intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 183/2004/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

101
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 183/2004/qđ-ttg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183/2004/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 183/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 183/2004/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2004 V CƠ CH H TR V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG U TƯ XÂY D NG K T C U H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P T I CÁC NA PHƯƠNG CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. 1. Các a phương áp ng m t trong các i u ki n sau ư c xem xét h tr có m c tiêu v n u tư t ngân sách Trung ương u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t khu công nghi p: a) T l s b sung cân i t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương so v i chi ngân sách a phương l n hơn 60%; b) T tr ng công nghi p trong GDP c a a phương th p hơn t tr ng công nghi p trong GDP c a c nư c ít nh t 10%. Các i u ki n nêu trên ư c xác nh trên cơ s s li u c a năm trư c th i i m t ch c thNm tra d án xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu công nghi p (sau ây g i chung là d án xây d ng h t ng khu công nghi p) ho c th i i m các B , ngành xem xét, trình Th tư ng Chính ph i v i d án ã ư c cho phép u tư. 2. M i a phương áp ng quy nh t i Kho n 1 i u này ư c ngân sách Trung ương xem xét, h tr v n u tư cho m t d án xây d ng h t ng khu công nghi p .
  2. 3. Vi c h tr v n t ngu n ngân sách a phương u tư xây d ng h t ng khu công nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 2. D án xây d ng h t ng khu công nghi p t i a phương áp ng quy nh t i Kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này ư c xem xét h tr v n u tư t ngân sách Trung ương ph i áp ng nh ng yêu c u sau: 1. Khu công nghi p n m trong Quy ho ch t ng th phát tri n các khu công nghi p c a c nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c ã cho phép b sung vào Quy ho ch trong t ng th i kỳ. 2. Vi c u tư xây d ng khu công nghi p có v trí quan tr ng trong vi c thu hút u tư chuy n d ch cơ c u kinh t , thúc Ny tăng trư ng kinh t c a a phương, phát tri n các ngành ngh có th m nh và l i th so sánh c a a phương, th c hi n m c tiêu di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào khu công nghi p. 3. D án xây d ng h t ng khu công nghi p do doanh nghi p Vi t Nam làm ch u tư. i u 3. M c h tr v n ngân sách Trung ương cho vi c xây d ng h t ng khu công nghi p t i a không quá 60 t ng cho m i d án và th c hi n ch y u cho các h ng m c, công trình sau ây : 1. n bù, gi i phóng m t b ng. 2. Công trình x lý nư c th i t p trung c a khu công nghi p. i u 4. Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh m c h tr v n ngân sách Trung ương i v i d án xây d ng h t ng khu công nghi p trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh và k t qu thNm tra d án c a các B , ngành có liên quan. i u 5. 1. Hàng năm, căn c vào kh năng cân i v n u tư c a ngân sách Trung ương, nhu c u và tình hình tri n khai c a các d án, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan d ki n phương án h tr t ngân sách Trung ương i v i các d án xây d ng h t ng khu công nghi p, trên cơ s ó t ng h p chung trong t ng d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm, báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Hàng năm, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương có liên quan t ng h p ánh giá tình hình th c hi n và hi u qu c a vi c h tr v n t ngân sách Trung ương cho các d án xây d ng h t ng khu công nghi p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Vi c qu n lý, s d ng v n ư c h tr t ngân sách Trung ương cho các d án xây d ng h t ng khu công nghi p th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 6. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, giám sát vi c th c hi n d án xây d ng h t ng khu công nghi p và
  3. ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v m c ích, k t qu và hi u qu c a vi c s d ng ngu n v n h tr t ngân sách Trung ương. i u 7. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Các d án xây d ng h t ng khu công nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép h tr v n ngân sách Trung ương trư c khi Quy t nh này có hi u l c, vi c h tr v n u tư ư c ti p t c tri n khai th c hi n theo Quy t nh trư c ó c a Th tư ng Chính ph . 3. Trư ng h p d án xây d ng h t ng khu công nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư và ch p thu n ch trương h tr v n ngân sách Trung ương trư c khi Quy t nh này có hi u l c, vi c h tr v n u tư ư c th c hi n theo Quy t nh này. 4. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2