Quyết định 185/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 185/2004/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 185/2004/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH TƯ NG ÀI CH TNCH H CHÍ MINH N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin (t trình s 62/TTr-BVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2001) và B trư ng B Xây d ng (Công văn s 39/BXD-KTQH ngày 07 tháng 01 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c ích, ý nghĩa c a vi c l p quy ho ch: a) Nh m tư ng ni m, tôn vinh công lao to l n c a Ch t ch H Chí Minh i v i t nư c và dân t c; tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh; h c t p o c, nhân cách c a Ngư i. b) Qu n lý ch t ch vi c xây d ng và phát huy các công trình tư ng ài v Ch t ch H Chí Minh; sáng t o nh ng công trình ngh thu t iêu kh c có giá tr cao v Ngư i, góp ph n làm giàu di s n văn hóa - ngh thu t nư c nhà, t o ư c d u n b n s c văn hóa dân t c, môi trư ng c nh quan văn hóa, tính thNm m và tính nhân dân sâu s c. 2. Ph m vi quy ho ch: a) Quy ho ch xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh trong c nư c n năm 2010. b) Ưu tiên xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh trong Quy ho ch t i: - Nh ng a phương g n v i các s ki n l ch s tr ng i c a cách m ng Vi t Nam, ghi m d u n v cu c i và s nghi p cách m ng c a Ch t ch H Chí Minh g n v i nh ng m c l ch s c bi t quan tr ng c a t nư c;
  2. -M ts a phương có v trí c bi t ư c quy nh theo tinh th n Ch th s 32/1998/CT-Trg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ t năm 2001 n năm 2010. 3. a i m xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ph i áp ng các yêu c u sau: a) Ph i t trong t ng th quy ho ch các tư ng danh nhân, anh hùng dân t c, h p thành h th ng các công trình ngh thu t tiêu bi u; b) Nh ng a i m công c ng trang tr ng ho c trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, xã h i c a các t nh, thành ph ; khuôn viên c a cơ quan, ơn v thư ng xuyên g n v i các ho t ng chính tr , văn hoá, g n gũi v i qu n chúng nhân dân, áp ng ư c các yêu c u c nh quan, phát huy tính tư tư ng và hi u qu thNm m c a tư ng ài. 4. Yêu c u v ch t lư ng xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh: a) Kh c h a chân th c th n thái, vóc dáng, phong cách, trí tu , nh ng c tính quý báu, toát lên v p tinh th n, nhân cách cao c c a Ngư i, áp ng nhu c u tình c m c a nhân dân trong nư c và b n bè qu c t i v i Ch t ch H Chí Minh; b) Ch t li u s d ng xây d ng ph i b o m b n v ng cao, màu s c trang nhã phù h p v i c nh quan môi trư ng. 5. Cơ ch th c hi n l a ch n m u tư ng ài và u th u xây d ng ph i theo úng các quy nh hi n hành. 6. Các công trình tư ng ài thu c Quy ho ch Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010 ư c chia làm 2 nhóm: a) Công trình thu c nhóm A, g m các công trình tư ng ài A1 và A2, có quy mô l n ( ư c quy nh t i kho n 7 i u 1 Quy t nh này). Song, ph i căn c vào v trí, không gian, c nh quan và môi trư ng c th nơi d nh xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh i u ch nh kích thư c tư ng cho phù h p, b o m s hài hoà, tính văn hóa và giá tr thNm m cao. b) Công trình thu c nhóm B, g m các công trình tư ng ài B1 và B2: Công trình Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh thu c các nhóm B ư c xây d ng trong khuôn viên cơ quan, ơn v , nơi di n ra s ki n l ch s quan tr ng ho c k ni m có ý nghĩa c bi t v Ch t ch H Chí Minh ( ư c quy nh t i kho n 7 i u 1 Quy t nh này). Tuy quy mô công trình nh , nhưng khi xây d ng ph i căn c vào v trí, không gian, c nh quan môi trư ng c th nơi d nh xây d ng tư ng i u ch nh kích thư c tư ng cho phù h p và b o m s hài hoà, tính văn hóa, thNm m cao. 7. H th ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ư c ưu tiên xây d ng, tu b , nâng c p n năm 2010 t i các a phương như sau: a) Tư ng ài xây d ng m i:
  3. - Tư ng ài thu c nhóm A1: m b o nh ng yêu c u v quy ho ch và ch t lư ng m thu t c a tư ng ài, t nay n h t năm 2010, không tri n khai xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh thu c nhóm A1. Nh ng tư ng ài ã ư c d ki n trong Quy ho ch s ư c chuNn b th c hi n giai o n sau năm 2010. - Tư ng ài thu c nhóm A2 xây d ng t i các t nh: Hà Giang, C n Thơ, H i Phòng, Qu ng Bình. - Tư ng ài thu c nhóm B1: T i Nhà văn hóa thi u nhi th xã Lào Cai, t nh Lào Cai; khuôn viên B o làng Tân Trào - Khu di tích l ch s Tân Trào, t nh Tuyên Quang; t i Khu di tích n th Bác H thu c t nh Trà Vinh. - Các tư ng ài thu c nhóm B2 s ư c xem xét c th sau khi a phương, cơ quan có văn b n chính th c ngh xây d ng. b) Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ã ư c xây d ng, c n tu b , nâng c p: Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh t i huy n L c Th y, t nh Hòa Bình; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh Trư ng Qu c h c Hu , t nh Th a Thiên Hu , - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh Trư ng D c Thanh, t nh Bình Thu n; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh 3 nông trư ng (Nông trư ng 19/5, Nông trư ng ông Hi u, Nông trư ng Tây Hi u) thu c t nh Ngh An; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh t i B o tàng t nh Ninh Bình. 8. Ngu n v n u tư xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh: a) Ngu n v n: - V n ngân sách nhà nư c Trung ương và a phương. - V n huy ng t các ngu n khác. b) Cơ ch huy ng v n: th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 9. Cơ ch th c hi n: a) Do tính ch t c thù và nh ng yêu c u cao i v i lo i hình ngh thu t iêu kh c, nh t là các công trình tư ng ài s ư c b o t n lâu dài, c n l a ch n ho c ch nh các ơn v có tư cách pháp nhân, có năng l c, trình chuyên môn cao và có kinh nghi m thi công các công trình xây d ng tư ng ài th c hi n các D án xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, sau khi ã ư c cơ quan ch c năng thNm nh và cơ quan có thNm quy n phê duy t theo úng các quy nh hi n hành. b) i v i Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh có quy mô nh cho phép các ngh sĩ th c hi n ký k t h p ng thi công trên cơ s th c hi n úng các quy nh hi n hành.
  4. c) Tư ng dài Ch t ch H Chí Minh thu c nhóm A có ý nghĩa và ph m vi nh hư ng l n, v n ngân sách nhà nư c óng vai trò quan tr ng. Các tư ng ài thu c nhóm B, c n phát huy kh năng huy ng các ngu n v n ngoài ngân sách là chính, do các doanh nghi p, các t ch c xã h i và nhân dân t nguy n óng góp kinh phí xây d ng Tư ng ài Bác theo úng quy nh hi n hành. Nhà nư c áp d ng các hình th c khen thư ng, ghi công i v i các t ch c, t p th và cá nhân có óng góp tích c c cho vi c xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh. d) Th i gian th c hi n: 2004 - 2010 i u 2. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan liên quan xây d ng và hư ng d n th c hi n các quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, t vi c ch n l a a i m, sáng tác, trưng bày m u tư ng l y ý ki n nhân dân, l a ch n, thNm nh - phê duy t m u tư ng, phê duy t kích thư c, thi t k tư ng ài và ch t li u xây d ng n vi c theo dõi, ki m tra, giám sát quá trình thi công, nghi m thu, duy tu b o dư ng, phát huy và qu n lý công trình tư ng ài... nh m b o m ch t lư ng m i m t c a tư ng ài phù h p v i yêu c u chính tr , tư tư ng, b n s c dân t c, thNm m ngh thu t, ki n trúc c nh quan môi trư ng ô th và khu dân cư. i u 3. Các B , ngành liên quan, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan ư c ưu tiên xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh th c hi n quy ho ch Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản