Quyết định 1708/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định 1708/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1708/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1708/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1708/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG T QUANG B U GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P XI MĂNG VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Xây d ng t i văn b n s 79/TTr-BXD, ngày 07 tháng 9 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 54/TTr-BNV, ngày 09 tháng 10 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông T Quang B u, Phó T ng Giám c T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam gi ch c y viên H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Xây d ng, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam và ông T Quang B u ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Vi t Muôn, các V : KTN, MDN, C ng TT T, VPBCS(3); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản