Quyết định 174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
17
download

Quyết định 174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc ----------- ----------------------- S : 174/Qð-NHNN Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T ð NH V LÃI SU T TI N G I D TR B T BU C B NG ð NG VI T NAM ð I V I T CH C TÍN D NG TH NG ð C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; .vn Căn c Ngh ñ nh s 96/2008/Nð-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c văn b n s 77/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Văn phòng Chính am ph v vi c ñi u ch nh lãi su t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; tn Theo ñ ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , tVie QUY T ð NH .Lua ði u 1. Quy ñ nh m c lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ñ ng Vi t Nam ñ i v i t ww ch c tín d ng là 3,6%/năm. ði u 2. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 02 năm 2009 và thay w th Quy t ñ nh s 3162/Qð-NHNN ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ñ ng Vi t Nam ñ i v i t ch c tín d ng. ði u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ñơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám ñ c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ñ ng qu n tr và T ng giám ñ c (Giám ñ c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này. Ni nh n: TH NG ð C - Như ði u 3; - Ban lãnh ñ o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT Nguy n Văn Giàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản