intTypePromotion=1

Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
3
download

Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. Bé TH¦¥NG M¹I CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Sè:  1753/2003/Q§­ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc BTM Hµ Néi, ngµy  15  th¸ng  12  n¨m 2003   QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I v/v söa ®ål, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 1752/2003/Q§­BTM ngµy  15/12/2003 vÒ ViÖc ban hµnh Quy chÕ kinh doanh t¹m nhËp t¸i  xuÊt x¨ng dÈu Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I   C¨n cø NghÞ ®Þnh 95/CP ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña. Bé Th¬ng  m¹i; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   cña   ChÝnh   phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt  khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi níc  ngoµi; C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý kinh doanh x¨ng dÇu ban hµnh kÌm theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   187/2003/Q§­TTg   ngµy   15/9/2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ;   QUYÕT §ÞNH   §iÒu 1:  §iÒu chØnh l¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 1752/2003/Q§­BTM  ngµy 15/12/2003 cña Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ kinh  doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu nh sau: §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh sè 0123/1999/Q§­
  2. BTM ngµy 4/2/1999 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹Ø vÒ viÖc bæ sung  Quy chÕ kinh doanh theo ph¬ng thøc t¹m nhËp ®Ó t¸i xuÊt ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1311/1998/Q§­BTM ngµy 31/10/1998. §iÒu 3:  Mäi néi dung kh¸c cña QuyÕt ®Þnh sè 1752/2003/Q§­BTM  ngµy 15/12/2003 cña Bé Th¬ng m¹i gi÷ nguyªn hiÖu lùc thi hµnh. KT. Bé Trëng Bé Th¬ng m¹i Thø trëng    (®∙ ký)  Phan ThÕ RuÖ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2