intTypePromotion=1

Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
211
lượt xem
27
download

Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tiền gửi ở nước ngoài và việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam  Sè 193/2004/Q§­NHNN Ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc  më tµi kho¶n tiÒn göi ë níc ngoµi vµ viÖc sö dông  vèn ®îc cÊp, vèn ®iÒu lÖ cña chi nh¸nh ng©n hµng  níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc sè  01/1997/QH10 ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   13/1999/N§­CP   ngµy   17/3/1999   cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông   níc ngoµi,  v¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông níc   ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u  1 1.   Chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi,   ng©n   hµng   liªn  doanh  ho¹t   ®éng t¹i ViÖt Nam tù  quyÕt   ®Þnh  viÖc më  tµi  kho¶n   tiÒn   göi   kh«ng   kú   h¹n   hoÆc   cã   kú   h¹n   t¹i   c¸c   tæ  chøc tÝn dông ë níc ngoµi. ViÖc më vµ sö dông tµi kho¶n ë  níc ngoµi ph¶i phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i  hèi vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ViÖt Nam. 2. ViÖc sö  dông vèn  ®îc cÊp cña chi nh¸nh ng©n hµng  níc ngoµi, vèn  ®iÒu lÖ  cña ng©n hµng liªn doanh  ® îc thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §i Ò u  2 B∙i   bá   QuyÕt   ®Þnh   sè   200/Q§­NH5   ngµy   23/9/1992   cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc sö  dông vèn  ®îc cÊp, 
  2. 2 vèn  ®iÒu lÖ  cña chi nh¸nh ng©n hµng n íc ngoµi, ng©n hµng  liªn doanh víi níc ngoµi vµ QuyÕt ®Þnh sè 176/Q§­NH5 ngµy  26/8/1994 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc bæ sung  ®iÓm 2.d QuyÕt  ®Þnh sè  200/Q§­NH5 ngµy 23/9/1992 vÒ  viÖc  sö  dông vèn  ®îc cÊp, vèn  ®iÒu lÖ  cña chi nh¸nh ng©n hµng  níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh víi níc ngoµi. §i Ò u  3 QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u  4 Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô c¸c ng©n hµng vµ Tæ chøc  tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n  hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc)  c¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh  ho¹t   ®éng  t¹i  ViÖt   Nam   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2