Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2000/Q -BGD T Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 20/2000/Q -BGD& T NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH TUY N SINH VÀO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P H CHÍNH QUY (Ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a ông V trư ng V i h c và V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , QUY T NNH i u 1. S a i và b sung m t s i u c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy, ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, như sau: 1. i u 2 ư c s a i như sau: "B Giáo d c và ào t o là cơ quan qu n lý Nhà nư c và ch o th ng nh t, toàn di n i v i các trư ng H, C , THCN trong toàn qu c v công tác tuy n sinh. B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành các ch trương và chính sách tuy n sinh, các văn b n quy ph m pháp lu t v tuy n sinh, in và phát hành các tài li u hư ng d n công tác tuy n sinh và quy nh th ng nh t các bi u m u v công tác tuy n sinh. Ch m nh t là 3 tháng trư c ngày thi tuy n sinh, B Giáo d c và ào t o công b công khai các ch tiêu tuy n sinh vào các b c ào t o c a t ng trư ng, vùng tuy n, kh i thi, môn thi và l ch thi.
  2. Các V ch c năng và Thanh tra Giáo d c c a B Giáo d c và ào t o có nhi m v ch o, hư ng d n và ki m tra các trư ng th c hi n úng các quy nh v tuy n sinh". 2. i m h kho n 2 i u 7 ư c s a i b sung như sau: "Vi c tuy n th ng theo m c c, g ti n hành theo nh ng nguyên t c sau ây: - Ch áp d ng m t l n úng năm h c sinh t t nghi p THPT. - H c sinh t m t hay nhi u gi i trong các kỳ thi h c sinh gi i ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t c a mình. - H c sinh t gi i trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ư c tuy n th ng vào h c các ngành có môn thi tuy n sinh trùng v i môn t gi i. Riêng các ngành sư ph m ch tuy n th ng h c sinh có môn t gi i trùng v i ngành ào t o. Nhóm ngành kinh t không tuy n th ng h c sinh t gi i các môn khoa h c xã h i và môn ngo i ng . - i v i nh ng trư ng có yêu c u sơ tuy n (Hàng h i, các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an, Ki m sát...) ch nh ng ngư i t yêu c u sơ tuy n m i thu c di n xem xét tuy n th ng. i v i các trư ng năng khi u (Ki n trúc, Văn hoá, Ngh thu t, Báo chí, Th d c th thao...) thí sinh thu c di n tuy n th ng, n u t các yêu c u sơ tuy n, ư c mi n thi các môn văn hoá, nhưng ph i d thi các môn năng khi u và ph i t i m năng khi u do trư ng quy nh m i thu c di n trúng tuy n. - T ng s thí sinh ư c tuy n th ng vào m t trư ng ho c m t ngành c a t ng trư ng quy nh t i m c c, g không vư t quá 15% t ng ch tiêu tuy n sinh h chính quy c a trư ng ho c c a ngành ó. Trong trư ng h p s thí sinh ăng ký tuy n th ng vư t quá 15% t ng ch tiêu tuy n sinh thì ưu tiên nh ng ngư i là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t , ti p ó n nh ng ngư i t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i (l y t gi i cao tr xu ng). - H c sinh thu c di n tuy n th ng quy nh t i m c g, nhưng không s d ng quy n ư c tuy n th ng và h c sinh t t nghi p THPT lo i gi i, khi d thi vào các trư ng H, C , THCN ư c c ng thêm i m thư ng. Trong trư ng h p ó, i m tuy n sinh xét tuy n vào trư ng là t ng i m các môn thi tuy n sinh và i m thư ng. M c i m thư ng ư c c ng thêm cho thí sinh qui nh như sau: - C ng thêm 2 i m cho ngư i t gi i nh t trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i và ngư i t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 9,0 i m tr lên (không tính i m khuy n khích). - C ng thêm 1,5 i m cho ngư i t gi i nhì trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i và ngư i t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 8,5 i m n c n 9,0 i m (không tính i m khuy n khích).
  3. - C ng thêm 1 i m cho ngư i t gi i ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i và ngư i t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 8,0 i m n c n 8,5 i m (không tính i m khuy n khích). - C ng thêm 0,5 i m cho ngư i t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ng th i t t nghi p THPT lo i khá tr lên. i v i nh ng thí sinh t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ch ư c c ng thêm i m vào bài thi c a môn thi H, C ho c THCN trùng v i môn ã t gi i và trong trư ng h p t nhi u gi i cũng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. H c sinh t t nghi p lo i xu t s c c a m t s trư ng THCN s ư c tuy n th ng vào m t s ngành c a m t s trư ng H, C . Tiêu chuNn t t nghi p THCN lo i xu t s c, danh m c trư ng và ngành h c ư c tuy n th ng quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch này". 3. Kho n 3 i u 7 ư c s a i như sau: "Trư c khi d thi, thí sinh có h khNu thư ng trú t 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c nào thì hư ng chính sách ưu tiên theo khu v c ó. H c sinh các l p chuyên, h c sinh các trư ng, l p t o ngu n c a các ngành, các trư ng, l p d b k c các trư ng, l p d b dân t c, ư c hư ng i m xét tuy n theo h khNu g c trư c khi n h c t i trư ng, l p này. Riêng quân nhân, công an nhân dân ư c c i d thi, n u óng quân t 2 năm tr lên t i khu v c nào thì ư c xét tuy n theo khu v ó; n u dư i 2 năm thì ư c xét theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ. Các khu v c ưu tiên ư c quy nh như sau: Khu v c 1 (KV1) g m các huy n, xã, th tr n mi n núi, vùng cao, vùng xa xôi h o lánh, vùng sâu, h i o và các thôn, b n, xã thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Chính ph . Khu v c 2 (KV2) g m các t nh, huy n, xã, th tr n trung du và ng b ng, ngo i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. Khu v c này ư c chia làm 2 nhóm: a) H c sinh có h khNu thư ng trú t i các phư ng, xã, th tr n thu c thành ph không tr c thu c Trung ương; t i các phư ng, xã, th tr n thu c các th xã và các xã, th tr n thu c các huy n ngo i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương thu c nhóm KV2. b) H c sinh có h khNu thư ng trú t i các xã, th tr n không thu c nhóm a nói trên thì thu c nhóm khu v c 2 - nông thôn, vi t t t là KV2-NT. Khu v c 3 (KV3) g m các qu n n i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương không thu c di n xét ưu tiên theo khu v c. Các khu v c ưu tiên trong tuy n sinh, hàng năm s ư c B Giáo d c và ào t o công b chi ti t". 4. i u 26 ư c s a i b sung như sau:
  4. "1. Thang i m - Thang i m ch m thi là thang i m 10. Các ý nh ư c ch m i m l n 0,25 i m. N u i m toàn bài có i m l là 0,25 thì quy tròn thành 0,5; có i m l là 0,75 thì quy tròn thành 1,0. Riêng các môn năng khi u có th theo thang i m khác, nhưng i m toàn bài ph i quy v thang i m 10 b c r i sau ó nhân v i h s quy nh. Cán b ch m thi ch ch m theo tháng i m 10. Vi c tính h s do máy tính th c hi n. - Cán b ch m thi ch m bài thi úng theo thang i m và áp án chính th c ã ư c Trư ng ban ch m thi phê duy t nhưng không quy tròn i m. Nh ng bài làm úng, có cách gi i sáng t o, c áo khác v i áp án có th ư c thư ng i m. M c i m thư ng do cán b ch m thi xu t và do Trư ng môn ch m thi trình Trư ng ban Ch m thi quy t nh, nhưng i m toàn bài không ư c vư t quá 11 i m. 2. X lý k t qu ch m và làm biên b n ch m thi. Ban Thư ký so sánh k t qu hai l n ch m và x lý như sau: a) N u k t qu hai l n ch m gi ng nhau ho c l ch nhau 0,25 i m thì giao túi bài thi cho hai cán b ch m thi th ng nh t vi c quy tròn i m, ghi i m vào bài thi và vào bi u s 4 r i cùng ký tên xác nh n vào bài thi và bi u s 4. Trư ng h p i m toàn bài gi ng nhau ho c l ch nhau 0,25 i m nhưng i m thành ph n l ch nhau thì hai cán b ch m thi cùng ki m tra và th ng nh t l i i m úng theo áp án quy nh. b) N u k t qu hai l n ch m l ch nhau t 0,5 i m tr lên thì rút bài thi ó cùng phi u ch m l n th nh t r i giao cho Trư ng môn ch m thi t ch c ch m l n th ba tr c ti p vào bài làm c a thí sinh b ng m c m u khác. Trong trư ng h p này, n u k t qu c a hai trong s ba l n ch m gi ng nhau thì l y i m gi ng nhau là i m chính th c. N u k t qu c a hai trong ba l n ch m l ch nhau thì Trư ng môn ch m thi l y i m trung bình c ng c a ba l n ch m làm i m cu i cùng. Trư ng môn ch m thi quy tròn i m, ghi i m vào bài thi và vào bi u 4 r i ký tên xác nh n vào bài thi và bi u 4. - Nh ng bài c ng i m sai ph i s a l i ngay. - Các trư ng nh trư ng khác ch m giúp ho c t ch c ch m chéo thì t tho thu n v k ho ch và chi phí nhưng v n ph i th c hi n úng nh ng quy nh v ch m thi c a Quy ch này". 5. i m c kho n 2 i u 28 ư c s a i b sung như sau: "+ N u k t qu hai l n gi ng nhau thì giao bài thi cho Trư ng ban Ch m l i quy tròn i m và ký xác nh n i m chính th c.
  5. + N u k t qu hai l n ch m l i có s chênh l ch thì rút bài thi giao cho Trư ng ban Ch m l i t ch c ch m l i l n th ba tr c ti p trên bài làm c a thí sinh b ng m c màu khác. N u k t qu c a hai trong ba l n gi ng nhau thì l y i m gi ng nhau làm i m chính th c. N u k t qu c a c ba l n ch m l ch nhau thì Trư ng ban Ch m l i l y i m trung bình c ng c a 3 l n ch m làm i m chính th c. Trư ng ban l i ch m quy tròn i m r i ký tên xác nh n. Trong trư ng h p ch m l i bài thi mà thí sinh chuy n t di n không trúng tuy n thành trúng tuy n (và ngư c l i) thì H TS ph i t ch c i tho i tr c ti p gi a cán b ch m thi t u và cán b ch m l i i v i t t c bài thi c a thí sinh có s i u ch nh i m. N u H TS trư ng kh ng nh ch m t u sai t i m c nói trên thì H TS trư ng công b công khai danh sách cán b ch m thi t u rút kinh nghi m ho c n u th y có bi u hi n tiêu c c thì x lý theo i u 35 c a Quy ch này. i m ch m l i sau khi i tho i gi a hai c p ch m và ư c Trư ng ban Ch m l i trình Ch t ch H TS ký duy t là i m chính th c c a bài thi". 6. i m c kho n 3 i u 28 ư c s a i như sau: " i m ch m l i ã ư c Trư ng ban Ch m l i ký xác nh n là i m chính th c ho c ã ư c Trư ng ban Ch m l i trình Ch t ch H TS ký duy t sau i tho i gi a hai c p ch m. i m ư c i u ch nh do Trư ng ban Ch m l i trình Ch t ch H TS quy t nh, sau ó báo cáo B Giáo d c và ào t o (ho c các S Giáo d c và ào t o i v i các trư ng THCN a phương) và thông báo cho các S Giáo d c - ào t o t nh, thành ph và thí sinh". 7. Kho n 1 i u 31: ư c s a i như sau: "Căn c b ng i m xét tuy n do Ban Thư ký H TS trư ng d ki n, Ch t ch H TS quy t nh i m xét tuy n sao cho s thí sinh trúng tuy n n trư ng nh p h c không vư t ch tiêu ư c giao. N u nh i m xét tuy n không h p lý d n n vư t quá nhi u ch tiêu, B GD& T s yêu c u H TS nh l i i m xét tuy n. Ch t ch H TS các trư ng H, C ký duy t i m xét tuy n r i báo cáo B Giáo d c và ào t o và thông báo công khai qua các phương ti n thông tin i chúng ng th i giao cho Ban Thư ký H TS trư ng ti n hành g i gi y báo i m cho t ng thí sinh. Riêng i v i các trư ng THCN, trư c khi Ch t ch H TS ký duy t i m xét tuy n c n báo cáo xin ý ki n c a B có trư ng ( i v i trư ng THCN trung ương), c a U ban nhân dân t nh, thành ph ( i v i trư ng THCN a phương) và c a B Giáo d c và ào t o (V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh )". 8. Kho n 4 i u 35 ư c s a i như sau: "Bu c thôi vi c ho c truy t trư c pháp lu t i v i ngư i vi ph m m t trong các l i sau ây: trong quá trình làm thi, coi thi, thu bài, b o qu n, ki m kê, r c phách, làm s i m, tri u t p thí sinh trúng tuy n ã:
  6. - Làm l thi, mua, bán thi. - S a ch a, thêm b t vào bài làm c a thí sinh. - Ch a i m trên bài thi, trên biên b n ch m thi ho c trong s i m. - ánh tráo bài thi, s phách ho c i m thi c a thí sinh. - Man trá trong vi c xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n (k c nh ng hành vi s a ch a h c b , gian l n trong vi c tính i m thư ng, i m thi t t nghi p THPT ưa h c sinh vào di n tuy n th ng ho c di n trúng tuy n). i v i các sai ph m khác tuỳ theo tính ch t, m c và nh hư ng tác h i mà x lý theo m t trong các hình th c ã nêu i u này. Trong trư ng h p thi b l ho c xNy ra s c vi ph m nghiêm tr ng Quy ch Tuy n sinh thì Hi u trư ng, Ch t ch H TS và các Trư ng ban h u quan s b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo n bu c thôi vi c tuỳ h u qu , tác h i và m c liên quan. 9. i u 35 ư c b sung như sau: "6. Ch t ch H TS và các cán b có liên quan thu c Ban thi, Ban Ch m thi c a các trư ng i h c, cao ng ho c gi ng viên các trư ng i h c, cao ng nh n làm thi tuy n sinh và ch m thi cho trư ng khác, n u vi ph m các quy nh hi n hành v ra thi, ch m thi u b x lý theo các hình th c tương ng c a i u này". "7. N u nh i m xét tuy n không h p lý d n n vư t quá nhi u ch tiêu ư c giao thì tuỳ theo m c sai ph m, Ch t ch H TS s b x lý t hình th c khi n trách n cách ch c và s thí sinhH HHhhhfakfàh hH tuy n vư t ch tiêu s b kh u tr vào ch tiêu tuy n sinh năm sau c a trư ng". 9. i u 38 ư c s a i b sung như sau: "Sau kỳ tuy n sinh, các trư ng có trách nhi m g i B Giáo d c và ào t o và các S Giáo d c và ào t o các báo cáo sau ây: - Ngay sau bu i thi cu i cùng: báo cáo nhanh v i B Giáo d c và ào t o v kỳ thi tuy n sinh (theo m u in s n), thi và áp án c a m i môn thi. - Ngay sau khi Ch t ch H TS ký duy t i m xét tuy n, H TS các trư ng H, C báo cáo B Giáo d c và ào t o biên b n xác nh i m xét tuy n theo m u t i ph l c 1 c a Quy ch này kèm theo th ng kê i m do máy tính th c hi n. H TS các trư ng THCN báo cáo B Giáo d c và ào t o (V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh ) d ki n phương án xác nh i m xét tuy n theo m u in t i ph l c 1 c a Quy ch này kèm theo th ng kê i m do máy tính th c hi n.
  7. - Tháng 11 hàng năm: báo cáo B Giáo d c và ào t o v tình hình và k t qu tuy n sinh, s i m, danh sách thí sinh trúng tuy n trong kỳ thi tuy n sinh năm ó; d ki n k ho ch tuy n sinh năm sau. - Ngay sau khi công b i m xét tuy n, các trư ng H, C , THCN g i s i m và danh sách trúng tuy n cho các S Giáo d c và ào t o có thí sinh ã d thi, ã trúng tuy n vào trư ng trong kỳ thi tuy n sinh năm ó". i u 2. Trong i u ki n c th c a kỳ thi tuy n sinh năm 2000, vi c in và phát hành các tài li u và bi u m u th ng nh t ph c v công tác tuy n sinh và vi c tuy n th ng h c sinh t t nghi p THPT lo i gi i v n th c hi n tương ng theo i u 2 và i m h kho n 2 i u 7 c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy, ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V i h c, V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , Th trư ng các ơn v liên quan, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c i h c Qu c gia Hà N i, Giám c i h c Qu c gia TP H Chí Minh, Giám c các i h c Thái Nguyên, i h c Hu , i h c à N ng, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản