Quyết định 1712/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định 1712/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1712/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1712/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T NAM PHÚ YÊN, T NH PHÚ YÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi nghiên c u Khu kinh t Nam Phú Yên bao g m toàn b a gi i hành chính các phư ng Phú Lâm, Phú Th nh, Phú ông (phư ng Phú Lâm cũ) thu c thành ph Tuy Hòa và các xã: Hòa Hi p B c, Hòa Hi p Trung, Hòa Hi p Nam, Hòa Tâm, Hòa Xuân ông, Hòa Vinh và m t ph n các xã Hòa Xuân Tây, Hòa Tân ông, Hòa Xuân Nam, Hòa Thành thu c huy n ông Hòa, t nh Phú Yên. Quy mô 20.730 ha, ranh gi i ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp sông à R ng; - Phía Nam giáp huy n V n Ninh – t nh Khánh Hòa; - Phía ông giáp bi n ông; - Phía Tây giáp hành lang cao t c B c Nam d ki n. 2. Tính ch t - Là Khu kinh t t ng h p có h t ng ô th hi n i làm ng l c phát tri n cho vùng Duyên h i Nam Trung B ; - Là c a ngõ hư ng bi n c a vùng Tây Nguyên và các t nh Nam Lào cũng như ông B c Campuchia và Thái Lan, trung tâm giao thương qu c t l n; có v trí quan tr ng v qu c phòng, an ninh;
  2. - Là Khu kinh t v i các khu ch c năng chính: c ng bi n và d ch v c ng bi n, công nghi p công ngh cao, thương m i d ch v du l ch, các khu ô th v i h th ng h t ng xã h i và k thu t y . 3. D báo phát tri n dân s và t xây d ng trong vùng a) Dân s : - D báo dân s n năm 2015 kho ng 145.000 ngư i. Trong ó dân s chính th c c a Khu kinh t kho ng 140.000 ngư i v i dân s ô th chi m kho ng 120.000 ngư i. - D báo dân s n năm 2025 kho ng 185.000 ngư i. Trong ó dân s chính th c c a Khu kinh t là 180.000 ngư i v i dân s ô th chi m kho ng 175.000 ngư i. b) t xây d ng Khu kinh t : - D báo n năm 2015 nhu c u s d ng t xây d ng t i Khu kinh t s t kho ng 8.155 ha; - D báo n năm 2025 nhu c u s d ng t xây d ng t i Khu kinh t s t kho ng 11.548 ha bao g m: khu phi thu quan kho ng 320 ha; khu c ng kho ng 470 ha; các khu công nghi p kho ng 2.682 ha; các khu ô th và dân cư kho ng 4.065 ha; các khu d ch v du l ch – sinh thái kho ng 740 ha; các khu cây xanh t p trung, vùng b o v c nh quan kho ng 1.706 ha; các khu t b trí công trình u m i h t ng k thu t kho ng 150 ha; giao thông i ngo i kho ng 1.415 ha. 4. nh hư ng phát tri n không gian a) Các nh hư ng phát tri n không gian: Khu kinh t phát tri n trên cơ s các tr c không gian trong Quy ho ch t ng th h t ng Nam Tuy Hòa – Vũng Rô ã ư c y ban nhân dân t nh Phú Yên phê duy t. - Khu ô th Nam Tuy Hòa n m phía B c sân bay Tuy Hòa giáp sông à R ng; - Khu ô th Hòa Vinh d c theo qu c l 1A t qu c l 29 n sông Bàn Th ch; - D c ven bi n là các khu du l ch h n h p k t h p v i khu ô th d ch v công nghi p và khu dân cư hi n tr ng c i t o k t h p m i (các phư ng Hòa Hi p B c, Hòa Hi p Nam và Hòa Hi p Trung); - Khu phi thu quan b trí t i Hòa Hi p Nam, các khu công nghi p b trí t Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm n Vũng Rô li n k v i khu v c c ng Bãi G c và Vũng Rô; - Khu dân cư làng xóm hi n tr ng c i t o k t h p v i vùng sinh thái nông nghi p ven sông à R ng và sông Bàn Th ch; - Khu v c d c theo tri n sông à R ng, sông à Nông và khu v c Bi n H dư i chân núi èo C là vùng c nh quan môi trư ng sinh thái k t h p d ch v du l ch;
  3. - Vùng sinh thái nông nghi p s là vùng m và là khu v c d tr phát tri n cho Khu kinh t trong tương lai; - Vùng b o v c nh quan thiên nhiên bao g m toàn b khu v c các núi á Bia, núi Hòn Bà, núi Vũng Rô và núi èo C . b) Phân khu ch c năng: - Khu phi thu quan: b trí t i Hòa Hi p Nam, có quy mô kho ng 320 ha g m: Trung tâm thương m i d ch v , khu s n xu t, gia công tái ch , khu trung chuy n hàng hóa, kho bãi ngo i quan và khu vui chơi gi i trí. - Khu thu quan bao g m các khu ch c năng chính sau: + Khu c ng có t ng di n tích kho ng 470 ha g m: c ng Vũng Rô là c ng t ng h p và chuyên dùng; c ng Bãi C c là c ng chuyên dùng c a khu phi thu quan và cho khu hóa d u Hòa Tâm; + Các khu công nghi p có quy mô kho ng 2.682 ha bao g m: các khu công nghi p Hòa Hi p 1 và 2 có t ng di n tích 207 ha, các khu công nghi p m i: khu công nghi p hóa d u Hòa Tâm 1.080 ha, khu công nghi p l c d u 170 ha, khu công nghi p a ngành quy mô 855 ha và khu công ngh cao quy mô 370 ha; + Trung tâm ti p v n hàng hóa và thương m i d ch v u m i có quy mô kho ng 115 ha; + Các khu ô th có quy mô kho ng 4.065 ha, bao g m: khu ô th Nam Tuy Hòa quy mô kho ng 570 ha, dân s d ki n kho ng 30.000; m r ng khu ô th trung tâm Hòa Vinh quy mô kho ng 1.045 ha, dân s d ki n kho ng 50.000 ngư i; khu ô th d ch v ven bi n: Hòa Hi p B c, Hòa Hi p Trung, Hòa Hi p Nam quy mô kho ng 1.540 ha, dân s d ki n kho ng 69.000 ngư i; các khu v c dân cư hi n tr ng c i t o và tái nh cư có quy mô kho ng 910 ha, dân s d ki n kho ng 31.000 ngư i; + Các trung tâm công c ng và hành chính ư c b trí xen k t i các khu v c ô th và các khu ch c năng chính trong Khu kinh t , bao g m: Trung tâm hành chính c a toàn Khu kinh t ư c b trí t i khu ô th Hòa Vinh, quy mô kho ng 12 – 15 ha; Trung tâm t ng h p quy mô 25 – 30 ha, ư c xây d ng thành qu n th ki n trúc hi n i làm bi u trưng cho ô th Hòa Vinh; Trung tâm ào t o: quy mô kho ng 30 – 50 ha, d ki n b trí c nh khu công nghi p a ngành và g n v i khu tái nh cư Hòa Tâm …; các trung tâm y t có quy mô kho ng 12 – 18 ha, bao g m 2 b nh vi n a khoa b trí Hòa Vinh, Hòa Hi p Trung và m t s trung tâm y t b trí phân tán trong các khu dân cư; Trung tâm văn hóa, th d c th thao có quy mô kho ng 35 – 45 ha xây d ng t i ô th Hòa Vinh; các trung tâm chuyên d ng khác bao g m: trung tâm d ch v thương m i, các trung tâm y t khu v c, trư ng ph thông, hành chính khu v c … + Các khu du l ch và d ch v du l ch sinh thái có quy mô kho ng 740 ha, bao g m các khu du l ch d c b bi n; t h p du l ch Bi n H - p Hàn dư i chân èo C k t h p v i các i m di tích bao quanh hình thành nhi u lo i hình du l ch ngh dư ng và vui chơi gi i trí, tham quan …. Vùng c nh quan bán ng p ven sông à R ng, à Nông
  4. trong tương lai là vùng c nh quan sinh thái m trũng ven sông k t h p v i d ch v du l ch; + Vùng cây xanh sinh thái t p trung b o v c nh quan và r ng phòng h có quy mô kho ng 1.706 ha s bao g m toàn b dãy núi phía Nam Khu kinh t g m các núi Hòn Bà, á Bia, Vũng Rô, èo C .v.v… các khu r ng ch ng sóng ven bi n; + Khu v c các công trình u m i h t ng có quy mô kho ng 150 ha; + Các khu t ph c v giao thông i ngo i có quy mô kho ng 1.415 ha. 5. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t a) nh hư ng quy ho ch giao thông: - Giao thông i ngo i: + ư ng b : tuy n qu c l 1A là tuy n ư ng i ngo i k t h p tr c chính c a Khu kinh t Nam Phú Yên v i m t c t ngang ư ng d ki n 56 m. ư ng b cao t c B c – Nam: giai o n 2006 – 2015 s ti n hành xây d ng o n à N ng – Qu ng Ngãi – Bình nh v i quy mô 4 – 6 làn xe; l gi i d ki n là 100 – 120 m. Qu c l 29 (t nh l 645B) n i t Hòa Hi p B c qua Hòa Vinh, Hòa Tân ông i Tây Nguyên d ki n xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p I v i l gi i r ng 56m. Tuy n hành lang ven bi n qua Phú Yên ( ư ng Hùng Vương) có tính ch t là hành lang phát tri n kinh t và qu c phòng, an ninh, tùy theo t ng o n có m t c t ngang r ng t 57 – 73 m. H m ư ng b èo C có chi u dài 11,125 km, bao g m ư ng d n dài 5.325 m, h m qua èo C dài 5.450m, h m qua èo C Mã dài 350m; + ư ng s t: tuy n ư ng s t Th ng Nh t gi hư ng tuy n như hi n nay, n n ch nh m t o n tuy n ch y qua trung tâm Khu kinh t kho ng 5 km, t o qu t xây d ng ga m i Hòa Vinh và khu kho bãi ph c v Ga hàng hóa quy mô kho ng 115 ha. Tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam v i quy mô ư ng ôi, kh 1.435mm d ki n s xây d ng vào năm 2020. Tuy n ư ng s t Tuy Hòa – Buôn Ma Thu t có t ng chi u dài tuy n 160 km, ư ng ơn kh 1m; + ư ng th y: c ng Vũng Rô – khu v c phía Tây d ki n n năm 2025 t công su t 0,8 – 1,0 tri u t n/năm, c tàu t 5.000 – 7.000 DWT, khu v c phía ông v i tính ch t chuyên dùng cho nhà máy l c d u Vũng Rô, d ki n công su t n năm 2025 là 4 – 5 tri u t n/năm, công su t tàu 10.000 – 30.000 DWT, tàu nh p d u thô: 100.000 – 300.000 DWT. C ng Bãi G c bao g m 2 khu v c: khu v c c ng t do c a khu phi thu quan và khu v c c ng chuyên dùng c a khu công nghi p hóa d u Hòa Tâm, công su t d ki n n năm 2025 là 7 – 8 tri u t n/năm, c tàu 100.000 – 200.000 DWT; + ư ng hàng không: c ng hàng không Tuy Hòa ( ông Tác) là 1 trong 3 c ng hàng không n i a c a khu v c mi n Trung. Ti p t c nâng c p hoàn ch nh v h t ng, các i u ki n k thu t, t c p 4C theo quy chuNn ICAO, quy mô 700 ha. - Giao thông i n i:
  5. + ư ng chính: tuy n ư ng Hùng Vương n i dài, m t c t ngang 36 – 42m, tuy n ư ng tr c chính khu v c Nam Tuy Hòa có m t c t ngang r ng 66m, tuy n tr c chính khu hóa d u Hòa Tâm có m t c t ngang r ng 42m, các tuy n ư ng chính t i khu ô th Hòa Vinh có m t c t ngang r ng 36m, các tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 30m, các tuy n ư ng chính khu v c khác có m t c t ngang r ng 27m; + ư ng n i b : m t c t ngang r ng t 20 – 25m; + Các công trình ph c v giao thông: b n xe i ngo i quy mô kho ng 4 ha, h th ng các bãi xe có t ng di n tích kho ng 90 ha, các công trình c u vư t sông, c u vư t qu c l ư c b trí m b o phù h p v i c p h ng c a t ng tuy n ư ng, các nút giao thông k t n i giao thông n i b Khu kinh t v i h th ng giao thông i ngo i; + T ch c giao thông công c ng: v i kho ng 7 tuy n xe buýt áp ng nhu c u v n t i hành khách trong Khu kinh t ; + Các công trình ng m: các tuy n ư ng tr c chính trong Khu kinh t có h th ng tuynel k thu t gom các ư ng dây, ư ng ng k thu t m b o v n hành, duy tu, s a ch a … b) San n n thoát nư c: Khu công nghi p a ngành giáp ư ng qu c l 1A có cao xây d ng kh ng ch ≥ + 4,00m. Khu công nghi p Hòa Tâm ph n n m giáp bi n và khu v c c a sông à Nông có cao xây d ng kh ng ch ≥ +5,20m, ph n n m phía sau có cao xây d ng kh ng ch ≥ + 4,0m. Các khu dân d ng tùy v trí và i u ki n a hình t nhiên có cao kh ng ch t 3,4 n 5,2m. Các khu dân cư hi n tr ng có cao th p c n có bi n pháp nâng n n công trình lên kho ng 3,2m h n ch nh hư ng c a mưa lũ. Hư ng thoát nư c chính ra mương Rút, sông à R ng, sông Bàn Th ch và sông à Nông và thoát ra bi n ông. c) C p nư c: - Tiêu chuNn c p nư c sinh ho t cho dân cư ô th kho ng 150 lít/ngư i/ngày êm. Nhu c u c p nư c: 150.000 m3/ngày êm; - Ngu n nư c: s d ng ngu n nư c m t sông Bàn Th ch cho c 2 giai o n c a Khu kinh t . Ngu n nư c c a thành ph Tuy Hòa ư c s d ng cho Khu công nghi p Hòa Hi p 1 và phư ng Phú Lâm dùng; - Các công trình u m i: d ki n n năm 2025 xây m i nhà máy nư c k t h p v i tr m bơm công su t 150.000 m3/ngày êm, di n tích kho ng 5 – 7 ha, có v trí g n p Bàn Th ch; - M ng lư i ư ng ng: t i khu v c phư ng Phú Lâm tuân th theo m ng lư i quy ho ch chung thành ph Tuy Hòa ã ư c phê duy t. Các khu v c còn l i ư c quy ho ch v i m ng lư i g m 48 vòng và m t s tuy n nhánh. d) C p i n:
  6. - Ch tiêu c p i n: ch tiêu c p i n sinh ho t áp d ng ch tiêu cho ô th lo i III, t u: 300 W/ngư i, dài h n: 500 W/ngư i; công c ng, d ch v : 50-100 kW/ha; c p i n công nghi p: 100 – 300 kW/ha; - Ngu n i n: l y t lư i i n qu c gia khu v c mi n Trung qua các công trình u m i: tr m 220/110 kV Khu kinh t Nam Phú Yên xây m i sau năm 2015, n năm 2025 công su t là 2 x 250 MVA. Ngoài ra khu v c còn ư c h tr công su t t tr m 220 kV Tuy Hòa; - Xây m i các tr m 110 kV Hòa Hi p 2 và tr m 110 kV khu công nghi p a Ngành, tr m 110 kV L c D u và m r ng tr m 110 kV Hòa Hi p hi n t i. Lư i cao th tuy n 500 kV D c S i – Nha Trang i qua khu v c c n quy ho ch hư ng tuy n không làm nh hư ng n các công trình và môi trư ng c nh quan. Các tuy n 220 kV và 110 kV xây m i theo hư ng tuy n ư c quy ho ch, t o thành hành lang cách ly v n hành phù h p. C i t o c c b m t s o n ư ng dây 110 kV hi n có dành cho t xây d ng. Lư i trung th : khu phi thu quan, khu công ngh cao, khu cây xanh công viên ven bi n, khu ô th Hòa Vinh s d ng h th ng cáp ng m XLPE ch ng th m d c. Các khu công nghi p, vùng ven ô, ngo i ô có th s d ng m ng i n trung th i n i v i dây d n. ) Thoát nư c và v sinh môi trư ng ô th : - Quy ho ch thoát nư c th i: tiêu chuNn nư c th i sinh ho t 120 – 150 lít/ngư i ngày, nư c th i công c ng: 10% nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p: 22 m3/ha ngày và tính trên quy mô 80% di n tích t công nghi p. D báo lư ng nư c th i n năm 2025 là 65.000 m3/ngày êm; - M ng lư i thoát nư c th i: khu v c ô th s d ng h th ng thoát nư c h n h p, các khu v c làng xóm s d ng h th ng thoát nư c chung, các khu công nghi p s d ng h th ng thoát nư c th i riêng hoàn toàn; - Nư c th i sinh ho t ô th sau khi x lý sơ b b ng b t ho i ư c ưa v các tr m x lý nư c th i t p trung x lý t tiêu chuNn theo quy nh s ư c x vào ngu n ti p nh n. Nư c th i sinh ho t làng xóm, c m dân cư c l p và khu du l ch ư c x lý c c b b ng b t ho i r i x vào h th ng thoát nư c mưa. Nư c th i công nghi p ư c x lý sơ b t i t ng xí nghi p sau ó ưa v các tr m x lý nư c th i t p trung x lý t tiêu chuNn theo quy nh; - Thu gom và x lý ch t th i r n (CTR): d báo kh i lư ng CTR n năm 2025 là 1.200 t n/ngày. Thu gom và phân lo i CTR t i ngu n th i; ch t th i công nghi p, ch t th i y t thu gom và x lý riêng. Các cơ s x lý ch t th i r n bao g m: khu liên h p x lý CTR thành ph Tuy Hòa (xã Hòa Ki n, thành ph Tuy Hòa) quy mô 30 ha, khu x lý CTR ông Hòa (xã Hòa Xuân Tây, huy n ông Hòa) quy mô 15 ha; - H th ng nghĩa trang: quy mô s d ng t nghĩa trang n năm 2025 kho ng 50 ha. Công trình nhà tang l t i ô th Hòa Vinh quy mô: 1 ha.
  7. e) Thông tin liên l c: u tư m i và hoàn thi n các cơ s h t ng thông tin liên l c trong khu v c Khu kinh t , m b o cung c p y các lo i hình d ch v vi n thông. 6. Quy ho ch t u – giai o n n năm 2015: a) Quy ho ch s d ng t và h t ng k thu t t u: - u tư xây d ng các khu tái nh cư và khu ô th bao g m: khu tái nh cư Phú L c quy mô 45,56 ha, khu tái nh cư Hòa Tâm quy mô 60 ha; - Phát tri n các khu công nghi p: khu công nghi p l c d u Vũng Rô quy mô 170 ha, khu công nghi p hóa d u Hòa Tâm quy mô 1.080 ha, khu công nghi p Hòa Hi p 1 quy mô 101,5 ha, khu công nghi p Hòa Hi p 2 quy mô 106 ha; - Khu phi thu quan quy mô 320 ha; - Phát tri n các khu ô th : khu ô th Hòa Vinh quy mô 390 ha, khu ô th Nam thành ph Tuy Hòa quy mô 394 ha; - Phát tri n các khu du l ch – gi i trí: khu trung tâm du l ch núi á Bia quy mô kho ng 30 ha, các i m du l ch sinh thái ven bi n kho ng 100 ha, các i m du l ch sinh thái ven sông Bàn Th ch 50 ha, khu du l ch p Hàn 30 ha, khu du l ch Bi n H 330 ha; - Các khu trung tâm ch c năng h t ng xã h i: khu trung tâm y t quy mô kho ng 6 ha, trung tâm ào t o ngh , quy mô kho ng 30 – 50 ha; b) Các chương trình và d án ưu tiên u tư: - D án xây d ng các khu tái nh cư Phú l c Hòa Tâm; - D án khu ô th trung tâm Hòa Vinh; - D án xây d ng khu ô th d ch v công nghi p Hòa Hi p; - D án xây d ng khu hóa d u Hòa Tâm, l c d u Vũng Rô; - D án xây d ng khu phi thu quan; - Các d án xây d ng các khu du l ch: Trung tâm du l ch núi á Bia, các i m du l ch sinh thái ven bi n và sông à Nông và khu du l ch Bi n H - p Hàn. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Phú Yên: 1. Công b Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên n năm 2025 và t ch c th c hi n quy ho ch theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc ô th cho khu v c Khu kinh t Nam Phú Yên.
  8. 3. Tri n khai l p, xét duy t các án quy ho ch chi ti t các khu ch c năng và i u ch nh quy ho ch chi ti t các án ã duy t phù h p v i Quy ho ch chung ư c duy t. 4. Ph i h p v i B Giao thông v n t i xác nh v trí hư ng tuy n và quy mô các công trình giao thông i ngo i trên a bàn Khu kinh t Nam Phú Yên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Nguy n T n Dũng - T nh y, H ND và UBND t nh Phú Yên; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản