Quyết định 190/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
316
lượt xem
4
download

Quyết định 190/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 190/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, điều chỉnh Danh mục B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 190/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 190/2005/QĐ­TTg  ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc söa ®æi, ®iÒu chØnh  d a n h   m ô c   B   v µ   C   b a n   h µ n h   t ¹ i   p h ô   l ô c   k Ì m   t h e o   N g h Þ   ® Þ n h   s è  35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè   03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n   cø   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   35/2002/N§­CP   ngµy   29   th¸ng 03 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Söa   ®æi,   ®iÒu   chØnh   Danh   môc   ®Þa   bµn   cã  ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n (Danh môc B), Danh  môc  ®Þa bµn cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n (Danh môc C) t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh  sè  35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung Danh môc A, B vµ  C ban hµnh t¹i   Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng   7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt  KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi). §i Ò u  2.  Quy ®Þnh u ®∙i ®Çu t: 1. Dù  ¸n  ®Çu t  t¹i  ®Þa bµn thuéc Danh môc B, C quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy thùc hiÖn vµ   ®îc hëng c¸c  u  ®∙  ®Çu t  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  35/2002/N§­CP ngµy  29 th¸ng 3 n¨m 2002 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08   th¸ng   7   n¨m   1999   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   LuËt  KhuyÕn  khÝch  ®Çu t  trong níc (söa   ®æi).  Riªng  u  ®∙i  vÒ  thuÕ   thu   nhËp  doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   theo  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp vµ NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§­CP ngµy 06 th¸ng  8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu   NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña  
  2. 2 ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp. 2. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®∙ ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t nay kh«ng thuéc Danh môc B vµ  C quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy th×  vÉn  ®îc hëng thêi gian  u  ®∙i  cßn l¹i. 3. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®∙ ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t, nÕu thuéc Danh môc B vµ  C quy  ®Þnh t¹i §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy,   mµ   nhµ   ®Çu   t  cã   hå   s¬   ®¨ng   ký   ®iÒu  chØnh,   bæ   sung  u   ®∙i   ®Çu   t  th×   c¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng  nhËn  u   ®∙i   ®Çu   t  ®iÒu   chØnh,   bæ   sung  u   ®∙i   cho   kho¶ng  thêi   gian  u   ®∙i   cßn   l¹i,   kÓ   tõ   ngµy   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã  hiÖu lùc thi hµnh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Danh môc B Söa ®æi, ®iÒu chØnh mét sè ®Þa danh thuéc ®Þa bµn  cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi khã kh¨n 1. TØnh Qu¶ng Ninh ­ ThÞ x∙ Mãng C¸i 2. TØnh VÜnh Phóc ­ HuyÖn Tam §¶o 3. TØnh §iÖn Biªn ­ Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ ­ ThÞ x∙ Mêng Lay ­ HuyÖn §iÖn Biªn 4. TØnh Lµo Cai ­ Thµnh phè Lµo Cai 5. TØnh Hµ Giang ­ HuyÖn Quang B×nh 6. TØnh B×nh Phíc ­ HuyÖn Ch¬n Thµnh 7. TØnh §¾k N«ng ­ HuyÖn §¾k Mil ­ HuyÖn C Jót ­ HuyÖn §¾k RLÊp 8. TØnh Gia Lai ­ ThÞ x∙ An Khª ­ HuyÖn §¾k P¬ ­ HuyÖn Ia Pa 9. TØnh B¹c Liªu ­ HuyÖn Hßa B×nh 10. TØnh Cµ Mau ­ HuyÖn Phó T©n ­ HuyÖn N¨m C¨n 11. TØnh §ång Nai ­ HuyÖn CÈm Mü 12. TØnh HËu Giang ­ HuyÖn Long Mü ­ HuyÖn VÞ Thñy
  4. 4 Danh môc C Söa ®æi, ®iÒu chØnh mét sè ®Þa danh thuéc ®Þa bµn  cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n 1. TØnh B¾c C¹n ­ HuyÖn P¸c NÆm 2. TØnh Cao B»ng ­ HuyÖn B¶o L©m 3. TØnh Lai Ch©u ­ ThÞ x∙ Lai Ch©u ­ HuyÖn Than Uyªn 4. TØnh §iÖn Biªn ­ HuyÖn Mêng Chµ ­ HuyÖn Tña Chïa ­ HuyÖn TuÇn Gi¸o ­ HuyÖn §iÖn Biªn §«ng ­ HuyÖn Mêng NhÐ. 5. TØnh Lµo Cai ­ HuyÖn Si Ma Cai 6. TØnh S¬n La ­ HuyÖn Sèp Cép 7. TØnh Qu¶ng Ng∙i ­ HuyÖn T©y Trµ. 8. TØnh Ninh ThuËn ­ HuyÖn B¸c ¸i ­ HuyÖn ThuËn B¾c 9. TØnh B×nh Phíc ­ HuyÖn Bï §èp. 10. TØnh Qu¶ng Nam ­ HuyÖn §«ng Giang ­ HuyÖn T©y Giang ­ HuyÖn B¾c Trµ My ­ HuyÖn Nam Trµ My 11. TØnh Phó Yªn
  5. 5 ­ HuyÖn §«ng Hßa ­ HuyÖn T©y Hßa 12. TØnh §¾k N«ng ­ ThÞ x∙ Gia NghÜa ­ HuyÖn §¾k Song ­ HuyÖn Kr«ng N« ­ HuyÖn §¾k Glong 13. TØnh Gia Lai ­ HuyÖn §¾k §oa 14. TØnh L©m §ång ­ HuyÖn §am R«ng 15. TØnh Kon Tum ­ HuyÖn Tu M¬ R«ng 16. TØnh Sãc Tr¨ng ­ HuyÖn Ng∙ N¨m
Đồng bộ tài khoản