Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
151
lượt xem
24
download

Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định trạng thái ngoại tệ đối với các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  18/1998/Q§­N H N N 7 T n g µ y  10 th¸ng 01 n¨ m  1998  a n  h µ n h  Q u y   Þ n h  v Ò  tr¹ng th¸i b ® n g o ¹i Ö  ® è i víi  t  c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® îc p h Ð p t  kinh d o a n h  n g o ¹i è i  h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícc«ng  è    cø  l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  LCT/ L s 37­ H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   ícnícCéng  µ  héi c Ch t H  Nh n     ho X∙    Chñ  Üa  ÖtNam; ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi; l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Nay ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  nh   Ò   ®Þ v tr¹ngth¸  ¹itÖ  i víi   chøc  Ýn  ông  îcphÐp   i ngo   ®è     tæ  c¸c td ®  kinhdoanh  ¹ihèi.   ngo   §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay  Õ  th Quy Õt  nh  ®Þ 204/Q§­ NH7   µy  9­ ng 20­ 1994  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ng h Nh n   h quy  Õ   ¹m  êivÒ   ¹ng th¸  ¹ihèi ch t th   tr   ingo     ®èi víi   chøc  Ýn  ông  îcphÐp      tæ  c¸c td ®  kinhdoanh  ¹ihèi.   ngo   §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng  èng  c, Vô  ëng  ô  Th ®è   tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     Ch¸nh thanh    ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô,  ôc  ã  ªnquan    ©n   traNg h Nh n   tr VC c li   ë Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c  Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Thµnh  è, Ng h Nh n     ph   Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)  chøc  Ýn  ông  îcphÐp    tæ  td ®  kinh doanh  ¹ihèi   ngo     chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® v Ò   ¹ng th¸i g o ¹i Ö  ® è i víi tr  n  t  c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g   t ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  n g o ¹i è i  h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 18/1998/Q§­NHNN7 ngµy  th¸ng01  10    n¨m 1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    ôc  ch 1: M ®Ý Quy  nh  Ò   ¹ngth¸i ¹itÖ  ®Þ v tr     ngo   nh»m   ¶m   ® b¶o  toµn  an  cho  ¹t®éng   ho   kinh doanh  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông  ã  ¹t®éng  ¹itÖ, gãp  ngo   c c¸c tæ  td c ho   ngo     phÇn  õng  íc hoµn  t b  chØnh  Þ  êng  èi ®o¸ivµ  a  ¹t®éng  th tr h    ® ho   kinh doanh    ngo¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông  µ  Ëp  µo  Þ  êng  µichÝnh  èc    c c¸c tæ  td ho nh v th tr t  qu tÕ. §i Ò u    èit ng ¸p dông: 2: §  î     Quy  nh  Ò   ¹ngth¸i ¹itÖ    ông  i víi   chøc  Ýn  ông  ­ ®Þ v tr     ngo   ¸p d ®è     tæ  c¸c td ® îc phÐp    kinh doanh  ¹ihèi bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    ngo     g Ng h Th m  doanh,  Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, Ng ©n  µng   i   h Th m   ph   h li   ªndoanh  µ    v c¸cC«ng    µichÝnh. tyt   Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt  Ng h n      t iVi Nam  kh«ng  éc thu   ph¹m    iÒu  vi® chØnh  ña  c quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3: Trong Quy  nh  µy    Ëtng÷  íi®©y   Ï ® îc hiÓu    ®Þ n c¸c thu   d  s    nh sau: 1. "Ngo¹itÖ" lµc¸c ®ång  Òn ® îctæ           ti     chøc  Ýn  ông  ö  ông  td sd trong kinh     doanh,trõ®ång  ÖtNam.    Vi   2. "Tr¹ng th¸  ¹itÖ" cña  çi  ¹itÖ  µchªnh  Öch  ÷a tæng  µis¶n     i ngo     m ngo   l   l gi   t  Cã   µ  v tæng  µis¶n  î  ña  ¹itÖ  ,  t  N c ngo   ®ã bao  å m   c¸c tµikho¶n  ¹ib¶ng  g c¶      ngo   t ng  ¬ øng. Trêng  îp tæng  µis¶n  ã   ính¬n  h  t  C l  tæng  µis¶n  î,sÏph¸tsinh tr¹ngth¸i t  N           ngo¹itÖ    õa.   d th Trêng  îp tæng  µi h  t  s¶n  ã   á  ¬n  C nh h tæng  µi t s¶n  î,sÏph¸tsinhtr¹ngth¸i N           ngo¹itÖ    Õu.   d thi Trêng  îp tæng  µis¶n  ã   h  t  C b»ng  tæng  µis¶n  î,tr¹ngth¸i ¹itÖ  ©n   t  N     ngo   c b»ng. 3. "Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ    õa"lµtæng    ¹ngth¸i ¹itÖ    õa   tr     ngo   d th     c¸c tr     ngo   d th   cña    ¹itÖ  ã  ¹ngth¸i   õa."Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ    Õu"lµtæng  c¸cngo   c tr     th   d tr     ngo   d thi     c¸ctr¹ngth¸i ¹itÖ    Õu cña    ¹itÖ  ã  ¹ngth¸i   Õu.      ngo   d thi   c¸cngo   c tr     thi d 4. "Tr¹ngth¸  ¹itÖ  èingµy" lµtr¹ngth¸i ¹itÖ  ¹ thêi®iÓ m   ng     i ngo   cu         ngo   t i     ®ã cöa  ña  µy  c ng giao dÞch.  
  3. 3 5. "Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ  èingµy" lµTæng  ¹ngth¸  ¹itÖ  ¹ thêi   tr     ngo   cu      tr   i ngo   t i     ®iÓ m   ng  öa  ña  µy  ®ã c c ng giao dÞch.   6. "Gií h¹n  ¹ngth¸i ¹itÖ" lµ møc   ¹ngth¸i ¹itÖ    õa,d  Õu     i tr     ngo       tr     ngo   d th   thi   tèi a  µ   chøc  Ýn  ông  îcphÐp    m tæ  ® td ®  duy  ×. tr §i Ò u    giao  Þch      ¹ngth¸i ¹itÖ  4: C¸c  d ph¸tsinh tr     ngo   bao  å m:    g c¸c giao  dÞch  mua,  ngo¹itÖ  b¸n    giao ngay    (spot) kú  ¹n (forward).   ,h  II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    tæ  5: C¸c  chøc  Ýn  ông  îcphÐp    td ®  kinh doanh  ¹itÖ  õchi ngo   (tr     nhanh  ©n   µng  íc ngoµi),ph¶i tu©n  ñ    Ng h n      th c¸c quy  nh  Ò   í  ¹n  ¹ng ®Þ v gi i h tr   th¸  ¹itÖ  i ngo   sau  y: ®© 1. Tæng   ¹ngth¸  ¹itÖ    õa  èingµy    tr   i ngo   d th cu   kh«ng  îcvîtqu¸ 30%   èn  ®     v tùcã  ña  chøc  Ýn  ông.   c tæ  td 2. Tæng  ¹ngth¸  ¹itÖ    Õu  èingµy    tr   i ngo   d thi cu   kh«ng  îcvîtqu¸ 30%   èn  ®     v tùcã  ña  chøc  Ýn  ông.   c tæ  td 3.Tr¹ng th¸    õa,hoÆc     Õu  ña  ng  «    ü   èingµy  ña        i th   d d thi c ®å ® laM cu   c c¸c Tæ   chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông. ®     v t   c tæ  td §i Ò u    Tæ   6: C¸c  chøc  Ýn  ông    Õn  µnh  td ph¶iti h mua   hoÆc   ngo¹i b¸n    tÖ    èingµy  ¶m   ®Ó cu   ® b¶o  ¹ngth¸  ¹itÖ  tr   i ngo   trong møc   í h¹n    gi   i quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu  cña  5  quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u  7: Vèn  ù  ã  ö  ông  tc s d trong  Ýnh  t to¸n tr¹ng th¸ingo¹itÖ  îc        ®  tÝnh    to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h c Ng h Nh n §i Ò u    8: Nguyªn  ¾c  Ýnh  ¹ngth¸i ¹itÖ: tt tr     ngo   1. Nguyªn  ¾c  Ýnh  ¹ngth¸  ña  õng  ¹itÖ:lÊy tæng  µis¶n  ã   ña    tt tr   i ct ngo       t  Cc m ét  ¹itÖ  õ®i  ngo   tr   tæng  µis¶n  î  ña  ¹itÖ  ,  t  N c ngo   ®ã bao  å m   c¸ctµikho¶n  g c¶      ngo¹ib¶ng ¬ng    t øng,c¸ckho¶n     mua,    ¹itÖ  ã  ú  ¹n. b¸n ngo   c k h 2. Nguyªn  ¾c  Ýnh    tt Tæng  ¹ngth¸  ¹itÖ:Quy  æi  ¹ngth¸i ¹itÖ  tr   i ngo     ® tr     ngo   cña  õng  ¹itÖ  t ngo   sang  ng  Öt  ®å Vi Nam.  Sau    éng  Êt c¶    ¹ng th¸  ®ã c t   c¸c tr   i ngo¹itÖ    õa  íi   d th v   nhau    Ýnh  ®Ó t Tæng  ¹ngth¸  ¹itÖ    õa,céng  Êtc¶  tr   i ngo   d th   t  c¸c tr¹ng th¸ingo¹itÖ   thiÕu  íinhau    Ýnh        d v  ®Ó t Tæng   ¹ng th¸ingo¹itÖ    tr      d thiÕu.TÝnh  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m  ña  õng  ct Tæng   ¹ng th¸  ¹itÖ  víivèn  ù tr   i ngo   so    t  cã. 3. Tû       gi¸quy  æi    Ýnh  ® ®Ó t tæng  ¹ng th¸  ¹itÖ  dông  û gi¸giao tr   i ngo   ¸p  t      dÞch  giao ngay  èingµy  ña      cu   c Tæ chøc  Ýn  ông. td
  4. 4 III.C h Õ  ® é  b¸o c¸o   §i Ò u    µng  µy,tr c10  ê s¸ng,c¸c Tæ   9: H ng   í   gi      chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  ngo   ph¶i göi b¸o     c¸o doanh  è  s mua   b¸n  ¹itÖ  ña  µy  ngo   c ng h«m   íc vÒ   ©n   µng  µ   íc (Vô  tr   Ng h Nh n   Qu¶n  ý Ngo¹ihèi)theo  É u   l     m b¸o    c¸o doanh  è  s mua    Éu  nh  Ìm  b¸n (m ®Ý k quy  nh  µy). ®Þ n Hµng  th¸ng,vµo    µy  vµ  µy  èith¸ng,Tæng     c¸c ng 15  ng cu     gi¸m  c  ®è (gi¸m  ®èc)  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  tæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  õchi nh¸nh  ©n   ngo   (tr     Ng hµng  ícngoµi), n   b¸o    ¹ngth¸i ¹itÖ  ¹  êi®iÓ m   c¸o tr    ngo   t i   th b¸o    ña  µn  Ö   c¸o c to h thèng, theo  É u   nh   Ìm    m ®Ý k cho  ©n   µng  Ng h Trung  ng  ô  ¬ (V Qu¶n  ý Ngo¹i l    hèi).  B¸o    öivÒ   Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy    c¸o g   ch nh   3  k t  b¸o c¸o. IV. ö  l ý vi p h ¹ m  X §i Ò u 10:  ÷ng    ¹m  Ò   Õ     c¸o  Ï bÞ   ö  ýhoÆc   Nh viph v ch ®é b¸o  s   x l   theo  ph¸p luËt,    hoÆc   theo c¸ch×nh     thøc sau:   1.C¶nh    i víi êng  îp göib¸o    Ë m.   c¸o ®è     tr h     c¸o ch 2. §×nh    chØ  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  ¹t®éng  to b ho   mua  b¸n  ¹itÖ  i  ngo   ®è víi êng  îp th ng   tr h   ê xuyªn göib¸o    Ë m       c¸o ch hoÆc   kh«ng  öib¸o  g   c¸o. §i Ò u    ÷ng    ¹m  í h¹n  ¹ngth¸i ¹ihèisÏbÞ  ö  ýhoÆc   11: Nh viph gi   tr     i ngo       x l   theo ph¸p luËthoÆc        theo c¸ch×nh     thøc sau:   1. C¶nh    c¸o  i  íitr ng  îp    ¹m  Çn  ®è v   ê h vi ph l thø  Êt  µ  nh v trong  µy  µm  ng l viÖc  Õp  ti theo,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¶imua     hoÆc  b¸n  ¹itÖ    a  ¹ng ngo   ®Ó ® tr   th¸  ¹itÖ  Ò   i ngo   v møc  íh¹n cho  Ðp. gi     i ph 2. §×nh    chØ  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  ¹t®éng  to b ho   mua  b¸n  ¹itÖ  i  ngo   ®è víitr ng  îp    ¹m  Çn    ê h viph l thø  cho  n       2  ®Õ khiTæ chøc  Ýn  ông  a  ¹ngth¸  td ® tr   i ngo¹itÖ  Ò     v møc  íh¹n cho  Ðp. gi     i ph 3.Vi ph¹m  Çn  3  ÏbÞ    åigiÊy phÐp     l thø  s   thu h     kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 12:  ô   ëng  ô   V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi chÞu  l     tr¸chnhiÖm   èihîp   ph     víi   ô, Côc, c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íccã  ªnquan      V  c¸c     Ng h Nh n   li   ®Ó phæ   Õn, bi   tæ  chøc  ùc  Ön  th hi Quy  nh  µy. Hµng  ®Þ n  th¸ng tæng  îp  µ    h v b¸o  c¸o  èng  Th ®èc  ©n   µng  µ   íc t×nh  ×nh  ¹t®éng  Ng h Nh n   h ho   kinh doanh  ¹itÖ  ña  µn    ngo   c to h Ö   èng    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  th c¸c tæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ,®ång  êigöi   ngo     th     cho    ô, Côc, c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íccã  ªnquan    èihîp c¸c V       Ng h Nh n   li   ®Ó ph     chØ  o  µ  ®¹ v gi¸m  s¸t.
  5. 5 §i Ò u 13: Ch¸nh Thanh    ©n   µng  µ   íc chÞu  tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     kiÓm    tra,gi¸m    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ     c¸o,chÊp  µnh  s¸tt h th   ch ®é b¸o    h quy  nh   ®Þ vÒ   í  ¹n  ¹ng th¸ingo¹itÖ  µ  ¹t®éng  gi ih tr       v ho   kinh doanh  ¹itÖ  ña      ngo   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   §i Ò u 14: Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  Ng h Nh n       phè  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Óm      ki tra,gi¸m    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ         s¸tt h th   ch ®é b¸o c¸o, chÊp  µnh  h quy  nh  Ò   í h¹n  ¹ngth¸i ¹itÖ  µ  ¹t®éng  ®Þ v gi  i tr     ngo   v ho   kinh doanh    ngo¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông  îc phÐp    c c¸c tæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ    a     ngo   trªn®Þ bµn. §i Ò u  15: Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  îc tæ  td ®  phÐp kinh doanh  ¹itÖ  ∙  ãi ë  Òu  chÞu  ngo   ® n   §i 2  tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ña  ®Þ c quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 16: M äi  öa  æi, bæ   s®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  nh   ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. do  ®è Ng h Nh n    
  6. ng©n  µng... h B¸o c¸o tr¹ng th¸i g o ¹i Ö  n  t Ngµy...   th¸ng..n¨m...   .                       §¬n  Þ                       v nguyªn tÖ    1000 ChØ   tiªu Sè  iÖu lÊy l   Ngo¹itÖ      (ghinguyªn tÖ)   tõtµikho¶n    GBP HKD USD JPY CHF FRF DEM THB SG AUD CAD Ngo¹itÖ    D kh¸c(qui    USD)       PhÇn    ¹ng th¸  Ön  ¹      I:Tr   i hi t i        (Spotposit   ion) A.  µis¶n  ã  ¹itÖ   T  c ngo      I.TiÒn  Æt   ¹itÖ  µ      m ngo   v c¸c chøng  õ cã  t  12       gi¸trÞngo¹itÖ       1.TiÒn  Æt   ¹itÖ    m ngo   121       2.Chøng  õcã    Þngo¹itÖ     t   gi¸tr      122  II  Òn  öit¹ NHNN   .Ti g   i   b»ng  ¹itÖ   ngo     1.TiÒn  öidù  ÷b ¾t  éc    g   tr   bu b»ng  ¹itÖ  ngo   2022 2.C¸c  ¹ tiÒn göikh¸cb»ng  ¹itÖ    lo   i      ngo   2021,2023    2024,2026    II   Òn  öingo¹itÖ  ¹ c¸cTCTD    ITi g   .   ti       1. TiÒn  öië    chøc  Ýn dông    g   c¸c tæ  t  trong 2221,2222      níc   
  7. 2.  Òn  öi ë  Ti g   c¸c  chøc  Ýn  ông  íc 2421,2422. tæ  td n      ngoµi   2423      IV.Cho    vay  b»ng  ¹itÖ   ngo     1.Cho    vay    c¸cdoanh  nghiÖp    ­Ng ¾ n   ¹n     h  331,332,     333,334        ­Trung,dµih¹n       341,342,     343,344       ­ Cho    vay b»ng  èn  µitrîuû    u   351,352, v t     th¸c ®Ç t     b»ng  ¹itÖ ngo   353,354    2.Cho    vay    chøc  Ýn  ông    c¸ctæ  td    ­Ng ¾ n   ¹n     h  233,253      ­Trung,dµih¹n       234,254    ­Tµis¶n  ã     c kh¸cb»ng  ¹itÖ    ngo   271,272,     273,279       Tæng  µis¶n  ã  ¹itÖ  t  c ngo   (A) ..     . A1      A2   A3     B.  µis¶n  îngo¹itÖ  T  n    I.Vèn    huy  ng  ¹itÖ  ®é ngo     1.TiÒn  öicña    g  NHNN   207 2.TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c NN   b  2122      3.TiÒn  öicña      g  c¸cTCTD   kh¸c 2241,2242   4.TiÒn  öikh¸c   g    3621,3622    3623,3624    2441,2442   
  8. 2443    5.TiÒn  öitiÕtkiÖm  ¹itÖ    g    ngo     3721,3722   6.Kú  Õu  ¹itÖ    phi ngo   II  èn  .V vay  b»ng  ¹itÖ  ngo   ­Vay  ña    c NHNN     +  ¾ n   ¹n Ng h  2051,2059    +  Vay  trung vµ  µih¹n   d    2061,2069    ­Vay      c¸cTCTD   µiníc  ngo     +  ¾ n   ¹n Ng h  2571,2579   +  Trung  ¹n h  2581,2589    ­Vay      c¸cTCTD   trongníc     +  ¾ n   ¹n   Ng h  2371,2379    +  Trung  µ  µih¹n vd    2381,2389    II   µis¶n  îkh¸cb»ng  ¹itÖ  IT   . n    ngo   3831,3832,     3839,385,     386,272,     273,279     B2   B3      ..  . Tæng  µis¶n  î  ¹itÖ    t  N ngo   (B)   B1    B1 A1­ A2­ A3­ ..  .   Tr¹ng th¸  Ön  ¹ (nguyªntÖ) (A    i hi t i       ­B) B2 B3   Çn  : Ph II Tr¹ng th¸ ¬ng      i t lai (Porward posit       ion)
  9. I.Mua  ú  ¹n     kh  II  .B¸n  ú  ¹n kh  Tr¹ng th¸ ¬ng     i t lai(nguyªntÖ)(I­II)          PhÇn  I   II    : Tr¹ng  ingo¹itÖ  th¸    (nguyªn tÖ) (PhÇn         I+ PhÇn  II) Tr¹ng  i ¹itÖ  víivèn  ù cã  th¸ ngo   so    t   (rßng)   (%)   Tæng   ¹ngth¸  ¹itÖ    õa  víivèn  tr   i ngo   d th so    tùcã    rßng (%)  Tæng  ¹ngth¸  ¹itÖ    Õu  víi èn  tr   i ngo   d thi so    v tùcã    rßng (%)      Vèn  ùcã  t   (rßng).§¬n  Þ: VND     v                                                                      LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t   µy... Ng   th¸ng..n¨m...   . Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ghi  ó: ch 1­TCTD  quy  æi    ng  Òn VN§    Ýnh  ûlÖ    víi èn  ùcã  ® c¸c®å ti   ®Ó t t   % so    v t   (rßng). Tû    gi¸quy  æi  ® theo tûgi¸giao dÞch  ¹ thêi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o.        ti     l    2.§èivíi   µikho¶n  õa    ã,võa    î:       t  c¸c v dc   dn + Chªnh  Öch    ã      tµis¶n  î l d c b¸o c¸o bªn    n + Chªnh  Öch    îb¸o c¸o bªn  µis¶n  ã. l dn      t   c VÝ   ô: d §èivíi   µikho¶n      t  c¸c 272,273,279..   tµis¶n  îcña      Ï® îclÊy chªnh  Öch    ã  µ  îcl¹ .     .bªn    . n  b¸o c¸o s       l d c v ng   i 3.§èivíi   ©n  µng  ¹ch to¸nb»ng  ¹itÖ,cétngo¹itÖ        ng c¸c h h   ngo         trong b¸o c¸o sÏ® îcthay b»ng             VND     (tøcVND   îccoilµngo¹itÖ). ®       
Đồng bộ tài khoản