lư ng c c bê tông b sung vào nh m c d toán xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Quy t nh s 1242/1998/Q -BXD ngày 25/11/1998 và nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q -BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng. i u 2. nh m c d toán m t s lo i công tác nêu trên là căn c l p ơn giá, d toán công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng. i u 3. nh m c d toán m t s lo i công tác nêu trên áp d ng th ng nh t trong c nư c và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. inh Ti n Dũng ( ã ký)
  2. THUY T MINH CHUNG Ngày 25/11/1998 B trư ng B Xây d ng có Quy t nh s 1242/1998/Q -BXD ban hành nh m c d toán xây d ng cơ b n. Ngày 12/11/2002 B trư ng B Xây d ng có Quy t nh s 31/2002/Q -BXD b sung m t s lo i công tác xây l p cho t p nh m c d toán xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Quy t nh s 1242/1998/Q - BXD. Ngày 22/05/2000 B trư ng B Xây d ng có Quy t nh s 06/2000/Q -BXD ban hành nh m c d toán kh o sát xây d ng. Trong h th ng nh m c d toán nêu trên chưa bao g m nh m c cho các công tác: khoan t o l c c khoan nh i vào á v trí có hang ng Caster, khoan vào á m côi và công tác thí nghi m ki m tra ch t lư ng c c bê tông b ng các phương pháp t i tr ng tĩnh ép d c tr c; bi n d ng nh (PIT) và siêu âm. có cơ s cho vi c xác nh ơn giá, l p d toán i v i các công tác này, B Xây d ng ban hành b sung vào các t p nh m c d toán nói trên m t s công tác như sau: Công tác xây l p T mã n mã Khoan t o l b ng phương pháp khoan có ng vách: DA.2511 DA.2515 - Khoan t o l c c khoan nh i vào á v trí có hang DA.2521 DA.2522 ng Caster, á m côi Trên c n. - Khoan t o l c c khoan nh i vào á v trí có hang ng Caster, á m côi Dư i nư c. Khoan t o l b ng phương pháp kho n ph n tu n hoàn: DB.4211 DB.4215 - Khoan t o l c c khoan nh i vào dá v trí có hang DB.4221 DB.4225 ng Caster, á m côi Trên c n. - Khoan t o l c c khoan nh i vào á v trí có hang ng Caster, á m c i Dư i nư c. Công tác thay th răng l i g u: DA.1211 DA.1215 Thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c 13.1.171 13.1.174 Thí nghi m bi n d ng nh (PIT) 13.1.18 13.1.18 Thí nghi m siêu âm 13.1.19 13.1.19 Các lo i hao phí cho công tác khoan t o l c c khoan nh i vào á v trí có hang ng Caster, khoan vào a m côi ư c nh m c ng v i chi u sâu ng p á Ê 1 l n ư ng kính c c, n u chi u sâu ng p á > 1 l n ư ng kính c c thì c 1m khoan sâu thêm vào á thì các hao phí trong nh m c ư c nhân v i h s 1,15.
  3. Ngoài các thuy t minh vào quy nh áp d ng cho các nh m c d toán b sung này, các thuy t minh và quy nh áp d ng khác th c hi n như quy nh trong các t p nh m c d toán ban hành theo các Quy t nh s 1242/1998/Q -BXD ngày 25/12/1998; Quy t nh s 31/2002/Q -BXD ngày 12/11/2002 và Quy t nh s 06/2000/Q - BXD ngày 22/05/2000 c a B trư ng B Xây d ng. I. CÔNG TÁC KHOAN T O L C C KHOAN NH I VÀO Á VN TRÍ CÓ HANG NG CASTER, Á M CÔI DA.2500 KHOAN T O L B NG PHƯƠNG PHÁP KHOAN CÓ NG VÁCH. Thành ph n công vi c: Các công tác chuNn b , khoan t o l chi u sâu l khoan vào á Ê 1 l n ư ng kính c c; h , nh ng vách b o v ph n mi ng l khoan, x lý l ng c n, th i r a l khoan, ki m tra; hoàn thi n theo úng yêu c u k thu t. M c hao phí ng vách ư c tính riêng theo các quy nh hi n hành cho t ng lo i l khoan phù h p v i yêu c u c a ch d n k thu t và i u ki n thi công c th . DA.2510 KHOAN VÀO Á VN TRÍ CÓ HANG NG CASTER, Á M CÔI, TRÊN C N. ơn v tính: 1m Mã Công tác Thành ơn ư ng kính l khoan (mm) hi u xây l p ph n v hao phí 800 1000 1200 1500 2000 DA.251 Khoan Nhân công Công 5,656 6,504 7,480 9,350 12,155 vào á v 4,0/7 trí có ca 0,514 0,591 0,680 0,850 1,105 hang Máy thi ng công ca 0,514 0,591 0,680 0,850 1,105 Caster, ám Máy khoan % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 côi, trên QJ250 c n (ho c tương t ) C nc u 25T Máy khác 1 2 3 4 5
  4. DA.2520 KHOAN VÀO Á VN TRÍ CÓ HANG NG CASTER, Á M CÔI, DƯ I NƯ C ơn v tính: 1m Mã Công tác Thành ơn ư ng kính l khoan (mm) hi u xây l p ph n v hao phí 800 1000 1200 1500 2000 DA.252 Khoan Nhân công Công 6,787 7,805 8,976 11,220 14,586 vào á v 4,0/7 trí có ca 0,617 0,710 0,816 1,020 1,326 hang Máy thi ng công ca 0,617 0,710 0,816 1,020 1,326 Caster, ám Máy khoan ca 0,617 0,710 0,816 1,020 1,326 côi, dư i QJ250 nư c ca 0,617 0,710 0,816 1,020 1,326 (ho c tương t ) ca 0,309 0,355 0,408 0,525 0,720 C nc u % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25T Xà lan 400T Xà lan 200T Ca nô 150CV Máy khác 1 2 3 4 5 DB.4200 KHOAN T O L B NG PHƯƠNG PHÁP KHOAN PH N TU N HOÀN Thành ph n công vi c: Các công tác chuNn b , khoan t o l chi u sâu l khoan vào á ≤ 1 l n ư ng kính c c; h , nh ng vách b o v ph n mi ng l khoan, x lý l ng c n, th i r a l khoan, ki m tra; hoàn thi n theo úng yêu c u k thu t. M c hao phí ng vách b o v ph n mi ng l khoan ư c tính riêng theo các qui nh hi n hành cho t ng lo i l khoan phù h p v i yêu c u c a ch d n k thu t và i u
  5. ki n thi công c th . Công tác bơm c p, hút thu h i dung d ch ch ng s t thành l khoan, công tác thay th răng g u, l i g u ư c tính riêng. DB.4210 KHOAN VÀO Á VN TRÍ CÓ HANG NG CASTER, Á M CÔI, TRÊN C N ơn v tính: 1m Mã Công tác Thành ph n ơn ư ng kính l khoan (mm) hi u xây l p hao phí v 800 1000 1200 1500 2000 DB.421 Khoan vào Nhân công công 3,238 3,724 4,283 5,353 7,495 á v trí có 4,0/7 hang ng ca 0,294 0,339 0,389 0,487 0,681 caster, á Máy thi m côi, công ca 0,294 0,339 0,389 0,487 0,681 trên c n Máy khoan % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 B250-B30 (ho c tương t ) C n cNu bánh xích 40T Máy khác 1 2 3 4 5 DB.4220 KHOAN VÀO Á VN TRÍ CÓ HANG NG CASTER, Á M CÔI, DƯ I NƯ C Mã Công Thành ph n ơn ư ng kính l khoan (mm) hi u tác xây hao phí v l p 800 1000 1200 1500 2000 DB.422 Khoan Nhân công công 3,886 4,469 5,139 6,424 8,994 vào á v 4,0/7 trí có ca 0,353 0,406 0,467 0,584 0,818 hang Máy thi công ng ca 0,353 0,406 0,508 0,584 0,730 caster, á Máy khoan m côi, B250-B30 ca 0,353 0,406 0,508 0,584 0,730 dư i (ho c tương t ) nư c ca 0,353 0,406 0,508 0,584 0,730
  6. C n cNu bánh ca 0,177 0,203 0,254 0,292 0,365 xích 40T % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Xà lan 400T Xà lan 200T Ca nô 150CV Máy khác 1 2 3 4 5 DA.1200 CÔNG TÁC THAY TH RĂNG L I G U Thành ph n công vi c: Các công tác chuNn b , tháo l i g u, răng g u làm v sinh, hàn l i g u, răng g u m b o yêu c u k thu t (áp d ng i v i trư ng h p khoan vào á có hang ng Caster, á m côi) ơn v tính: 1m khoan Mã Công tác Thành ph n ơn ư ng kính l khoan (mm) hi u xây l p hao phí v 800 1000 1200 1500 2000 DA.121 Thay th V t li u cái 3,500 4,025 4,629 7,040 8,096 răng g u, l ig u Răng g u cái 0,828 0,952 1,095 1,665 1,915 L ig u kg 0,414 0,476 0,548 0,833 0,958 Que hàn % 5 5 5 5 5 V t li u khác công 0,331 0,381 0,438 0,666 0,766 Nhân công ca 0,166 0,190 0,219 0,333 0,383 4,0/7 % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Máy thi công Máy hàn i n 23Kw Máy khác 1 2 3 4 5
  7. II. CÔNG TÁC THÍ NGHI M KI M TRA CH T LƯ NG C C BÊ TÔNG 13.1.17. Công tác thí nghi m b ng phương pháp t i tr ng tĩnh ép d c tr c Thành ph n công vi c: - ChuNn b d ng c , trang thi t b thí nghi m, kh o sát hi n trư ng. - p u c c và gia công u c c, làm n n g i kê. - L p t, tháo d dàn ch t t i, i tr ng bêtông và thi t b thí nghi m (kích, ng h o...). - Ti n hành thí nghi m và ghi chép s li u. - Ch nh lý s li u, hoàn thành công tác thí nghi m theo úng yêu c u. - Nghi m thu, bàn giao. Các công vi c chưa tính vào m c g m: - Công tác v n chuy n h d m thép và i tư ng bêtông n và ra kh i a i m thí nghi m. - Công tác trung chuy n h d m thép và i tr ng bê tông gi a các c c thí nghi m trong công trình. - X lý n n t y u ph c v công tác thí nghi m (n u có). Ghi chú: Công tác thí nghi m b ng phương pháp t i tr ng tĩnh ép d c tr c có t i tr ng thí nghi m
  8. á 1x2) công 0,04 0,032 0,026 0,023 - D u kích công 0,17 0,15 0,13 0,11 - V t li u khác ca 0,03 0,018 0,018 0,018 Nhân công ca 0,018 0,018 0,018 0,018 - K sư c p ca 0,025 0,019 0,017 0,016 b c bình quân 5/8 ca 5 5 5 5 - Công nhân ca c p b c bình quân 4/7 % Máy thi công - Kích 250 t n - Kích 500 t n - Máy thu bình - C n cNu 16 t n - C n cNu 25 t n - Máy khác 1 2 3 4 13.1.18. Công tác thí nghi m b ng phương pháp bi n d ng nh (PIT) Thành ph n công vi c: Nh n nhi m v , kh o sát hi n trư ng. L p t và tháo d thi t b thí nghi m. Ti n hành thí nghi m và ghi chép s li u theo quy trình quy ph m. Ch nh lý tài li u, ki m tra ch t lư ng s n phNm, nghi m thu, bàn giao. ơn v tính: 1 c c/1 l n thí nghi m
  9. Mã hi u Công tác Thành ph n hao phí ơn nh v m c 13.1.18 Thí nghi m V t li u cái 0,1 b ng phương pháp bi n - Búa 2 kg cái 0,1 d ng nh (PIT) - c thép viên 0,1 - á mài ĩa t 1,0 - Gi y ráp % 5,0 - V t li u khác công 0,5 Nhân công công 0,8 - K sư c p b c bình quân 5/8 ca 0,8 - Công nhân c p b c bình quân 4/7 % 1,0 Máy thi công - Thi t b o bi n d ng - Máy khác 1 13.1.19. Công tác thí nghi m b ng phương pháp siêu âm Thành ph n công vi c: Nh n nhi m v , kh o sát hi n trư ng. L p t và tháo d thi t b thí nghi m. Ti n hành thí nghi m và ghi chép s li u theo quy trình quy ph m. Ch nh lý tài li u, ki m tra ch t lư ng s n phNm, nghi m thu, bàn giao. ơn v tính: 1 m t c t siêu âm/1 l n thí nghi m Mã hi u Công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c 13.1.19 Thí nghi m V t li u cái 0,04 b ng phương pháp siêu âm - Thư c thép 5m cái 0,04 - Thư c thép 42m % 5,0 - V t li u khác công 0,46
  10. Nhân công công 1,12 - K sư c p b c bình quân 5/8 ca 0,32 - Công nhân c p b c bình % 1,0 quân 4/7 Máy thi công - Thi t b siêu âm - Máy khác 1
Đồng bộ tài khoản