Quyết định 1717/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định 1717/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1717/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 để thực hiện đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1717/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1717/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 TH C HI N ÁN H TR CÁC HUY N NGHÈO Y M NH XU T KH U LAO NG GÓP PH N GI M NGHÈO B N V NG GIAI O N 2009-2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính t i công văn s 13683/BTC-NSNN ngày 25 tháng 9 năm 2009 v vi c b sung d toán ngân sách năm 2009 th c hi n án h tr các huy n nghèo y m nh xu t kh u lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009-2020, QUY T NNH: i u 1. 1. B sung 19.750 tri u ng (mư i chín t , bNy trăm năm mươi tri u ng) cho B Lao ng – Thương binh và Xã h i và 50.000 tri u ng (năm mươi t ng) cho Ngân hàng Chính sách xã h i t ngu n chi b o m xã h i c a ngân sách Trung ương năm 2009 th c hi n án h tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng theo Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph như ngh c a B Tài chính t i công văn s 13683/BTC-NSNN nêu trên. Vi c qu n lý và s d ng s kinh phí b sung th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. B Giáo d c – ào t o, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam và các a phương tri n khai th c hi n theo úng quy nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: Tài chính, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, Bí thư th nh t Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các T ng giám c Ngân hàng: Chính sách xã h i, Phát tri n Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, các V : TH, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản