Quyết định 1715/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định 1715/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1715/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1715/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1715/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN I M I QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I CÁC DOANH NGHI P THEO HƯ NG KHÔNG PHÂN BI T HÌNH TH C S H U VÀ I U CH NH QU N LÝ, HO T NG, NÂNG CAO HI U QU DOANH NGHI P NHÀ NƯ C KHI TH C HI N CAM K T GIA NH P T CH C THƯƠNG M I TH GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án i m i qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p theo hư ng không phân bi t hình th c s h u và i u ch nh qu n lý, ho t ng, nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c khi th c hi n cam k t gia nh p T ch c thương m i th gi i (WTO), v i các n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU VÀ QUAN I M 1. M c tiêu: i m i t ch c và ho t ng qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p theo hư ng không phân bi t hình th c s h u; i u ch nh qu n lý, ho t ng, nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c phù h p v i cam k t gia nh p WTO. 2. Quan i m: a) i m i qu n lý i v i các doanh nghi p áp ng yêu c u phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; phù h p v i thông l qu c t và cam k t gia nh p WTO v doanh nghi p nhà nư c; b) m b o tính th ng nh t, ng b gi a n i dung qu n lý nhà nư c v i t ch c b máy th c hi n, gi a quy nh pháp lu t và tri n khai th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p; c) Th ng nh t s d ng các công c qu n lý trong qu n lý nhà nư c i v i các hình th c s h u và lo i hình doanh nghi p. Trong nh ng trư ng h p liên quan n l i ích qu c gia, cam k t qu c t , c quy n t nhiên và nh ng trư ng h p c thù khác c n có s khác bi t h p lý thì ph i xác nh n i dung, phương th c qu n lý thích h p và không trái v i các quy nh, cam k t c a nư c ta khi gia nh p các t ch c qu c t .
 2. d) i u ch nh ho t ng doanh nghi p nhà nư c phù h p v i cam k t gia nh p WTO và ng b v i t ng th chương trình tri n khai nh ng v n ã cam k t và th c hi n nghĩa v c a thành viên WTO c a qu c gia và chương trình hình thành th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; áp ng yêu c u s p x p, i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; ) m b o s bình ng gi a các lo i hình doanh nghi p khi i u ch nh quan h gi a nhà nư c v i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p nư c ngoài và doanh nghi p khu v c tư nhân khác trong kinh t th trư ng. e) Tách b ch qu n lý nhà nư c v i qu n lý c a ch s h u doanh nghi p nhà nư c, c v n i dung, phương th c qu n lý, t ch c b máy và tri n khai th c hi n. II. CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. V cơ ch , chính sách - Thu h p s khác bi t và ti n t i th ng nh t i u ki n kinh doanh i v i các hình th c s h u và lo i hình doanh nghi p. Thu h p lĩnh v c c quy n nhà nư c, thương m i nhà nư c và c quy n c a doanh nghi p nhà nư c. Minh b ch hóa các i u ki n, i tư ng và áp d ng cơ ch c nh tranh gi a các lo i hình doanh nghi p ư c kinh doanh, s n xu t, cung ng các s n phNm, d ch v thu c lĩnh v c c quy n nhà nư c, thương m i nhà nư c (tr lĩnh v c tr c ti p ph c v qu c phòng an ninh). - Hoàn thi n cơ ch t ch c l i, gi i th , phá s n các lo i hình doanh nghi p. Các cơ quan qu n lý nhà nư c không h tr tài chính cho nh ng doanh nghi p nhà nư c thu c di n gi i th , phá s n, tr trư ng h p c bi t thì giao cho cơ quan u tư kinh doanh v n nhà nư c và cơ quan chuyên trách th c hi n ch c năng ch s h u nhà nư c. Ti p t c hoàn thi n công tác thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng c a doanh nghi p sau ăng ký kinh doanh. - Ti p t c th ng nh t cơ ch qu n lý tài chính gi a doanh nghi p nhà nư c v i các doanh nghi p khác. Không tr c ti p s d ng v n ngân sách u tư mua c ph n, v n góp t i các doanh nghi p. Giám sát vi c u tư t ngân sách nhà nư c, trái phi u chính ph , các kho n vay có b o lãnh c a Nhà nư c vào các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c. Ti p t c hoàn thi n cơ ch bình ng và không phân bi t hình th c s h u trong l a ch n i tư ng ư c huy ng tín d ng, nh n s h tr c a Nhà nư c t ngu n trái phi u Chính ph , ngu n v n vi n tr và các ngu n khác. - Ti p t c th ng nh t cơ ch qu n lý ti n lương và thu nh p gi a các lo i hình doanh nghi p theo nguyên t c ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p ư c g n v i năng su t lao ng, hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p và phù h p v i m t b ng trên th trư ng, b o m hài hòa l i ích c a ngư i lao ng, ch s h u doanh nghi p. - T ch c m ng lư i thông tin qu c gia, tăng cư ng năng l c c a các trung tâm thông tin, d báo thu c các B , ngành ph c v chung cho các doanh nghi p không phân bi t thành ph n kinh t . Nâng cao vai trò c a các hi p h i ngành ngh trong vi c cung c p thông tin chuyên ngành cho các thành viên hi p h i không phân bi t thành ph n kinh t . Tăng cư ng năng l c thu th p và phân tích thông tin thương m i và u tư cho cán b thương m i và ngo i giao nư c ngoài. Hình thành cơ s d li u và thông tin
 3. thương m i và u tư s d ng chung cho các doanh nghi p không phân bi t thành ph n kinh t . Nâng cao năng l c c a các cán b c a tòa kinh t và c a các trung tâm tr ng tài kinh t nh m h tr có hi u qu các doanh nghi p không phân bi t thành ph n kinh t trong gi i quy t nh ng v n m i phát sinh trong h i nh p như tranh ch p thương m i, th c hi n các hi p nh c a WTO và các cam k t qu c t . 2. T ch c l i b máy qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình doanh nghi p - T ch c l i b máy qu n lý nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c th ng nh t i v i các doanh nghi p không phân bi t hình th c s h u và thành ph n kinh t . Rà soát, s p x p b máy các cơ quan qu n lý nhà nư c phân tách rõ b máy, i ngũ công ch c, viên ch c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và b máy, i ngũ công ch c, viên ch c chuy n sang th c hi n ch c năng ch s h u. Tăng cư ng công tác ph i h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p. - Phân nh rõ ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c và ch c năng cung c p d ch v công trong các cơ quan nhà nư c c p trung ương và a phương. Tri n khai vi c tách b máy, nhân s th c hi n nhi m v cung c p d ch v công cho doanh nghi p hình thành các ơn v s nghi p, d ch v t ch , t ch u trách nhi m trong vi c cung c p các d ch v này cho doanh nghi p. M r ng vi c xã h i hóa, chuy n giao cho các thành ph n kinh t khác th c hi n m t s lo i d ch v công mang tính d ch v , h tr . - Ti p t c ki n toàn h th ng thanh tra, ki m tra, giám sát và nâng cao trình i ngũ cán b thanh tra, giám sát v a m b o ch t lư ng thanh tra, ki m tra, giám sát và v a h n ch ư c các hi n tư ng phân bi t i x , sách nhi u gây khó khăn, c n tr doanh nghi p. - Ki n toàn và nâng cao năng l c các cơ quan ăng ký kinh doanh và c p phép u tư có ch c năng và thNm quy n trong vi c xác nh n vi c gia nh p th trư ng c a doanh nghi p; ôn c doanh nghi p th c hi n các ch báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; tr c ti p ho c ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c h u ki m và x lý các vi ph m c a doanh nghi p; thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và yêu c u doanh nghi p th c hi n các th t c gi i th theo quy nh; xây d ng h th ng d li u thông tin v doanh nghi p và cung c p cho các cơ quan nhà nư c, các t ch c và cá nhân khác có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t, …. Ti p t c hoàn thi n mô hình m t c a trong ăng ký kinh doanh, m b o s liên thông gi a ăng ký kinh doanh, kh c d u và c p mã s thu cho doanh nghi p. 3. Tách v t ch c và cán b th c hi n ch c năng qu n lý c a ch s h u nhà nư c - Ti p t c hoàn thi n cơ ch phân công, phân c p th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà nư c i v i t p oàn kinh t , t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c khác th c hi n theo quy nh hi n hành. Nghiên c u hình thành t ch c chuyên trách th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà nư c i v i công ty m c a t p oàn kinh t nhà nư c, các t ng công ty và các doanh nghi p nhà nư c quy mô l n quan tr ng, k c i v i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c theo hư ng t ch c này có ch c năng t ch c, qu n lý và giám sát th c hi n m c tiêu c a Nhà nư c giao, b o v quy n và l i ích c a ch s h u nhà nư c các doanh nghi p này; không th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c (qu n lý hành chính nhà nư c) i v i m i lo i hình doanh nghi p.
 4. - i v i các doanh nghi p cung ng s n phNm, d ch v công ích, qu c phòng, an ninh (tr lĩnh v c tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh thu c c quy n nhà nư c) do các B , ngành qu n lý: xác nh l trình và ti n hành tách gi a cơ quan ch s h u và cơ quan qu n lý nhà nư c; minh b ch hóa cơ ch qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p này d a trên nguyên t c a d ng hóa các thành ph n kinh t tham gia; tri n khai thí i m “dân s hóa” các cơ quan, t ch c kinh t c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh theo nh hư ng c a ng và Nhà nư c nhưng ph i b o m bí m t nhà nư c trong lĩnh v c an ninh, qu c phòng. 4. Các gi i pháp hoàn thi n cơ ch ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu th c hi n ch c năng ch s h u nhà nư c trong kinh doanh; tránh l m d ng vai trò cơ quan qu n lý nhà nư c ti n hành các ho t ng qu n lý c a ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c; b o m cách th c tác ng c a ch s h u nhà nư c vào quy t nh thương m i c a doanh nghi p nhà nư c phù h p v i cách th c tác ng c a các ch s h u khác - Tăng cư ng vai trò i di n ch s h u và ngư i qu n lý v n nhà nư c t i doanh nghi p theo hư ng quy nh rõ và th ng nh t v cơ c u, s lư ng ngư i i di n ch s h u và ngư i qu n lý v n nhà nư c t i các lo i hình doanh nghi p; nâng cao ch t lư ng và tăng cư ng trách nhi m c a ngư i i di n ch s h u và ngư i qu n lý v n nhà nư c; t ch c ánh giá hàng năm v vi c th c hi n vai trò i di n ch s h u và ngư i qu n lý v n nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c. i m i phương th c qu n tr doanh nghi p, nâng cao tính minh b ch ( c bi t là v tài chính), c i thi n và nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p. - Giám sát, ánh giá i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân i di n ch s h u nhà nư c trong vi c th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u nhà nư c; tăng cư ng giám sát vi c u tư t ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , các kho n vay có b o lãnh c a Nhà nư c vào các t p oàn kinh t nhà nư c, t ng công ty nhà nư c. - Không s d ng các hình th c quy t nh hành chính nhà nư c truy n t i quy t nh c a ch s h u nhà nư c. Quy t nh c a ch s h u nhà nư c có hình th c và theo m u riêng, khác v i m u quy t nh hành chính nhà nư c. - Hoàn thi n qu n tr doanh nghi p nhà nư c theo thông l kinh t th trư ng; i x bình ng gi a ch s h u nhà nư c v i các ch s h u khác trong doanh nghi p nhà nư c a s h u. 5. Các gi i pháp m b o tính minh b ch, có h th ng c a thông tin v doanh nghi p nhà nư c và s p x p, chuy n i, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c - Ban hành quy nh v báo cáo và công b thông tin v doanh nghi p nhà nư c, v chương trình và th c hi n s p x p, c ph n hóa và chuy n i doanh nghi p nhà nư c; m b o tính th ng nh t, ng b , công khai và xác th c c a thông tin. - Quy nh c th kênh thông tin, hình th c công b thông tin v c ph n hóa. Tri n khai phân công, giao nhi m v c th cho các cơ quan nhà nư c liên quan n c ph n hóa th c hi n cam k t này. i u 2. T ch c th c hi n
 5. 1. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nư c và Văn phòng Chính ph căn c vào các n i dung phê duy t t i i u 1 Quy t nh này ph i h p v i các B , ngành có liên quan tri n khai th c hi n các nhi m v quy nh t i Ph l c c a Quy t nh này. 2. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Trong ph m vi ch c trách ư c giao, ph i h p v i các B , ngành có liên quan quán tri t tinh th n c a án ph bi n cho các ơn v , doanh nghi p; ng th i có k ho ch tri n khai xây d ng và th c hi n các gi i pháp i m i qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p theo hư ng không phân bi t hình th c s h u và i u ch nh qu n lý và ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c phù h p v i i u ki n th c t c a ngành và a phương. - T p trung Ny m nh quá trình chuy n toàn b công ty nhà nư c sang các hình th c công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n trong th i h n quy nh t i i u 166 Lu t Doanh nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, MDN (5b). PH L C CHƯƠNG TRÌNH I M I QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I DOANH NGHI P KHÔNG PHÂN BI T HÌNH TH C S H U VÀ I U CH NH QU N LÝ, HO T NG, NÂNG CAO HI U QU DNNN KHI TH C HI N CAM K T GIA NH P
 6. T CH C THƯƠNG M I TH GI I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1715/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Th i gian Cơ quan Cơ quan ph i TT N i dung công vi c S n ph m hoàn ch trì h p thành Nghiên c u, xây d ng án B K B N i v , Văn án trình 7/2011 tách ch c năng i di n ch s ho ch và phòng Chính Chính ph h u nhà nư c v i ch c năng u tư ph , B Tài qu n lý nhà nư c c a các cơ chính và các quan nhà nư c và xác nh các B , ngành liên căn c hình thành t ch c quan, y ban 1 chuyên trách th c hi n ch c nhân dân c p năng ch s h u nhà nư c i t nh v i các t p oàn kinh t , t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c quy mô l n và quan tr ng. B sung hình th c pháp lý i B K Các B , ngành, Lu t s a i, 12/2011 v i lo i hình t ch c kinh t ho ch và a phương b sung m t s s nghi p phi l i nhu n, hình u tư i u Lu t th c công ty dân s áp d ng Doanh nghi p i v i các t ch c ngh 2 nghi p; b sung các quy nh v qu n tr doanh nghi p theo thông l kinh t th trư ng; b sung các quy nh v qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình doanh nghi p. i m i qu n tr doanh nghi p B K Các cơ quan án trình 12/2010 3 theo thông l kinh t th trư ng ho ch và liên quan Chính ph và cam k t gia nh p WTO. u tư Hư ng d n th c hi n nguyên B K Các cơ quan Ngh nh s a 6/2010 t c không phân bi t i x c a ho ch và liên quan i, b sung WTO trong qu n lý nhà nư c u tư m ts i u i v i s n xu t, cung ng s n Ngh nh s phNm d ch v , công ích 31/2005/N - 4 CP ngày 11/3/2005 v s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích Hư ng d n i u 167 Lu t B K Các cơ quan Ngh nh v Quý IV 5 Doanh nghi p quy nh v ho ch và liên quan t ch c qu n lý 2009 doanh nghi p ph c v qu c u tư doanh nghi p
 7. phòng, an ninh ho c k t h p ph c v qu c gi a kinh t v i qu c phòng, phòng, an ninh an ninh. theo Lu t Doanh nghi p Hư ng d n th c hi n i m 1 B K Các cơ quan Ngh nh s a Quý IV Ph l c N i dung áp d ng tr c ho ch và liên quan i, b sung 2009 ti p cam k t gia nh p WTO u tư m ts i u c a Vi t Nam v i u ki n, Ngh nh s hình th c và t l thông qua 139/2007/N - quy t nh c a công ty c CP ngày ph n, công ty TNHH kèm theo 05/9/2007 6 Ngh quy t s 71/2006/QH11 hư ng d n chi c a Qu c h i ngày 29 tháng ti t thi hành 11 năm 2006. Ban hành th ng m ts i u nh t m t danh m c ngành c a Lu t ngh c m kinh doanh, u tư Doanh nghi p th ng nh t áp d ng cho các lo i hình doanh nghi p khi kinh doanh, u tư. Quy nh n i dung, phương B K B Tài chính, Ngh nh s a Quý pháp, công c qu n lý c a ch ho ch và B Tư pháp và i, b sung I/2010 s h u Nhà nư c i v i u tư các cơ quan liên m t s i u DNNN; vi c giám sát, ki m quan Ngh nh s tra và ch tài i v i vi c s 132/2005/N - d ng vai trò c a cơ quan qu n CP ngày 20 7 lý nhà nư c ti n hành ho t tháng 10 năm ng qu n lý c a ch s h u 2005 v th c Nhà nư c i v i DNNN. hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i công ty nhà nư c Th ch hóa và minh b ch hóa B Tài Các cơ quan D th o Lu t 12/2010 ho t ng u tư c a Nhà chính liên quan v u tư v n nư c vào kinh doanh; ti p t c nhà nư c vào gi m thi u hình th c phân b các doanh v n ngân sách nhà nư c tr c nghi p ti p cho các doanh nghi p nhà nư c ho c s d ng v n ngân sách nhà nư c mua c 8 ph n, góp v n t i các doanh nghi p chuy n qua t ch c chuyên trách th c hi n ch c năng i di n ch s h u Nhà nư c i v i các doanh nghi p này; xác l p cơ ch ki m tra, giám sát và ánh giá hi u qu u tư v n nhà nư c vào kinh
 8. doanh. Sơ k t, ánh giá tình hình th c B Tài Các cơ quan có Báo cáo trình 6/2010 hi n cơ ch bình ng trong s chính liên quan Th tư ng d ng v n u tư phát tri n c a Chính ph Nhà nư c, các ngu n v n huy 9 ng t trái phi u Chính ph , các ngu n v n vi n tr , tín d ng c p qu c gia gi a DNNN và doanh nghi p khác. Quy nh v ban hành, hư ng B Tài Các cơ quan Ngh nh c a 6/2010 d n c a ch s h u nhà nư c chính liên quan Chính ph v ch qu n lý v n, tài s n, doanh thu, chi phí, phân ph i l i nhu n và các ch tài chính khác c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c. Quy nh ch cơ quan ho c t ch c ư c giao ch c năng i di n ch s h u nhà nư c m i ư c ban hành, hư ng d n chi ti t ch qu n lý v n, tài s n, doanh 10 thu, chi phí, phân ph i l i nhu n và các ch tài chính khác c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c. Quy nh ch n ch nh vi c ban hành quy t nh c a c ông, thành viên nhà nư c tr c ti p i v i DNNN a s h u là công ty c ph n, công ty TNHH mà không thông qua i h i ng c ông, h i ng thành viên. Nghiên c u tách quy nh v B Tài B Tư pháp, các án trình 6/2011 11 mua s m công v i quy nh v chính cơ quan liên Chính ph mua s m c a các DNNN. quan S a i Lu t T ch c Chính B N iv B ngành liên Các d th o 6/2011 ph , Lu t t ch c H ND và quan Lu t 12 UBND nh m tách b ch ch c năng qu n lý nhà nư c và ch s h u nhà nư c. Rà soát, s p x p b máy các B N iv B K ho ch và án trình 6/2011 cơ quan QLNN phân tách u tư và các Chính ph 13 rõ b máy, i ngũ công ch c, B , cơ quan viên ch c th c hi n ch c năng ngang B , y QLNN và b máy, i ngũ ban nhân dân
 9. công ch c, viên ch c chuy n c p t nh sang th c hi n ch c năng ch s h u; tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan QLNN i v i doanh nghi p kh c ph c tính c c b trong ho t ng xây d ng, th c hi n và ki m tra giám sát th c hi n các n i dung QLNN; b o m tính th ng nh t, ng b , không phân bi t trong QLNN i v i doanh nghi p; hư ng t i xây d ng t ch c chuyên trách th c hi n ch c năng ch s h u nhà nư c. Quy nh và hư ng d n v B Công B K ho ch và Ngh nh c a 12/2010 thương m i nhà nư c theo Thương u tư và các Chính ph nguyên t c WTO. Xác nh rõ cơ quan liên 14 danh m c hàng hóa, d ch v quan thu c lĩnh v c c quy n nhà nư c quy nh t i kho n 1 i u 6 Lu t C nh tranh T ch c m ng lư i thông tin B Công Các cơ quan án trình 12/2010 thương m i qu c gia, tăng Thương liên quan Chính ph cư ng năng l c c a các trung tâm thông tin thu c các b , ngành ph c v chung cho các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; tăng cư ng năng l c cho cán b thương m i và ngo i giao nư c ngoài v thu 15 th p và phân tích thông tin thương m i và u tư. i m i phương th c s d ng các qu xúc ti n thương m i, chuy n hư ng sang các ho t ng h tr xây d ng thương hi u, xúc ti n thương m i và các hình th c tr c p không b c m áp d ng theo quy nh c a WTO. S a i, b sung quy nh v B Lao Các cơ quan Ngh nh c a 12/2010 qu n lý lao ng, ti n lương, ng – liên quan Chính ph thu nh p i v i doanh nghi p Thương 100% v n nhà nư c theo binh và Xã 16 hư ng tăng quy n t ch cho h i doanh nghi p phù h p v i cơ ch kinh t th trư ng, b o m nguyên t c tăng ti n
 10. lương d a trên cơ s tăng năng su t lao ng và hi u qu kinh doanh; cơ quan qu n lý nhà nư c (tr cơ quan i di n ch s h u nhà nư c) không th c hi n vi c phê duy t ơn giá ti n lương i v i DNNN. Quy nh ch h p ng v i B Lao B N i v và Ngh nh c a 12/2010 Giám c (T ng giám c), ng – các cơ quan liên Chính ph 17 Phó Giám c (Phó T ng Thương quan giám c), K toán trư ng binh và Xã công ty nhà nư c. h i Quy nh cơ ch qu n lý lao B Lao B N i v và Ngh nh c a 12/2010 ng, ti n lương, b o hi m ng – các cơ quan liên Chính ph th ng nh t i v i các lo i Thương quan 18 hình doanh nghi p theo quy binh và Xã nh c a B lu t Lao ng h i m i. Quy nh v th th c văn b n B Tư pháp Văn phòng Quy t nh c a 7/2010 cơ quan i di n c a ch s Chính ph và Th tư ng h u Nhà nư c nh m tách b ch các cơ quan liên Chính ph 19 v i th th c văn b n c a cơ quan quan qu n lý hành chính nhà nư c. Ban hành cơ ch x lý i v i Ngân hàng Các cơ quan Ngh nh c a 12/2010 các cơ quan nhà nư c th c Nhà nư c liên quan Chính ph hi n b o lãnh cho doanh nghi p nhà nư c vay v n c a các t ch c tín d ng không phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Ki m tra, giám sát và x lý các hành vi áp d ng các 20 i u ki n cho vay b t bình ng c a t ch c tín d ng i v i các doanh nghi p theo hình th c s h u; b o m vi c tuân th pháp lu t trong vi c th c hi n cơ ch b o lãnh cho doanh nghi p vay v n c a các t ch c tín d ng. Xây d ng quy ch v báo cáo B Tài Ban Ch o i Quy t nh c a 12/2010 và công b thông tin v chính m i và Phát Th tư ng DNNN, v chương trình và tri n doanh Chính ph 21 th c hi n s p x p, c ph n hóa nghi p, B K và chuy n i DNNN, m ho ch và u b o tính th ng nh t, ng b , tư, B Tài chính công khai và xác th c c a và các cơ quan
 11. thông tin theo cam k t gia liên quan nh p WTO Xây d ng và v n hành trang B Tài Ban Ch o i Website 12/2010 thông tin i n t cung c p chính m i và Phát thông tin c p nh t v DNNN, tri n doanh s p x p, c ph n hóa và nghi p, B K 22 chuy n i DNNN, ho t ng ho ch và u u tư v n nhà nư c, m b o tư, B Tài chính tính th ng nh t, ng b , công và các cơ quan khai và xác th c c a thông tin liên quan theo cam k t gia nh p WTO.
Đồng bộ tài khoản