intTypePromotion=1

Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
7
download

Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 192/2005/Q§­TTG  ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n  chuyÓn C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn c«ng nghÖ  truyÒn h×nh ViÖt Nam thµnh Tæng c«ng ty TruyÒn th«ng  ®a ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, qu¶n lý  Tæng c«ng ty   nhµ  níc vµ  chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ   níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   §Ò   ¸n  chuyÓn  C«ng   ty  §Çu   t  vµ  Ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam thµnh Tæng c«ng   ty TruyÒn th«ng ®a ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng  ty mÑ ­ c«ng ty con víi nh÷ng néi dung sau ®©y: 1.  C«ng ty  mÑ  ­ Tæng  c«ng ty  TruyÒn  th«ng   ®a ph¬ng  tiÖn   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc,   ®îc   h×nh   thµnh   trªn   c¬   së   tæ  chøc   l¹i   C«ng   ty   §Çu   t  vµ   Ph¸t   triÓn   c«ng   nghÖ   truyÒn  h×nh ViÖt Nam thuéc Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng, cã  m« h×nh  tæ   chøc   qu¶n   lý   do   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng   quyÕt   ®Þnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C«ng ty mÑ  cã  chøc n¨ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh  doanh vµ ®Çu t tµi chÝnh vµo doanh nghiÖp kh¸c; cã c¬ cÊu  qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3. C«ng ty con bao gåm: ­   C«ng   ty   TNHH   1   thµnh   viªn   Gi¶i   ph¸p   c«ng   nghÖ  truyÒn th«ng VTC. ­   C«ng   ty   TNHH   1   thµnh   viªn   TruyÒn   th«ng   ®a   ph¬ng  tiÖn miÒn Trung VTC.
  2. 2 ­   C«ng   ty   TNHH   1   thµnh   viªn   TruyÒn   th«ng   ®a   ph¬ng  tiÖn miÒn Nam VTC. ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   Ph¸t   triÓn   truyÒn   h×nh,   truyÒn   th«ng VTC. ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   Kinh   doanh   thiÕt   bÞ   truyÒn   th«ng  VTC. ­ C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö truyÒn th«ng VTC. ­ C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö vµ TruyÒn h×nh c¸p VTC. ­ C«ng ty cæ phÇn DÞch vô hîp t¸c quèc tÕ. ­ C«ng ty cæ phÇn ChuyÓn giao c«ng nghÖ truyÒn h×nh ­   viÔn th«ng VTC. ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   Kinh   doanh,   s¶n   xuÊt   c¸c   ch ¬ng  tr×nh qu¶ng c¸o vµ gi¶i trÝ truyÒn h×nh VTC. 4. C¸c c«ng ty kh¸c do c«ng ty mÑ n¾m gi÷ díi 50% vèn  ®iÒu lÖ ®îc h×nh thµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Vèn  ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ  kinh doanh cña c«ng ty mÑ  vµ  c¸c c«ng ty con; tæ chøc, qu¶n lý  c«ng ty mÑ; quan hÖ   gi÷a c«ng ty mÑ víi chñ së h÷u Nhµ níc vµ víi c¸c c«ng ty  con  ®îc quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña  c«ng ty mÑ. §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé trëng Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng chØ ®¹o thùc hiÖn   §Ò  ¸n nµy; quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ  phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ  chøc, ho¹t  ®éng cña c«ng ty mÑ, viÖc h×nh thµnh c¸c c«ng  ty con nãi t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy theo  ®óng quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.  2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Bu  chÝnh, ViÔn th«ng híng dÉn Tæng c«ng ty thùc hiÖn viÖc bæ  sung vèn  ®iÒu lÖ  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; phª duyÖt Quy  chÕ   tµi   chÝnh   cña   c«ng   ty   mÑ   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Bu  chÝnh, ViÔn th«ng. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2