Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 17/2009/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 17/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH U GIÁ QUY N S D NG T GIAO T CÓ THU TI N S D NG T HO C CHO THUÊ T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 216/2005/Q -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, ăng Báo C n Thơ ch m nh t là năm (5) ngày, k t ngày ký. i u 3. Giám c S Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t ban hành theo Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s , Th trư ng cơ quan ban, ngành, Ch t ch U ban nhân dân các c p, các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - VP Chính ph (HN-TPHCM); - B Tư pháp (C c KTVB); - B Tài chính, - B Tài nguyên và Môi trư ng; - TT. Thành y; Tr n Thanh M n - TT.H ND thành ph ; - TV.UBND thành ph ; - oàn BQH thành ph ; - TT.UBMTTQ, các oàn th thành ph ; - VP Thành y, các Ban ng; - VP oàn BQH-H ND thành ph ; - S , ban ngành thành ph ; - TT.H ND và UBND qu n, huy n; - Website Chính ph ; - TT Công báo; - Báo C n Thơ; - Lưu VT. TS.
  2. QUY CH U GIÁ QUY N S D NG T GIAO T CÓ THU TI N S D NG T HO C CHO THUÊ T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17 /2009/Q -UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh trình t , th t c, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c u giá quy n s d ng t (sau ây g i t t là u giá) giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t. i u 2. i tư ng ư c tham gia u giá T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân thu c i tư ng ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t theo quy nh c a Lu t t ai th c hi n d án u tư, làm nhà ho c công trình xây d ng khác theo quy ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 3. Các trư ng h p ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t theo hình th c u giá 1. Giao t có thu ti n s d ng t a) u tư xây d ng nhà c a h gia ình, cá nhân. b) u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê, tr trư ng h p t xây d ng nhà chung cư cao t ng cho công nhân khu công nghi p. c) u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê. d) S d ng qu t t o v n cho u tư xây d ng k t c u h t ng. ) S d ng t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh. e) S d ng t vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n. 2. Giao t theo hình th c khác nay chuy n sang giao t có thu ti n s d ng t ho c chuy n m c ích s d ng t; tr trư ng h p không thay i ch s d ng t. 3. Cho thuê t bao g m c cho thuê t thu c qu t nông nghi p s d ng vào m c ích công ích c a xã, phư ng, th tr n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n. 4. Các trư ng h p khác ngoài quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u này, y ban nhân dân thành ph s xem xét, quy t nh c th t ng trư ng h p. i u 4. Th m quy n quy t nh giao t ho c cho thuê t theo hình th c u giá 1. y ban nhân dân thành ph có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t i v i t ch c; giao t, cho thuê t i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; cho thuê t i v i t ch c, cá nhân nư c
  3. ngoài theo hình th c u giá i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 3 c a Quy ch này. 2. y ban nhân dân qu n, huy n có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t i v i h gia ình, cá nhân theo hình th c u giá i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 3 c a Quy ch này 3. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có thNm quy n cho thuê t theo hình th c u giá iv i t thu c qũy t nông nghi p s d ng vào m c ích công ích c a xã, phư ng, th tr n. i u 5. i u ki n v các th a t ư c t ch c u giá 1. ã có quy ho ch s d ng t chi ti t ho c k ho ch s d ng t chi ti t; quy ho ch xây d ng chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai, xây d ng. 2. ã ư c b i thư ng gi i phóng m t b ng. 3. Có phương án u giá ư c c p thNm quy n phê duy t. i u 6. i u ki n ư c ăng ký tham gia u giá Các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy ch này ư c ăng ký tham gia u giá khi có các i u ki n sau: 1. Có ơn ngh ư c tham gia u giá theo m u do H i ng u giá ho c Trung tâm d ch v bán u giá tài s n phát hành, trong ó có n i dung cam k t s d ng t úng m c ích, úng quy ho ch khi trúng u giá. 2. i u ki n v v n và k thu t ho c kh năng tài chính: a) i v i t ch c ph i có i u ki n v v n và k thu t th c hi n d án ho c phương án u tư theo quy nh c a pháp lu t; b) i v i h gia ình, cá nhân ph i có i u ki n v kh năng tài chính th c hi n d án ho c phương án u tư theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p u giá t ã chia lô (th a) làm nhà c a h gia ình, cá nhân thì h gia ình, cá nhân tham gia u giá không c n i u ki n này. 3. M t h gia ình ch ư c m t cá nhân tham gia u giá; m t t ch c ch ư c m t ơn v tham gia u giá; có hai (2) doanh nghi p tr lên thu c cùng m t T ng công ty thì ch ư c m t doanh nghi p tham gia u giá; T ng công ty v i công ty thành viên, công ty m và công ty con, doanh nghi p liên doanh v i m t bên góp v n trong liên doanh thì ch ư c m t doanh nghi p tham gia u giá. Chương II TRÌNH T , TH T C U GIÁ i u 7. H i ng u giá 1. Thành ph n H i ng u giá quy n s d ng t c p thành ph do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p g m : lãnh o S Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, S Xây d ng, Trung tâm Phát tri n qu t thành ph và Trung tâm D ch v bán u giá tài s n thu c S Tư pháp (sau ây g i t t là Trung Tâm D ch v bán u giá tài s n). Giám c S Tài chính làm Ch t ch H i ng. H i ng u giá quy n s d ng t có trách nhi m xây d ng phương án u giá trình y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  4. 2. Thành ph n H i ng u giá qu n, huy n do y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh thành l p g m : lãnh o U ban nhân dân qu n, huy n làm Ch t ch H i ng và i di n các phòng, ban ch c năng c a như thành ph n H i ng u giá c p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n tham gia H i ng khi u giá cho thuê quy n s d ng t nông nghi p s d ng vào m c ích công ích c a xã, phư ng, th tr n. i u 8. Thông báo t ch c u giá 1. Trư c khi ti n hành u giá 30 (ba mươi) ngày, H i ng u giá quy n s d ng t ho c Trung tâm D ch v bán u giá tài s n thông báo công khai th a t t ch c u giá ít nh t 2 l n trong th i gian 2 tu n trên phương ti n thông tin i chúng như ài phát thanh, truy n hình a phương, báo a phương, các phương ti n thông tin i chúng khác và ư c niêm y t công khai t i a i m t ch c u giá và tr s U ban nhân dân qu n, huy n nơi có th a t u giá. 2. N i dung thông báo công khai g m: a i m, di n tích, kích thư c, m c gi i th a t, m c ích s d ng hi n t i, quy ho ch s d ng t chi ti t, m c ích s d ng t theo quy ho ch, quy ho ch xây d ng chi ti t, th i h n s d ng t; th i gian, a i m ăng ký, th i i m ti n hành u giá và các thông tin khác có liên quan n th a t. Trư ng h p c bi t, căn c yêu c u, c i m, quy mô c a th a t ưa ra u giá, U ban nhân c p thNm quy n quy t nh vi c công b công khai ho c không công b công khai giá kh i i m. i u 9. ăng ký tham gia u giá 1. Các i tư ng có i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này th c hi n ăng ký và hoàn t t th t c ăng ký trong th i h n do H i ng u giá quy n s d ng t ho c Trung tâm D ch v bán u giá tài s n thông báo. 2. T ch c, cá nhân ăng ký và n p h sơ tham gia u giá ph i n p các kho n ti n sau ây: a) Ti n t c c (ti n b o lãnh - ti n t trư c) do y ban nhân dân c p thNm quy n quy t nh cho t ng cu c u giá ( ư c quy nh trong phương án u giá) nhưng t i a không quá 5% giá kh i i m c a th a t u giá. Ngư i trúng u giá ư c tr ti n t c c vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t ph i n p. ư c l y l i kho n ti n t c c trong các trư ng h p sau: - Ngư i không trúng u giá ư c tr l i ngay sau khi cu c u giá k t thúc; - Ngư i ã ăng ký tham gia u giá nhưng rút l i ăng ký trong th i h n hoàn t t th t c ăng ký tham gia u giá quy nh t i kho n 1 i u này; - Ngư i trúng giá b sung t ch i không nh n quy n s d ng t quy nh t i i m d kho n 4 i u 11 c a Quy ch này. Không ư c l y l i kho n ti n t c c và ph i n p toàn b vào ngân sách nhà nư c trong các trư ng h p sau: - Ngư i ã hoàn t t th t c ăng ký tham gia u giá nhưng không tham gia u giá; - Ngư i tham gia u giá t vòng th hai tr i nhưng tr giá vòng sau th p hơn giá cao nh t c a vòng u trư c tr c ti p; - Ngư i trúng u giá nhưng t ch i nh n quy n s d ng t ho c rút l i giá ã tr ; - Ngư i vi ph m quy ch u giá c a cu c u giá ó.
  5. b) Phí u giá: kho n phí này n p khi ăng ký tham gia u giá ư c s d ng chi phí cho vi c t ch c th c hi n u giá và không hoàn tr cho t ch c, cá nhân ã ăng ký tham gia và n p phí u giá. M c phí c th do H i ng nhân dân thành ph quy t nh phù h p v i th c t a phương theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v phí, l phí. i u 10. Giá kh i i m u giá 1. Nguyên t c xác nh giá kh i i m Giá kh i i m u giá giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t ư c xác nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t, quy n thuê t th c t trong i u ki n bình thư ng t i th i i m xác nh giá kh i i m theo m c ích s d ng m i c a th a t u giá. Giá kh i i m không ư c th p hơn giá t, giá thuê t do U ban nhân dân thành ph ban hành theo quy nh c a Chính ph ; 2. ThNm quy n quy t nh giá kh i i m u giá giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t do U ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 11. T ch c u giá 1. i v i thành ph : Giao Trung tâm D ch v bán u giá t ch c th c hi n u giá các khu t theo phương án ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t; xây d ng Quy ch bán u giá cho t ng phiên u giá c th ; y ban nhân dân thành ph s thành l p H i ng u giá theo quy nh t i kho n 1, i u 7 c a Quy ch này. 2. i v i qu n huy n: H i ng u giá qu n huy n ho c Trung tâm D ch v bán u giá tài s n (trư ng h p thuê Trung tâm D ch v bán u giá tài s n bán) t ch c th c hi n u giá theo phương án ư c y ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t. 3. Th t c m phiên u giá a) Gi i thi u thành viên H i ng, ngư i i u hành và ngư i giúp vi c (n u có); b) i m danh ngư i ã ăng ký tham gia u giá, công b ngư i có i u ki n tham gia u giá; c) Ngư i i u hành phiên u giá gi i thi u Quy ch u giá; d) Gi i thi u toàn b thông tin có liên quan n th a t th c hi n u giá, gi i áp th c m c c a ngư i tham gia u giá; phát phi u u giá (trư ng h p u giá b ng b phi u kín) cho t ng t ch c, cá nhân tham gia u giá; làm các th t c c n thi t khác. 4. Hình th c và trình t u giá a) u giá b ng b phi u kín tr c ti p theo t ng vòng, liên t c cho n khi không còn ngư i yêu c u u giá ti p thì ngư i có m c giá tr cao nh t là ngư i trúng u giá. i v i trư ng h p không công b công khai giá kh i i m theo quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Quy ch này thì H i ng u giá quy n s d ng t ch ư c công b giá kh i i m sau vòng u th nh t và m c giá tr cao nh t c a vòng u này; tuyên b vòng u ti p theo, xác nh s ngư i ti p t c tham gia vòng u giá, công b giá kh i i m c a vòng u này. Cu c u giá k t thúc khi xác nh ư c m c giá tr cao nh t và không còn ngư i ti p t c tham gia u giá.
  6. Trư ng h p t t c các i tư ng tham gia u giá vòng u th nh t u b m c giá th p hơn m c giá kh i i m thì H i ng u giá quy n s d ng t tuyên b cu c u giá không thành. H i ng u giá quy n s d ng t s xem xét i u ch nh l i m c giá kh i i m cho phù h p và ti n hành t ch c u giá l i vào m t th i i m khác do Ch t ch H i ng u giá quy n s d ng t quy t nh. b) u giá công khai b ng l i : i v i trư ng h p không công b công khai giá kh i i m theo quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Quy ch này thì H i ng u giá quy n s d ng t ch ư c công b giá kh i i m vào lúc b t u th c hi n phiên u giá. Ngư i tham gia u giá tr giá tr c ti p b ng l i liên t c cho n khi không còn ngư i yêu c u u giá ti p. Ngư i có m c giá tr cao nh t là ngư i trúng u giá. Sau m i l n ngư i tham gia u giá tr giá, ngư i i u hành cu c bán u giá nh c l i ba l n m t cách rõ ràng, chính xác b ng l i nói giá ã tr cao nh t, m i l n cách nhau 30 giây; c) H i ng u quy n s d ng t quy nh th i gian c a m t vòng u i v i t ng hình th c u giá. d) Trư ng h p ngư i trúng u giá t ch i không nh n quy n s d ng t ho c rút l i giá ã tr thì ngư i b giá th p hơn li n k ư c H i ng u giá quy n s d ng t xem xét phê duy t trúng giá b sung, n u giá tr c a ngư i li n k không th p hơn giá kh i i m c a vòng u cu i cùng và chênh l ch th p hơn ngư i tr giá cao nh t không quá 5% so v i giá kh i i m. N u ngư i trúng giá b sung t ch i không nh n quy n s d ng t thì H i ng u giá quy n s d ng t ra văn b n hu b k t qu trúng u giá. H i ng u giá quy n s d ng t s xem xét t ch c u giá l i vào m t th i i m khác. 5. Trư ng h p u giá i v i khu t ã ư c chia thành nhi u th a nh (lô) làm nhà cho h gia ình, cá nhân thì ngư i tham gia u giá ư c quy n ăng ký u giá nhi u th a t khác nhau. Trư ng h p ngư i tham gia u giá, nhưng không trúng u giá th a t trư c, n u không vi ph m quy ch u giá thì ư c quy n tham gia u giá th a t sau (n u có i u ki n quy nh t i i u 6 Quy ch này) nhưng ph i n p thêm phí u giá theo quy nh. 6. N i dung biên b n u giá. Ngoài nh ng n i dung c n thi t c a m t biên b n thông thư ng, biên b n u giá còn g m nh ng n i dung ch y u sau: a) a i m t ch c u giá; b) Thành ph n H i ng u giá quy n s d ng t; c) S ngư i tham gia u giá... d) M c giá kh i i m c a m i vòng u giá... ) M c giá b cao nh t c a m i vòng u giá... e) M c giá b th p nh t c a m i vòng u giá... g) K t lu n:... h) Hi u l c ( i v i vòng u giá cu i cùng): - Ngày bàn giao t. - Ngày ký h p ng và n p ti n s d ng t, ti n thuê t. - Ngày hoàn thi n h sơ t ai.
  7. i u 12. Xem xét và phê duy t k t qu u giá 1. i v i thành ph : Căn c vào biên b n u giá, Trung tâm D ch v Bán u giá tài s n có văn b n báo cáo S Tài chính thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu u giá. 2. i v i qu n, huy n: Căn c vào biên b n u giá, H i ng u giá qu n, huy n ho c Phòng Tài chính qu n, huy n (trong trư ng h p giao nhi m v u giá cho Trung tâm D ch v bán u giá tài s n) trình Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh phê duy t k t qu u giá. 3. N i dung phê duy t k t qu u giá g m: h tên, a ch , s ch ng minh nhân dân c a ngư i trúng u giá (ghi rõ tên t ch c, cá nhân, s tài kho n), v trí th a t, giá trúng, t ng s ti n ph i n p vào ngân sách nhà nư c và các n i dung c n thi t khác. i u 13. Giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá 1. Căn c vào quy t nh phê duy t k t qu u giá c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và gi y xác nh n ã n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t c a ngư i trúng u giá: a. S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c trúng u giá quy n s d ng t. b. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân qu n, huy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân. Th i h n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a cơ quan tài nguyên và môi trư ng là 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ. 2. Quy t nh giao t, cho thuê t, văn b n u giá và các gi y t có liên quan khác là căn c ngư i ư c giao t, thuê t ăng ký quy n s d ng t. i u 14. Quy n l i và trách nhi m c a ngư i trúng u giá 1. Quy n l i: ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t theo k t qu trúng u giá quy n s d ng t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Trách nhi m: th c hi n theo úng các cam k t khi tham gia u giá và k t qu trúng u giá quy n s d ng t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 15. Thanh toán, h ch toán và qu n lý ti n thu ư c t u giá 1. Trư ng h p u giá khu t thu c d án s d ng qu t t o v n xây d ng k t c u h t ng: s ti n còn l i sau khi thanh toán giá tr công trình xây d ng k t c u h t ng cho nhà u tư, kho n ti n ng trư c b i thư ng, h tr cho ngư i có t b thu h i, chi phí l p h sơ k thu t v t, chi phí u giá, ư c n p vào ngân sách thành ph t i Kho b c Nhà nư c và ư c s d ng u tư xây d ng k t c u h t ng chung theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Trư ng h p u giá c a nh ng th a t có nhi u thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v t o v n xây d ng k t c u h t ng chung c a a phương: s ti n thu ư c sau khi thanh toán kho n ti n ng trư c b i thư ng thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i, chi phí u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t (n u có), chi phí l p h sơ k thu t v t, chi phí u giá, ư c n p vào ngân sách thành ph t i Kho b c nhà nư c và ư c s d ng u tư xây d ng k t c u h t ng chung theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  8. 3. Trư ng h p u giá giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t không thu c ph m vi kho n 1, kho n 2 i u này thì s ti n thu ư c sau khi thanh toán kho n ti n ng trư c b i thư ng thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i, chi phí u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t (n u có) ư c n p vào ngân sách thành ph t i Kho b c Nhà nư c. Chương III T CH C TH C HI N i u 16. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c 1. y ban nhân dân thành ph xem xét giao cho y ban nhân dân qu n, huy n thành l p H i ng u giá, phê duy t phương án u giá, t ch c u giá, phê duy t k t qu u giá giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t t ng trư ng h p c th . 2. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hoàn thành h sơ v t ai; trư ng h p thu c thNm quy n giao t c a y ban nhân dân qu n, huy n thì hư ng d n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n hoàn thành h sơ v t ai cho ngư i trúng u giá b o m úng th i gian quy nh. 3. S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra, giám sát vi c th c hi n d án c a t ch c, cá nhân trúng u giá m b o úng quy ho ch ã ư c duy t. 4. S Tài chính t ng h p trình y ban nhân dân thành ph báo cáo k t qu th c hi n u giá giao t, cho thuê t v B Tài chính theo nh kỳ. 5. y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m: a) Thành l p H i ng u giá, phê duy t phương án u giá, t ch c u giá, phê duy t k t qu u giá giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t theo thNm quy n i v i các trư ng h p ư c y ban nhân dân thành ph giao th c hi n. b) Ch o cơ quan ch c năng th c hi n vi c giao t, cho thuê t, hoàn thành h sơ v t ai cho ngư i trúng u giá theo thNm quy n. c) Ki m tra, giám sát vi c s d ng t c a cá nhân, t ch c trúng u giá m b o úng quy ho ch ã ư c duy t. d) Báo cáo k t qu th c hi n u giá trên a bàn giao t, cho thuê t g i v S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 17. X lý vi ph m N u thành viên H i ng u giá quy n s d ng t ư c giao th c hi n u giá và các cá nhân khác có liên quan n cu c u giá c ý làm trái quy nh c a Quy ch này, có hành vi làm l bí m t, ti p tay, môi gi i cho ngư i tham gia u giá mà gây thi t h i cho Nhà nư c ho c làm cho cu c u giá không thành thì tuỳ theo m c và tính ch t vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Gi i quy t khi u n i, t cáo Các khi u n i, t cáo có liên quan n quá trình t ch c th c hi n u giá ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; pháp lu t v t ai; pháp lu t v u giá. i u 19. i u kho n thi hành
  9. 1. Quy nh v u giá t i Quy ch này ư c áp d ng i v i trư ng h p u giá t x lý h p ng th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t thu h i n theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Các s , ngành; y ban nhân dân các qu n, huy n; H i ng u giá thành ph ; H i ng u giá qu n, huy n th c hi n nghiêm ch nh Quy ch này./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản