Quyết định 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
209
lượt xem
38
download

Quyết định 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1729/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; các Ủy ban nhân dân: thành ph ố H ồ Chí Minh, Hà N ội; H ội đ ồng quả n tr ị các T ập đ oàn, các T ổng công ty 91, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 ghi trong Phụ lục kèm theo. Điều 2. 1. Giao các Bộ và Ủy ban nhân dân các thành phố chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này xây dựng phương án cổ phần hoá; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành. 2. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố thống nhất lịch trình và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước cổ phần hoá từng tổng công ty, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; hàng quý báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. b) Thành lập Tổ công tác gồm cán bộ cấp vụ và chuyên viên Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ,
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên. Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Kinh tế Trung ương; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Các UBND: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; - Các Tập đoàn, TCT thực hiện cổ phần hoá; - VPCP: BTCN, các PCN, - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc VPCP, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Phụ lục DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 (Kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) Tên Tập đoàn, Tổng công ty Thời gian thực hiện STT 2007 2008 2009 2010 Các Tập đoàn kinh tế: I Dệt May Việt Nam 1 x Các Tổng công ty 91: II Hàng không Việt Nam 2 x Giấy Việt Nam 3 x 4 Thép x Lương thực miền Bắc 5 x Hoá chất 6 x 7 Xi măng x Các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ: III Bộ Công nghiệp (6):
  3. Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn 8 x Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 9 x Thiết bị kỹ thuật điện 10 x Xây dựng công nghiệp Việt Nam 11 x Máy động lực và máy nông nghiệp 12 x Máy và thiết bị công nghiệp 13 x Bộ Xây dựng (14): Cơ khí xây dựng 14 x Sông Hồng 15 x Đầu tư phát triển nhà và đô thị 16 x Xây dựng số 1 17 x Xây dựng Bạch Đằng 18 x Miền Trung 19 x Xây dựng và phát triển hạ tầng 20 x Thuỷ tinh và gốm xây dựng 21 x Vật liệu xây dựng số 1 22 x Xây dựng Hà Nội 23 x 24 Sông Đà x Lắp máy Việt Nam 25 x Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp 26 x Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi 27 x trường Việt Nam Bộ Giao thông vận tải (10) : Xây dựng công trình giao thông 1 28 x Xây dựng công trình giao thông 5 29 x Xây dựng Thăng Long 30 x Xây dựng đường thuỷ 31 x Đường sông miền Nam 32 x Xây dựng công trình giao thông 4 33 x Xây dựng công trình giao thông 6 34 x Xây dựng công trình giao thông 8 35 x Công nghiệp ô tô Việt Nam 36 x Đường sông miền Bắc 37 x Bộ Thủy sản (3): Thuỷ sản Việt Nam 38 x Thuỷ sản Hạ Long 39 x Hải sản Biển Đông 40 x Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12): Dâu tằm tơ Việt Nam 41 x Mía đường I 42 x Mía đường II 43 x Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông 44 x thôn Vật tư nông nghiệp 45 x
  4. Lâm nghiệp Việt Nam 46 x Rau quả nông sản 47 x 48 Chăn nuôi x Muối 49 x Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi 50 x Xây dựng thuỷ lợi 4 51 x Chè Việt Nam 52 x Bộ Y tế (1): Thiết bị y tế Việt Nam 53 x Bộ Tài chính (1): Bảo hiểm Việt Nam 54 x Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5): Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 55 x Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông 56 x Cửu Long Ngân hàng Công thương Việt Nam 57 x Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 58 x Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 59 x thôn Các Tổng công ty nhà nước thuộc UBND IV thành phố trực thuộc TƯ: UBND Hà Nội (5): Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 60 x Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị 61 x Du lịch Hà Nội 62 x Thương mại Hà Nội 63 x Vận tải Hà Nội 64 x UBND TP.Hồ Chí Minh (7): Bến Thành 65 x Thương mại Sài Gòn 66 x Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn 67 x Du lịch Sài Gòn 68 x Nông nghiệp Sài Gòn 69 x Xây dựng Sài Gòn 70 x Địa ốc Sài Gòn 71 x Tổng cộng: 20 26 19 06
Đồng bộ tài khoản